НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

П/02/С 77 

100 години Университетска библиотека на Икономически университет - Варна  : Юбилеен сборник / Росица Заркова и др. . - Варна : Наука и икономика, 2020 . - 123 с. : с табл. и цв. сн. ; 21 см

   Др. авт. : Вяра Ангелова, Анка Тодорова, Светломира Петрова

   ISBN 978-954-21-1024-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47680

- 2 -

П/001.8/К 74 

Кожухаров, Асен

   Успешните научни публикации : Учебник / Асен Кожухаров . - Варна : Тера Балканика, 2018 . - 156 с. ; 21 см

   Загл. и на англ. ез.: Successful scientific publications

   ISBN 978-619-90844-1-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47705

Цивилизация. Култура

- 3 -

П/008/А 75 

Антонов, Лъчезар

   Мултикултурализмът и границите на толерантността / Лъчезар Антонов . - София : Парадигма, 2019 . - 168 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-326-374-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47714

- 4 -

П/008/И 89 

Иса, Ахмед и др.

   Приносът на мюсюлманите за Ренесанса / Ахмед Иса, Осман Али . - София : Изток-Запад, 2020 . - 311 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-01-0584-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47720

Журналистика

Философия

- 5 -

П/101/Ф 51 

Философията: предизвикателства и перспективи  /  Състав. Георги Белогашев, Деница Узунова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019 . - 184 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген. Философия ; 27 (2))

   Загл. и на англ. ез.: Philosophy: challenges and prospects Текст и на англ. ез.

 корица | съдържание 

Сист. No: 47669

Психология

- 6 -

П/159.9/Б 25 

Бандлър, Ричард

   Транс-формация : Постигнете трайна промяна чрез силата на хипнозата / Ричард Бандлър . - София : Локус, 2020 . - 359 с. ; 20 см . -  (Библиотека Locus spiritualis ; 13)

   

   ISBN 978-954-783-315-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47743

- 7 -

П/159.923/М 14 

Мадолев, Васил Георгиев

   Психология на невербалното общуване / Васил Георгиев Мадолев . - София : Захарий Стоянов, 2020 . - 152 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-09-1459-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47719

- 8 -

П/159.9/Т 44 

Творчески предизвикателства в психологията  /  Състав. Златинка Георгиева . - В. Търново, 2020 . - 315 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген. Книга Психология ISSN 1314-2763 ; 28 (1))

   Загл. и на англ. ез.: Creative challenges in psychology Текст и на англ., рус. ез.

 корица | съдържание 

Сист. No: 47752

- 9 -

П/159.9/У 39 

Уилсън, Робърт Антон

   Квантова психология : Как мозъчният софтуер програмира вас и вашето мислене / Робърт Антон Уилсън ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - 2. изд. . - София : Кръг, 2020 . - 352 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7350-70-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47744

Логика

- 10 -

П/16/Г 15 

Гадамер, Ханс-Георг

   Истина и метод : Основни черти на една философска херменевтика / Ханс-Георг Гадамер . - 2. изд. . - София : Изток-Запад, 2020 . - 491 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-01-0669-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47747

Етика

Религия

- 11 -

П/23/28/Н 30 

Натанаил, митроп. Охридски и Пловдивски

   Сказание за страдания и чудеса Светаго Славнаго Великомъченика победоносца и чудотворца Георгия / митроп. Охридски и Пловдивски Натанаил . - Пловдив : Друж. печат. Съгласие, 1896 . - 69 с. ; 23 см

   Събрано и писано на бълг. язик в 1872 г. от първого Охридского бълг. митроп. Натанаила, собрата Зографского братства. С прибавление как ся е създала святая Атонска Зографска обител и как са ся явили чудотворние икони святого Георгия в тая обител

 корица 

Сист. No: 47756

Обществени науки

Демография. Статистика

- 12 -

П/314/К 13 

Казаков, Атанас Николов

   Човешкият капитал : Формиране, функциониране и инвестиционни решения / Атанас Николов Казаков . - 2. прераб. изд. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 314 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-250-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47673

- 13 -

П/314/М 49 

Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България  : Т. 1- /  Съавт., състав. и науч. ред. Катя Владимирова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2019- . - 24 см

   

   ISBN 978-954-322-963-5 

   Т. 3. Миграции и национална идентичност . - 527 с. : с табл. и диагр.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47722

- 14 -

П/314/П 47 

Петров, Камен Димитров

   Регионална демография : Монография / Камен Димитров Петров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 279 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-267-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47672

Социология

- 15 -

П/316.3/S 70 

Social responsibility and civic knowledge: Edu4Society  : United answer from Romania, Bulgaria and Slovenia : Monograph . - Ruse : Univ. of Ruse, 2020 . - 156 p.: tab., col.ill. ; 23 cm

   

   ISBN 978-619-7242-71-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47755

- 16 -

П/316.3/Г 75 

Градинаров, Борислав

   Риск и антирискови стратегии / Борислав Градинаров . - София : Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска, 2020 . - 304 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90757-5-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47707

- 17 -

П/316.7/Д 59 

Димитрова, Гинка

   Интеркултурна комуникация / Гинка Димитрова . - Варна : Наука и икономика, 2020 . - 234 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-1028-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47683

- 18 -

П/316.6/Д 60 

Димов, Огнян

   Агресията в семейството: Пътища за преодоляване / Огнян Димов . - София : Сиела, 2020 . - 216 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3196-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47692

