НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/02/Д 61 

Димчев, Александър

   Глобална информационна инфраструктура : Роля и мисия на библиотеките в променящия се свят / Александър Димчев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 479 с. ; 24 см . -  (Университетска библиотека ; 509)

   

   ISBN 978-954-07-3719-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43894

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 2 -

П/18/К 45 

Касабов, Огнян

   Техника на природата, органика на изкуството : Раждането на естетиката и отмирането на природно красивото / Огнян Касабов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3763-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43793

Психология

- 3 -

П/159.923/Б 82 

Брушлински, Андрей

   Психология на субекта / Андрей Брушлински ; Прев. от рус. Марияна Няголова . - В. Търново : ПИК, 2013 . - 256 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-736-244-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43882

- 4 -

П/159.9/Е 59 

Емельянова, Елена Владимировна

   Кризис в созависимых отношениях : Принципы и алгоритмы консультирования / Елена Владимировна Емельянова . - Санкт-Петербург : Речь, 2014 . - 320 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9268-1589-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43858

- 5 -

П/159.923/Е 59 

Емерсън, Ралф Уолдо

   Свръхдушата / Ралф Уолдо Емерсън . - София : Сиела Норма, 2014 . - 260 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1566-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43783

- 6 -

П/159.923/И 58 

Ильин, Евгений Павлович

   Психология агрессивного поведения / Евгений Павлович Ильин . - Санкт-Петербург : Питер, 2014 . - 366 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-496-00991-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43893

- 7 -

П/159.9/П 92 

Психодиагностика. Практикум по психодиагностике  : Учебно-методический комлекс /  Ред. Дмитрий Александрович Донцов . - Москва : Человек, 2014 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-906131-40-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43865

- 8 -

П/159.923/Х-21 

Хайнц, Мария

   Позитивный тайм-менеджмент : Как успевать быть счастливым / Мария Хайнц . - Москва : Альпина Паблишер, 2014 . - 128 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9614-4795-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43861

- 9 -

П/159.92/Х-78 

Христов, Ивайло Христов

   Българският национален характер : 19-20 век. Еволюция и трансформации / Ивайло Христов Христов . - София : Изток-Запад, 2014 . - 384 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-152-494-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43768

- 10 -

П/159.9/Щ 17 

Щайнер, Рудолф

   Проблеми на модерната психоанализа : Три лекции, изнесени в Дорнах през 1916 и 1917 година / Рудолф Щайнер ; Прев. от нем. Христо Маринов . - София : Издателско ателие Аб, 2012 . - 90 с. ; 20 см . -  (Просветление)

   

   ISBN 978-954-737-878-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43871

- 11 -

П/159.9/Ю 24 

Юнг, Карл Густав

   Психология на източната религия / Карл Густав Юнг ; Прев. от нем. Стефан Шаранков . - София : Леге Артис, 2014 . - 216 с. ; 19 см . -  (К. Г. Юнг & последователи)

   Кн. е част от Психология на западната и на източната религия (Събрани съчинения, том XI)

   ISBN 978-954-8311-60-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43885

Логика

Етика

Религия

- 12 -

П/29/Д 52 

Дзен-майстори  : Япония /  Състав. и прев. Сергей Стоилов Герджиков . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 504 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3730-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43816

Обществени науки

- 13 -

С/308/Е 67 

Енциклопедия Китай  . - София : Българска книжница, б. г. . - 512 с. : с цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-90490-4-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43781

Демография. Статистика

- 14 -

С/31/С 73 

Статистически годишник 2013  . - София : Нац. статист. инст., 2014 . - 684 с. : с табл. ; 29 см

   Кн. е с ISSN 1310-7364

 корица | съдържание 

Сист. No: 43898

- 15 -

С/31/С 73 

Статистически справочник [на Република България] 2014  . - София : Нац. статист. инст., 2014 . - 304 с. : с табл. ; 22 см

   Кн. е с ISSN 0204-4889

 корица | съдържание 

Сист. No: 43897

Социология

- 16 -

П/316.7/В 60 

Виноградова, Светлана Михайлова и др.

   Психология массовой коммуникации : Учебник для бакалавров / Светлана Михайлова Виноградова, Галина Сергеевна Мельник . - Москва : Юрайт, 2014 . - 513 с. ; 21 см . -  (Бакалавр. Базовый курс)

   

   ISBN 978-5-9916-3340-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43866

- 17 -

П/316.7/В 93 

Вълков, Илия

   Комуникация на граждански движения : Възникване, мобилизация, протест / Илия Вълков . - София : ПР-Туризъм Консулт, 2014 . - 312 с. : с цв. сн. ; 21 см

   Загл. на кор. : Комуникация на граждански движения : Организация, мотивация, протест

   ISBN 978-619-90229-1-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43817

- 18 -

П/316.6/Г 82 

Грийн, Робърт

   Майсторството / Робърт Грийн ; Прев. от англ. Анна Орешкова . - София : Сиела Норма, 2014 . - 536 с. ; 22 см . -  (Поредица Войни и власт)

   

   ISBN 978-954-28-1605-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43886

- 19 -

П/316.7/Д 81 

Досев, Владимир

   Манипулативната роля на медийния дискурс / Владимир Досев . - Варна : Стено, 2014 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-449-736-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43735

- 20 -

П/316/М 83 

Молхов, Максим Яков

   Математическо моделиране в социологията : Методологически записки / Максим Яков Молхов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 184 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-677-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43828

- 21 -

П/316.43/Н 90 

Нончев, Андрей Иванов и др.

   Оценка на социалното въздействие : Учебно-методическо ръководство / Андрей Иванов Нончев, Мила Николова Манчева, Николай Недялков Тагаров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 142 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-667-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43824

- 22 -

П/316.4/С 83 

Стоянова, Мария Георгиева

   Конфликтите през призмата на социологията / Мария Георгиева Стоянова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 422 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-600-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43777

Политика

- 23 -

П/32/K 66 

Koch-Kozhuharova, Daniela Nikolaeva

   Hispanoamerica : En busca de claves por su politica y su economia (Bolivar, Chavez, Venezuela) / Daniela Nikolaeva Koch-Kozhuharova . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 247 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-644-684-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43827

- 24 -

П/327/А 80 

Арабский кризис и его международные последствия  : [Моногр.] /  Ред. Алексей Михайлович Васильев . - Москва : ЛЕНАНД, 2014 . - 250 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-9710-1260-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43836

- 25 -

П/327/Д 97 

Дюлгерова, Нина Ангелова

   Българо-руски акценти на Третата българска държава (политика и дипломация) / Нина Ангелова Дюлгерова . - София : Институт Общество на знанието, 2014 . - 346 с. ; 21 см . -  (Библиотека Научно знание ; 11)

   

   ISBN 978-619-7128-05-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43901

- 26 -

П/32/Е 20 
 Европейски парламент 

   Награда "Сахаров" : За свобода на мисълта . - б. м. : Б. и., [2013] . - 96 с. : с цв. сн. ; 21 см

   
   http://www.europarl.europa.eu/sakharov 

 корица 

Сист. No: 43849

- 27 -

П/327/К 81 

Конышев, Валерий Николаевич и др.

