НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

- 1 -

П/101(091)/Г 13 

Габитова, Римма Михайловна

   Философия немецкого романтизма : Фр. Шлегель. Новалис / Римма Михайловна Габитова . - Москва : Наука, 1978 . - 288 с. ; 21 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47660

- 2 -

П/101(091)/Г 16 

Гайденко, Пиама Павловна

   Философия Фихте и современность / Пиама Павловна Гайденко . - Москва : Мысль, 1979 . - 288 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 47630

- 3 -

П/101(091)/И 13 

Ибн Сина

   Избранные философские произведения : Жизнеописание. Книга знания. Указания и наставления. Книга о душе / Ибн Сина . - Москва : Наука, 1980 . - 552 с. ; 21 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47661

- 4 -

П/11/14/О-83 

Основни понятия в китайската мисъл и култура  : Кн. 1- /  Прев. от кит. и старокит. Петко Т. Хинов . - София : Изток-Запад, 2017- . - 22 см . -  (България среща Китай)

   Текст и на кит. ез.

   ISBN 978-619-01-0616-6 

   Кн. 5 . - 2020

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47649

Психология

- 5 -

П/159.9/А 91 

Арън, Илейн

   Свръхчувствителните хора : Как да преуспеем, когато светът ни притиска и обърква / Илейн Арън . - София : Изток-Запад, 2020 . - 351 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0569-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47646

- 6 -

П/159.923/К 91 

Крушкова, Силвия

   Психология на личността / Силвия Крушкова . - Русе : Хелт Консулт, [2016] . - 80 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7092-07-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47637

- 7 -

П/159.9/Л 35 

Леви, Леон Витали

   Увод в психологията / Леон Витали Леви . - 3. изд. . - София : Парадигма, 2014 . - 207 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-326-222-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47641

- 8 -

П/159.9/М 31 

Маринова, Севда

   Самотата / Севда Маринова . - София : Изток-Запад, 2020 . - 240 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0570-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47640

- 9 -

П/159.9/П 44 

Петкова, Павлина

   Агресивна предиспозиция на личността психодиагностика и психологично консултиране / Павлина Петкова ; Рец. Красимир Кръстев Иванов, Васка Станчева-Попкостадинова . - [Варна] : Сити център, 2020 . - 184 с. : с табл. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-7503-10-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47657

Логика

- 10 -

П/16/Б 60 

Бойчев, Бойчо Йорданов

   Мислене и логика : Три очерка / Бойчо Йорданов Бойчев ; Рец. Валери Стоилов Стоянов и др. ; Науч. ред. Иво Николов Стамболийски . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2020 . - 176 с. : с табл. и ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-700-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47566

- 11 -

П/16/Б 84 

Бузов, Вихрен

   Култура на мисленето - логически и методологически аспекти / Вихрен Бузов . - В. Търново : Абагар, 2020 . - 215 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-168-250-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47665

Етика

Религия

- 12 -

П/23/28/Р 97 

Ръжгев, Бойко

   Католицизмът : Папите българофили : Яката вяра в Никополска епархия / Бойко Ръжгев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019 . - 252 с. : с ил. ; 24 см . -  (Интересно и малко известно ; 6)

   

   ISBN 978-954-23-1740-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47588

Обществени науки

Демография. Статистика

Социология

- 13 -

П/316.3/Г 55 

Глобални цели за устойчиво развитие: осъзнаване, концепции, метрики и обучение  /  Състав. и ред. Анастасия Марчева ; Ред. Никола Янков . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019 . - 360 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   Текст и на англ., рус. ез.

   ISBN 978-954-23-1752-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47584

- 14 -

П/316.4/З-82 

Знеполски, Боян

   Епоха на разломи : Криза на идентичностите и социална критика / Боян Знеполски . - София : Изток-Запад, 2020 . - 376 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0564-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47650

- 15 -

П/316.4/К 92 

Кръстев, Иван

   Утре ли е вече? : Как пандемията променя Европа / Иван Кръстев . - София : Обсидиан, 2020 . - 104 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-498-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47664

Политика

- 16 -

П/325/А 93 

Атипова, Анелия

   Проактивен подход за управление на рискове от имиграционна криза / Анелия Атипова . - София : Фонд. Нац. и междунар. сигурност, 2018 . - 238 с. ; 24 см . -  (Библиотека Сигурност ; 27)

   

   ISBN 978-619-7143-08-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47635

- 17 -

П/327/Б 30 

Бачев, Станислав

   Параметри на постамериканския световен ред / Станислав Бачев . - София : Изток-Запад, 2020 . - 157 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-01-0640-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47652

- 18 -

П/327/В 24 

Василева, Евгения Вангелова

   Приложна трансформация на теориите за международните отношения / Евгения Вангелова Василева . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 211 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-243-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47643

- 19 -

П/321/З-59 

Зиблат, Даниел и др.