- 19 -

П/316.3/П 69 

Политическият процес и общественото мнение в България през 2019 г.  : Годишен обзор /  Състав. Първан Симеонов . - София : Сиела, 2020 . - 296 с. : с цв. ил. и диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-3121-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47741

- 20 -

П/316.43/С 83 

Стоянов, Валери

   Управление на стреса в организацията : Психологически и управленски ракурси / Валери Стоянов . - Варна : СТЕНО, 2020 . - 199 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-241-119-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47737

- 21 -

П/316.7/Ц 82 

Цонков, Николай

   Комуникационни мрежи и регионални общности : Монографичен труд / Николай Цонков . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 167 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-249-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47674

Политика

- 22 -

П/327/Е 20 

Европа и Брекзит  : Какво е бъдещето на Европейският съюз? /  Състав. и предг. Борислав Градинаров . - София : Балкански институт за стратегически прогнози и управление на риска, 2019 . - 219 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90757-3-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47708

- 23 -

П/323/З-35 

Заркова, Анна

   Главните прокурори : От Татарчев до Гешев / Анна Заркова . - София : Валентин Траянов, 2020 . - 573 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9928-81-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47748

- 24 -

П/32.01/М 27 

Манолов, Георги Любенов

   Въведение в политическата наука / Георги Любенов Манолов . - 2. доп. и прераб. изд. . - Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 2020 . - 749 с. : с табл. ; 23 с.

   

   ISBN 978-619-7343-31-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47725

- 25 -

П/32.01/М 53 

Мизов, Максим

   Политическите езици в "прехода" към демокрация : Т. 1-2 / Максим Мизов . - София : Авангард Прима, 2019 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-239-231-4 

   Т. 1 . - 327 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47711

- 26 -

П/32.01/М 53 

Мизов, Максим

   Политическите езици в "прехода" към демокрация : Т. 1-2 / Максим Мизов . - София : Авангард Прима, 2019 . - 21 см

   

   ISBN 978-619-239-226-0 

   Т. 2 . - 297 с.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47712

- 27 -

П/327/Н 18 

Накъде отива светът  : Глобалният политически лабиринт през погледа на българските дипломати / Андрей Караславов и др. . - София : Изток-Запад, 2020 . - 368 с. ; 22 см

   Др. авт. Валентин Радомирски, Владимир Шейтанов, Димитър Гърдев, Димитър Костов, Любомир Кючуков, Любомир Шопов, Огнян Гърков, Петър Воденски, Петър Попчев, Радослав Деянов, Симеон Николов

   ISBN 978-619-01-0684-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47709

- 28 -

П/323/С 20 

Сарацин, Тило

   Илюзии : Европа, валутата, образованието, имиграцията - защо политиката се проваля толкова често / Тило Сарацин . - София : Св. Георги Победоносец, 2019 . - 540 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-7283-15-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47713

- 29 -

П/327/С 75 

Стефанов, Георги

   Теория на международните отношения / Георги Стефанов . - [3. изд.] . - София : Сиела, 2004 . - 520 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-649-689-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47736

- 30 -

П/323/Т 64 

Тодоров, Калин

   Зад завесата на демокрацията / Калин Тодоров . - София : Изток-Запад, 2020 . - 110 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-01-0677-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47715

- 31 -

П/323/Ч 91 

Чомски, Ноам и др.

   Югославия : Мир, война и разпадане / Ноам Чомски, Давор Джалто ; Прев. от англ. Марианна Панова . - София : Сиела, 2020 . - 244 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-3130-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47704

Икономика. Икономически науки

- 32 -

П/334.72/S 67 

Slavova, Milanka

   Internationalization of Bulgarian innovative companies / Milanka Slavova . - Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2019 . - 167 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-192-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47679

- 33 -

П/339.9/Б 92 

България в посткризисната световна икономика  / Емил Спасов Панушев и др. . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2020 . - 216 с. : с табл. и диагр. ; 20 см

   Др. авт.: Искра Христова-Балканска, Едуард Маринов, Антон Костадинов

   ISBN 978-619-245-028-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47734

- 34 -

П/330.1/И 50 

Иконометрия  / Венелин Бошнаков и др. . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 179 с. : с табл. и диагр. ; 24 см

   Др. авт. : Атанас Атанасов, Александър Найденов, Соня Чипева

   ISBN 978-619-232-268-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47671

- 35 -

П/338.2/И 50 

Икономическо развитие и политики - реалност и перспективи  : Междунар. науч. конф., посветена на 70-год. на Института за икономически изследвания при БАН, 21-22 ноем. 2019, София /  Състав. Ирена Зарева, Алла Кирова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2020 . - 885 с. : с табл. и диагр. ; 25 см

   Изд. на БАН. Институт за икон. изследвания

   ISBN 978-619-245-039-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47735

- 36 -

П/336/Н 54 

Ненков, Димитър Ненков и др.

   Корпоративни финанси : Учебно помагало / Димитър Ненков Ненков, Янко Чавдаров Христозов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 219 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-274-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47670

- 37 -

П/338/П 84 

Правото и бизнесът в съвременното общество  : Актуални и правни предизвикателства в икономиката : Сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 г. . - Варна : Наука и икономика, 2019 . - 425 с. ; 22 см

   Кн. е с ISSN 2603-5073

 корица | съдържание 

Сист. No: 47690

- 38 -

П/338.48/Р 39 

Рафаилова, Генка и др.

