НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Сп/3/В 37

Чешков, М. А.  О способности научного знания понять структуру и трансформации XXI в. / М. А. Чешков. // Век глобализации, 2016, N 3, с. 32-47. 

  

Сист. No: 27938

Цивилизация. Култура

- 2 -

Сп/3/В 37

Торосян, Вардан Григорьевич.  Культурная капитуляция как симптом / причина / следствие заката Европы / Вардан Григорьевич Торосян. // Век глобализации, 2016, N 3, с. 110-120. 

  

Сист. No: 27944

Журналистика

- 3 -

Сп/0/С 96

Ватева, Веселина.  За значението на стилистиката в обучението на бъдещите журналисти и PR специалисти / Веселина Ватева. // Съвременна хуманитаристика, VII, 2016, N 1, с. 19-24. 

  

Сист. No: 27900

- 4 -

Сп/37/Н 32

Йорданова, Деница.  Актуални лингвистични процеси в езика на българските печатни медии / Деница Йорданова. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 54, Сер.5.2, 2015, с. 269-273. 

  

Сист. No: 27867

Философия

- 5 -

Сп/0/Н 31

Александрова, Сашка.  Аристотел и емпиричната основа на познанието / Сашка Александрова. // Наука, XXVI, 2016, N 5, с. 3-8. 

  

Сист. No: 28040

Психология

- 6 -

Сп/3/В 37

Андреев, И. Л. и др.  Грозит ли человечеству психический апокалипсис? / И. Л. Андреев, Лионелла Николаевна Назарова. // Век глобализации, 2016, N 3, с. 97-109. 

  

Сист. No: 27943

- 7 -

Сп/1/Б 92

Атанасова, Анета.  Един различен поглед към аутизма / Анета Атанасова. // Бълг. сп. по психология, 2015, N 1-4, с. 279-312. 

  

Сист. No: 28028

- 8 -

Сп/0/С 96

Бостанджиев, Румен.  Модели за партньорски отношения в началото на зрялата възраст / Румен Бостанджиев. // Съвременна хуманитаристика, VII, 2016, N 1, с. 47-55. 

  

Сист. No: 27902

- 9 -

Сп/1/К 65

Варчева, Петя.  Системното мислене като база за интегриране на теория на привързаността и системните теории за семейството / Петя Варчева. // Клинична и консултативна психология, VIII, 2016, N 1, с. 3-14. 

  

Сист. No: 28005

- 10 -

Сп/1/В 83

Давыдов, Д. Г. и др.  Применение теста Страндартные прогрессивные матрицы Равена в режиме ограничения времени / Д. Г. Давыдов, Е. В. Чмыхова. // Вопросы психологии, LXI, 2016, N 4, с. 129-139. 

  

Сист. No: 27954

- 11 -

Сп/1/В 83

Златомрежева, А. Д. и др.  Оценка развития социального поведения детей с аутизмом в учебной ситуации / А. Д. Златомрежева, М. К. Бардышевская. // Вопросы психологии, LXI, 2016, N 4, с. 14-27. 

  

Сист. No: 27948

- 12 -

Сп/1/Б 92

Коралов, Методи и др.  Адаптация на тест за изследване на трудовата удовлетвореност / ангажираност / Методи Коралов, Мария Щепанкова. // Бълг. сп. по психология, 2015, N 1-4, с. 85-92. 

  

Сист. No: 28024

- 13 -

Сп/1/К 65

Крумова-Пешева, Р. и др.  Катамнестично проучване върху отношението към донора при рецепиенти на трупно донорство / Р. Крумова-Пешева, Х. Пешев. // Клинична и консултативна психология, VIII, 2016, N 1, с. 15-22. 

  

Сист. No: 28006

- 14 -

Сп/1/К 65

Куков, Калоян.  Надежност и валидност на "Montreal cognitive assessment" при асимптоматично неврокогнитивно нарушение / Калоян Куков. // Клинична и консултативна психология, VIII, 2016, N 1, с. 31-42. 

  

Сист. No: 28007

- 15 -

Сп/37/С 84

Левкова, Ирена.  Рефлексивен модел за формиране на консултативни умения / Ирена Левкова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 5, с. 552-562. 