   Современная военная стратегия : (Уч. пособие для студентов вузов) / Валерий Николаевич Конышев, Александр Анатольевич Сергунин . - Москва : Аспект Пресс, 2014 . - 272 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-7567-0745-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43867

- 28 -

П/32.01/К 92 

Кръстев, Тошко

   Политическите рефлексии : Власт и манипулации / Тошко Кръстев . - София : Европейски политехнически университет, 2014 . - 242 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-2987-12-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43801

- 29 -

П/327/Н 86 

Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите  : Тематичен сборник с научни изследвания : Т.1 - /  Състав. Вихрен Бузов . - В. Търново : Ивис, 2014 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-2968-89-4 

   Т.1 . - 2014 . - 316 с. : с ил.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43758

- 30 -

П/323/П 20 

Панюшкин, Валерий

   Рубльовка : Правилата на играчите / Валерий Панюшкин . - София : Слънце, 2014 . - 288 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-742-211-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43877

- 31 -

П/323/С 35 

Сидеров, Волен

   Основи на българизма / Волен Сидеров . - 2. изд. . - [София] : Б. и., 2011 . - 112 с. : със сн. ; 20 см

   

 корица 

Сист. No: 43761

- 32 -

П/327/Ц 50 

Центрове на сила в международните отношения и проблемът през XXI век  /  Състав. Пламен Пантев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 239 с. ; 24 см . -  (Поредица Монографии)

   

   ISBN 978-954-07-3676-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43810

Икономика. Икономически науки

- 33 -

П/339.923/R 35 

Regions and cities supporting growth and jobs  : The Committe of the Regions' contribution to the Europe 2020 strategy's seven flagship initiatives . - Bruxelles : European Union, 2013 . - 36 p. : ill. ; 30 cm

   
   http://www.cor.europa.eu 

   ISBN 978-92-895-0656-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43850

- 34 -

П/339.923/M 73 

The Mind and body of Europe  : A New narrative /  Ed. by Emiliano Battista, Nicola Setari . - Brussels : European Union, 2014 . - 246 p. : phot. ; 25 cm

   

   ISBN 978-92-79-37955-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43851

- 35 -

П/338.48/T 89 

Tsonev, Nickolay Georgiev

   Marketing in tourism / Nickolay Georgiev Tsonev . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 187 p. : tab. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-644-695-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43820

- 36 -

П/339.1/А 64 

Анализ на търговския бизнес  / Михаил Михайлов и др . - В. Търново : Фабер, 2008 . - 372 с. ; 24 см

   Др. авт. : Кирил Митов, Росица Колева, Людмила Дончева

   ISBN 978-954-775-891-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43762

- 37 -

П/339.1/А 65 

Андонов, Станимир

   Маркетингово позициониране / Станимир Андонов . - София : Изток-Запад, 2014 . - 269 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-507-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43797

- 38 -

П/338.48/А 78 

Апостолов, Найден Димитров

   Географията на туризма - един век развитие и достижения : [Моногр.] / Найден Димитров Апостолов . - Варна : Наука и икономика, 2013 . - 473 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0638-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 7626

- 39 -

П/330.8/В 79 

Войнаренко, Михаил Петрович

   Кластеры в институциональной экономике : Монография / Михаил Петрович Войнаренко . - Санкт-Петербург : АНО ИПЭВ, 2013 . - 496 с. ; 24 см . -  (Экономическое возрождение России)

   

   ISBN 978-5-91460-040-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43892

- 40 -

П/331.5/Г 57 

Гневашева, Вера Анатольевна

   Управление занятостью : Уч. пособие / Вера Анатольевна Гневашева . - Москва : КНОРУС, 2013 . - 166 с. ; 21 см . -  (Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-406-00759-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43868

- 41 -

П/338.48/Д 95 

Дъбева, Таня и др.

   Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството / Таня Дъбева, Георгина Георгиева Луканова . - Варна : Наука и икономика, 2014 . - 330 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0770-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43832

- 42 -

П/338.45/Ж 34 

Желев, Паскал Неделчев

   Индустриалната политика на България в годините на прехода и първото десетилетие на членство в Европейския съюз / Паскал Неделчев Желев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 214 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-595-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43776

- 43 -

П/330.3/И 62 

Инвестиции  : Сб. заданий для самостоятельной подготовки : Уч. пособие /  Ред. Н. И. Лахметкина . - Москва : КНОРУС, 2013 . - 267 с. : с табл. ; 21 см . -  (Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-390-00274-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43852

- 44 -

П/336/И 95 

История на българските митници 1879 - 2014  /  Състав. Соня Вълкова и др . - 3. доп. изд. . - София : Агенция Митници, 2014 . - 97 с. : с цв. ил. ; 30 см

   Изд. се посвещава на 135-ата годишнина от създаването на бълг. митници.

 корица | съдържание 

Сист. No: 43844

- 45 -

П/338.48/К 13 

Казанджиева, Велина

   Предизвикателства и алтернативи пред туристическите агенти в България / Велина Казанджиева . - Варна : Наука и икономика, 2014 . - 200 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0742-2 

  

Сист. No: 43923

- 46 -

П/331/К 20 

Калчев, Румен Николаев и др.

   Икономика на труда / Румен Николаев Калчев, Иван Желев Иванов, Катя Неделчева Антонова . - Варна : Наука и икономика, 2014 . - 400 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0755-2 

  

Сист. No: 43916

- 47 -

П/339.1/К 87 

Котлър, Филип и др.

   Добри дела : Бизнесът може да се развива, докато прави добро / Филип Котлър, Дейвид Хескил, Нанси Лий . - София : Сиела Норма, 2014 . - 275 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1577-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43805

- 48 -

П/338.48/К 92 

Кръстев, Вилиян Кръстев

   География на туризма / Вилиян Кръстев Кръстев . - Варна : Наука и икономика, 2014 . - 356 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0768-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43833

- 49 -

П/330.8/Л 33 

Лебедева, Надежда Николаевна и др.

   Институциональная экономика : Учебник / Надежда Николаевна Лебедева, Ирина Павловна Николаева . - Москва : Дашков и К, 2015 . - 208 с. ; 21 см . -  (Учебные издания для бакалавров)

   

   ISBN 978-5-394-02313-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43854

- 50 -

П/334.72/Л 76 

Логинова, Е. Ю. и др.

   Искусство управления в малом бизнесе : Учебно-практическое пособие / Е. Ю. Логинова, О. Д. Прянина . - Москва : Дашков и К, 2014 . - 296 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-394-01773-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43891

- 51 -

П/330.1/М 31 

Маринов, Георги

   Панелни единични корени и коинтеграция : Издирени и записани чудновати истории. С примери на R / Георги Маринов . - Варна : Онгъл, 2014 . - 324 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7079-35-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43759

- 52 -

П/334.72/М 41 

Маховикова, Галина Афонасьевна и др.

   Анализ и оценка рисков в бизнесе : Учебник для академического бакалавриата / Галина Афонасьевна Маховикова, Татьяна Геннадьевна Касьяненко . - Москва : Юрайт, 2014 . - 464 с. ; 21 см . -  (Бакалавр. Академический курс)

   

   ISBN 978-5-9916-3549-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43889

- 53 -

П/338.48/Н 64 

Нешков, Марин Найденов

   Туристическа политика : (Исторически трансформации, съвременно състояние и насоки за развитие в България) / Марин Найденов Нешков . - Варна : Наука и икономика, 2012 . - 680 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0606-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43921

- 54 -

П/338.48/Н 64 

Нешков, Марин Найденов и др.

   Пътнически агенции и транспорт в туризма / Марин Найденов Нешков, Велина Иванчева Казанджиева . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : Наука и икономика, 2013 . - 394 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0719-4 

  

Сист. No: 43906

- 55 -

П/330.1/О-83 

Основни макроикономически показатели 2011  . - София : Нац. статист. инст., 2013 . - 232 с. : с табл. ; 29 см

   Кн. е с ISSN 1311-2376

 корица | съдържание 

Сист. No: 43899

- 56 -

П/339.1/П 22 

Парашкевова, Лоретта Петрова

   [Ивент] Event маркетинг : (Маркетингов план) / Лоретта Петрова Парашкевова . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2007 . - 16 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-715-388-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43774

- 57 -

П/330.1/П 69 

Политическа икономия и икономическа теория  : Сб. статии от Първа нац. конференция по политическа икономия (21-22 ноември 2013 г.) /  Науч. ред. Валентина Драмалиева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 539 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-583-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43778

- 58 -

П/336/С 35 

Сидеров, Волен

   Властта на Мамона : Кой и как ни ограбва / Волен Сидеров . - 2. изд. . - [София] : Бумеранг БГ, 2010 . - 400 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9330-10-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43760

- 59 -

П/336/С 72 

Статева, Йорданка Йосифова

   Международна финансова архитектура - еволюция и съвременност / Йорданка Йосифова Статева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 284 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-668-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43825

- 60 -

П/334.72/С 75 

Стефанова, Марина и др.