   Мениджмънт и маркетинг на събитията / Генка Рафаилова, Снежина Кадиева . - Варна : Наука и икономика, 2020 . - 108 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-1017-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47687

- 39 -

П/338/С 76 

Стиглиц, Джоузеф

   Власт, народ, печалби : Прогресивен капитализъм за ерата на недоволството / Джоузеф Стиглиц ; Прев. от англ. Елена Филипова . - София : Сиела, 2020 . - 384 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-3226-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47694

- 40 -

П/338.48/Т 92 

Туристически пазари  / Светла Генова Ракаджийска и др.Стоян Петков Маринов, Тодор Константинов Дянков, Красимира Драгомирова Янчева . - [3. прераб. и доп. изд.] . - Варна : Наука и икономика, 2020 . - 290 с. ; 22 см

   Др. авт.: Стоян Петков Маринов, Тодор Константинов Дянков, Красимира Драгомирова Янчева

   ISBN 978-954-21-1018-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47686

- 41 -

П/338.2/Х-78 

Христов, Павлин

   Структурни промени в българските стопански институции през преходния период / Павлин Христов . - В. Търново : Ивис, 2011 . - 219 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2968-04-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47733

Право

- 42 -

П/349.2/А 66 

Андреева, Андрияна и др.

   Трудово и осигурително право / Андрияна Андреева, Галина Йолова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : Наука и икономика, 2020 . - 304 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-1023-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47689

- 43 -

П/347/Б 94 

Бъчварова, Маргарита и др.

   Гражданско право и процес / Маргарита Бъчварова, Живка Матеева . - Варна : Наука и икономика, 2020 . - 222 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-1016-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47688

- 44 -

П/341/В 57 

Видин, Благой

   Международно право / Благой Видин . - София : Сиела, 2020 . - 367 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-3133-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47698

- 45 -

П/347/Д 24 

Даскалов, Вълчин

   Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството / Вълчин Даскалов . - София : Сиела, 2019 . - 367 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-3087-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47695

- 46 -

П/347/Д 24 

Дацов, Владислав

   Отказът от субективни права / Владислав Дацов . - София : Сиби, 2020

   

   ISBN 978-619-226-161-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47738

- 47 -

П/342/Д 59 

Димитрова, Дарина и др.

   Административно право и процес / Дарина Димитрова, Живка Матеева, Диана Димитрова . - Варна : Наука и икономика, 2020 . - 229 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-1022-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47685

- 48 -

П/341/Д 85 

Драганов, Живко Иванов

   Интелектуална собственост и основни права в правото на ЕС / Живко Иванов Драганов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 239 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-242-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47675

- 49 -

П/343/И 21 

Иванов, Иван Пенков

   Телефонната измама - характеристика и превенция / Иван Пенков Иванов . - София : Нова звезда, 2020 . - 184 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-130-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47742

- 50 -

П/343/И 52 

Илиева, Ваня

   Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес / Ваня Илиева . - София : Сиела, 2020 . - 294 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3193-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47699

- 51 -

П/343/И 55 

Илкова, Ралица и др.

   Криминология : Обща част : Учебно помагало / Ралица Илкова, Иван Ранчев . - София : Сиела, 2020 . - 260 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-3247-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47697

- 52 -

П/342/И 85 

Йочева, Катерина

   Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека / Катерина Йочева . - София : Нов бълг. унив., 2020 . - 374 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-104-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47721

- 53 -

П/347/К 92 

Кръстева, Силвия

   Откриване на производство по несъстоятелност / Силвия Кръстева . - София : Сиела, 2019 . - 368 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3008-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47740

- 54 -

П/347/М 66 

Минкова, Ганета и др.

   Помагало по данъчно право / Ганета Минкова, Нина Чилова . - 2. актуал. и доп. изд. . - София : Сиела, 2020 . - 358 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3071-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47700

- 55 -

П/349/М 94 

Мръчков, Васил Желязков

   Социални права на българските граждани / Васил Желязков Мръчков . - София : Сиела, 2020 . - 472 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3253-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47701

- 56 -

П/342/М 95 

Мулешкова, Ирина Николова

   Юридически анализ на развитието на международната закрила на правата на човека / Ирина Николова Мулешкова ; Рец. Диана Маринова, Живко Иванов Драганов . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 358 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-328-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47745

- 57 -

П/342/Н 75 

Николова, Райна

   Учебно помагало по административно право / Райна Николова . - София : Нов бълг. унив., 2020 . - 453 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-111-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47728

- 58 -

П/342/Н 75 

Николова, Райна

   Учебно помагало по административен процес / Райна Николова . - София : Нов бълг. унив., 2020 . - 352 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-112-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47729

- 59 -

П/343/П 44 

Петков, Иван

   Групиране на наказанията при множество престъпления / Иван Петков . - София : Сиела, 2020 . - 563 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3246-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47693

- 60 -

П/347/П 47 

Петров, Венцислав Л.

   Наследяване на задължения и отговорност за завети / Венцислав Л. Петров . - София : Сиела, 2020 . - 460 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3158-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47702

- 61 -

П/340/Р 12 

Радев, Димитър

   Правна действителност и правен ред / Димитър Радев . - Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 2020 . - 168 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-34-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47727

- 62 -

П/342/Р 12 

Радев, Стефан

   Отговорност на държавата и общините за вреди : Административноправни аспекти / Стефан Радев . - София : Сиела, 2020 . - 312 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3089-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47703

- 63 -

П/347/С 80 

Стоименов, Димитър и др.

