НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/02/Д 62 

Динамични библиотеки - достъп, развитие, промяна  : Доклади от XXVI Нац. конф. на ББИА, София, 9-10 юни 2016 г. . - София : ББИА, 2016 . - 153 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-9837-30-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45452

- 2 -

П/001/И 73 

Информация и научное мировозрение  : Сб. статей . - Москва : РШБА, 2013 . - 432 с., 4 л.: цв. ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-512-064-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45460

- 3 -

П/02/Н 27 

Насоки на ИФЛА за обществената библиотека  /  Ред. Кристи Кунц, Барбара Губин . - 2. прераб. изд. . - София : ББИА, 2011 . - 140 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9837-19-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45514

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 4 -

П/101(091)/К 69 

Книгата за философията  . - София : Книгомания, 2015 . - 352 с.: с цв. ил. ; 24 см . -  (Големите идеи обяснени просто)

   

   ISBN 978-619-195-020-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45491

- 5 -

П/101/К 93 

Кулов, Венцеслав Георгиев

   Лекции по философия / Венцеслав Георгиев Кулов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2012 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-269-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45425

- 6 -

П/101/П 84 

Практическа философия  : Тематичен сборник /  Състав. Христо Христов, Милен Маринов . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016 . - 143 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген)

   

   ISBN 978-619-208-062-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45416

Психология

- 7 -

П/159.9/Ю 24 

Юнг, Карл Густав

   Психология на западната религия / Карл Густав Юнг ; Прев. от нем. Стефан Шаранков . - София : Леге Артис, 2015 . - 599 с. ; 19 см . -  (К. Г. Юнг & последователи)

   

   ISBN 978-954-8311-67-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45507

Логика

Етика

Религия

- 8 -

П/23/28/Д 13 

Дайчер, Тадеуш

   Диалог за вярата : Проблеми на теологията на духовността / Тадеуш Дайчер . - София : Стигмати, 2002 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-9521-16-8 

  

Сист. No: 45461

Обществени науки

Демография. Статистика

Социология

- 9 -

П/316.3/П 76 

Попова, Любомира

   Младежката политика в България : Социалнопедагогически аспекти / Любомира Попова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016 . - 200 с.: с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-064-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45414

- 10 -

П/316.3/С 83 

Стоянов, Александър Стоянов

   Социална диференциация, стратификация и статусни йерархии / Александър Стоянов Стоянов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-833-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45432

- 11 -

П/316/Ч 94 

Чужденецът и всекидневието  : Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Колев /  Състав. Деян Деянов и др . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 640 с. ; 24 см

   Книгата включва био-библиография на Кольо Коев.

   ISBN 978-954-535-748-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45445

Политика

- 12 -

П/327/Г 31 

Генов, Георги и др.

   Теория и практика на международните преговори : Преговори и преговорен процес / Георги Генов, Еньо Савов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 536 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-866-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45418

- 13 -

П/323/И 50 

Икономически аспекти на тероризма  : Етап III : Анализ на българската практика и моделиране на връзката тероризъм - икономика /  Съавт. и общ ред. Димитър Димитров и др . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2012 . - 234 с. ; 21 см

   Др. авт. : Цветан Цветков, Георги Петрунов, Константин Пудин, Светослав Спасов, Недко Тагарев, Атанас Димитров, Радостина Стефанова, Венцеслав Ветов, Камелия Илиева, Мария Каръмчева, Данаил Найденов, Дарина Желязкова, Явор Йовчев

   ISBN 978-954-644-382-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45421

- 14 -

П/327/К 46 

Катранджиев, Валентин и др.

   Дипломация и околна среда / Валентин Катранджиев, Боряна Аргирова . - София : Дипломатически институт - МВнР, 2016 . - 177 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7200-06-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45389

- 15 -

П/32.01/К 69 

Книгата за политиката  . - София : Книгомания, 2016 . - 352 с.: с цв. ил. ; 24 см . -  (Големите идеи обяснени просто)

   

   ISBN 978-916-195-094-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45492

- 16 -

П/321/П 69 

Политология  / Георги Недев Янков и др . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2001 . - 296 с. ; 24 см

   Др. авт.: Димитър Иванов, Радка Ценова, Христина Дончева, Блага Благоева-Танева, Ивка Некова, Йонко Йотов

   ISBN 954-494-762-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45440

- 17 -

П/32.01/П 69 

Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век  : Юбил. междунар. науч. конф., 23-24 ноем. 2015 г. /  Състав. Георги Янков . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 348 с.: с цв. сн. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-874-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45412

- 18 -

П/327/Р 11 

Рабохчийска, Мариета

   Политиката за съседство като инструмент на външните отношения на Европейския съюз / Мариета Рабохчийска . - София : Сиела, 2016 . - 253 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2064-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45481

- 19 -

П/327/Ю 13 

Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност  : Сб. с материали от междунар. конф., 2-3 юни 2015 г. /  Състав. и науч. ред. Тодор Коларов . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 24 см . -  (Наука, образование, сигурност ; 3)

   

   ISBN 978-954-535-907-1 

   

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45446

Икономика. Икономически науки

- 20 -

П/339.5/D 18 

Danov, Daniel Georgiev

   Economics of Intellectual Products and Property Rights / Daniel Georgiev Danov . - Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2016 . - 163 p. : ill. ; 21 cm

   

   ISBN 978-954-644-843-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45436

- 21 -

П/334.72/L 99 

Lynch, John J. et al.

   Understanding business in Ireland / John J. Lynch, Frank W. Roche . - 2. ed. . - Dublin : Purple Foot Publishing, 1999 . - 637 p. ; 26 cm

   

   ISBN 0-9531667-1-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45455

- 22 -

П/339.5/А 75 

Антов, Момчил

   Ръководство за дейността на митническия представител / Момчил Антов . - София : Мартилен, 2016 . - 123 с.: с табл. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-598-159-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45509

- 23 -

П/330.8/Б 92 

Българската "социалистическа" държавна собственост  / Марчо Марков и др . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 425 с.: с табл. ; 24 см

   Др. авт. : Георги Найденов, Веселина Атанасова, Атанас Атанасов, Васил Проданов, Иван Чалъков, Иво Христов, Калоян Хараламбиев, Начко Радев

   ISBN 978-954-644-710-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45411

- 24 -

П/339.1/В 24 

Василева, Бистра

   Маркетингови комуникации / Бистра Константинова Василева . - Варна : Наука и икономика, 2015 . - 426 с.: с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0846-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45404

- 25 -

П/339.5/Г 55 

Глобални предизвикателства пред международния бизнес  : 20 юбил. междунар. науч.-практ. конференция : Сб. с доклади . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 139 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1131-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45505

- 26 -

П/33/Г 62 

Годишна студентска научна сесия - 2016  : Сб. с доклади . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 232 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1134-8 

  

Сист. No: 45506

- 27 -

П/332/Г 96 

Гълъбов, Марин Иванов

   Финансово-счетоводни аспекти на дейността на фирмите за недвижими имоти / Марин Иванов Гълъбов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 135 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-862-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45428

- 28 -

П/339.923/Д 17 

Данаилов, Данаил Лазаров

   България девет години в Европейския съюз: анализи, диагнози и прогнози / Данаил Лазаров Данаилов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 40 с.: с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-822-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45410

- 29 -

П/334.72/Д 17 

Данаилов, Данаил Лазаров

   Международен финансов мениджмънт : (Учебник) / Данаил Лазаров Данаилов . - Доп. и прераб. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 231 с.: с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-797-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45443

- 30 -

П/338.1/Е 96 

Ефекти за българската финансова система и икономика от Пакта за финансова стабилност  . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015 . - 217 с.: с табл. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-714-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45422

- 31 -

П/331/И 50 

Икономика на труда  / Лалко Дулевски и др . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 340 с. ; 24 см

   Др. авт.: Любомир Стефанов, Маргарита Атанасова, Марин Паунов, Нено Павлов, Христо Малешков

   ISBN 978-954-644-818-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45424

- 32 -

П/338.24/К 69 

Князевич, Анна Олександрiвна и др.