   Корпоративна социална отговорност и комуникации за устойчиво развитие на бизнаеса / Марина Стефанова, Жюстин Томс . - София : Сиела Норма, 2014 . - 208 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1578-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43806

- 61 -

П/339.1/Т 79 

Трайков, Христо Атанасов

   Финансов мениджмънт в търговията / Христо Атанасов Трайков . - Варна : Наука и икономика, 2014 . - 370 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0735-4 

  

Сист. No: 43917

- 62 -

П/339.5/У 34 

Узунова, Юлия Добрева и др.

   Международен маркетинг / Юлия Добрева Узунова, Бистра Константинова Василева, Надежда Пламенова Калинова . - Варна : Наука и икономика, 2012 . - 424 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0591-6 

  

Сист. No: 43910

- 63 -

П/339.1/Х-38 

Хезълдейн, Саймън

   Невропродажби : Успешните продажби като наука / Саймън Хезълдейн . - София : Изток-Запад, 2014 . - 269 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-504-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43802

- 64 -

П/334.72/Ч 12 

Чавдарова, Таня Бойчева

   Социална вграденост на дребното предприемачество / Таня Бойчева Чавдарова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 454 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3644-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43813

- 65 -

П/336/Ч 95 

Чуков, Кръстьо Петров и др.

   Финансово-стопански анализ / Кръстьо Петров Чуков, Росица Недкова Иванова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 360 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-686-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43831

Право

- 66 -

П/349/А 24 

Аговска, Антония и др.

   Помагало по осигурително право за студенти / Антония Аговска, Борислав Георгиев, Ивайло Епитропов . - София : Сиела Норма, 2014 . - 260 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1614-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43928

- 67 -

П/341/Б 84 

Буваева, Наталья Эрнестовна

   Международное таможенное право : Учебник для магистров / Наталья Эрнестовна Буваева ; Ред. А. В. Зубач . - Москва : Юрайт, 2015 . - 377 с. ; 21 см . -  (Магистр)

   

   ISBN 978-5-9916-2333-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43863

- 68 -

П/341/В 27 

Васильева, Лариса Александровна и др.

   Международное публичное право : Курс интенсивной подготовки / Лариса Александровна Васильева, Ольга Александровна Бакиновская . - Минск : Тетралит, 2014 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-985-7067-80-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43862

- 69 -

П/343/Г 14 

Гаврилова, Невяна

   Ръководство за разследване на изнасилвания / Невяна Гаврилова ; Науч. ред. Людмил Георгиев . - [София] : Световит, 2014 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9761-41-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43799

- 70 -

П/347/Г 85 

Грозданов, Антон Кирилов

   Несъстоятелност : Кратко ръководство / Антон Кирилов Грозданов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 138 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-633-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43787

- 71 -

П/343/Г 88 

Груев, Лазар и др.

   Ръководство за решаване на наказателноправни казуси / Лазар Груев, Ралица Илкова . - София : СИБИ, 2014 . - 128 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-902-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43880

- 72 -

П/342/Д 97 

Дюлгерова, Анастасия и др.

   Казуси по публичноправни науки / Анастасия Дюлгерова, Валентина Александрова, Маргарита Чешмеджиева . - София : Нова звезда, 2014 . - 164 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-005-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43927

- 73 -

П/34/Е 94 

Етиката в българската правна система  : Сб. статии /  Състав. и науч. ред. Валентина Драмалиева ; Състав. Емилия Маринова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2013 . - 372 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-458-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43779

- 74 -

П/347/И 62 

Инвестиционное право  : Уч. пособие / Инна Владимировна Ершова и др . - Москва : Проспект, 2014 . - 289 с. ; 22 см

   Други авт.: Г. Д. Отнюкова, А. А. Спектор, О. М. Шевченко

   ISBN 978-5-392-12444-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43853

- 75 -

П/347/К 16 

Калемина, Виктория Викторовна и др.

   Договорное право : Уч. пособие / Виктория Викторовна Калемина, Елена Александровна Рябченко . - 8. изд., испр. . - Москва : Омега-Л, 2014 . - 254 с. ; 20 см . -  (Библиотека высшей школы)

   

   ISBN 978-5-370-03225-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43837

- 76 -

П/347/К 45 

Касабова, Камелия

   Банково право : Актуални проблеми на практиката / Камелия Касабова ; Ред. Минка Тюфекчиева-Михайлова . - София : Софи-Р, 2014 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9615-61-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43782

- 77 -

П/347/К 78 

Колев, Тенчо

   Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията / Тенчо Колев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 307 с. ; 21 см . -  (Теория на правораздавателната дейност ; 6)

   

   ISBN 978-954-07-3618-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43784

- 78 -

П/343/К 90 

Криминология  : Учебник для бакалавров /  Отв. ред. В. Е. Эминов . - Москва : Проспект, 2015 . - 367 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-392-14356-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43859

- 79 -

П/343/Л 14 

Лазаров, Румен

   Запазване на местопроизшествие / Румен Лазаров . - София : Б. и., 2014 . - 27 с. ; 21 см

   Изд. по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия. Проект "Превенция на престъпността чрез подобряване на капацитета за оглед на местопроизшествие и изследване на биологични и други следи"

   ISBN 978-954-07-3716-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43814

- 80 -

П/341/М 53 

Мiжнародно-правовi проблеми сучасного торговельного мореплавства  : Збiрник матерiалiв I Мiжнародноi науково-практ. конференцii, 11 грудня 2012 : Вип. 1 - . - Киiв : Видавництво Лiра-К, 2013 - . - 20 см

   

   ISBN 978-966-2609-45-5 

   [Вип.1.] . - 2013 . - 270 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43843

- 81 -

П/347/М 32 

Марков, Методи

   Семейно и наследствено право : Помагало / Методи Марков . - 6. прераб. и доп. изд. . - София : СИБИ, 2014 . - 288 с. ; 19 см . -  (Поредица Modus studendi - преглед на изпитната материя)

   

   ISBN 978-954-730-901-2 

  

Сист. No: 43747

- 82 -

П/347/М 32 

Марков, Методи

   Облигационно право : Помагало / Методи Марков . - 6. прераб. и доп. изд. . - София : СИБИ, 2010 . - 423 с. ; 19 см . -  (Поредица Modus studendi - преглед на изпитната материя)

   

   ISBN 978-954-730-636-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43770

- 83 -

П/347/М 32 

Марков, Методи

   Семейно и наследствено право : Помагало / Методи Марков . - София : СИБИ, 2011 . - 280 с. ; 19 см . -  (Поредица Modus studendi - преглед на изпитната материя)

   

   ISBN 978-954-730-710-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43771

- 84 -

П/341/М 95 

Мусева, Боряна

   Цесията в международното частно право / Боряна Мусева . - София : СИБИ, 2014 . - 244 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-884-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43748

- 85 -

П/340/Н 64 

Нешев, Петър

   Юридическа психология / Петър Нешев . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2014 . - 99 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-635-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43903

- 86 -

П/343/П 13 

Павлов, Христо

   Версията като метод при разследване / Христо Павлов . - Бургас : Димант, 2014 . - 210 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-731-461-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43902

- 87 -

П/342/П 34 

Пенев, Пенчо

   Съдебната власт в България 1989-2014 г. : Проблеми на съвременния дискурс / Пенчо Пенев . - София : СИБИ, 2014 . - 256 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-909-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43879

- 88 -

П/347/П 47 

Петров, Владимир и др.

   Вещно право : Помагало / Владимир Петров, Методи Марков . - 7. прераб. и доп. изд. . - София : СИБИ, 2012 . - 288 с. ; 19 см . -  (Поредица Modus studendi - преглед на изпитната материя)

   

   ISBN 978-954-730-803-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43769

- 89 -

П/34/П 84 

Правото - изкуство за доброто и справедливото  : [Сборник по повод 20-та годишнина от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"] /  Отг. ред. Дарина Зиновиева . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2013 . - 688 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-423-874-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43842

- 90 -

П/347/П 86 

Предпринимательское право  : Учебник для бакалавров /  Отв. ред. Инна Владимировна Ершова, Галина Дмитриевна Отнюкова . - Москва : Проспект, 2014 . - 622 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-392-14708-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43864

- 91 -

П/341/Р 44 

Регламентът Брюксел II А  : Коментар / Николай Натов и др . - София : Сиела Норма, 2014 . - 487 с. ; 23 см

   Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 Др. авт. : Боряна Мусева, Васил Пандов, Теодора Ценова, Дафина Сърбинова, Станислав Йордански, Емил Цанев, Михаил Станков

   ISBN 978-954-28-1598-3 

  

Сист. No: 43887

- 92 -

П/343/С 32 

Семернева, Надежда Кузьминична

   Квалификация преступлений : (части Общая и Особенная): Научно-практ. пособие / Надежда Кузьминична Семернева . - Москва : Проспект, 2015 . - 292 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-392-16287-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43856

- 93 -

П/347/С 83 

Стоянов, Иван Г.