   Как умират демокрациите / Даниел Зиблат, Стивън Левицки . - София : Сиела, 2019 . - 239 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3046-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47622

- 20 -

П/328/П 44 

Петкова, Ивелина

   Основи на антикорупционната политика и контрол / Ивелина Петкова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 186 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-231-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47644

- 21 -

П/328/П 44 

Петкова, Ивелина и др.

   Противодействие на корупцията в здравеопазването / Ивелина Петкова, Златин Киряков, Георги Димитров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 253 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-230-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47639

- 22 -

П/327/П 47 

Петров, Пламен

   Организацията на договора за колективна сигурност в системата на международната сигурност / Пламен Петров . - София : Фонд. Нац. и междунар. сигурност, 2020 . - 156 с. ; 20 см . -  (Библиотека Сигурност ; 28)

   

   ISBN 978-619-7143-10-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47634

- 23 -

П/328/П 92 

Противодействие на корупцията в Република България  : Сб. доклади от научноприл. конф., 2 юни 2018 г., Русе /  Науч. ред. Петя Шопова, Светлин Антонов ; Предг. Петя Шопова . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2019 . - 256 с. : с табл. и диагр. ; 23 см

   Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-712-758-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47596

- 24 -

П/323/П 97 

Първанов, Иван

   Енциклопедия на тероризма : Организации, лидери, покушения, жертви / Иван Първанов . - София : Милениум, 2020 . - 384 с. : със сн. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-515-491-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47666

- 25 -

П/321/С 62 

Стайкова, Евелина

   Градски политики и местна демокрация в началото на XXI век : Глобални тенденции, европейски перспективи, български реалности / Евелина Стайкова . - София : Нов бълг. унив., 2020 . - 223 с. : с ил. и диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-233-106-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47654

Икономика. Икономически науки

- 26 -

П/331.5/B 93 

Bulgaria and the European community  : The transformation of the labour market and social policy a view towards Europe . - Sofia : Ivan. D. Danov, 1993 . - 200 p. ; 21 cm

   Autors: Iskra Beleva, Jordan Hristoskov, Vasil Tsanov, Pobeda Lukanova,Georgi Smatrakalev, Georgi Shopov, Duhomir Minev

   ISBN 954-8239-04-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47578

- 27 -

П/336/D 59 

Dinov, Stanyo

   European Capital Markets Union : Claims and criticisms / Stanyo Dinov . - Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publ., 2020 . - 94 p. ; 22 cm

   
   https://www.researchgate.net/publication/338581120_European_Capital_Markets_Union_-_claims_and_criticisms 

   ISBN 978-620-0-53439-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47564

- 28 -

П/331/E 35 

Ehrenberg, Ronald G. et al.

   Modern labor economics : Theory and public policy / Ronald G. Ehrenberg, Robert S. Smith . - 4. ed. . - New York : Harper Collins Publishers, 1991 . - XVII, 718 p. : tab. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-673-46227-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47567

- 29 -

П/339.1/F 50 

Fields, Susan

   Spa Business Marketing Strategies : Modern, Effective Online/ Mobile Based Spa Marketing Locate, Target and Get More Happy Customers / Susan Fields . - S. l. : Blep, 2014 . - 189 p. : ill. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-910085-31-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47610

- 30 -

П/331/R 49 

Reynolds, Lloyd G. et al.

   Labor economics and labor relations / Lloyd G. Reynolds, Stanley H. Masters, Colletta H. Moser . - 10. ed. . - New Jersey : Prentice Hall, 1991 . - 610 p. ; 24 cm

   

   ISBN 0-13-517376-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47609

- 31 -

П/330.1/T 73 

Tonev, Mladen Dimitrov et al.