   Ръководство по решаване на казуси. Гражданско и облигационно право : Методика на решаване, схеми, примери и техните решения / Димитър Стоименов, Анастас Пунев . - София : Сиби, 2020 . - 236 с. ; 24 см

   Загл. на кор.: Гражданско и облигационно право. Ръководство по решаване на казуси

   ISBN 978-619-226-156-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47739

- 64 -

П/347/Т 64 

Тодорова, Велина и др.

   Семейно и наследствено право : Казуси. Съдебна практика / Велина Тодорова, Димитър Топузов . - 2. доп. изд. . - София : Сиела, 2019 . - 389 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3070-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47706

- 65 -

П/342/Я 62 

Янкулова, Радослава

   Конституционното правосъдие и защитата на основните права / Радослава Янкулова . - София : Сиела, 2020 . - 216 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-3195-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47696

Обществено управление

- 66 -

П/351.74/И 21 

Иванов, Иван Кирилов

   Трансформиране на силова институция: политики и походи : (При прехода от посттоталитарна към демократична организация на обществото в България) : Монография / Иван Кирилов Иванов . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2020 . - 151 с. ; 20 см

   Загл. в изд. каре: Трансформиране на силова структура: политики и подходи

   ISBN 978-619-208-217-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47753

- 67 -

П/351.74/И 21 

Иванов, Христо

   Стандартизация. Стандарти. Сигурност / Христо Иванов . - София : Сноумод, 2020 . - 347 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91563-2-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47732

Военни науки. Военно изкуство

- 68 -

П/355/359/С 13 

Савов, Иван Александров

   Специфични негласни методи с оперативно-технически профил / Илин Александров Савов ; Рец. Валери Христов Христов, Симо Михов . - Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 2020 . - 151 с. : с цв. ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7343-33-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47726

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 69 -

П/36/С 83 

Стоянов, Иван Стойков

   Социалнопсихологически предпоставки за формиране на социални умения при деца в риск / Иван Стойков Стоянов . - София : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2020 . - 260 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-209-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47710

Възпитание. Образование. Просвета

- 70 -

П/376/К 18 

Калоянова, Надежда и др.

   Интеграция на деца от етнически малцинства в образователната система : За педагози, работещи в детски градини и училища, в които се обучават деца от етнически малцинства / Надежда Калоянова, Диана Циркова . - [Ямбол] : Център за образов. програми и соц. инициативи, 2014 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-91443-7-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47731

- 71 -

П/378/Р 94 

Русев, Иван Динев

   Висшето търговско училище - Варна (1920-1945) и началото на висшето икономическо образование в България / Иван Динев Русев . - Варна : Наука и икономика, 2020 . - 262 с. : с табл. и сн. ; 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 65)

   Рез. на бълг., рус., англ., нем. ез.

   ISBN 978-954-21-1026-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47681

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

- 72 -

П/57/Т 73 

Тончева, Драга Иванова

   Геномът на българите / Драга Иванова Тончева . - София : Захарий Стоянов, 2020 . - 304 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-09-1458-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47718

Екология

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

Медицина

Управление

- 73 -

П/658/И 64 

Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката  : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция : Посветена на 70 годишнината от създаването на специалност ''Индустриален бизнес и предприемачество'' в Икономически университет - Варна, [16 ноември, Варна] . - Варна : Наука и икономика, 2018 . - 529 с. : с табл. ; 22 см

   Текст и на англ. ез.

   ISBN 978-954-21-0982-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47682

- 74 -

П/656/Н 75 

Николова, Христина Лазарова и др.

   Международен транспорт и спедиция : Казуси и практикум / Христина Лазарова Николова, Георги Георгиев Димитров . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 181 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-232-234-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47676

- 75 -

П/658.5/Т 64 

Тодорова, Силвия

   Бизнес идентификатори / Силвия Христова Тодорова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2020 . - 180 с. : с цв. ил., диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-232-307-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47746

Счетоводство

- 76 -

П/657/К 22 

Камбурова, Лиляна

   Консолидирани финансови отчети : Теоретични и методологични аспекти / Лиляна Камбурова . - София : Изд. комплекс - УНСС, 2019 . - 150 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-227-4 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47677

Фина механика. Автоматика

- 77 -

П/681.3/П 47 

Петров, Мирослав

   Модели и алгоритми за извличане на информация в системите за уебвлет-базирано търсене по съдържание / Мирослав Петров . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2020 . - 143 с. : с табл. и диагр. ; 20 см

   Текст и на англ. ез.

   ISBN 978-619-208-212-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47754

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 78 -

П/75/В 31 

Вачкова, Веселина и др.

   Мистерията на българските стенописи : Свещената история и историята : В текст и 1234 илюстрации / Веселина Вачкова, Марияна Шабаркова-Петрова . - София : Инле, 2015 . - 548 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-90285-2-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47750

- 79 -

П/75/В 31 

Вачкова, Веселина и др.

   Мистерията на българските стенописи : Да докоснеш Бога : В текст и 1370 илюстрации / Веселина Вачкова, Марияна Шабаркова-Петрова . - София : Инле, 2014 . - 558 с. : с цв. ил. ; 28 см

   

   ISBN 978-619-90285-1-3 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47751

Градоустройство. Ландшафт

- 80 -

П/71/С 82 

Стойчева, Жана

   Подробен устройствен план (ПУП) : Методология. Изготвяне. Процедиране : Практическо ръководство за проектанти / Жана Стойчева . - София : Стефан Добрев, 2020 . - 340 с. : с табл. и черт. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-7050-43-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47717

Архитектура

- 81 -

П/72/Б 99 

Бяла книга на българския архитектурен модернизъм  : Т. 1- /  Състав. и общ. ред. Тодор Булев . - София : Съюз на архитектите в България, 2020- . - 30 см

   

   ISBN 978-619-91581-0-4 

   Т. 1 . - 174 с. : с табл., черт., и сн.