   Механiзми управлiння нновацiйним розвитком : Монографiя / Анна Олександрiвна Князевич, Олександр Васильович Крайчук . - Рiвне : Видавець О. Зень, 2011 . - 135 с.: с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-617-601-014-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45518

- 33 -

П/338.48/К 92 

Кръстев, Вилиян Кръстев

   Геополитика и геостратегия на туризма / Вилиян Кръстев Кръстев . - Варна : Наука и икономика, 2016 . - 175 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0897-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45408

- 34 -

П/338.26/М 27 

Манов, Васил

   Проектиране на целесъобразно (от икономическа, социална и екологическа гледни точки) конкурентоспособно развитие и функциониране на националните икономически системи : (Теория и методология) / Васил Манов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 631 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-831-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45417

- 35 -

П/336/М 70 

Митев, Петър Стефанов

   Корпоративни финанси с Excel / Петър Стефанов Митев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 366 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-839-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45439

- 36 -

П/339.923/М 77 

Младенова, Емилия Георгиева

   Тематичен справочник по европеистика : Икономически аспекти / Емилия Георгиева Младенова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 227 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-859-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45438

- 37 -

П/338.48/Н 64 

Нешков, Марин Найденов и др.

   Екскурзоводство / Марин Найденов Нешков, Велина Иванчева Казанджиева . - Варна : Наука и икономика, 2016 . - 290 с.: с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0891-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45406

- 38 -

П/334/Р 20 

Развитие на системата на трудовопроизводителните кооперации в България при условията на социално пазарно стопанство на "Европа 2020"  / Юлия Маркова Дойчинова и др . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2014 . - 170 с.: с табл. ; 21 см

   Др. авт.: Иван Кънчев, Йорданка Йовкова, Албена Краева-Митева, Тихомир Пелов, Деспина Христова-Тимчева, Георги Забунов, Зорница Стоянова, Ралица Терзийска

   ISBN 978-954-644-593-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45430

- 39 -

П/334.72/С 69 

Станимирова, Мария Радославова

   Организация на бизнес консултантската дейност / Мария Радославова Станимирова . - Варна : Наука и икономика, 2016 . - 240 с.: с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0890-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45405

- 40 -

П/339.1/С 83 

Стоянов, Велчо

   Пазарът - велик социален механизъм, но и с "велики" недъзи / Велчо Стоянов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 338 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-850-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45435

- 41 -

П/336/Т 36 

Тасева-Петкова, Галя Йорданова

   Търговско кредитиране и финансово състояние на фирмите / Галя Йорданова Тасева-Петкова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 256 с.: с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-856-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45429

Право

- 42 -

П/347/Б 19 

Баланов, Йордан

   Безвестното отсъствие / Йордан Баланов . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016 . - 247 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-065-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45413

- 43 -

П/347/Б 92 
 България. Върховен съд 

   Тълкувателни решения и постановления на Върховния касационен съд и на Върховния съд на Република България по наказателни дела : 1957-2015 /  Състав. Веселин Вучков, Евгени Стоянов . - София : Нова звезда, 2015 . - 816 с.: с табл. ; 24 см

   Кор. загл. Сборник тълкувателни решения и постановления на Върховния касационене съд и на Върховния съд на Република България по наказателни дела 1957-2015

   ISBN 978-619-198-026-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45441

- 44 -

П/343/В 38 

Велев, Огнян

   Мястото на пробацията сред наказателните санкции : (Съпоставително изследване по българското и френското наказателно право) / Огнян Велев . - София : Инст. за държавата и правото БАН, 2016 . - 852 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9583-34-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45382

- 45 -

П/342/Г 65 

Горанова, Илонка и др.

   Административно право : Обща част : Уч. помагало / Илонка Горанова, Надежда Христова, Петя Митрева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 338 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-820-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45434

- 46 -

П/347/Д 52 

Джумалиева, Ана

   Морска ипотека и привилегии върху кораба / Ана Джумалиева . - София : Сиела, 2016 . - 300 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2119-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45500

- 47 -

П/347/Д 85 

Драганов, Живко

   Обекти на интелектуалната собственост / Живко Драганов . - София : Сиби, 2016 . - 296 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-993-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45519

- 48 -

П/343/К 25 

Канушев, Мартин

   Историческа социология на наказателните политики в България : (В 3 тома) / Мартин Канушев . - София : Нов бълг. унив., 2015 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-535-909-5 

   Т. II. Наказателните практики на комунистическия режим . - 2016 . - 552 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45447

- 49 -

П/347/К 73 

Коев, Красимир

   Заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД / Красимир Коев . - София : Сиби, 2016 . - 292 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-730-983-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45486

- 50 -

П/343/К 90 

Кристи, Нилс

   Мяра на престъпленията / Нилс Кристи ; Прев. от англ. Иглика В. Василева . - София : Сиби, 2016 . - 212 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-981-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45469

- 51 -

П/342/К 96 

Кънева, Невяна и др.

   Практическо нормотворчество / Невяна Кънева, Ирена Борисова . - София : Сиела, 2016 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2120-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45479

- 52 -

П/343/М 14 

Маджаров, Емил

   Пенитенциарна психология : Ч. I. - / Емил Маджаров . - София : Албатрос, 2016 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-751-119-4 

   Ч. I . - 332 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45371

- 53 -

П/343/М 24 

Манасиева, Астра

   Киберпсихология : Поведенчески аспекти / Астра Манасиева . - София : Изток-Запад, 2016 . - 212 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-896-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45487

- 54 -

П/342/М 30 

Марев, Матей

   Извънсъдебни способи за разрешаване на административни спорове / Матей Марев . - София : Сиела, 2016 . - 191 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2062-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45380

- 55 -

П/349/М 31 

Маринова, Бисерка Тодорова

   Правни отношения при "Ново строителство" : Учредяване право на строеж срещу строителство на готови обекти : Продажба на обекти в незавършени сгради / Бисерка Тодорова Маринова . - София : [Изд. авт.], 2015 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-09443-0-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45379

- 56 -

П/347/Н 74 

Николов, Делян и др.

   Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ : Текст, съдебна практика и авторски коментар / Делян Николов, Димитър Иванов . - София : Сиела, 2016 . - 670 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-2118-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45485

- 57 -

П/342/П 84 

Правото на справедлив съдебен процес  : Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека /  Прев. от англ. Красимир Кънев . - София : Сиби, 2016 . - 208 с. ; 24 см . -  (Увод в правата на човека ; 4)

   

   ISBN 978-954-730-994-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45468

- 58 -

П/343/Р 40 

Рахимов, Илхам

   Философия на престъплението и наказанието / Илхам Рахимов . - София : Фондация Славяни, 2015 . - 319 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-2987-17-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45383

- 59 -

П/343/С 82 

Стойчев, Неделчо

   Насилието : Психологически анализ от местопрестъплението / Неделчо Стойчев . - София : Труд, 2016 . - 207 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-461-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45480

- 60 -

П/347/Т 74 

Топузов, Димитър

   Нищожност на брачния договор / Димитър Топузов . - София : Сиела, 2016 . - 352 с. ; 21 см . -  (Поредица Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-1994-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45482

- 61 -

П/342/Я 62 

Янкулова, Радослава

   Казуси по конституционно право / Радослава Янкулова . - София : Сиби, 2016 . - 130 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-992-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45470

Обществено управление

- 62 -

П/351/354/K 23 

Katsamunska, Polya

   Selected Readings in Public Administration / Polya Katsamunska . - Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2016 . - 149 с.: с табл. и портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-842-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45437

- 63 -

П/351/354/Б 65 

Борисов, Борислав и др.

   Ролята на знанието, обучението и компетенциите в организациите от публичния сектор / Борислав Борисов, Драгомир Маринов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 184 с.: с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 128)

   Кн. е с ISSN 1310-2737

 корица | съдържание 

Сист. No: 45504

- 64 -

П/351.74/С 83 

Стоянов, Стоян

   Дейност на специализираните държавни органи в България със секретните сътрудници / Стоян Стоянов . - София : Албатрос, 2016 . - 188 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-751-121-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45260

Военни науки. Военно изкуство

- 65 -

П/355/359/П 36 

Пенчев, Георги Георгиев

   Развитие на въоръженията / Георги Георгиев Пенчев . - София : Авангард Прима, 2010 . - 217 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-323-708-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45426

- 66 -

П/355/359/П 93 

Пудин, Константин Христов

   Съвременната българска армия : Социално-икономически аспекти на нейната професионализация / Константин Христов Пудин . - София : Авангард Прима, 2009 . - 140 с.: с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-323-563-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45427

- 67 -

П/355/359/С 83 

Стоянов, Никола Тодоров

   Хибридни войни и ненасилствени революции / Никола Тодоров Стоянов . - София : Изток-Запад, 2016 . - 223 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-885-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45375

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 68 -

П/378/U 57 

Universita di Parma. Un millennio di storia  . - Parma : Monte Universita Parma Editore, 2015 . - 354, XXVII p.: col.ill. ; 28 cm

   Книгата е с паралелен текст на английски език.

   ISBN 978-88-7847-500-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45453

- 69 -

П/371/С 13 

Саенко, Григорiй Васильович и др.

   Формування мислення i розвинення енергii викладача з економiки: поглиблення накопичення / Григорiй Васильович Саенко, Владислав Григорович Саенко, Володимир Григорович Саенко . - Бердянськ : СПД Резнiков В. С., 2014 . - 543 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-617-509-340-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45498

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

Математика

- 70 -

П/519.8/Т 96 

Търсене на най-доброто решение  / Здравко Димитров Славов и др . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2016 . - 281 с.: с табл. ; 24 см

   Др. авт.: Мария Брусева, Велислава Николаева, Дочо Дочев, Йордан Петков, Стоян Ненков

   ISBN 978-954-715-651-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45395

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 71 -

П/624/628/Д 58 

Димитров, Ганчо Христов

   Намаляване на загубите на вода от водоснабдителните системи / Ганчо Христов Димитров . - София : ABC Техника, 2014 . - 143 с.: с табл., диагр. , цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8873-94-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45384

- 72 -

П/620/Д 58 

Димитров, Нончо Иванов

   Соларният бизнес в България / Нончо Иванов Димитров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 244 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-865-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45433

- 73 -

П/624/И 21 

Иванов, Ивайло

   Отводняване на строителни изкопи : Методи за изчисляване и примери, съгласно изискванията на Еврокод 7 / Ивайло Иванов . - 2. прераб. изд. . - София : ДиМакс, 2014 . - 116 с.: с табл. и черт. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-782-055-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45385

- 74 -

П/624/М 57 

Милев, Йордан и др.

   Еврокодове : Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции / Йордан Милев, Васил Кърджиев . - София : Камара на инженерите в инвест. проектиране, 2012 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-92274-3-12 

   Ч. I. Многоетажна офисна сграда . - 144 с.: с табл. и черт. + CD

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45386

- 75 -

П/621/Х-78 

Христов, Стефан

   Студени заваръчни пукнатини и тяхното предотвратяване / Стефан Христов . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2013 . - 246 с. : с табл., диагр., ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-322-608-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45373

Медицина

- 76 -

П/614.8/Г 14 

Гавраилов, Евгени

   Безопасност и защита на населението : Теория, традиции и практика / Евгени Гавраилов . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2016 . - 295 с.: с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-652-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45387

- 77 -

П/614.8/Г 46 

Гигов, Красимир

   Бедствия, аварии и кризи : Как да намалим риска? / Красимир Гигов и др . - София : БЧК, 2015 . - 48 с.: с ил. ; 21 см

   Др. авт. : Ясен Сливенски, Николай Тодоров, Петър Йовков

   ISBN 978-954-8406-12-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45402

- 78 -

П/61/К 55 

Кипър, Дейвид А.

   Теория и практика на психодрамата / Дейвид А. Кипър . - 2. изд. . - София : Дамян Яков, 2013 . - 384 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-527-534-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45484

- 79 -

П/614.8/Я 95 

Ястребов, Г. С.

   Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф / Г. С. Ястребов . - 3. изд. . - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005 . - 410 с. : с ил. ; 21 см . -  (Среднее професиональное образование)

   

   ISBN 978-5-222-07704-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45392

Управление

- 80 -

П/65.012/Б 72 

Бошнакова, Десислава

   Колективната мъдрост : (Краудсорсинг) / Десислава Бошнакова . - София : Рой Комюникейшън, 2016 . - 279 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9335-39-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45508

- 81 -

П/65.013/Б 77 

Брансън, Ричард

   Like A Virgin : Тайни за бизнеса, които не се преподават в училище / Ричард Брансън ; Прев. Антоанета Тошева . - София : AMG, 2015 . - 360 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9696-68-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45377

- 82 -

П/659/Д 59 

Димитрова-Гализова, Мариела

   Стратегии за управление на търговската марка / Мариела Димитрова-Гализова . - В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 2014 . - 392 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7173-03-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45388

- 83 -

П/65.013/Е 60 

Емилова, Ирена и др.