   Political economic and historical projections of social and human capital / Mladen Dimitrov Tonev, Yordanka Angelova Stoyanova-Toneva . - Shumen : Konstantin Preslavsky University Press, 2020 . - 201 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-619-201-370-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47642

- 32 -

П/338.48/А 52 

Алексова, Десислава

   Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград / Десислава Алексова . - София : МВБУ, 2019 . - 306 с. : с табл. и цв. ил. ; 24 см

   
   https://www.researchgate.net/publication/337160282_Model_za_ustojcivo_razvitie_na_formirasa_se_turisticeska_destinacia_po_primera_na_obsina_Botevgrad  

   ISBN 978-954-9432-91-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47583

- 33 -

П/338.1/Б 92 

Българската конкурентоспособност в условията на криза - предизвикателства и възможни решения  . - София : Институт за икономическа политика, 2009 . - 88 с., 84 p. : с табл. и диагр. ; 22 см

   Парал. текст отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелни загл. с. и паг.

   ISBN 978-954-9359-39-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47577

- 34 -

П/339.923/В 76 

Воденичаров, Асен

   Европейско кооперативно дружество / Асен Воденичаров . - София : Сиела, 2019 . - 388 с. : с табл. ; 21 см

   Загл. и на лат. ез.: Societas cooperativa Europaea Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-28-3121-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47621

- 35 -

П/338.48/И 52 

Илиева, Любка

   Изследване на възможностите за управление на качеството в туристическия бизнес / Любка Илиева . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019 . - 163 с. : с диагр. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 138)

   Библиотека Стопански свят = ISSN 1310-2737

   ISBN 978-954-23-1750-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47589

- 36 -

П/331/М 45 

Международната организация на труда и България - 100 години назад  /  Ред. кол. Емил Мингов, Ирена Илиева, Красимира Средкова . - София : Сиби, 2020 . - 408 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-226-146-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47628

- 37 -

П/334.72/Н 74 

Николов, Емил

   Корпоративна социална отговорност: оповестяване на нефинансова информация / Емил Николов . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019 . - 185 с. : с табл., диагр. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 139)

   Библиотека Стопански свят = ISSN 1310-2737

   ISBN 978-954-23-1754-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47590

- 38 -

П/338.1/Р 61 

Рикардс, Джеймс

   След кризата : Как да запазим парите си по време на задаващия се хаос / Джеймс Рикардс . - София : Изток-Запад, 2020 . - 398 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0592-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47651

- 39 -

П/338.43/С 97 

Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство  : Междунар. научно-практ. конф., Свищов, 4 окт. 2019 г. : Сб. докл. . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019 . - 562 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   Рез. на англ., рус., бълг. ез.

   ISBN 978-954-23-1762-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47586

- 40 -

П/338.48/Т 92 

Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи  : Междунар. научнопракт. конф., 11-12 окт. 2019 г. : Сб. с докл. /  Под общ. ред. на Марияна Божинова . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019 . - 792 с. : с табл. ; 23 см

   Рез. на англ., рус., бълг. ез.

   ISBN 978-954-23-1764-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47585

- 41 -

П/331.5/Ш 67 

Шиплет, Майра

   Съвременно управление на човешките ресурси / Майра Шиплет . - София : Институт по публична администрация и европейска интеграция, 2005 . - 147 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-91217-5-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47614

Право

- 42 -

П/347/Б 92 

Българско гражданско процесуално право  / Живко Сталев и др. . - 10. прераб. и доп. изд., 2. изд. по действащия ГПК . - София : Сиела, 2020 . - 1448 с. ; 24 см

   Др. авт.: Анелия Мингова, Валентина Попова, Огнян Стамболиев, Ружа Иванова.