   

 корица | съдържание 

Сист. No: 47691

- 82 -

П/72/И 83 

Йорданова-Петрова, Миряна

   Жилищната архитектура в България XVII-XVIII в. / Миряна Йорданова-Петрова . - София : Нов бълг. унив., 2020 . - 199 с. : с цв. сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-233-101-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47730

- 83 -

П/72/Л 95 

Любенов, Ивелин

   Тайният код на българските дюлгери / Ивелин Любенов . - София : Инле, 2020 . - 101 с. : със сн. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90285-8-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47716

Спорт

Езикознание. Филология

- 84 -

П/80/P 20 

Pamukchieva, Ophelia et al.

   Improve your business English skills use of English / Ophelia Pamukchieva, Lilyana Todorova-Ruskova, Dilyan Gatev . - Sofia : Publ. Complex - UNWE, 2020 . - 190 с.: с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-273-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47678

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

Археология

- 85 -

П/904/Г 22 

Ганчев, Христо

   Възстановяване на Голямата базилика в Плиска : Мотиви. Аргументи. Основания / Христо Ганчев . - София : Вестник Строител, 2020 . - 104 с. : с цв. сн. ; 30 см

   

   ISBN 978-619-90959-5-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47724

- 86 -

П/904/О-59 

Опазване на културното наследство  : Сб. международни документи /  Състав. Христо Ганчев . - София : Вестник Строител, 2020 . - 368 с. ; 24 см

   Паралелен текст на англ. ез.

   ISBN 978-619-90959-4-2 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47723

География

- 87 -

П/91/С 84 

Странознание  / Гинка Желязкова Димитрова и др. . - Варна : Наука и икономика, 2020 . - 248 с. ; 22 см

   Др. авт.: Ваня Георгиева, Биляна Павлова, Светла Недева, Маргарита Панчева

   ISBN 978-954-21-1010-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47684

История. Помощни исторически науки

- 88 -

П/930/И 29 

Игнатов, Асен

   Структура на историческото познание / Асен Игнатов . - София : Изток-Запад, 2020 . - 175 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0653-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 47749


 Индекс по АВТОРИ

Gatev, Dilyan 84 
Pamukchieva, Ophelia 84 
Slavova, Milanka 32 
Todorova-Ruskova, Lilyana 84 
Александрова, Елена 13 
Али, Осман 4 
Ангелова, Вяра 1 
Андреева, Андрияна 42 
Андреева, Людмила 9 
Антонов, Лъчезар 3 
Антонова, Диана 15 
Атанасов, Атанас 34 
Бандлър, Ричард 6 
Белогашев, Георги 5 
Бошнаков, Венелин 34 
Булев, Тодор 81 
Бъчварова, Маргарита 43 
Вачкова, Веселина 78 79 
Видин, Благой 44 
Владимирова, Катя 13 
Воденски, Петър 27 
Гадамер, Ханс-Георг 10 
Ганева-Райчева, Валентина 13 
Ганчев, Христо 85 86 
Гатев, Дилян 84 
Георгиев, Георги Стефанов 29 
Георгиева, Ваня Радева 87 
Георгиева, Златинка 8 
Градинаров, Борислав 16 22 
Грозданов, Антон 37 
Гърдев, Димитър 27 
Гърков, Огнян 27 
Даскалов, Вълчин 45 
Дацов, Владислав 46 
Деянов, Радослав 27 
Джалто, Давор 31 
Димитров, Георги Георгиев 74 
Димитрова, Гинка 17 
Димитрова, Гинка Желязкова 87 
Димитрова, Дарина 47 
Димитрова, Диана 47 
Димов, Огнян 18 
Драганов, Живко Иванов 48 56 
Дянков, Тодор Константинов 40 
Еролова, Йелис 13 
Зарева, Ирена 13 35 
Заркова, Анна 23 
Заркова, Росица 1 
Иванов, Иван Кирилов 66 
Иванов, Иван Пенков 49 
Иванов, Христо 67 
Игнатов, Асен 88 
Илиева, Ваня 50 
Илиева, Ирена 13 
Илкова, Ралица 51 
Иса, Ахмед 4 
Йолова, Галина 42 
Йорданова, Миряна 82 
Йорданова-Петрова, Миряна 82 
Йочева, Катерина 52 
Кадиева, Снежина 38 
Казаков, Атанас Николов 12 
Калоянова, Надежда 70 
Калчев, Йордан 13 
Калчева, Стойка 13 
Камбурова, Лиляна 76 
Канев, Димитър Канев 20 
Караславов, Андрей 27 
Кирова, Алла 35 
Ковачева, Галина 37 
Кожухаров, Асен 2 
Костадинов, Антон 33 
Костадинова, Ирина 15 
Костов, Димитър 27 
Кръстева, Силвия 53 
Кунев, Свилен 15 
Кючуков, Любомир 27 
Любенов, Ивелин 83 
Мадолев, Васил Георгиев 7 
Маева, Мила 13 
Манолов, Георги Любенов 24 
Маринов, Едуард Василев 33 
Маринов, Стоян Петков 40 
Маринова, Диана 56 
Матеева, Живка 43 47 
Матеева, Юлиана 37 
Мизов, Максим 25 26 
Минкова, Ганета 54 
Минчев, Веселин 13 
Михов, Симо 68 
Мръчков, Васил Желязков 55 
Мулешкова, Ирина Николова 56 
Найденов, Александър 34 
Накова, Албена 13 
Натанаил, митроп. Охридски и Пловдивски 11 
Недева, Светла Колева 87 
Ненков, Димитър Ненков 36 
Нешев, Петър 8 
Николов, Симеон 27 
Николова, Райна 57 58 
Николова, Христина Лазарова 74 
Павлова, Биляна Димитрова 87 
Памукчиева, Офелия 84 
Панова, Марианна 31 
Панушев, Емил 35 
Панушев, Емил Спасов 33 
Панчева, Маргарита Росенова 87 
Петков, Иван 59 
Петорва, Стетломира 1 
Петров, Венцислав Л. 60 
Петров, Камен Димитров 14 
Петров, Мирослав 77 
Попчев, Петър 27 
Пунев, Анастас 63 
Първанов, Първан Симеонов 19 
Радев, Димитър 61 
Радев, Стефан 62 
Радомирски, Валентин 27 
Ракаджийска, Светла Генова 40 
Ранчев, Иван 51 
Рафаилова, Генка 38 
Русев, Иван Динев 71 
Савов, Илин Александров 68 
Сарацин, Тило 28 
Симеонов, Първан 19 
Симеонов, Стефан 35 
Славова, Миланка 32 
Стефанов, Георги 29 
Стиглиц, Джоузеф 39 
Стоименов, Димитър 63 
Стойчева, Жана 80 
Стоянов, Валери 20 
Стоянов, Иван Стойков 69 
Стоянова, Павлина 13 
Ташев, Спас 13 
Тодоров, Калин 30 
Тодорова, Анка 1 
Тодорова, Велина 64 
Тодорова, Силвия Христова 75 
Тодорова-Рускова, Лиляна 84 
Тончева, Драга Иванова 72 
Топузов, Димитър 64 
Узунова, Деница 5 
Уилсън, Робърт Антон 9 
Филипова, Елена 39 
Христов, Валери Христов 68 
Христов, Павлин 41 
Христова, Ваня Господинова 8 
Христова, Искра 33 
Христова-Балканска, Искра 33 
Христозов, Янко Чавдаров 36 
Циркова, Диана 70 
Цонков, Николай 21 
Чилова, Нина 54 
Чипева, Соня 34 
Чомски, Ноам 31 
Шабаркова-Петрова, Марияна 78 79 
Шейтанов, Владимир 27 
Шопов, Любомир 27 
Янкулова, Радослава 65 
Янчева, Красимира Драгомирова 40 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