   Поведение в управлението / Ирена Емилова, Христо Сирашки . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 130 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1127-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45502

- 84 -

П/65.012/З-52 

Зелени Иновации.бг  : Добри практики и политики . - София : Фонд. Прил. изсл. и комуникации, 2015 . - 47 с.: с табл. и диагр. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-9456-17-2 

  

Сист. No: 45464

- 85 -

П/65.012/И 67 

Иновации.бг  : Иновационно поведение на българските фирми . - София : Фонд. Прил. изсл. и комуникации, 2015 . - 63 с.: с табл. и диагр. ; 29 см

   Кн. е с ISSN 1313-1052

  

Сист. No: 45463

- 86 -

П/659/У 34 

Узунова, Юлия Добрева

   Корпоративен ПР / Юлия Добрева Узунова . - Варна : Наука и икономика, 2015 . - 463 с.: с табл. ; 25 см

   Кор. загл. Корпоративен PR

   ISBN 978-954-21-0869-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45407

- 87 -

П/656/Ц 34 

Цветкова, Светла Драганова

   Специфични особености в управлението на персонала в транспортното предприятие / Светла Драганова Цветкова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 159 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-814-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45431

Счетоводство

- 88 -

П/657/В 53 

Вечев, Венцислав

   Организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия / Венцислав Вечев ; Науч. ред. Васил Меразчиев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2016 . - 104 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1126-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45503

- 89 -

П/657/Ф 41 

Фесчиян, Даниела Милчова и др.

   Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор / Даниела Милчова Фесчиян, Камелия Димитрова Савова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 180 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-863-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45420

Фина механика. Автоматика

- 90 -

П/681.3/Б 26 

Баркър, Кори

   Photoshop трикове за дизайнери / Кори Баркър . - София : Алекс Софт, 2016 . - 176 с.: с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-321-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45374

- 91 -

П/681.3/М 19 

Макмилън, Трой

   Cisco - компютърни мрежи : Основи / Трой Макмилън . - София : Алекс Софт, 2016 . - 523 с.: с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-315-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45376

Строителство

- 92 -

П/69/М 45 
 Международна конференция, Варна. 2016 

   Проектиране и строителство на сгради и съоръжения : Сб. с резюмета : 15-17 септ. 2016 г., Варна, ВСУ "Черноризец Храбър" / Милена Кичекова и др . - Варна : Вестник Строител, 2016 . - 148 с. ; 29 см

   Докладите са издадени на CD

   ISBN 978-954-92866-7-0 

  

Сист. No: 45513

- 93 -

П/69/Р 97 

Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради  /  Състав. Димитър Г. Назърски и др . - София : Бълг. асоц. за изолации в строителството, 2016 . - 60 с.: с черт. ; 30 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45512

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 94 -

П/791.43/.45/Г 62 

Годишник на департамент Кино, реклама и шоубизнес 2013 - 1014 г.  /  Състав. и ред. Светла Христова, Румяна Стефанова, Елизавета Боева . - София : Нов бълг. унив., 2015 . - 248 с.: с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-886-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45471

- 95 -

П/78/М 77 

Млад научен форум за музика и танц  : Науч. конф. на докторанти с междунар. участие : Т. 1 - /  Ред. Димитър Христов, Милена Шушулова . - София : Нов бълг. унив., 2007 - . - 21 см

   Кн. е с ISSN 1313-342X

   Т. 1 . - 2007 . - 128 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45472

- 96 -

П/78/М 77 

Млад научен форум за музика и танц  : Науч. конф. на докторанти с междунар. участие : Т. 1 - /  Ред. Димитър Христов, Милена Шушулова . - София : Нов бълг. унив., 2007 - . - 21 см

   Кн. е с ISSN 1313-342X

   Т. 2 . - 2008 . - 190 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45473

- 97 -

П/78/М 77 

Млад научен форум за музика и танц  : Науч. конф. на докторанти с междунар. участие : Т. 1 - /  Ред. Димитър Христов, Милена Шушулова . - София : Нов бълг. унив., 2007 - . - 21 см

   Кн. е с ISSN 1313-342X

   Т. 3 . - 2009 . - 336 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45474

- 98 -

П/78/М 77 

Млад научен форум за музика и танц  : Науч. конф. на докторанти с междунар. участие : Т. 1 - /  Ред. Димитър Христов, Милена Шушулова . - София : Нов бълг. унив., 2007 - . - 21 см

   Кн. е с ISSN 1313-342X

   Т. 4 . - 2010 . - 312 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45475

- 99 -

П/78/М 77 

Млад научен форум за музика и танц  : Науч. конф. на докторанти с междунар. участие : Т. 1 - /  Ред. Елисавета Вълчинова-Чендова, Явор Конов . - София : Нов бълг. унив., 2007 - . - 21 см

   Кн. е с ISSN 1313-342X

   Т. 5 . - 2011 . - 428 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45476

- 100 -

П/78/М 77 

Млад научен форум за музика и танц  : Науч. конф. на докторанти с междунар. участие : Резюмета и CD с докладите : Т. 1 - /  Ред. Елисавета Вълчинова-Чендова . - София : Нов бълг. унив., 2007 - . - 21 см

   Кн. е с ISSN 1313-342X

   Т. 7 . - 2013 . - 114 с. + CD

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45478

- 101 -

П/78/С 37 

Симова, Силвия и др.

   Junior Eurovision : Song contest : Bulgaria 2015 / Силвия Симова, Милена Младенова . - [София] : Сиела, [2015] . - 96 с.: с цв. сн. ; 22х30 см

   Книгата е с паралелен текст на английски език.

 корица | съдържание 

Сист. No: 45394

Градоустройство. Ландшафт

- 102 -

П/71/В 72 

Власарев, Димитър Стефанов

   Териториално-устройствено проектиране за сгради и комплекси на хранително-вкусовата промишленост и земеделието / Димитър Стефанов Власарев . - София : ВСУ Любен Каравелов, 2014 . - 109 с.: с цв. ил. и черт. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-331-056-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45510

- 103 -

П/71/В 72 

Власарев, Димитър Стефанов

   Устройствени и технологични структури за хранителновкусовата промишленост : На примера на малките и средни предприятия / Димитър Стефанов Власарев . - София : ВСУ Любен Каравелов, 2014 . - 127 с.: с цв. ил. и черт. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-331-053-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45511

- 104 -

П/71/К 16 

Калинков, Константин Савов и др.

   Урбанистика / Константин Савов Калинков, Анна Живкова Господинова . - Варна : Наука и икономика, 2016 . - 375 с.: с ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0896-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45409

- 105 -

П/71/П 91 

Пространството архитектура  / Александър Смолянов и др . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2008 . - 24 см

   Изд. на БАН. Център по архитектурознание Др. авт. : Лило Попов, Миряна Йорданова, Юлия Радославова, Николай Тулешков, Ирина Файтонджиева, Антон Гугов, Елена В. Иванова, Добрина Желева-Мартинс, Константин Бояджиев, Теодора Камбурова

   ISBN 978-954-322-160-8 

   Т. 2. Съвременната българска архитектура в контекста на европейската и световната . - 187 с., 24 л. : сн.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 45372

Архитектура

- 106 -

П/72/Б 38 

Бербенлиев, Пею Николов и др.