   ISBN 978-954-28-3153-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47619

- 43 -

П/340/В 95 

Вълчев, Даниел

   Лекции по обща теория на правото : Ч. 1- / Даниел Вълчев . - София : Сиела, 2016- . - 22 см

   

   ISBN 978-954-28-3072-6 

   Ч. 2 . - 2019 . - 295 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47623

- 44 -

П/340/Г 85 

Гройсман, Симеон

   Право и власт : От неограничената държава до постмодерното върховенство на правата / Симеон Гройсман . - София : Сиела, 2020 . - 444 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3132-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47624

- 45 -

П/343/Г 88 

Груев, Лазар Георгиев

   Наказването за престъпление / Лазар Георгиев Груев ; Науч. ред. Пламен Панайотов ; Рец. Борис Велчев, Румен Марков . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2020 . - 198 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-245-014-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47655

- 46 -

П/341/Д 85 

Драгиев, Александър

   Международно правораздаване : Международен арбитраж и международен съд на ООН / Александър Драгиев . - 4. осн. прераб. изд. . - София : Нова звезда, 2020 . - 498 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-125-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47645

- 47 -

П/347/К 16 

Калайджиев, Ангел

   Преобразуване на търговски дружества / Ангел Калайджиев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Труд и право, 2019 . - 400 с. ; 21 см

   Изд. е съобразено с изм. в законодателството към 1 септ. 2019 г.

   ISBN 978-954-608-271-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47663

- 48 -

П/347/К 78 

Колева, Жана

   Търговско право : Казуси, съдебна практика, казуси за семестриална подготовка с препратки към съдебната практика, казуси от ДИ с подробни разрешения, указател на поместените в сборника постановления и тълкувателни решения / Жана Колева ; Науч. ред. Поля Голева, Григор Григоров . - София : Сиела, 2019 . - 322 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3007-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47625

- 49 -

П/341/К 92 

Кръстев, Драгомир Кирилов

   Наказателна политика на Европейския съюз / Драгомир Кирилов Кръстев . - София : Сноумод, 2019 . - 329 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90916-7-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47563

- 50 -

П/344/К 97 

Кърчев, Теодор Иванов

   Престъпления против подчинеността и военната чест / Теодор Иванов Кърчев . - София : Нова звезда, 2020 . - 210 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-198-132-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47653

- 51 -

П/342/М 68 

Мирчева, Красимира

   Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес / Красимира Мирчева . - София : Сиела, 2020 . - 250 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-3086-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47620

- 52 -

П/347/П 93 

Пунев, Анастас

   Спиране на исковото производство / Анастас Пунев . - София : Сиби, 2020 . - 323 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-226-151-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47626

- 53 -

П/347/Р 94 

Русев, Богдан Русев

   Домашното насилие : Понятие и семейноправни аспекти / Богдан Русев Русев . - София : Петко Венедиков, 2020 . - 300 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7469-13-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47608

- 54 -

П/349.2/С 60 

Средкова, Красимира

   Ръководство за практическа подготовка по трудово право / Красимира Средкова . - 2. изд. . - София : Сиби, 2020 . - 455 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-226-152-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47627

- 55 -

П/349/Т 76 

Точев, Илиан

   Горско право § екосистемни услуги : Монография / Илиан Точев . - [София] : Фондация Буквите, 2020 . - 172 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-616-154-385-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47648

- 56 -

П/347/Ц 49 

Ценова, Любка

   Жалбата в данъчното производство / Любка Ценова . - София : Авангард Прима, 2020 . - 211 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-239-353-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47647

Обществено управление

- 57 -

П/351/354/C 76 

Contemporary Governance Models and Practices in Central and Eastern Europe  : Selected Revised Papers from the 22nd NISPAcee Annual Conference May 22-24, 2014 Budapest, Hungary /  Ed. by Polonca Kovac, Gyorgy Gajduschek . - Bratislava : NISPAcee, 2015 . - 174 p. : tab. ; 24 cm

   

   ISBN 978-80-89013-75-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47618

- 58 -

П/351.86/J 97 

Jанас, Карол

   Управуванье со кризи во Република Словачка / Карол Jанас . - Софиjа : Фонд. Нац. и междунар. сигурност, 2015 . - 153 с. ; 20 см . -  (Библиотека Сигурност ; 20)

   

   ISBN 978-619-7143-04-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47636

- 59 -

П/351/354/L 44 

Leadership and Management in the Public Sector  : Values, Standards and Competencies in Central and Eastern Europe : Selected Papers from the 15th NISPAcee Annual Conference Kyiv 2007 /  Ed. by Laszlo Vass, Olena Kulenkova-Orzhel, Christopher Pollitt . - Bratislava : NISPAcee, 2008 . - 186 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-80-89013-36-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47617