   Финансово право : Обща част. Специална част / Иван Г. Стоянов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Сиела Норма, 2014 . - 392 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1561-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 7103

- 94 -

П/341/С 83 

Стоянов, Чавдар Бойков

   Финансирането на тероризма като международно престъпление / Чавдар Бойков Стоянов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 205 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3761-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43767

- 95 -

П/347/Т 53 

Терехова, Ю. К.

   Корпоративный юрист. Правовое сопровождение предприятия : Практическое пособие / Ю. К. Терехова . - Москва : Дашков и К, 2014 . - 322 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-394-01441-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43857

- 96 -

П/34/Т 65 

Токушев, Димитър

   История на новобългарската държава и право : 1878-1944 / Димитър Токушев . - София : СИБИ, 2008 . - 376 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-535-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43738

- 97 -

П/34/Т 65 

Токушев, Димитър

   История на българската средновекавна държава и право / Димитър Токушев . - София : СИБИ, 2009 . - 310 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-535-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43739

- 98 -

П/343/Ф 52 

Филчев, Никола

   Наказателно право : Теоретични въпроси и съдебна практика / Никола Филчев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 203 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-597-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43826

- 99 -

П/343/Ф 52 

Филчев, Никола

   Въпроси на наказателното право и съдебната практика / Никола Филчев . - София : Сиела Норма, 2014 . - 600 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1475-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43845

- 100 -

П/347/Ш 42 

Шахмаметьев, Алексей Алимович

   Международное налоговое право / Алексей Алимович Шахмаметьев . - Москва : Международные отношения, 2014 . - 824 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-7133-1449-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43860

- 101 -

П/343/Ш 49 

Шейфер, Семен Абрамович

   Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования : [Моногр.] / Семен Абрамович Шейфер . - 2. изд., испр. и доп. . - Москва : Норма, 2014 . - 240 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-91768-442-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43838

Обществено управление

- 102 -

П/351.74/Ш 96 

Шулц, Петер

   Специален отряд за бързо реагиране СОБР - вътрешен доклад / Петер Шулц . - Варна : Стено, 2014 . - 256 с., 8 л. : цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-449-742-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43736

Военни науки. Военно изкуство

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 103 -

П/36/М 57 

Милев, Жеко Николаев

   Рисковете пред осигурените лица в универсални пенсионни фондове - предизвикателства и решения / Жеко Николаев Милев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 162 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-682-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43823

- 104 -

П/36/М 57 

Милев, Жеко Николаев

   Мениджмънт на пенсионното осигуряване / Жеко Николаев Милев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 192 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-683-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43830

Възпитание. Образование. Просвета

- 105 -

П/37.02/Р 43 

Рашева-Мерджанова, Яна

   Базови методически подходи за трансверсални компетентности : Просто 6+ / Яна Рашева-Мерджанова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 247 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3496-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43811

- 106 -

П/378/С 44 

Сланчева-Банева, Ваня

   Съвременният дизайн на образователната услуга във висшето училище / Ваня Сланчева-Банева . - София : РИВА, б. г. . - 120 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-320-478-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43798

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

- 107 -

П/55/А 66 

Андреев, Васил Методиев

   История на българската метеорологична и хидрометеорологична служба / Васил Методиев Андреев . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2014 . - 379 с. : с цв. ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-322-714-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43835

- 108 -

П/528/П 47 

Петров, Димитър Игнатов и др.

   Съвременни технически средства и технологии за събиране на геопространствени данни за местността / Димитър Игнатов Петров, Пламен Мих. Михайлов ; Науч. ред. Илинка Иванова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2014 . - 360 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-577-933-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43804

Екология

Математика

- 109 -

П/519.1/.2/Н 17 

Найденов, Александър Цветанов

   Статистически методи за контрол на качеството / Александър Цветанов Найденов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 244 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-680-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43829

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 110 -

П/624/Л 17 

Лалов, Иван Христов и др.

   Стоманобетонни мостове : Ч.1 - / Иван Христов Лалов, Димитър Петев Хубчев, Марио Александров Гълъбов . - София : Камара на инженерите в инвест. проектиране, 2014 - . - 21 см

   

   ISBN 978-619-90034-7-3 

   Ч.1. Въздействия по БДС EN. Статика. Конструкции . - 2014 . - 726 с. : с черт.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43920

- 111 -

П/656/П 94 

Пчелински, Цвети Петров

   Извори за историята на пощите и телекомуникациите по българските земи : Хронологичен сборник / Цвети Петров Пчелински . - София : Акад. изд. проф. Марин Дринов, 2014 . - 524 с. : с табл. и сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-188-006-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43788

Медицина

- 112 -

П/614.8/С 97 

[Сървайвъл] Survival VII  : [Ч.1] - . - София : Атеа Букс, 2009 - . - 18 см

   

   ISBN 978-954-8999-533 

   Ч.7. Как да предпазим децата от злополуки : Практически съвети за родители, учители и деца / Георги Петров . - 2014 . - 183 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43795

- 113 -

П/61/И 92 

Искусствотерапия  /  Ред. Кристина Мартинсоне . - Санкт-Петербург : Речь, 2014 . - 352 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9268-1485-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43855

- 114 -

П/61/К 78 

Колева, Николина Великова

   Социална медицина / Николина Великова Колева . - 2. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 192 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3729-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43794

- 115 -

П/61/Л 99 

Ляшенко, Виктор Владимирович

   Арт-терапия как практика самопознания : Присутственная арт-терапия / Виктор Владимирович Ляшенко . - Москва : Психотерапия, 2014 . - 144 с., 4 л.: ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-906364-05-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43890

Управление

- 116 -

П/658.6/.8/Д 86 

Драгомиров, Николай

   Информационни системи в логистиката - състояние и тенденции в използването / Николай Драгомиров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 188 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-661-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43780

- 117 -

П/659/Д 93 

Дуранкев, Боян Любомиров

   Комуникационна политика / Боян Любомиров Дуранкев . - [2.] доп. и прераб. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 326 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-678-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43822

- 118 -

П/65.012/И 79 

Йовчев, Цветлин Йовчев

   Информационен мениджмънт / Цветлин Йовчев Йовчев . - София : Софттрейд, 2011 . - 128 с. ; 24 см . -  (Поредица Информация и сигурност)

   

   ISBN 978-954-334-125-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43791

- 119 -

П/65.012/К 12 

Кабакчиева, Дора

   Управление на репутацията : Учебно помагало / Дора Кабакчиева ; Науч. ред. Румяна Йовева . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2013 . - 188 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-577-836-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43800

- 120 -

П/655/М 28 

Манчев, Ангел

   Управление на книготърговията / Ангел Манчев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3753-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43792

- 121 -

П/65.013/М 32 

Марков, Красимир

   Психология, управление, организация / Красимир Марков . - В. Търново : Ивис, 2014 . - 159 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2968-82-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43786

- 122 -

П/659/Р 27 

Райков, Здравко

   Креативният бизнес / Здравко Райков . - София : Дармон, 2014 . - 406 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92677-2- 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43785

- 123 -

П/65.012/Р 91 

Руджери, Паоло А.

   Новите лидери : Ръководство по лидерство за мениджърите от третото хилядолетие / Паоло А. Руджери . - София : Джей Ей Ем Джи, 2014 . - 217 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-90117-4-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43819

- 124 -

П/65.012/Х-15 

Хаджиев, Виктор Ст.