  

Сист. No: 27994

- 16 -

Сп/1/Ф 51

Мавродиев, Стоил и др.  Хелене Дойч - психоаналитичен поглед към женската душевност / Стоил Мавродиев, Десислава Иванова. // Философия, XXV, 2016, N 3, с. 329-335. 

  

Сист. No: 27990

- 17 -

Сп/1/Б 92

Матеева, Надя Любомирова.  Запис на една монодрама "Три в едно" : Морено, Фулкс и Бион - среща на психодраматичния и психодинамичния подходи към груповите процеси на сцената на автентичността / Надя Любомирова Матеева. // Бълг. сп. по психология, 2015, N 1-4, с. 335-414. 

  

Сист. No: 28030

- 18 -

Сп/1/В 83

Мешкова, Н. В. и др.  Направления исследований креативности в социальном взаимодействии / Н. В. Мешкова, С. Н. Ениколопов. // Вопросы психологии, LXI, 2016, N 4, с. 118-128. 

  

Сист. No: 27953

- 19 -

Сп/1/В 83

Назаров, А. И.  Эксперимант и методология в творчестве В. П. Зинченко / А. И. Назаров. // Вопросы психологии, LXI, 2016, N 4, с.108-117. 

  

Сист. No: 27952

- 20 -

Сп/1/К 65

Неделчева, Мина и др.  Въпросник за измерване качеството на живот при хора с репродуктивни проблеми: Fertility Quality of Life tool (FertiQoL). Описание, норми и насоки за интепретация / Мина Неделчева, Ваня Савова. // Клинична и консултативна психология, VIII, 2016, N 2, с. 18-34. 

  

Сист. No: 28009

- 21 -

Сп/1/Б 92

Перусанова-Павлова, Лилия.  Промени в психиката на бременната жена - наблюдение, консултиране и помощ от акушерката / Лилия Перусанова-Павлова. // Бълг. сп. по психология, 2015, N 1-4, с. 313-328. 

  

Сист. No: 28029

- 22 -

Сп/1/Б 92

Петров, Кръстю Йорданов.  Жизнени ориентации и предпочитани от индивида копинг стратегии в периодите на зрялост / Кръстю Йорданов Петров. // Бълг. сп. по психология, 2015, N 1-4, с. 235-244. 

  

Сист. No: 28027

- 23 -

Сп/0/С 96

Петров, Росен.  Телевизионната журналистика и народопсихология / Росен Петров. // Съвременна хуманитаристика, VII, 2016, N 1, с. 33-46. 

  

Сист. No: 27901

- 24 -

Сп/1/К 65

Психометрични характеристики на българската версия на съкратената скала за хиперактивност и дефицит на вниманието на Вендер по критериите на Юта (WURS-25)  / Д. Неделчев и др. // Клинична и консултативна психология, VIII, 2016, N 2, с. 3-17. 

   Други авт.: В. Попов, Е. Пседерска, К. Бозгунов, Г. Василев, Ем. Пенева, Ж. Василева. 

  

Сист. No: 28008

- 25 -

Сп/1/В 83

Сироткина, И. Е. и др.  Николай Александрович Бернштейн : новые подходы в нейрореабилитации / И. Е. Сироткина, Е. В. Бирюкова. // Вопросы психологии, LXI, 2016, N 4, с. 95-107. 

  

Сист. No: 27951

- 26 -

Сп/1/В 83

Сказочный семантический дифференциал  / В. Ф. Петренко и др. // Вопросы психологии, LXI, 2016, N 4, с. 148-161. 

   Други авт.: О. В. Митина, М. П. Гамбарян, Т. И. Менчук. 

  

Сист. No: 27955

- 27 -

Сп/1/В 83

Сравнительная характеристика тревожности у женщин пожилого возраста  / А. Н. Нехорошкова и др. // Вопросы психологии, LXI, 2016, N 4, с. 67-75. 

   Други авт.: А.В. Грибанов, И.С. Депутат, Ю. С. Джос, И. Л. Большевидцева. 