   Брациговските майстори строители през XVIII и XIX век и тяхното архитектурно творчество / Пею Николов Бербенлиев, Владимир Христов Партъчев ; Състав. и ред. Владимир Петров Батаклиев . - Фототип. изд. с притурка . - Брацигово : РИК Зеница - НДА, 2015 . - 232 с.: с ил. ; 29 см

   Кор. загл. Брациговските майстори - строители Фототип. изд.: Държ. изд. Техника : София, 1963

   ISBN 978-954-8448-08-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45396

Спорт

- 107 -

П/796/799/С 13 

Саенко, Володимир Григорович

   Спортивно-педагогiчне вдосконалювання: схiднi единоборства : Навчальний посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв фiзичного виховання i спорту / Володимир Григорович Саенко . - Луганськ : СПД Резнiков В. С., 2011 . - 516 с.: с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-617-509-186-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45488

- 108 -

П/796/799/С 13 

Саенко, Володимир Григорович

   Побудова i контроль тренувального процесу спортсменiв в кiокушинкай карате : Монографiя / Володимир Григорович Саенко . - Луганськ : СПД Резнiков В. С., 2012 . - 404 с.: с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-617-509-149-1 

  

Сист. No: 45489

- 109 -

П/796/799/С 13 

Саенко, Володимир Григорович

   Удосконалення людини за системами схiднiх единоборств : Монографiя / Володимир Григорович Саенко . - Бердянськ : СПД Резнiков В. С., 2011 . - 440 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-617-509-189-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45490

- 110 -

П/796/799/С 13 

Саенко, Володимир Григорович

   Морально-етичнi засади пiдготовки спортсменiв в кiокушинкай карате : Монографiя / Володимир Григорович Саенко . - Луганськ : СПД Резнiков В. С., 2011 . - 356 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-617-509-188-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45493

- 111 -

П/796/799/С 13 

Саенко, Володимир Григорович

   Спортивно-педагогiчне вдосконалювання зi схiдних единоборств / Володимир Григорович Саенко . - Луганськ : ДЗ ЛНУ iменi Тараса Шевченка, 2012 . - 432 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-966-617-280-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45494

- 112 -

П/796/799/С 13 

Саенко, Володимир Григорович

   Система киокушинкай каратэ: основы научного познания спортивного мастерства, воинского ремесла, воинского искусства / Володимир Григорович Саенко . - Донецк : СПД Резников В. С., 2010 . - 300 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-617-509-047-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45495

- 113 -

П/796/799/С 13 

Саенко, Володимир Григорович

   Киокушинкай каратэ: система физической подготовки студента : Монография / Володимир Григорович Саенко . - Никополь : ЧВУЗ НЭУ, 2010 . - 228 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-611-509-050-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45496

- 114 -

П/796/799/С 13 

Саенко, Володимир Григорович

   Програма побудови тренувального процесу в кiокушинкай карате для спортсменiв етапу максимальноi реалiзацii iндивiдуальних можливостей : Метод. рек. для тренерiв та спортсменiв високоi квалiфiкацii / Володимир Григорович Саенко . - Луганськ : СПД Резнiков В. С., 2012 . - 84 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-617-509-242-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45497

- 115 -

П/796/799/С 61 

Ставрев, Спас Богданов

   Методика за комплексна оценка на психофизическите характеристики на студенти от икономически и управленски науки / Спас Богданов Ставрев . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 135 с., 1 л.: прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-864-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45419

- 116 -

П/29/Т 68 

Толчева, Ганна Вiкторiвна

   Програма занять з хатха-йоги для студенток початкового рiвня пiдгoтовленостi : Метод. рек. для органiзацiii самост. позааудит. работи з фiз. вих. студ. вищ. навч. закл. / Ганна Вiкторiвна Толчева . - Луганськ : ДЗ ЛНУ iменi Тараса Шевченка, 2011 . - 69 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 45499

Езикознание. Филология

- 117 -

П/82.0/Б 62 

Бонова, Станка

   Помагало по специализиран превод : Превод на документация - български и полски език / Станка Бонова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016 . - 119 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-061-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45415

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

Археология

География

История. Помощни исторически науки

История на България

- 118 -

П/949.72/С 13 

Саздов, Димитър

   Мисията на Фердинанд в България : (Път към националните катастрофи - Букурещ и Цариград - 1913 г.; Париж (Ньой) - 1919 г.) / Димитър Саздов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2016 . - 334 с.: с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-644-830-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 45423