   Когнитивни подходи и модели в стратегическото управление / Виктор Ст. Хаджиев . - 2. доп. и прераб. изд . - София : Парадигма, 2013 . - 284 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-326-194-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43796

Счетоводство

- 125 -

П/657/Ф 50 

Филипова, Фаня

   Финансовото счетоводство и качеството на финансово-счетоводната информация / Фаня Филипова . - Варна : Наука и икономика, 2012 . - 640 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0579-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43924

Фина механика. Автоматика

- 126 -

П/681.3/I 60 

Information Systems & Grid Tehnologies  : Seventh International Conference ISGT' 2013, 31 May-1 June, Sofia, Bulgaria, 2013 : Proceedings /  Ed. by Vladimir Dimitrov, Vasil Georgiev . - Sofia : St. Kliment Ohridski University Press, 2013 . - 328 p. ; 23 cm

   Кн. е с ISSN 1314-4855. Библиогр. след всеки доклад.

 корица | съдържание 

Сист. No: 43815

- 127 -

П/681.3/Н 61 

Несторов, Кольо Цанев

   Управление на ИТ проекти / Кольо Цанев Несторов . - Варна : Наука и икономика, 2013 . - 280 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0635-7 

  

Сист. No: 43911

- 128 -

П/681.3/П 24 

Парушева, Силвия Стоянова и др.

   Електронен бизнес : Ч.1 - / Силвия Стоянова Парушева, Кольо Цанев Несторов . - Варна : Наука и икономика, 2011 - . - 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0748-4 

   Ч.2 . - 2014 . - 244 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43907

Строителство

- 129 -

П/69/Р 29 

Райчевски, Стоян

   Строителният гений на българите през вековете / Стоян Райчевски . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 464 с. : с цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-09-0893-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43878

- 130 -

П/69.003/Ч 28 

Чапаров, Божидар

   Търгове и конкурси в строителството : Учебно помагало / Божидар Чапаров . - Варна : Наука и икономика, 2013 . - 149 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0623-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43904

- 131 -

П/69.003/Ч 28 

Чапаров, Божидар Костадинов

   Състояние и тенденции в развитието на строителството в Република България : [Моногр.] / Божидар Костадинов Чапаров . - Варна : Наука и икономика, 2012 . - 208 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0588-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43925

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 132 -

П/793/А 65 

Андонов, Антон

   Сватбени игри и хора от Ямболско : (монографично изследване) / Антон Андонов . - Пловдив : АМТИИ-Пловдив, 2014 . - 296 с. : с цв. сн. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-2963-08-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43841

Градоустройство. Ландшафт

- 133 -

П/71/Л 51 

Летин, Александр Сергеевич и др.

   Информационные технологии в ландшафтной архитектуре : Учебник / Александр Сергеевич Летин, Ольга Семеновна Летина . - Москва : Академия, 2014 . - 316 с.: с ил. ; 22 см . -  (Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-7695-9821-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43870

- 134 -

П/71/У 75 

Урбанистика и архитектура городской среды  : Учебник /  Ред. Леонид Игоревич Соколов . - Москва : Академия, 2014 . - 269 с. : с ил. ; 22 см . -  (Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-4468-0318-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43869

Архитектура

- 135 -

П/72/А 64 

Ангелов, Ангел Искренов

   Паметници на християнското монументално изкуство в Западна България. 16 - първата половина на 17 век / Ангел Искренов Ангелов . - София : Фабер, 2013 . - 240 с., 16 л. : цв. ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-400-983-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43876

- 136 -

П/72/В 97 

Върбанова, Валентина Пенева

   Опазване на недвижимо архитектурно наследство : Учебник за студенти по специалността "Архитектура" / Валентина Пенева Върбанова . - София : ВСУ Любен Каравелов, 2013 . - 162 с : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-331-045-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43763

- 137 -

П/72/Т 64 

Тодорова, Албена Димитрова

   Ар нуво - метафора оплождана от времето (1875-1914) / Албена Димитрова Тодорова . - София : Б. и., 2006 . - 145 с. : с цв. сн. ; 29 см

   

   ISBN 954-799-925-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43846

Спорт

- 138 -

С/7/Я 54 

Янева-Прокопова, Анжелина

   Японски бойни изкуства : Кратка енциклопедия / Анжелина Янева-Прокопова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3612-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43812

Езикознание. Филология

- 139 -

П/80/О-91 

Открытая линия  : Новейшие тенденции и практики преподавания русского языка как иностранного . - София : Аз Буки, 2013 . - 160 с. ; 23 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 43900

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

- 140 -

П/908/P 84 

Popov, Bisser

   In and Around Varna. Sights of Interest / Bisser Popov . - Варна : Стено, 2014 . - 95 с. : със сн. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-449-740-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43737

Археология

География

История. Помощни исторически науки

- 141 -

П/94/И 21 

Иванов, Ивелин Аргиров

   Градове, катедрали и университети в средновековна Европа / Ивелин Аргиров Иванов . - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2014 . - 280 с. : със сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-976-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43803