  

Сист. No: 27950

- 28 -

Сп/1/Б 92

Чубриева, Мария Мариус.  Едно сравнение между различните видове психотерапия / Мария Мариус Чубриева. // Бълг. сп. по психология, 2015, N 1-4, с. 219-234. 

  

Сист. No: 28026

- 29 -

Сп/37/П 32

Янакиев, Юрий и др.  Био- и неврофийдбек методите в полза на личностното развитие на хората с увреждания чрез стимулиране на креативния им потенциал / Юрий Янакиев, Радослав Щерев. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 8, с. 1070-1090. 

  

Сист. No: 27989

Логика

Етика

- 30 -

Сп/0/И 36

Ковачева, Галина.  Корпоративна етика и превенция на корпоративната престъпност / Галина Ковачева. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 63-66. 

  

Сист. No: 28020

Религия

Обществени науки

- 31 -

Сп/37/Н 32

Георгиев, Христо.  Менторството - интсрумент за развитие на човешките ресурси в организацията / Христо Георгиев. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 54, Сер.5.1, 2015, с. 155-158. 

  

Сист. No: 27882

- 32 -

Сп/33/М 68

Гоффе, Нина Владимировна.  Социальные проблемы в экономическом пространстве мегаполиса / Нина Владимировна Гоффе. // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 10, с. 62-72. 

  

Сист. No: 28011

- 33 -

Сп/37/Г 62

Димитрова-Монева, Ивелина.  Цивилизационното разслояване на обществото и миграцията в България / Ивелина Димитрова-Монева. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 9, 2015, с. 430-453. 

  

Сист. No: 27924

- 34 -

Сп/3/В 37

Князева, Елена Николаевна и др.  Big History : эволюционное мышление в глобальной перспективе / Елена Николаевна Князева, Алексей Львович Алюшин. // Век глобализации, 2016, N 3, с. 16-31. 

  

Сист. No: 27937

- 35 -

Сп/3/В 37

Махновский, Дмитрий Евгеньевич.  Глобализация и развитие сети мировых городов / Дмитрий Евгеньевич Махновский. // Век глобализации, 2016, N 3, с. 57-70. 

  

Сист. No: 27940

- 36 -

Сп/0/И 36

Стамболийски, Иво.  Феноменът корупция / Иво Стамболийски. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 36-39. 

  

Сист. No: 28017

Демография. Статистика

Социология

Политика

- 37 -

Сп/32/С 49

Бабынина, Людмила Олеговна.  Значение Brexit для Европейского союза / Людмила Олеговна Бабынина. // Современная Европа, XVII, 2016, N 4, с. 21-33. 

  

Сист. No: 27957

- 38 -

Сп/3/М 68

Вардомский, Леонид Борисович.  Постсоветский интеграционный проект: что хотели и что получили / Леонид Борисович Вардомский. // Мир перемен, 2016, N 3, с. 8-23вардомск. 

  

Сист. No: 27999

- 39 -

Сп/32/С 49

Громыко, Алексей.  Структуры соперничества и опыт истории / Алексей Громыко. // Современная Европа, XVII, 2016, N 4, с. 6-20. 

  

Сист. No: 27956

- 40 -

Сп/33/М 68

Иванов, Станислав Михайлович.  Сирийские курды в борьбе за свои права и свободы / Станислав Михайлович Иванов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 9, с. 37-47. 

  

Сист. No: 27963

- 41 -

Сп/33/М 68

Косач, Григорий Григорьевич.  Саудовская Аравия: государство и политика / Григорий Григорьевич Косач. // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 9, с. 48-56. 

  

Сист. No: 27964

- 42 -

Сп/33/М 68

Малышева, Дина Борисовна.  Крупные региональные государства в зонах нестабильности Ближнего Востока / Дина Борисовна Малышева. // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 9, с. 28-36. 

  

Сист. No: 27962

- 43 -

Сп/0/Н 31

Маринов, Петър и др.  Ислямска държава и глобалната инфорамционна среда / Петър Маринов, Елена Вайчева-Несторова. // Наука, XXVI, 2016, N 2, с. 30-35. 