100 години Университетска библиотека на Икономически университет - Варна 1 
Improve your business English skills use of English 84 
Internationalization of Bulgarian innovative companies 32 
Social responsibility and civic knowledge: Edu4Society 15 
Агресията в семейството: Пътища за преодоляване 18 
Административно право и процес 47 
Бизнес идентификатори 75 
България в посткризисната световна икономика 33 
Бяла книга на българския архитектурен модернизъм 81 
Висшето търговско училище - Варна (1920-1945) и началото на висшето икономическо образование в България 71 
Власт, народ, печалби 39 
Въведение в политическата наука 24 
Възстановяване на Голямата базилика в Плиска 85 
Геномът на българите 72 
Главните прокурори 23 
Гражданско право и процес 43 
Групиране на наказанията при множество престъпления 59 
Европа и Брекзит 22 
Жилищната архитектура в България XVII-XVIII в. 82 
Зад завесата на демокрацията 30 
Иконометрия 34 
Икономическо развитие и политики - реалност и перспективи 35 
Илюзии 28 
Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството 45 
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката 73 
Интеграция на деца от етнически малцинства в образователната система 70 
Интелектуална собственост и основни права в правото на ЕС 48 
Интеркултурна комуникация 17 
Истина и метод 10 
Квантова психология 9 
Комуникационни мрежи и регионални общности 21 
Консолидирани финансови отчети 76 
Конституционното правосъдие и защитата на основните права 65 
Корпоративни финанси 36 
Криминология 51 
Международен транспорт и спедиция 74 
Международно право 44 
Мениджмънт и маркетинг на събитията 38 
Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България 13 
Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека 52 
Мистерията на българските стенописи 78 79 
Модели и алгоритми за извличане на информация в системите за уебвлет-базирано търсене по съдържание 77 
Мултикултурализмът и границите на толерантността 3 
Накъде отива светът 27 
Наследяване на задължения и отговорност за завети 60 
Опазване на културното наследство 86 
Отговорност на държавата и общините за вреди 62 
Отказът от субективни права 46 
Откриване на производство по несъстоятелност 53 
Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес 50 
Подробен устройствен план (ПУП) 80 
Политическите езици в "прехода" към демокрация 25 26 
Политическият процес и общественото мнение в България през 2019 г. 19 
Помагало по данъчно право 54 
Правна действителност и правен ред 61 
Правото и бизнесът в съвременното общество 37 
Приносът на мюсюлманите за Ренесанса 4 
Психология на невербалното общуване 7 
Регионална демография 14 
Риск и антирискови стратегии 16 
Ръководство по решаване на казуси. Гражданско и облигационно право 63 
Семейно и наследствено право 64 
Сказание за страдания и чудеса Светаго Славнаго Великомъченика победоносца и чудотворца Георгия 11 
Социални права на българските граждани 55 
Социалнопсихологически предпоставки за формиране на социални умения при деца в риск 69 
Специфични негласни методи с оперативно-технически профил 68 
Стандартизация. Стандарти. Сигурност 67 
Странознание 87 
Структура на историческото познание 88 
Структурни промени в българските стопански институции през преходния период 41 
Тайният код на българските дюлгери 83 
Творчески предизвикателства в психологията 8 
Телефонната измама - характеристика и превенция 49 
Теория на международните отношения 29 
Транс-формация 6 
Трансформиране на силова институция: политики и походи 66 
Трудово и осигурително право 42 
Туристически пазари 40 
Управление на стреса в организацията 20 
Успешните научни публикации 2 
Учебно помагало по административен процес 58 
Учебно помагало по административно право 57 
Философията: предизвикателства и перспективи 5 
Човешкият капитал 12 
Югославия 31 
Юридически анализ на развитието на международната закрила на правата на човека 56 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Автомобилен транспорт 74 
Аграрен бизнес 37 
Агресия 18 
Административен акт 47 57 
Административен контрол 57 
Административен процес 47 58 