 Индекс по АВТОРИ

Battista, Emiliano 34 
Dimitrov, Vladimir 126 
Georgiev, Vasil 126 
Koch-Kozhuharova, Daniela Nikolaeva 23 
Popov, Bisser 140 
Setari, Nicola 34 
Tsonev, Nickolay Georgiev 35 
Аговска, Антония 66 
Александрова, Валентина 72 
Аличкова, Венета 44 
Ангелов, Ангел Искренов 135 
Андонов, Антон 132 
Андонов, Станимир 37 
Андреев, Васил Методиев 107 
Антонова, Катя Неделчева 46 
Апостолов, Найден Димитров 38 
Бакиновская, Ольга Александровна 68 
Борисов, Никола Филчев 98 
Брушлински, Андрей 3 
Буваева, Наталья Эрнестовна 67 
Бузов, Вихрен 29 
Василева, Бистра Константинова 62 
Васильев, Алексей Михайлович 24 
Васильева, Лариса Александровна 68 
Виноградова, Светлана Михайлова 16 
Войнаренко, Михаил Петрович 39 
Вълков, Илия 17 
Вълкова, Соня 44 
Върбанова, Валентина Пенева 136 
Гаврилова, Невяна 69 
Георгиев, Борислав 66 
Георгиев, Людмил 69 
Герджиков, Сергей Стоилов 12 
Гневашева, Вера Анатольевна 40 
Грийн, Робърт 18 
Грозданов, Антон Кирилов 70 
Груев, Лазар 71 
Гълъбов, Марио Александров 110 
Димчев, Александър 1 
Донцов, Дмитрий Александрович 7 
Дончева, Людмила 36 
Досев, Владимир 19 
Драгомиров, Николай 116 
Драмалиева, Валентина 57 73 
Дундов, Тенчо Колев 77 
Дуранкев, Боян Любомиров 117 
Дъбева, Таня 41 
Дюлгерова, Анастасия 72 
Дюлгерова, Нина 29 
Дюлгерова, Нина Ангелова 25 
Емельянова, Елена Владимировна 4 
Емерсън, Ралф Уолдо 5 
Епитропов, Ивайло 66 
Ершова, Инна Владимировна 74 90 
Желев, Иван 46 
Желев, Паскал Неделчев 42 
Зиновиева, Дарина 89 
Зубач, А. В. 67 
Иванов, Иван Желев 46 
Иванов, Ивелин Аргиров 141 
Иванов, Николай Драгомиров 116 
Иванова, Илинка 108 
Иванова, Росица Недкова 65 
Илкова, Ралица 71 
Ильин, Евгений Павлович 6 
Йовева, Румяна 119 
Йовчев, Цветлин Йовчев 118 
Йордански, Станислав 91 
Кабакчиева, Дора 119 
Казанджиева, Велина 45 
Казанджиева, Велина Иванчева 54 
Калемина, Виктория Викторовна 75 
Калинова, Надежда Пламенова 62 
Калчев, Румен Николаев 46 
Касабов, Огнян 2 
Касабова, Камелия 76 
Касьяненко, Татьяна Геннадьевна 52 
Колев, Тенчо 77 
Колева, Николина Великова 114 
Колева, Росица 36 
Конышев, Валерий Николаевич 27 
Костова, Боряна Стоянова 29 
Котлър, Филип 47 
Кох-Кожухарова, Даниела Николаева 23 
Кръстев, Вилиян Кръстев 48 
Кръстев, Тошко 28 
Лазаров, Румен 79 
Лалов, Иван Христов 110 
Лахметкина, Н. И. 43 
Лебедева, Надежда Николаевна 49 
Летин, Александр Сергеевич 133 
Летина, Ольга Семеновна 133 
Лий, Нанси 47 
Логинова, Е. Ю. 50 
Луканова, Георгина Георгиева 41 
Ляшенко, Виктор Владимирович 115 
Малоян, Г. А. 134 
Манчев, Ангел 120 
Манчева, Мила Николова 21 
Маринов, Георги 51 
Маринов, Христо 10 
Маринова, Емилия 73 
Марков, Красимир 121 
Марков, Методи 81 82 83 88 
Мартинсоне, Кристина 113 
Маховикова, Галина Афонасьевна 52 
Мельник, Галина Сергеевна 16 
Милев, Жеко Николаев 103 104 
Митов, Кирил 36 
Михайлов, Михаил 36 
Михайлов, Пламен Мих. 108 
Молхов, Максим Яков 20 
Мусева, Боряна 84 91 
Найденов, Александър Цветанов 109 
Натов, Николай 91 
Несторов, Кольо Цанев 127 128 
Нешев, Петър 85 
Нешков, Марин Найденов 53 54 
Николаева, Ирина Павловна 49 
Нончев, Андрей Иванов 21 
Няголова, Марияна 3 
Орешкова, Анна 18 
Отнюкова, Галина Дмитриевна 74 90 
Павлов, Христо 86 
Пандов, Васил 91 
Пантев, Пламен 32 
Панюшкин, Валерий 30 
Парашкевова, Лоретта Петрова 56 
Парушева, Силвия Стоянова 128 
Пенев, Пенчо 87 
Пенева, Лидия 44 
Пенкова, Павлина 44 
Петров, Владимир 88 
Петров, Георги 112 
Петров, Димитър Игнатов 108 
Проданов, Васил Костадинов 57 73 
Прянина, О. Д. 50 
Пчелински, Цвети Петров 111 
Радев, Орлин Стефанов 73 
Райков, Здравко 122 
Райчевски, Стоян 129 
Рашева-Мерджанова, Яна 105 
Руджери, Паоло А. 123 
Рябченко, Елена Александровна 75 
Селиверстов, Вадим А. 134 
Семернева, Надежда Кузьминична 92 
Сергунин, Александр Анатольевич 27 
Сидеров, Волен 31 58 
Сланчева-Банева, Ваня 106 
Смолицкая, Тамара А. 134 
Соколов, Леонид Игоревич 134 
Спектор, Асия Ахметовна 74 
Стамболийски, Иво 29 
Станков, Михаил 91 
Статева, Йорданка Йосифова 59 
Стефанова, Марина 60 
Стоянов, Иван Г. 93 
Стоянов, Чавдар Бойков 94 
Стоянова, Мария Георгиева 22 
Сърбинова, Дафина 91 
Тагаров, Николай Недялков 21 
Терехова, Ю. К. 95 
Тодорова, Албена Димитрова 137 
Токушев, Димитър 96 97 
Томс, Жюстин 60 
Трайков, Христо Атанасов 61 
Тюфекчиева-Михайлова, Минка 76 
Узунова, Юлия Добрева 62 
Филипова, Таня Дъбева 41 
Филипова, Фаня 125 
Филчев, Никола 98 99 
Хаджиев, Виктор Ст. 124 
Хайнц, Мария 8 
Хезълдейн, Саймън 63 
Хескил, Дейвид 47 
Христов, Ивайло Христов 9 
Хубчев, Димитър Петев 110 
Цанев, Емил 91 
Цветкова, Лилия 44 
Ценова, Теодора 91 
Чавдарова, Таня Бойчева 64 
Чапаров, Божидар 130 
Чапаров, Божидар Костадинов 131 
Чешмеджиева, Маргарита 72 
Чуков, Кръстьо Петров 65 
Шамонина, Галина 139 
Шаранков, Стефан 11 
Шахмаметьев, Алексей Алимович 100 
Шевченко, Ольга Михайловна 74 
Шейфер, Семен Абрамович 101 
Шулц, Петер 102 
Щайнер, Рудолф 10 
Щербина, Елена В. 134 
Эминов, В. Е. 78 
Юнг, Карл Густав 11 
Янева-Прокопова, Анжелина 138 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