  

Сист. No: 28043

- 44 -

Сп/3/В 37

Напсо, Марианна Давлетовна.  Националистическая идеология в пространстве глобализации / Марианна Давлетовна Напсо. // Век глобализации, 2016, N 3, с. 133-139. 

  

Сист. No: 27945

- 45 -

Сп/3/В 37

Рябченко, Николай Павлович.  Войны : нерешенная проблема человечества / Николай Павлович Рябченко. // Век глобализации, 2016, N 3, с. 85-96. 

  

Сист. No: 27942

- 46 -

Сп/33/М 68

Садовая, Елена Сергеевна и др.  Индексы социального самочувствия как инструмент исследования и прогнозирования этнополитических конфликтов / Елена Сергеевна Садовая, Андрей Леонидович Бардин, Евгений Г. Довбыш. // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 9, с. 57-66. 

  

Сист. No: 27965

- 47 -

Сп/35/С 35

Стойчев, Тихомир.  Престъпност и миграция / Тихомир Стойчев. // Сигурност, VIII, 2016, N 8, 32-35. 

  

Сист. No: 27904

- 48 -

Сп/33/Н 32

Стоянов, Велчо.  Бежанският поток и международният тероризъм - главно европейски проблем, но с исторически корени и геополитически измерения / Велчо Стоянов. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2016, с. 7-40. 

  

Сист. No: 28048

- 49 -

Сп/32/С 49

Тардис, Матье.  Роль Франции в урегулировании миграционного кризиса / Матье Тардис. // Современная Европа, XVII, 2016, N 4, с. 83-93. 

  

Сист. No: 27959

- 50 -

Сп/37/Н 32

Трифонова, Даниела.  Вътрешносистемни и външносистемни връзки на регионалните интеграционни обединения / Даниела Трифонова. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 54, Сер.5.1, 2015, с. 140-144. 

  

Сист. No: 27880

- 51 -

Сп/33/М 68

Тулупов, Дмитрий Сергеевич.  Игра в делимитацию / Дмитрий Сергеевич Тулупов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 9, с. 89-97. 

  

Сист. No: 27966

- 52 -

Сп/3/М 68

Шнайдер, Эберхард.  Эффект Брексита для Европейского союза: демонтаж интеграции или ее углубление? / Эберхард Шнайдер. // Мир перемен, 2016, N 3, с. 175-182. 

  

Сист. No: 28001

Икономика. Икономически науки

- 53 -

Сп/37/Г 62

Александрова, Александрина Борисова.  Еволюция на данъчната система в България / Александрина Борисова Александрова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 365-378. 

  

Сист. No: 27977

- 54 -

Сп/0/И 36

Андонова, Кремена.  Ресурсни проблеми при реализацията на инвестиционен маркетинг на България / Кремена Андонова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 31-35. 

  

Сист. No: 28016

- 55 -

Сп/33/Н 32

Биолчева, Петя.  Пренция на риска от изтичане на информация от търговските банки / Петя Биолчева. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2016, с. 76-121. 

  

Сист. No: 28050

- 56 -

Сп/37/Г 62

Вакинова-Петрова, Мариела.  Франчайзингът в България - състояние и проблеми / Мариела Вакинова-Петрова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 379-392. 

  

Сист. No: 27978

- 57 -

Сп/37/Г 62

Вергилова, София Борисова.  SWOT анализ на интернационализацията на фирмите от винарската промишленост в България / София Борисова Вергилова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 108-128. 

  

Сист. No: 27970

- 58 -

Сп/33/В 52

Воронцовский, Алексей Владимирович и др.  Крупные открьтые экономики: типологизация и проблемы анализа / Алексей Владимирович Воронцовский, Елена Глебовна Ефимова. // Вестн. СПбУ. Сер. 5, Экономика, 2016, N 2, с. 27-51. 

  

Сист. No: 27946

- 59 -

Сп/37/Г 62

Вълчев, Владимир Валентинов.  Положителни и негативни ефекти за икономиките на САЩ и ЕС от сключване на трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство / Владимир Валентинов Вълчев. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 307-320. 

  

Сист. No: 27974

- 60 -

Сп/37/Г 62

Гарабедян, Хачо Хайк.  Измерване ефективността на дистрибуционната система / Хачо Хайк Гарабедян. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 9, 2015, с. 296-321. 