Административна дейност 62 
Административни актове 58 
Административно право 47 57 
Административно производство 58 
Административно-наказателна отговорност 47 57 
Административнонаказателен кодекс 58 
Аз-а 9 
Академична презентация 2 
Американска политика 39 
Аналитична философия 5 
Английски език 84 
Антирискови стратегии 16 
Арабска литература 4 
Архитектурни стилове 81 
Архитектурно наследство 81 86 
Атинска харта 86 
Бази от данни 77 
Банкови системи 37 
Бежанска криза 28 
Бежанци 13 
Библиографско цитиране 2 
Библиотечни технологии 1 
Библиотечно-информационни процеси 1 
Бизнес английски 84 
Бизнес идентификатори 75 
Бизнес планиране 73 
Брекзит 22 
Българска архитектура 82 
Българска дипломация 27 
Вещни правоотношения 46 
Виза за проектиране 80 
Виктимология 51 
Въздушен транспорт 74 
Възрожденска архитектура 83 
Възстановяване 85 
Външна търговия 33 
Външноикономическа дейност 41 
Генетичен код 72 
Геномика 72 
География на страните 87 
Географски означения 75 
Германска политика 28 
Глобализация 39 
Глобализация на търговията 33 
Граждански процес 43 
Гражданско общество 15 
Гражданско право 63 
Гражданско правоотношение 43 
Данъчен процес 54 
Данъчно право 54 
Данъчно производство 54 
Демографска криза 13 
Демографска политика 14 
Демократично общество 28 
Демокрация 61 
Деца в риск 69 
Деца лишени от родителски грижи 69 
Дивидентна политика 36 
Дигитална икономика 32 
Динамични редове 34 
Дипломатическо право 44 
Дискриминация 37 
Дисоциативни състояния 8 
Доказателствени средства 50 
Доказване (юрид.) 50 
Държавен суверенитет 56 
Държавна служба 47 57 
Европейска идентичност 28 
Европейска интеграция 22 
Европейска конвенция 86 
Европейска криза 22 
Европейска харта 86 
Език 10 
Езикова култура 25 26 
Електронни библиотеки 2 
Емитивни туристически пазари 40 
Емоционална интелигентност 8 
Емоционални състояния 7 
Естетика 10 
Етика 5 
Етническа интеграция 70 
Железопътен транспорт 74 
Женска агресия 18 
Жестове 7 
Жилищна архитектура 82 
Жития 11 
Защита правата на човека 65 
Здравно осигуряване 42 
Извънредно положение 55 
Изпълнение на наказанието 59 
Изпълнителна власт 47 
Иконометричен анализ 34 
Иконометрични модели 34 
Икономика на САЩ 39 
Икономическа интеграция 35 
Икономическа криза 39 
Икономически университети 71 
Икономическо образование 71 
Икономическо положение 19 
Иконопис 78 79 
Имуществена отговорност 45 
Инвестиционен процес 12 
Индустриален бизнес 73 
Индустриален контрашпионаж 73 
Иновационен мениджмънт 32 
Иновационна политика 73 
Интеграция 5 
Интеграция на малцинствата 70 
Интелектуална собственост 37 46 48 75 
Интеркултурна компетентност 17 
Интеркултурна комуникация 17 
Интернационализация 32 
Информационни ресурси 2 
Информационни системи 77 
Исков процес 43 
Ислямска цивилизация 4 
Ислямско изкуство 4 
Ислямско право 4 
Истина 10 
Исторически паметници 86 
Исторически факти 88 
Историческо повествование 88 
Историческо познание 88 
История на архитектурата 82 
Кадастрален план 80 
Казуси 63 64 74 
Капиталова структура 36 
Квантова логика 9 
Квантова психология 9 
Киберсигурност 67 
Комуникативни модели 17 
Комуникативно поведение 17 
Комуникационни мрежи 21 
Конвенция за правата на детето 52 
Конституционен съд 65 
Конституционно правосъдие 65 
Консулско право 44 
Корупция 23 30 
Кохезионна политика 73 
Кризата в Косово 31 
Кризисен PR 21 
Криминологични теории 51 
Криминологични школи 51 
Криминология 51 
Културно наследство 85 
Лидерство 8 
Ликвидация 53 
Лингвистична относителност 17 
Линейна регресия 34 
Магистрати 23 
Макроикономическа политика 35 
Маркетинг на събития 38 
Маркетингови комуникации 21 
Мафия 23 
Медийно планиране 21 
Медицинска генетика 72 
Международна сигурност 27 
Международна спедиция 74 
Международни договори 44 52 
Международни конвенции 52 
Международни конфликти 29 
Международни организации 29 44 
Международни отношения 29 
Международни спорове 29 44 
Международни стандарти 56 67 
Международно морско право 44 
Международно право 44 48 
Международно правоприемство 44 
Международно признаване 44 
Мениджмънт на събития 38 