[Ивент] Event маркетинг 56 
[Сървайвъл] Survival VII 112 
Hispanoamerica 23 
In and Around Varna. Sights of Interest 140 
Information Systems & Grid Tehnologies 126 
Marketing in tourism 35 
Regions and cities supporting growth and jobs 33 
The Mind and body of Europe 34 
Анализ и оценка рисков в бизнесе 52 
Анализ на търговския бизнес 36 
Ар нуво - метафора оплождана от времето (1875-1914) 137 
Арабский кризис и его международные последствия 24 
Арт-терапия как практика самопознания 115 
Базови методически подходи за трансверсални компетентности 105 
Банково право 76 
Българо-руски акценти на Третата българска държава (политика и дипломация) 25 
Българският национален характер 9 
Версията като метод при разследване 86 
Вещно право 88 
Властта на Мамона 58 
Въпроси на наказателното право и съдебната практика 99 
География на туризма 48 
Географията на туризма - един век развитие и достижения 38 
Глобална информационна инфраструктура 1 
Градове, катедрали и университети в средновековна Европа 141 
Дзен-майстори 12 
Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията 77 
Добри дела 47 
Договорное право 75 
Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования 101 
Електронен бизнес 128 
Енциклопедия Китай 13 
Етиката в българската правна система 73 
Запазване на местопроизшествие 79 
Извори за историята на пощите и телекомуникациите по българските земи 111 
Икономика на труда 46 
Инвестиции 43 
Инвестиционное право 74 
Индустриалната политика на България в годините на прехода и първото десетилетие на членство в Европейския съюз 42 
Институциональная экономика 49 
Информационен мениджмънт 118 
Информационни системи в логистиката - състояние и тенденции в използването 116 
Информационные технологии в ландшафтной архитектуре 133 
Искусство управления в малом бизнесе 50 
Искусствотерапия 113 
История на българската метеорологична и хидрометеорологична служба 107 
История на българската средновекавна държава и право 97 
История на българските митници 1879 - 2014 44 
История на новобългарската държава и право 96 
Казуси по публичноправни науки 72 
Квалификация преступлений 92 
Кластеры в институциональной экономике 39 
Когнитивни подходи и модели в стратегическото управление 124 
Комуникационна политика 117 
Комуникация на граждански движения 17 
Конфликтите през призмата на социологията 22 
Корпоративна социална отговорност и комуникации за устойчиво развитие на бизнаеса 60 
Корпоративный юрист. Правовое сопровождение предприятия 95 
Креативният бизнес 122 
Кризис в созависимых отношениях 4 
Криминология 78 
Мiжнародно-правовi проблеми сучасного торговельного мореплавства 80 
Майсторството 18 
Манипулативната роля на медийния дискурс 19 
Маркетингово позициониране 37 
Математическо моделиране в социологията 20 
Международен маркетинг 62 
Международна финансова архитектура - еволюция и съвременност 59 
Международное налоговое право 100 
Международное публичное право 68 
Международное таможенное право 67 
Мениджмънт на пенсионното осигуряване 104 
Награда "Сахаров" 26 
Наказателно право 98 
Невропродажби 63 
Несъстоятелност 70 
Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите 29 
Новите лидери 123 
Облигационно право 82 
Опазване на недвижимо архитектурно наследство 136 
Основи на българизма 31 
Основни макроикономически показатели 2011 55 
Открытая линия 139 
Оценка на социалното въздействие 21 
Паметници на християнското монументално изкуство в Западна България. 16 - първата половина на 17 век 135 
Панелни единични корени и коинтеграция 51 
Позитивный тайм-менеджмент 8 
Политическа икономия и икономическа теория 57 
Политическите рефлексии 28 
Помагало по осигурително право за студенти 66 
Правото - изкуство за доброто и справедливото 89 
Предизвикателства и алтернативи пред туристическите агенти в България 45 
Предпринимательское право 90 
Проблеми на модерната психоанализа 10 
Психодиагностика. Практикум по психодиагностике 7 
Психология агрессивного поведения 6 
Психология массовой коммуникации 16 
Психология на източната религия 11 
Психология на субекта 3 
Психология, управление, организация 121 
Пътнически агенции и транспорт в туризма 54 
Регламентът Брюксел II А 91 
Рисковете пред осигурените лица в универсални пенсионни фондове - предизвикателства и решения 103 
Рубльовка 30 
Ръководство за разследване на изнасилвания 69 
Ръководство за решаване на наказателноправни казуси 71 
Сватбени игри и хора от Ямболско 132 
Свръхдушата 5 
Семейно и наследствено право 81 83 
Современная военная стратегия 27 
Социална вграденост на дребното предприемачество 64 
Социална медицина 114 
Специален отряд за бързо реагиране СОБР - вътрешен доклад 102 
Статистически годишник 2013 14 
Статистически методи за контрол на качеството 109 
Статистически справочник [на Република България] 2014 15 
Стоманобетонни мостове 110 
Строителният гений на българите през вековете 129 
Съвременни технически средства и технологии за събиране на геопространствени данни за местността 108 
Съвременният дизайн на образователната услуга във висшето училище 106 
Съдебната власт в България 1989-2014 г. 87 
Състояние и тенденции в развитието на строителството в Република България 131 
Техника на природата, органика на изкуството 2 
Туристическа политика 53 
Търгове и конкурси в строителството 130 
Управление занятостью 40 
Управление на ИТ проекти 127 
Управление на книготърговията 120 
Управление на репутацията 119 
Урбанистика и архитектура городской среды 134 
Финансирането на тероризма като международно престъпление 94 
Финансов мениджмънт в търговията 61 
Финансово право 93 
Финансово-стопански анализ 65 
Финансовото счетоводство и качеството на финансово-счетоводната информация 125 
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 41 
Центрове на сила в международните отношения и проблемът през XXI век 32 
Цесията в международното частно право 84 
Юридическа психология 85 
Японски бойни изкуства 138 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3ds max 133 
AutoCAD 133 
Photoshop 133 
Агентска дейност 54 
Агресивно поведение 6 85 
Агресия 6 
Агресия в спорта 6 
Агресия в училище 6 
Административен процес 72 
Административно право 72 
Академично обучение 106 
Аксиологична компетентност 105 
Анализ на рентабилността 65 
Ар Нуво 137 
Арабска криза 24 
Арабска пролет 24 
Арбитраж 95 
Арттерапия 113 115 
Археологически паметници 136 
Архитектурни стилове 137 
Архитектурно наследство 136 
Аудитория 16 
Банки 58 
Банков кредит 76 
Банково дело 93 
Безжични комуникации 111 
Безработица 40 
Библиотечно-информационни процеси 1 
Бизнес план 50 
Бизнес поведение 60 
Бизнес риск 52 
Бизнессреда 36 
Бойни изкуства 138 
Брак 81 
Брачен договор 81 
Бренд 41 
Брендинг 41 
Будизъм 12 
Българо-руски отношения 25 
Българска идентичност 9 
Български национален характер 9 
Български традиции 9 
Бюджетно право 93 
Валутен курс 59 
Валутен пазар 59 
Валутно законодателство 93 
Вандализъм 6 
Вещно право 88 
Видове договори 75 
Видове престъпност 78 
Висше образование 106 
Военна стратегия 27 
Времеви данни 51 
Връзки с обществеността 117 
ВСУ Черноризец Храбър 139 
Възрожденски къщи 129 
Въображение 2 
Генеалогична компетентност 105 
География на Китай 13 
География на туризма 38 48 
Геодезични измервания 108 
Геодезични карти 108 
Геопространствени данни 108 
Глобализационно развитие 38 
Глобални процеси 29 
Готическа архитектура 141 
Градска среда 134 
Граждански движения 17 
Гражданскоправни науки 89 
Групова терапия 115 
Данъчно право 72 
Двойно данъчно облагане 100 
Дворцово строителство 129 
Девиантно поведение 85 
Делинквентно поведение 85 
Детско поведение 112 
Деца бежанци 21 
Дзен 12 
Дипломация 23 
Дискреционна власт 77 
Договори в строителството 130 
Договорни отношения 91 
Договорно право 75 
Доказване (юрид.) 101 
Древни бойни изкуства 138 
Държавно устройство 96 
Европейска идея 34 
Европейска интеграция 34 
Европейска културна идентичност 34 
Европейска политика 34 
Европейска регионална политика 33 
Европейски пазар на труда 33 
Европейски паричен съюз 59 
Езикът на тялото 63 
Екологичен риск 52 
Екология 134 
Електронни книги 1 
Електронно банкиране 128 
Електронно правителство 128 
Емпирични изследвания 22 
Естетика на изкуството 2 
Етажна собственост 88 
Етика и право 73 
Железопътни мостове 110 
Завещания 81 
Зависимости 4 
Заетост 40 
Законодателна власт 77 
Защита 101 
Защитно поведение 112 
Здравеопазване 114 
Здравно осигуряване 66 
Злополуки 112 
Издръжка на деца 81 
Изнасилване 69 
Източни религии 11 
Иконография 135 
Иконометрични модели 51 
Икономика на строителството 131 
Икономико-математически модели 131 
Икономическа теория 57 
Икономически метафори 19 
Икономически отношения 23 57 
Икономическо мислене 122 
Икономическо развитие 42 
Илинденско-Преображенско въстание, 1903 г. 25 