- 60 -

П/351/354/P 97 

Public Sector Dynamics in Central and Eastern Europe  /  Ed. by Juraj Nemec, Michiel S. de Vries . - Bratislava : NISPAcee, 2012 . - 251 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-80-89013-65-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47616

- 61 -

П/351/354/R 35 

Regionalisation and Regional Policy in Central and Eastern Europe  : Selected Revised Papers from the 21st NISPAcee Annual Conference May 16-18, 2013 Belgrade, Serbia /  Ed. by Ilona Palne Kovacs, Constantin Marius Profiroiu . - Bratislava : NISPAcee, 2014 . - 317 p. : tab. ; 24 cm

   

   ISBN 978-80-89013-73-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47615

Военни науки. Военно изкуство

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 62 -

П/37.01/В 43 

Велушев, Милен

   Анализ на пазара на образование: особености на българската образователна система / Милен Велушев . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019 . - 173 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 140)

   

   ISBN 978-954-23-1784-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47591

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

Медицина

- 63 -

П/61/И 21 

Иванов, Петър Иванов

   Тревожност, депресия, самоубийство : Разстройства на емоциите, чувствата и настроението: Тяхната превенция и психотерапия / Петър Иванов Иванов . - 2. изд. . - Русе : Ахат, 2020 . - 132 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9664-91-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47667

- 64 -

П/61/И 21 

Иванов, Петър Иванов

   Джендърни, любовни и сексуални разтройства : Психопатологични характеристики и психотерапия / Петър Иванов Иванов . - Русе : Ахат, 2020 . - 180 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9664-93-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47668

- 65 -

П/61/Т 64 

Тодорова, Лилия

   Ерготерапия за психично здраве : Учебник за студенти / Лилия Тодорова . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2019 . - 170 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-766-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47638

Управление

- 66 -

П/65.012/У 73 

Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика  : Сборник с научни публикации . - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019 . - 188 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1770-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47587

Счетоводство

Фина механика. Автоматика

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 67 -

П/7.01/А 88 

Арсланов, В. Г.

   Миф о смерти искусства : Эстетические идеи Франкфуртской школы от Беньямина до новых школы / В. Г. Арсланов . - Москва : Искусство, 1983 . - 328 с. ; 17 см

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47662

- 68 -

П/78/С 96 

Съвременно музикално образование и възпитание  : Сборник доклади от юбилейната научна конференция по повод 25 години специалност "Педагогика на обучението по музика" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 28 юни 2018 /  Състав. и предг. Марияна Николaeва Булева . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019 . - 292 с. : с табл. и цв. сн. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-196-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47594

Градоустройство. Ландшафт

- 69 -

П/71/Г 28 

Геел, Ян и др.

   Как да изследваме градския живот / Ян Геел, Биргит Сваре ; Прев. от англ. Пламен Петров Петров . - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, [2020] . - 179 с. : с цв. ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-715-699-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47565