Миграционни потоци 14 
Миграция на населението 13 
Митнически контрол 37 
Младежка престъпност 8 
Модернизъм 81 
Морален риск 16 
Морски транспорт 74 
Мултикултурализъм 3 
Мултикултурна интеграция 3 
Мултимодален транспорт 74 
Мъжка агресия 18 
Мюсюлманска общност 4 
Наказателен процес 50 
Наказателни постановления 59 
Народен суверенитет 61 
Население 12 
Наследствени дългове 60 
Наследствено право 60 64 
Наследяване на задължения 60 
Национална идентичност 13 
Невербална комуникация 7 
Невербално общуване 7 
Неореализъм 5 
Неравенство 39 
Облигационно право 63 
Обработка на данни 77 
Образователен пазар 73 
Онтология 10 
Оперативно-разузнавателна дейност 68 
Организационна култура 73 
Организационна среда 20 
Осигурителна система 37 
Осигурителни права 55 
Османска архитектура 4 
Отговорност на държавата 62 
Отказ от наследство 46 
Отказ от права 46 
Пазар на труда 35 
Пандемия "Covid-19" 27 
Партньорски отношения 8 
Пенсионно осигуряване 42 
Персийска литература 4 
Планиране на събития 38 
Погасителна давност 43 
Политическа власт 24 30 
Политическа история 30 
Политическа реторика 25 26 
Политическа система 24 
Политически PR 24 
Политически бранд 24 
Политически език 25 26 
Политически избори 19 
Политически институции 19 
Политически лидери 23 30 
Политически отношения 29 
Политически партии 24 
Политически преход 25 26 
Политически протести 19 
Политически теории 24 
Полицейска дейност 66 
Полицейски модели 66 
Права на жените 19 
Права на малцинствата 56 
Права на човека 52 56 
Правен ред 61 
Правна действителност 61 
Правна система 61 
Правни сделки 43 
Право на Европейския съюз 48 
Правовъзстановителна отговорност 62 
Православна религия 11 
Превенция на престъпността 49 51 
Предизборни кампании 24 
Предприемачески бизнес 73 
Преходна икономика 41 
Пробация 59 
Производство по несъстоятелност 53 
Производство по стабилизация 53 
Прокуратура 23 
Промишлен дизайн 75 
Противодействие на престъпността 49 
Психически стрес 20 
Психични състояния 6 
Психология на общуването 7 
Психосоматика 9 
Регионализация 14 
Регионална геополитика 27 
Регионална икономика 35 
Регионално развитие 21 
Реконструкция на сгради 85 
Религиозна живопис 78 79 
Религиозни вярвания 83 
Реставрация 85 
Рецептивни туристически пазари 40 
Речен транспорт 74 
Риск 16 
Рисково общество 16 
Родителска агресия 18 
Ромско образование 70 
Световен ред 27 
Световна икономика 33 
Свободно движение на хора 13 
Семейно право 64 
Силогизъм 63 
Синдикати 42 
Системи за управление 67 
Служител под прикритие 68 
Социален капитал 16 
Социалистическа архитектура 81 
Социална икономика 37 
Социални грижи 69 
Социални права 37 55 
Социални умения 69 
Социално подпомагане 55 
Социално предприемачество 15 
Специални разузнавателни средства (СРС) 68 
Стандарти по сигурност 67 
Стандартизация 67 
Стенописи 78 79 
Стопанска етика 15 
Стопанска история 41 
Стопански институции 41 
Стопански предприятия 32 
Странознание 87 
Стратегическо управление 5 
Строители 83 
Строителни традиции 83 
Счетоводна отчетност 76 
Счетоводни стандарти 76 
Състояние на транс 6 
Телефонна измама 49 
Теории за населението 14 
Технологични заплахи 16 
Толерантност 3 
Травматичен стрес 20 
Трудов договор 42 
Трудова миграция 22 
Трудови права 55 
Трудови правоотношения 42 
Трудово възнаграждение 42 
Трудово законодателство 37 
Туристически борси 40 
Туристически пазар 40 
Търговия с криптовалута 37 
Търговия с услуги 33 
Търговска марка 75 
Търговски дружества 45 
Търговски споразумения 33 
Търговско образование 71 
Уейвлет индексиране 77 
Университетски библиотеки 1 
Управление на качеството 67 
Управление на отпадъците 37 
Управление на стреса 20 
Управление на човешките ресурси 73 
Устойчиво развитие 15 
Устройствени планове 80 
Устройство на територията 80 
Фестивали 38 
Финансов контрол 76 
Финансови активи 36 
Финансови инвестиции 36 
Финансови отчети 76 
Фирмени иновации 35 
Харта на основните права на ЕС 48 
Херменевтика 10 
Хипноза 6 
Християнска вяра 11 
Християнско изкуство 78 79 
Човешки геном 72 
Човешки ресурси 12 
Чуждестранни инвестиции 33 
Югославска война 31