Имидж 16 119 
Инвестиции 43 
Инвестиционен портфейл 43 
Инвестиционен риск 43 52 104 
Инвестиционна дейност 74 
Инвестиционно право 74 
Индивидуална психология 3 
Индустриална политика 42 
Иновационен бизнес 122 
Иновационна икономика 39 
Институционална икономика 39 49 
Интелигентни системи 126 
Интердисциплинарност 105 
Интернет застраховане 128 
Интуиция 18 
Информационен мениджмънт 118 
Информационна среда 1 
Информационни системи 116 126 
Информационни системи в образованието 126 
Информационно обслужване 1 
Ипотечно кредитиране 43 
История на България 31 
История на правото 97 
История на туризма 53 
ИТ проекти 127 
ИФЛА 1 
Казуси 71 72 
Капиталовложения 43 
Капиталово бюджетиране 61 
Китайска икономика 13 
Китайска култура 13 
Китайска медицина 13 
Китайска политика 13 32 
Китайска цивилизация 13 
Китайско изкуство 13 
Клиенти 50 
Клъстери 39 
Книготърговия 120 
Книготърговска организация 120 
Когнитивни модели 124 
Когнитивни подходи 124 
Коинтеграция 51 
Компютърна графика 133 
Комуникативни умения 121 
Конкурентоспособност 39 
Конституция 87 
Контракти 49 
Контрол на качеството 109 
Конфликти 22 
Корпоративна социална отговорност 60 
Корпорации 49 
Креативност 122 
Крепостно строителство 129 
Криминалистическа характеристика 69 
Криминално поведение 85 
Ландшафтна архитектура 133 
Лекции 10 
Лидерство 85 121 123 
Лична ефективност 8 
Логистични дейности 116 
Майсторски клас 139 
Македонски въпрос 25 
Макроикономическа статистика 55 
Макроикономически показатели 55 
Малък бизнес 50 
Манипулация 16 
Маркетингов микс 62 
Маркетингов план 56 
Маркетингов процес 106 
Маркетингова дейност 36 
Маркетингова стратегия 47 
Маркетингови изследвания 37 
Маркетингови комуникации 117 
Маркетингово позициониране 37 
Масови комуникации 16 
Математическо моделиране 20 
Медиен дискурс 19 
Медии 17 
Международен арбитраж 84 
Международен бизнес 62 
Международен туризъм 48 
Международни договори 67 68 
Международни организации 68 
Международни отношения 23 32 
Международни пазари 62 
Международни пари 59 
Международни престъпления 94 
Международни проекти 136 
Международни счетоводни стандарти 125 
Международно въздушно право 68 
Международно данъчно право 100 
Международно данъчно регулиране 100 
Международно екологично право 68 
Международно икономическо право 68 
Международно космическо право 68 
Международно митническо право 67 
Международно морско право 68 80 
Международно наказателно право 68 
Международно право 89 
Международно публично право 68 
Международно хуманитарно право 68 
Международно частно право 84 91 
Международноправен режим 67 
Местопрестъпление 79 
Местопроизшествия 79 
Метеорология 107 
Методика на разследването 86 
Митници 44 
Митническа дейност 44 
Митническа служба 44 
Митнически контрол 67 
Митническо право 67 
Многомерно скалиране 37 
Мобинг 6 
Мозъчна дейност 63 
Морал и право 73 
Мостове 110 
Мотивация 121 
Мотивация на персонала 120 123 
Музикотерапия 113 
Мултисензорна компетентност 105 
Мултифондове 104 
Награда Сахаров 26 
Наказание 6 
Наказателна отговорност 98 
Наказателни дела 101 
Наказателно право 71 98 99 
Наказателно правоотношение 98 
Наказателноправни въпроси 99 
Наказателноправни науки 89 
Народни обичаи 132 
Народни танци 132 
Народопсихология 9 
Насилие 6 
Наследствено право 81 83 
НАТО 27 
Национализъм 31 
Национална идентичност 85 
Национална сигурност 29 
Неврология 63 
Несъстоятелност 70 90 
Облачен компютинг 126 
Облигационни правоотношения 82 
Облигационно право 82 
Обработка на информацията 118 
Образователна интеграция 21 
Обредни танци 132 
Обучението по чужд език 139 
Обществено здраве 114 
Обществено мнение 16 17 
Обществено осигуряване 66 
Олигархия 30 
Онлайн бизнес 128 
Онлайн трейдинг 128 
Организационна комуникация 119 
Организационна психология 121 
Организационно управление 118 
Осиновяване 81 
Оценка на риска 52 
Пазар на труда 40 46 
Пазар на ценни книжа 74 
Пазарен ред 64 
Пазарна икономика 42 
Паметници на културата 136 
Панелни тестове 51 
Пари 58 
Партньорство 50 
Пенсионни системи 103 
Пенсионни фондове 104 
Пенсионно осигуряване 66 103 104 
Пласмент 56 
Пластичен холизъм 2 
Платежен баланс 59 
Платежни карти 76 
Платежни операции 76 
Позитивна психология 8 
Политика 23 
Политическа икономия 57 
Политическа манипулация 28 
Политически елит 30 
Политически метафори 19 
Политически протести 28 
Пощенско дело 111 
Права на човека 26 
Правно регулиране 73 74 90 
Право на собственост 88 
Право на строеж 88 
Правосъдие 87 
Практическа психодиагностика 7 
Предварително следствие 101 
Предприемаческо поведение 64 
Предприемачество 90 
Престъпления против личността 92 
Престъпна дейност 102 
Престъпници 78 
Престъпност 78 
Приложимо право 84 
Приложни програми 133 
Продажби 63 117 
Производствен риск 52 
Производство по несъстоятелност 70 
Протести 17 
Психоаналитици 10 
Психоаналитични теории 10 
Психодрама 113 
Психологическо въздействие 16 
Психологическо консултиране 4 
Психология на мисленето 3 
Психология на религията 11 
Психология на тълпите 85 
Психотерапия 4 
Публични вземания 93 
Публични дружества 125 
Публични финанси 93 
Публично право 89 
Пъблик рилейшънс 119 
Първа помощ 112 
Пътнически агенции 54 
Работна сила 46 
Радикален ислямизъм 24 
Радио 111 
Развитие на икономиката 33 
Развод 81 
Разпределени системи 126 
Разследване на престъпления 69 79 86 
Разходи на предприятието 65 
Регионална икономика 39 
Регионална сигурност 29 
Реклама 117 
Рентабилност 36 
Репутация 119 
Ресторантьорство 41 
Рефлексивност 28 
Римска конвенция 84 
Римско право 89 
Родителски права 81 
Руска дипломация 25 
Руски език 139 
Руски олигарси 30 
Самопознание 115 
Сватбени обичаи 132 
Световна енергетика 57 
Световна икономическа криза 57 
Световна история 58 
Свръхдуша 5 
Себеупование 5 
Сегментиране на пазара 35 
Семейно право 81 83 
Сензорни системи 118 
Сецесион 137 
Сива икономика 49 
Скалиране 20 
Слухове 16 
Софтуерни продукти 116 
Социален маркетинг 47 
Социална интелигентност 18 
Социална медицина 114 
Социална психология 122 
Социални инициативи 47 
Социални отношения 30 
Социално въздействие 21 
Социално осигуряване 46 66 
Социално поведение 47 
Социологически изследвания 20 22 64 
Специални служби 102 
Специални части 102 
Спътникови системи 108 
Средновековна архитектура 129 
Средновековна България 97 
Средновековни градове 141 
Средновековни катедрали 141 
Средновековни университети 141 
Средновековно строителство 129 
Статистическа информация 14 15 109 
Статистически анализ 109 
Статистически годишници 14 
Статистически контрол 109 
Статистически справочници 15 
Стоков пазар 61 
Стратегически маркетинг 62 
Стратегическо управление 124 
Стратегия Европа 2020 33 
Стрес 121 
Строителен бизнес 130 
Строителен сектор 131 
Строителни конструкции 110 
Строителни материали 110 
Строителни предприятия 131 
Строителни школи 129 
Студената война 32 
Субект 3 
Счетоводна отчетност 50 
Счетоводство 125 
Съвременни бойни изкуства 138 
Съдебна власт 77 87 96 
Съдебна практика 98 99 
Съдебна реформа 73 
Съдебна система 87 96 
Съдебни решения 91 
Съзависимост 4 
Съзнание 18 
Тайммениджмънт 8 
Таймшеър 41 
Танцотерапия 113 
Таргетиране 35 
Творческа активност 18 
Телевизия 111 
Телеграф 111 
Телефони 111 
Териториално планиране 134 
Тероризъм 94 
Терористична дейност 102 
Тормоз 6 
Транзакции 49 
Транспортна дейност 54 
Трансцендентализъм 5 
Трудови ресурси 40 
Трудово договаряне 46 
Туристическа политика 53 
Туристически агенти 45 
Туристически забележителности 140 
Туристически маркетинг 35 
Туристически организации 53 
Туристически продукт 35 
Туристически ресурси 38 
Туристически услуги 35 
Туристическо обслужване 45 
Туристическо развитие 53 
Туроператорска дейност 45 54 
Търгове в строителството 130 
Търговска дейност 36 
Търговски фирми 61 
Търговско корабоплаване 80 
Търговско право 90 
Търновска конституция 96 
Убийства 92 
Универсални пенсионни фондове 103 
Управление на персонала 50 120 123 
Управление на проекти 127 
Управление на риска 52 127 
Управление на човешките ресурси 123 
Управленско поведение 124 
Урбанистика 134 
Философия 2 
Финансиране на тероризма 94 
Финансов анализ 36 65 
Финансов контрол 93 
Финансов мениджмънт 61 
Финансов риск 52 
Финансова администрация 93 
Финансова система 93 
Финансови институции 59 
Финансови спекулации 58 
Финансово право 72 
Финансово състояние 65 
Финансовоправни актове 93 
Франчайзинг 41 
Фундиране 110 
Футболни метафори 19 
Хидрометеорология 107 
Хотелиерство 41 
Целева аудитория 56 
Ценова политика 35 
Цесия 84 
Църковна архитектура 135 
Църковна живопис 135 
Човешки права 73 
Човешки ресурси 46 
Щастие 8 
Юридическа документация 95 
Юридическа етика 73 
Юридическа психология 85 
Юридически лица 95 
Юрисконсулт 95 
Японски бойни изкуства 138 
Японски религии 12