 Индекс по АВТОРИ

Beleva, Iskra 26 
Dinov, Stanyo 27 
Ehrenberg, Ronald G. 28 
Fields, Susan 29 
Gajduschek, Gyorgy 57 
Jанас, Карол 58 
Kovac, Polonca 57 
Kovacs, Ilona Palne 61 
Kulenkova-Orzhel, Olena 59 
Masters, Stanley H. 30 
Moser, Colletta H. 30 
Nemec, Juraj 60 
Pollitt, Christopher 59 
Profiroiu, Constantin Marius 61 
Reynolds, Lloyd G. 30 
Simeonov, Stefan Angelov 31 
Smith, Robert S. 28 
Stoyanova-Toneva, Yordanka Angelova 31 
Tonev, Mladen Dimitrov 31 
Vass, Laszlo 59 
Vries, Michiel S. de 60 
Авиценна 3 
Алексова, Десислава 32 
Антонов, Светлин 23 
Арсланов, В. Г. 67 
Арън, Илейн 5 
Атипова, Анелия 16 
Бачев, Станислав 17 
Белева, Искра 26 
Божинова, Марияна 40 
Бойчев, Бойчо Йорданов 10 
Бузов, Вихрен 11 
Булева, Марияна Николaeва 68 
Василева, Евгения Вангелова 18 
Велушев, Милен 62 
Велчев, Борис 45 
Воденичаров, Асен 34 
Вълчев, Даниел 43 
Габитова, Римма Михайловна 1 
Гайденко, Пиама Павловна 2 
Геел, Ян 69 
Голева, Поля 48 
Григоров, Григор 48 
Гройсман, Симеон 44 
Груев, Лазар Георгиев 45 
Димитров, Георги 21 
Драгиев, Александър 46 
Жечева, Ивелина Петкова 20 
Жечева-Радева, Ивелина 20 
Зиблат, Даниел 19 
Знеполски, Боян 14 
Ибн Сина 3 
Иванов, Красимир Кръстев 9 
Иванов, Петър Иванов 63 64 
Иванова, Ружа 42 
Илиева, Ирена 36 
Илиева, Любка 35 
Калайджиев, Ангел 47 
Киряков, Златин 21 
Колева, Жана 48 
Крушкова, Силвия 6 
Кръстев, Драгомир Кирилов 49 
Кръстев, Иван 15 
Кърчев, Теодор Иванов 50 
Лазаров, Ивайло Илиев 10 
Леви, Леон Витали 7 
Левицки, Стивън 19 
Маринова, Севда 8 
Марков, Румен 45 
Марчева, Анастасия 13 
Мингов, Емил 36 
Мингова, Анелия 42 
Мирчева, Красимира 51 
Николов, Емил 37 
Панайотов, Пламен 45 
Петкова, Ивелина 20 21 
Петкова, Павлина 9 
Петров, Пламен 22 
Петров, Пламен Петров 69 
Попова, Валентина 42 
Пунев, Анастас 52 
Първанов, Иван 24 
Рикардс, Джеймс 38 
Русев, Богдан Русев 53 
Ръжгев, Бойко 12 
Сваре, Биргит 69 
Средкова, Красимира 36 54 
Стайкова, Евелина 25 
Сталев, Живко 42 
Стамболиев, Огнян 42 
Стамболийски, Иво Николов 10 
Станчева-Попкостадинова, Васка 9 
Стоянов, Валери Стоилов 10 
Стоянова-Тонева, Йорданка Ангелова 31 
Тодорова, Лилия 65 
Тонев, Младен Димитров 31 
Точев, Илиан 55 
Хинов, Петко Т. 4 
Ценова, Любка 56 
Шиплет, Майра 41 
Шопова, Петя 23 
Янас, Карол 58 
Янков, Никола 13 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Bulgaria and the European community 26 
Contemporary Governance Models and Practices in Central and Eastern Europe 57 
European Capital Markets Union 27 
Labor economics and labor relations 30 
Leadership and Management in the Public Sector 59 
Modern labor economics 28 
Political economic and historical projections of social and human capital 31 
Public Sector Dynamics in Central and Eastern Europe 60 
Regionalisation and Regional Policy in Central and Eastern Europe 61 
Spa Business Marketing Strategies 29 
Агресивна предиспозиция на личността психодиагностика и психологично консултиране 9 
Анализ на пазара на образование: особености на българската образователна система 62 
Българската конкурентоспособност в условията на криза - предизвикателства и възможни решения 33 
Българско гражданско процесуално право 42 
Глобални цели за устойчиво развитие: осъзнаване, концепции, метрики и обучение 13 
Горско право § екосистемни услуги 55 
Градски политики и местна демокрация в началото на XXI век 25 
Джендърни, любовни и сексуални разтройства 64 
Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес 51 
Домашното насилие 53 
Европейско кооперативно дружество 34 
Енциклопедия на тероризма 24 
Епоха на разломи 14 
Ерготерапия за психично здраве 65 
Жалбата в данъчното производство 56 
Избранные философские произведения 3 
Изследване на възможностите за управление на качеството в туристическия бизнес 35 
Как да изследваме градския живот 69 
Как умират демокрациите 19 
Католицизмът 12 
Корпоративна социална отговорност: оповестяване на нефинансова информация 37 
Култура на мисленето - логически и методологически аспекти 11 
Лекции по обща теория на правото 43 
Международната организация на труда и България - 100 години назад 36 
Международно правораздаване 46 
Мислене и логика 10 
Миф о смерти искусства 67 
Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград 32 
Наказателна политика на Европейския съюз 49 
Наказването за престъпление 45 
Организацията на договора за колективна сигурност в системата на международната сигурност 22 
Основи на антикорупционната политика и контрол 20 
Основни понятия в китайската мисъл и култура 4 
Параметри на постамериканския световен ред 17 
Право и власт 44 
Преобразуване на търговски дружества 47 
Престъпления против подчинеността и военната чест 50 
Приложна трансформация на теориите за международните отношения 18 
Проактивен подход за управление на рискове от имиграционна криза 16 
Противодействие на корупцията в здравеопазването 21 
Противодействие на корупцията в Република България 23 
Психология на личността 6 
Ръководство за практическа подготовка по трудово право 54 
Самотата 8 
Свръхчувствителните хора 5 
След кризата 38 
Спиране на исковото производство 52 
Съвременно музикално образование и възпитание 68 
Съвременно управление на човешките ресурси 41 
Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство 39 
Тревожност, депресия, самоубийство 63 
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи 40 
Търговско право 48 
Увод в психологията 7 
Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика 66 
Управуванье со кризи во Република Словачка 58 
Утре ли е вече? 15 
Философия немецкого романтизма 1 
Философия Фихте и современность 2 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