 Индекс по АВТОРИ

Danov, Daniel Georgiev 20 
Katsamunska, Polya 62 
Lynch, John J. 21 
Roche, Frank W. 21 
Антов, Момчил 22 
Аргирова, Боряна 14 
Атанасов, Атанас 23 
Атанасов, Георги 93 
Атанасова, Веселина 23 
Атанасова, Маргарита 31 
Баланов, Йордан 42 
Баркър, Кори 90 
Батаклиев, Владимир Петров 106 
Бербенлиев, Пею Николов 106 
Благоева-Танева, Блага Иванова 16 
Боева, Елизавета 94 
Бонова, Станка 117 
Борисов, Борислав 63 
Борисова, Ирена 51 
Борисова, Кристиана 93 
Бошнакова, Десислава 80 
Бояджиев, Константин 105 
Брансън, Ричард 81 
Брусева, Мария 70 
Валентинова, Мирела 92 
Василева, Бистра Константинова 24 
Василева, Иглика В. 50 
Велев, Огнян 44 
Ветов, Венцеслав 13 
Вечев, Венцислав 88 
Власарев, Димитър Стефанов 102 103 
Вучков, Веселин 43 
Вълчинова-Чендова, Елисавета 99 100 
Гавраилов, Евгени 76 
Геийктепе, Й. 92 
Генов, Георги 12 
Георгиев, Димитър Саздов 118 
Георгиева, Анета 92 
Георгиева, Гергана 92 
Гигов, Красимир 77 
Горанова, Илонка 45 
Господинова, Анна Живкова 104 
Грахльова, Радка 93 
Губин, Барбара 3 
Гугов, Антон Величков 105 
Гълъбов, Марин Иванов 27 
Дайчер, Тадеуш 8 
Данаилов, Данаил Лазаров 28 29 
Делов, Красимир 93 
Демир, Месут 92 
Деянов, Деян 11 
Джумалиева, Ана 46 
Димитров, Атанас Димитров 13 
Димитров, Ганчо Христов 71 
Димитров, Димитър 13 
Димитров, Нончо Иванов 72 
Димитрова-Гализова, Мариела 82 
Дойчинова, Юлия Маркова 38 
Дончева, Христина 16 
Доцински, Дойчин 93 
Дочев, Дочо 70 
Драганов, Живко 47 
Дулевски, Лалко 31 
Емилова, Ирена 83 
Ениманев, Иван 92 
Ениманев, Красимир 92 
Есен, Юнсал 92 
Жекова, Цвета 92 
Желева-Мартинс, Добрина 105 
Желязков, Николай 93 
Желязкова, Дарина 13 
Забунов, Георги 38 
Иванов, Димитър 56 
Иванов, Димитър Иванов 16 
Иванов, Ивайло 73 
Иванов, Христо 19 
Иванова, Елена 105 
Илиева, Камелия 13 
Ипликчи, Ш. 92 
Йовков, Петър 77 
Йовкова, Йорданка 38 
Йовчев, Явор 13 
Йозерал, Огуз 92 
Йорданова, Миряна 105 
Йотов, Йонко Колев 16 
Казанджиева, Велина Иванчева 37 
Калинков, Константин Савов 104 
Камбурова, Теодора Петрова 105 
Канушев, Мартин 48 
Карагьозлер, Я. 92 
Карамелска, Теодора 11 
Каръмчева, Мария 13 
Катранджиев, Валентин 14 
Кепекли, Т. 92 
Кетен, Суат 92 
Кипър, Дейвид А. 78 
Киров, Александър 92 
Кичекова, Милена 92 
Князевич, Анна Олександрiвна 32 
Ковачев, Атанас 92 
Коев, Красимир 49 
Коларов, Тодор 19 
Конов, Явор 99 
Краева-Митева, Албена 38 
Крайчук, Олександр Васильович 32 
Кристи, Нилс 50 
Кръстев, Вилиян Кръстев 33 
Кузманов, Николай 92 
Кулов, Венцеслав Георгиев 5 
Кунц, Кристи 3 
Кънев, Красимир 57 
Кънева, Невяна 51 
Кънчев, Иван 38 
Кърджиев, Васил 74 
Маджаров, Емил 52 
Макмилън, Трой 91 
Малешков, Христо 31 
Манасиева, Астра 53 
Манов, Васил 34 
Манолов, Васил 93 
Манчев, Валентин 92 
Марев, Матей 54 
Маринов, Драгомир 63 
Маринов, Милен 6 
Маринова, Бисерка Тодорова 55 
Марков, Марчо 23 
Маслев, Кирил 93 
Меразчиев, Васил 88 
Мете, Чедже 92 
Милев, Йордан 74 
Митев, Петър Стефанов 35 
Митрева, Петя 45 
Младенова, Емилия Георгиева 36 
Младенова, Милена 101 
Мравов, Николай 93 
Назърски, Димитър Г. 93 
Найденов, Георги 23 
Найденов, Данаил 13 
Некова, Ивка Цакова 16 
Ненков, Стоян 70 
Нешков, Марин Найденов 37 
Николаева, Велислава 70 
Николов, Делян 56 
Нурал, Акън 92 
Ордухан, Х. 92 
Павлов, Нено 31 
Паничаров, Генчо 92 
Партъчев, Владимир Христов 106 
Паунов, Марин 31 
Пелов, Тихомир Петров 38 
Пенчев, Георги Георгиев 65 
Петков, Васил Манов 34 
Петков, Йордан 70 
Петкова-Слипец, Росица 92 
Петров, Пламен 92 
Петрунов, Георги 13 
Пешева-Горанова, Илонка Кирилова 45 
Попов, Лило 105 
Попова, Диана 93 
Попова, Любомира 9 
Проданов, Васил 23 
Пудин, Константин 13 
Пудин, Константин Христов 66 
Рабохчийска, Мариета 18 
Радев, Начко 23 
Радославова, Юлия 105 
Рахимов, Илхам 58 
Савов, Еньо 12 
Савова, Камелия Димитрова 89 
Саенко, Владислав Григорович 69 
Саенко, Володимир Григорович 69 107 108 109 110 111 112 113 114 
Саенко, Григорiй Васильович 69 
Саздов, Димитър 118 
Саръ, Суат 92 
Симова, Силвия 101 
Сирашки, Христо 83 
Славов, Здравко Димитров 70 
Сливенски, Ясен 77 
Смолянов, Александър 105 
Спасов, Светослав 13 
Ставрев, Спас Богданов 115 
Станимирова, Мария Радославова 39 
Стефанов, Любомир 31 
Стефанова, Радостина 13 
Стефанова, Румяна 94 
Стойчев, Неделчо 59 
Стоянов, Александър Стоянов 10 
Стоянов, Велчо 40 
Стоянов, Евгени 43 
Стоянов, Никола Тодоров 67 
Стоянов, Стоян 64 
Стоянова, Зорница Димова 38 
Страшимирова, Ана 46 
Събева, Светлана 11 
Тагарев, Недко 13 
Тап, Дерия Йоздемир 92 
Тасева-Петкова, Галя Йорданова 41 
Терзиев, Стефан 92 
Терзийска, Ралица 38 
Тодоров, Николай 77 
Тодоров, Христо 11 
Толчева, Ганна Вiкторiвна 116 
Топузов, Димитър 60 
Тошева, Антоанета 81 
Тризлова, Нели 92 
Тулешков, Николай 105 
Узунова, Юлия Добрева 86 
Ушев, Ангел 92 
Файтонджиева, Ирина 105 
Фесчиян, Даниела Милчова 89 
Харалампиев, Калоян 23 
Ходжаоглу, Исмаил 92 
Христов, Димитър 95 96 97 98 
Христов, Иво 23 
Христов, Стефан 75 
Христов, Христо 6 
Христова, Надежда 45 
Христова, Светла 94 
Христова-Тимчева, Деспина 38 
Цветков, Цветан 13 
Цветкова, Светла Драганова 87 
Ценова, Радка 16 
Чавдарова, Гергана 93 
Чакър, А. 92 
Чалъков, Иван 23 
Шаранков, Стефан 7 
Шушулова, Милена 95 96 97 98 
Юнг, Карл Густав 7 
Янева, Тереза 92 
Янков, Георги 17 
Янков, Георги Недев 16 
Янкулова, Радослава 61 
Ястребов, Г. С. 79 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Cisco - компютърни мрежи 91 
Economics of Intellectual Products and Property Rights 20 
Junior Eurovision 101 
Like A Virgin 81 
Photoshop трикове за дизайнери 90 
Selected Readings in Public Administration 62 
Understanding business in Ireland 21 