COVID-19 15 
ISO 9001 35 
Авангардизъм 67 
Аграрна икономика 39 
Агресивно поведение 9 
Агробизнес 39 
Административен акт 51 
Административен контрол 56 
Административен процес 51 
Административни конфликти 61 
Административни реформи 59 
Административно правораздаване 56 
Административно-наказателна отговорност 45 
Американска политика 17 19 
Американско общество 17 
Анализ на риска 16 
Антикорупционни мерки 21 
Антикорупционни политики 20 21 
Антикорупционно законодателство 23 
Арбитраж 42 
Асертивност 8 
Банкови институции 13 
Бизнес поведение 37 
Български католици 12 
Бюрокрация 57 
Винен туризъм 39 40 
Висше образование 62 
Власт 44 
Военна дисциплина 50 
Военни престъпления 50 
Военни съюзи 22 
Възобновяеми енергийни източници 13 
Горско право 55 
Горско стопанство 55 
Градски живот 69 
Градски политики 25 
Градски пространства 69 
Градско управление 25 
Граждански протести 14 
Граждански процес 42 
Данъчно производство 56 
Дедукция 11 
Демокрация 19 
Депресивни разстройства 63 
Депресия 8 
Джендър психология 64 
Дигитален маркетинг 40 
Доказателствени средства 51 
Доказване (юрид.) 51 
Домашно насилие 53 
Дружествено право 48 
Държавна служба 60 
Държавни служители 59 
Европейска интеграция 27 
Европейска общност 26 
Европейска прокуратура 49 
Европейски пазар 27 
Европейски фондове 33 
Европейско дружество 34 
Европейско право 34 
Езикова комуникация 11 
Електронна търговия 40 
Електронно правителство 59 
Ерготерапия 65 
Естетика на изкуството 67 
Естетически школи 67 
Закони на логиката 10 
Заплахи за сигурността 22 
Защитени територии 55 
Здравен туризъм 40 
Здравеопазване 21 
Земеделски кооперации 39 
Идентичности 14 
Изпълнителен процес 42 
Икономически влияния 17 
Икономически кризи 38 
Икономически растеж 13 
Икономическо поведение 38 
Икономическо сътрудничество 34 
Имиграционна криза 16 
Инвестиции в човешки капитал 31 
Инвестиционна политика 33 
Индукция 11 
Иновации в селското стопанство 39 
Иновации в туризма 40 
Иновации в управлението 57 
Информационни технологии 39 
Инфраструктура 13 
Исков процес 52 
Исково производство 52 
История на САЩ 17 
Казуси 48 
Капиталови пазари 27 
Картографиране 69 
Католическа религия 12 
Качество на образованието 13 
Китайска култура 4 
Китайска философия 4 
Класическо изкуство 67 
Климатични промени 13 
Колективно договаряне 30 
Конструктивизъм 18 
Контрол на миграцията 16 
Корпоративна социална отговорност 37 
Корупционни политики 20 
Корупционни престъпления 23 
Корупционно поведение 20 23 
Корупция 21 23 
Кризисен мениджмънт 58 
Кризисен щаб 58 
Кулинарен туризъм 40 
Културен туризъм 40 
Либерализъм 18 
Лидерство 41 
Лични права 53 
Личностни разстройства 9 
Логика 10 
Логически аргументи 11 
Маниакални разстройства 63 
Международен съд на ООН 46 
Международен туризъм 40 
Международна организация на труда (МОТ) 36 
Международна сигурност 20 22 
Международни конвенции 20 
Международни отношения 18 
Международно правораздаване 46 
Мениджмънт в туризма 40 
Местна власт 60 
Местни власти 61 
Местно самоуправление 25 
Мислене 10 
Модернизъм 67 
Мотивация на персонала 41 