Universita di Parma. Un millennio di storia 68 
Административно право 45 
Бедствия, аварии и кризи 77 
Безвестното отсъствие 42 
Безопасност и защита на населението 76 
Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф 79 
Брациговските майстори строители през XVIII и XIX век и тяхното архитектурно творчество 106 
България девет години в Европейския съюз: анализи, диагнози и прогнози 28 
Българската "социалистическа" държавна собственост 23 
Геополитика и геостратегия на туризма 33 
Глобални предизвикателства пред международния бизнес 25 
Годишна студентска научна сесия - 2016 26 
Годишник на департамент Кино, реклама и шоубизнес 2013 - 1014 г. 94 
Дейност на специализираните държавни органи в България със секретните сътрудници 64 
Диалог за вярата 8 
Динамични библиотеки - достъп, развитие, промяна 1 
Дипломация и околна среда 14 
Еврокодове 74 
Екскурзоводство 37 
Ефекти за българската финансова система и икономика от Пакта за финансова стабилност 30 
Заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД 49 
Зелени Иновации.бг 84 
Извънсъдебни способи за разрешаване на административни спорове 54 
Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ 56 
Икономика на труда 31 
Икономически аспекти на тероризма 13 
Иновации.бг 85 
Информация и научное мировозрение 2 
Историческа социология на наказателните политики в България 48 
Казуси по конституционно право 61 
Киберпсихология 53 
Киокушинкай каратэ: система физической подготовки студента 113 
Книгата за политиката 15 
Книгата за философията 4 
Колективната мъдрост 80 
Корпоративен ПР 86 
Корпоративни финанси с Excel 35 
Лекции по философия 5 
Маркетингови комуникации 24 
Международен финансов мениджмънт 29 
Методика за комплексна оценка на психофизическите характеристики на студенти от икономически и управленски науки 115 
Механiзми управлiння нновацiйним розвитком 32 
Мисията на Фердинанд в България 118 
Млад научен форум за музика и танц 95 96 97 98 99 100 
Младежката политика в България 9 
Морально-етичнi засади пiдготовки спортсменiв в кiокушинкай карате 110 
Морска ипотека и привилегии върху кораба 46 
Мяра на престъпленията 50 
Мястото на пробацията сред наказателните санкции 44 
Намаляване на загубите на вода от водоснабдителните системи 71 
Насилието 59 
Насоки на ИФЛА за обществената библиотека 3 
Нищожност на брачния договор 60 
Обекти на интелектуалната собственост 47 
Организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия 88 
Организация на бизнес консултантската дейност 39 
Отводняване на строителни изкопи 73 
Пазарът - велик социален механизъм, но и с "велики" недъзи 40 
Пенитенциарна психология 52 
Побудова i контроль тренувального процесу спортсменiв в кiокушинкай карате 108 
Поведение в управлението 83 
Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор 89 
Политиката за съседство като инструмент на външните отношения на Европейския съюз 18 
Политология 16 
Политологията пред глобалните и националните предизвикателства в началото на XXI век 17 
Помагало по специализиран превод 117 
Правни отношения при "Ново строителство" 55 
Правото на справедлив съдебен процес 57 
Практическа философия 6 
Практическо нормотворчество 51 
Програма занять з хатха-йоги для студенток початкового рiвня пiдгoтовленостi 116 
Програма побудови тренувального процесу в кiокушинкай карате для спортсменiв етапу максимальноi реалiзацii iндивiдуальних можливостей 114 
Проектиране и строителство на сгради и съоръжения 92 
Проектиране на целесъобразно (от икономическа, социална и екологическа гледни точки) конкурентоспособно развитие и функциониране на националните икономически системи 34 
Пространството архитектура 105 
Психология на западната религия 7 
Развитие на въоръженията 65 
Развитие на системата на трудовопроизводителните кооперации в България при условията на социално пазарно стопанство на "Европа 2020" 38 
Ролята на знанието, обучението и компетенциите в организациите от публичния сектор 63 
Ръководство за дейността на митническия представител 22 
Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради 93 
Система киокушинкай каратэ: основы научного познания спортивного мастерства, воинского ремесла, воинского искусства 112 
Соларният бизнес в България 72 
Социална диференциация, стратификация и статусни йерархии 10 
Специфични особености в управлението на персонала в транспортното предприятие 87 
Спортивно-педагогiчне вдосконалювання зi схiдних единоборств 111 
Спортивно-педагогiчне вдосконалювання: схiднi единоборства 107 
Стратегии за управление на търговската марка 82 
Студени заваръчни пукнатини и тяхното предотвратяване 75 
Съвременната българска армия 66 
Тематичен справочник по европеистика 36 
Теория и практика на международните преговори 12 
Теория и практика на психодрамата 78 
Териториално-устройствено проектиране за сгради и комплекси на хранително-вкусовата промишленост и земеделието 102 
Тълкувателни решения и постановления на Върховния касационен съд и на Върховния съд на Република България по наказателни дела 43 
Търговско кредитиране и финансово състояние на фирмите 41 
Търсене на най-доброто решение 70 
Удосконалення людини за системами схiднiх единоборств 109 
Урбанистика 104 
Устройствени и технологични структури за хранителновкусовата промишленост 103 
Философия на престъплението и наказанието 58 
Финансово-счетоводни аспекти на дейността на фирмите за недвижими имоти 27 
Формування мислення i розвинення енергii викладача з економiки: поглиблення накопичення 69 
Хибридни войни и ненасилствени революции 67 
Чужденецът и всекидневието 11 
Югоизточна Европа: новите заплахи пред регионалната сигурност 19 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