Музикален фолклор 68 
Музикално възпитание 68 
Музикално образование 68 
Наказание (юрид.) 45 
Наказателна отговорност 45 
Наказателна политика 49 
Национализъм 15 
Немска философия 1 
Немски романтизъм 1 
Немски философи 1 
Неравенства 13 
Нефинансова информация 37 
Обезпечителен процес 42 
Обжалване (юрид.) 56 
Образователна политика 62 
Обучение на персонала 41 
Обществени пространства 69 
Обществено осигуряване 36 
Общински съветници 61 
Общуване 8 
Онлайн маркетинг 29 
Организация на Договора за колективна сигурност 22 
Организирана престъпност 49 
Отбрана (воен.) 58 
Охранителни производства 42 
Пазар на труда 26 28 33 54 
Папи 12 
Педофилия 64 
Политически лидери 19 
Полицейско сътрудничество 49 
Популизъм 14 15 
Постмодернизъм 18 
Правен ред 44 
Правни отношения 43 
Престъпления против подчинеността 50 
Престъпна дейност 45 
Природни паркове 55 
Проектен екип 66 
Процесуално доказване 42 
Психически стрес 6 
Психични разстройства 65 
Психично развитие 6 
Психодиагностика 9 
Психологически методи 7 
Психологическо изследване 7 
Психологическо познание 7 
Психологично консултиране 9 
Психология на личността 5 6 
Психосоциална адаптация 6 
Публичен сектор 66 
Публична администрация 57 59 60 61 
Публична политика 60 
Публични вземания 56 
Публични дружества 47 
Публично управление 57 
Работна заплата 28 30 
Работна сила 28 30 
Равенство между половете 13 
Радикализъм 18 
Разстройства на личността 6 
Реализъм 18 
Регионална политика 61 
Регионални реформи 61 
Регионално развитие 61 
Садомазохизъм 64 
Самота 8 
Самоубийство 63 
Самочувствие 8 
Световен ред 17 
Световна икономическа криза 33 
Световна пандемия 15 17 
Свръхчувствителност 5 
Селски туризъм 40 
Семейно насилие 64 
Семейно поведение 53 
Семейно право 53 
Социален капитал 31 
Социален туризъм 40 
Социална критика 14 
Социална промяна 14 
Социални отношения 5 
Социални проекти 66 
Спа бизнес 29 
Средно образование 62 
Стандарти за качество 35 
Стратегически маркетинг 29 
Страхова невроза 63 
Стресови разстройства 63 
Субективно право 43 
Суверенитет 44 
Съдебен иск 42 
Съдопроизводство 46 
Съюз на капиталовите пазари 27 
Творческо мислене 11 
Теория на правото 44 
Терапевтични методи 65 
Терористи 24 
Терористични актове 24 
Терористични организации 24 
Труд 28 
Трудов договор 54 
Трудови отношения 30 
Трудови правоотношения 36 
Трудови спорове 54 
Трудово правоотношение 54 
Туристическа дестинация 32 40 
Туристически бранд 32 
Туристически предприятия 35 
Туристически ресурси 32 
Туристическо развитие 32 
Търговски дружества 47 
Търговски сделки 48 
Търговско право 47 48 
Умозаключение 10 
Управление на качеството 35 
Управление на кризи 58 
Управление на проекти 66 
Управление на риска 16 
Устойчиви градове 13 
Устойчиво развитие 25 39 
Философия на правото 44 
Философски произведения 3 
Финансиране на образованието 62 
Финансиране на проекти 66 
Финансови инвестиции 38 
Формална логика 10 11 
Фрустрация 63 
Хазартен туризъм 40 
Хомосексуализъм 64 
Християнство 12 
Човешки капитал 30 31 41 
Човешки ресурси 40 59 
Школи по музика 68 
Юридически факти 43