3D изображения 90 
Cisco 91 
Excel 35 
Photoshop 90 
PR политика 86 
Аварийна безопасност 77 
Аварийно-възстановителни работи 76 
Автоматизирани системи 1 
Авторско право 47 82 
Аграрни сгради 102 
Административен контрол 45 
Административни актове 45 
Административни спорове 54 
Административно-наказателна отговорност 45 
Административноправни отношения 45 
Антитероризъм 13 
Арбитраж 54 
Архитектурно наследство 106 
Бедствени ситуации 77 
Безвестно отсъствие 42 
Безопасност на труда 92 
Бетонни смеси 92 
Бизнес инвестиции 29 
Бизнес консултации 39 
Бизнес мениджмънт 21 
Бизнес презентация 81 
Бизнес стратегии 70 81 
Бойни изкуства 111 
Борба с тероризма 13 
Бранд комуникации 24 86 
Брачен договор 60 
Българска армия 66 
Българска икономика 28 
Български език 117 
Български монарси 118 
Български фолклор 99 
Български царе 118 
Бюджетно счетоводство 89 
Вземане на решение (мат.) 70 
Власт 16 
Водопонизителни съоръжения 73 
Водопроводни мрежи 71 
Водоснабдителни системи 71 
Военнослужещи 66 
Връзки с обществеността 24 
Вселена 40 
Възобновяеми енергийни източници 72 84 
Външнополитически отношения 18 
Въоръжение 65 
Върховен касационен съд 43 
Вяра 8 
Геоекология 33 
Геополитика 17 
Геополитически отношения 19 
Геостратегия 33 
Глобализация 17 
Градоустройствено планиране 105 
Градоустройство 105 
Гражданска защита 79 
Граждански права 57 
Графичен дизайн 94 
Групова психотерапия 78 
Групово поведение 83 
Демокрация 16 
Джаз 100 
Дивидентна политика 26 35 
Дипломатически преговори 12 
Договори в строителството 55 
Договорна отговорност 49 
Договорни задължения 49 
Договорни правоотношения 49 
Дуализъм 8 
Дълг 49 
Държавна сигурност 64 
Държавна собственост 23 
Държавни органи 64 
Евровизия 101 
Еврокод 74 
Еврокод 7 73 
Еврокод 8 74 
Европейска политика 18 36 
Европейска сигурност 36 
Европейски институции 18 
Екологична политика 14 
Екскурзии 37 
Екскурзоводска дейност 37 
Електронен бизнес 26 
Емпирично изследване 30 
Енергийна геополитика 72 
Енергийна ефективност 84 92 93 
Етика и морал 6 
Железопътна инфраструктура 92 
Жертви на насилие 59 
Животновъдни сгради 102 
Жизнено равнище 23 
Жилищна архитектура 105 
Жилищна среда 104 
Жилищни сгради 106 
Заваръчни пукнатини 75 
Заетост и безработица 31 
Закон за лицата и семейството 42 
Затвори 50 
Затворници 52 
Защита на населението 76 
Зелена икономика 84 
Игрово моделиране 70 
Избирателни системи 16 
Извънредни ситуации 76 79 
Изпълнителен процес 56 
Изпълнително производство 56 
Източни бойни изкуства 107 108 109 110 112 113 114 
Икономика на знанието 69 
Икономическа интеграция 36 
Икономическа криза 30 41 
Икономическа политика 26 
Икономическа теория 69 
Икономически кризи 25 
Икономически прогнози 28 
Икономически растеж 34 
Икономически системи 34 
Икономическо развитие 30 
Имуществени отношения 60 
Инвестиционни проекти 35 
Индустриална собственост 47 
Индустриални отношения 31 
Иновационна дейност 32 
Иновационна политика 85 
Иновационни мрежи 85 
Иновационно развитие 32 
Интелектуална собственост 47 53 82 
Интелектуални продукти 20 
Информационна война 67 
Информационна грамотност 1 
Информационна компетентност 1 
Информационна култура 2 
Информационни технологии 85 
Информационно общество 2 
Ислям 19 
История на архитектурата 105 
История на България 118 
История на философията 4 
Италианско образование 68 
ИФЛА 3 
Йога 116 
Кадастър 104 
Казуси 61 
Капиталово бюджетиране 29 
Капиталово осигуряване 29 
Карате 108 110 112 113 114 
Киберпрестъпления 53 
Кибертероризъм 53 
Кибертормоз 53 
Киноизображение 94 
Клавирно изкуство 95 96 97 99 
Класическа китара 95 96 
Коеволюционно развитие 40 
Композиторско творчество 98 99 100 
Компютърна графика 94 
Компютърни престъпления 53 
Конституционен съд 61 
Конституционно правосъдие 61 
Конституция на Република България 61 
Консултантски услуги 39 
Контролинг 21 
Кооперативна собственост 38 
Корпоративен пъблик рилейшънс 86 
Корпоративни комуникации 86 
Коучинг 70 
Краудсорсинг 80 
Култови сгради 106 
Курортни комплекси 33 
Ливъридж 35 
Лидерство 21 
Лични документи 117 
Лишени от свобода 52 
Маркетинг 21 
Маркетинг на услуги 39 
Маркетингова дейност 80 
Маркетингови комуникации 24 
Марксистко-ленинска философия 5 
Медиация 54 
Медицинска помощ 79 
Междуличностни отношения 83 
Международен туризъм 25 33 
Международна търговия 20 25 
Международни договори 12 20 
Международни конвенции 46 
Международни преговори 12 14 
Международни спогодби 14 
Метали 75 
Миропомазване 8 
Митнически контрол 22 
Митнически процедури 22 
Митническо задължение 22 
Митническо представителство 22 
Митническо сътрудничество 22 
Младежка безработица 9 
Младежка миграция 9 
Младежка политика 9 
Морска ипотека 46 
Морско корабоплаване 46 
Мотивация 21 
Мрежови устройства 91 
Музикален театър 100 
Музикални изпълнители 101 
Музикално образование 99 100 
Наказание (юрид.) 44 58 
Наказателна отговорност 48 
Наказателни дела 43 
Наказателни системи 50 
Насилие 59 
Научен мироглед 2 
Национална идентичност 17 
Национална сигурност 19 
Национално стопанство 34 
Недвижими имоти 27 
Ненасилствени революции 67 
Нормативна уредба 27 111 
Нормативни актове 51 
Образователна подготовка 69 
Обучение по музика 98 
Обществени библиотеки 1 3 
Обществени сгради 106 
Обществено развитие 11 
Общинска администрация 63 
Омбудсман 62 
Онлайн услуги 80 
Опазване на околната среда 14 
Опера 97 
Операционни системи 91 
Пазар на труда 31 
Пазарен свят 40 
Пазарно общество 40 
Пазарно стопанство 38 
Парламентаризъм 16 
Патентно право 47 
Педагогически методи 69 
Пенитенциарна психология 52 
Познание 5 
Политика на България 17 
Политическа икономия 23 
Политическа история 15 
Политическа култура 16 
Политическа мисъл 15 
Политическа наука 17 
Политически идеологии 15 
Полски език 117 
Поп музика 97 98 99 
Права на човека 57 
Правни разпоредби 51 
Право на Европейския съюз 36 
Право на строеж 55 
Право на съд 57 
Превантивна дейност 48 
Предприемаческа дейност 32 
Предприемачество 26 81 
Престъпление 58 
Престъпна дейност 48 50 
Престъпници 59 
Престъпно поведение 59 
Приложна онтология 6 
Природни бедствия 76 79 
Пробация 44 
Прогнозиране 34 
Продуцентство 98 100 
Проектиране 34 
Производителност на труда 31 
Промишлени сгради 103 
Пропърти фирми 27 
Противопожарна защита 93 
Противопожарна техника 92 
Професионални войници 66 
Процесуално право 57 
Психоанализа 7 
Психология на религията 7 
Психотерапия 78 
Психофизически качества 115 
Публичен сектор 63 89 
Публична администрация 62 
Разузнавателна дейност 67 
Регионална сигурност 19 
Регресионен анализ 70 
Реклама 24 80 
Рекламни технологии 94 
Римско право 44 
Ролеви игри 78 
Секретни сътрудници 64 
Селскостопански сгради 102 
Семейна психотерапия 78 
Семейно право 60 
Симфонична музика 98 
Ситуационни техники 78 
Смарт-образование 2 
Соларен бизнес 72 
Соларна енергия 72 
Солфеж 97 
Софтуерни продукти 20 
Социалистическа собственост 23 
Социалистическо законодателство 48 
Социалистическо право 48 
Социална диференциация 10 
Социално неравенство 10 
Социално-демографски процеси 9 
Социално-икономически модел 10 
Социалноосигурителна система 31 
Социологически теории 11 
Специализиран превод 117 
Спортна подготовка 109 110 112 
Спортна психология 107 109 
Спортна тренировка 108 
Средновековно право 44 
Стоманобетонни конструкции 92 
Стоманобетонни стени 74 
Строителни изкопи 73 
Строителни материали 92 
Строително право 55 
Строително проектиране 92 
Структура на обществото 10 
Студенти 115 
Счетоводно отчитане 26 
Счетоводство 88 89 
Съвременна философия 4 
Съдебна практика 56 
Танцово творчество 95 
Теория за истината 5 
Терапевтична симулация 78 
Териториално-устройствено проектиране 102 
Тероризъм 19 
Терористични актове 13 
Тестове 83 
Топлоизолация на сгради 93 
Транспортни предприятия 87 
Тренингови програми 114 
Трудови злополуки 92 
Трудово-производителни кооперации (ТПК) 38 
Туристическа анимация 37 
Тълкувателни решения 43 
Търговска марка 81 82 
Търговско кредитиране 41 
Университетска история 68 
Университетски преподаватели 68 
Управление на библиотеки 3 
Управление на знанието 63 
Управление на конфликти 83 
Управление на отбраната 65 
Управление на персонала 87 
Управление на риска 35 
Устройствени планове 104 
Устройство на територията 92 103 104 
Училищни библиотеки 1 2 
Фасилити фирми 27 
Физическа подготовка 107 108 111 113 
Физически лица 42 
Физическо възпитание 115 
Философи 4 
Философска мисъл 11 
Философски възгледи 5 
Философско познание 6 
Философско-социологични проблеми 11 
Финанси на фирмата 41 
Финансиране на тероризма 13 
Финансов анализ 35 
Финансов мениджмънт 29 
Финансова криза 28 
Финансова стабилност 30 
Финансови инвестиции 35 
Финансови предприятия 88 
Фирмени документи 117 
Фотоефекти 90 
Фотошоп 90 
Фундаментни плочи 74 
Хибридни войни 67 
Хидрогеоложки проучвания 73 
Хидроизолации 93 
Хранително-вкусова промишленост 103 
Християнска религия 7 8 
Ценообразуване 20 
Църковна музика 96 98 99 
Църковно пеене 95 97 
Частна охранителна дейност 19 
Човешки капитал 31 85 
Човешки ресурси 26 87 
Човешки фактор 28 
Чуждестранни инвестиции 25