  

Сист. No: 27922

- 61 -

Сп/37/Г 62

Георгиева, Галя Павлова.  Ефективност на европейското финансиране в българските региони / Галя Павлова Георгиева. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 9, 2015, с. 114-137. 

  

Сист. No: 27918

- 62 -

Сп/37/Г 62

Георгиева, Димитрина Иванова.  Хармонизация на корпоративното подоходно облагане в Европейския съюз / Димитрина Иванова Георгиева. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 349-364. 

  

Сист. No: 27976

- 63 -

Сп/33/Н 32

Гечев, Васил.  Влияние на международната търговия върху бедността / Васил Гечев. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2016, с. 122-169. 

  

Сист. No: 28051

- 64 -

Сп/3/М 68

Гончаренко, Михаил Анатольевич и др.  О возможности единой валюты в Евразийском экономическом союзе / Михаил Анатольевич Гончаренко, Любовь Игоревна Хомякова. // Мир перемен, 2016, N 3, с. 142-156. 

  

Сист. No: 28000

- 65 -

Сп/0/И 36

Грозева, Николина.  Финансиране на стартиращи предприятия с рисков капитал / Николина Грозева. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 45-48. 

  

Сист. No: 28018

- 66 -

Сп/37/Г 62

Гущеров, Никола.  Българският енергиен пазар - структура и видове пазарни модели / Никола Гущеров. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 9, 2015, с. 382-405. 

  

Сист. No: 27923

- 67 -

Сп/37/Н 32

Джумалийски, Боряна.  Структурни характеристики на олигополните пазари / Боряна Джумалийски. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 54, Сер.5.1, 2015, с. 9-15. 

  

Сист. No: 27869

- 68 -

Сп/37/Н 32

Джумалийски, Боряна.  Основни методи при регулиране на олигополните пазарни структури / Боряна Джумалийски. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 54, Сер.5.1, 2015, с. 16-20. 

  

Сист. No: 27870

- 69 -

Сп/33/И 50

Димитров, Валери.  Публични финанси, финансова система и финансово право / Валери Димитров. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 3, с. 5-22. 

  

Сист. No: 27929

- 70 -

Сп/37/Г 62

Димитров, Мартин.  Конвергенцията в зоната на разширяване на ЕС (критичен анализ, проблеми и тенденции) / Мартин Димитров. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 9, 2015, с. 90-113. 

  

Сист. No: 27917

- 71 -

Сп/33/А 56

Емилова, Петя и др.  Клауд базирано електронно обучение за нуждите на българските бизнес организации / Петя Емилова, Веселин Попов, Теодор Тачев. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 23, 2016, с. 65-94. 

  

Сист. No: 27907

- 72 -

Сп/33/А 56

Захариев, Андрей.  Глобалният валутен пазар и резервните валути - макрофинансови аспекти / Андрей Захариев. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 22, 2015, с. 119-146. 

  

Сист. No: 27890

- 73 -

Сп/33/А 56

Захариев, Андрей и др.  Мониторинг и анализ на дълга и дълговата криза (методически аспекти) / Андрей Захариев, Валентин Милинов. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 22, 2015, с. 35-56. 

  

Сист. No: 27888

- 74 -

Сп/33/А 56

Изследване приложимостта на моделите за инвестиране и портфейлиране в условията на нововъзникнали пазари  / Пламен Пътев и др. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 22, 2015, с. 147-175. 

   Други авт.: Николай Николов, Калоян Петков, Никола Илиев. 

  

Сист. No: 27891

- 75 -

Сп/37/Н 32

Казанджиева, Ирина.  Капиталовият съюз - панацея или отчаян опит за стимулиране икономиката на ЕС / Ирина Казанджиева. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 54, Сер.5.1, 2015, с. 42-48. 

  

Сист. No: 27873

- 76 -

Сп/37/Г 62

Каражелев, Детелин Райчев.  Новите възможности на фискалната политика в България за регулиране на цикличните ефекти в икономиката / Детелин Райчев Каражелев. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 9, 2015, с. 138-164. 

  

Сист. No: 27919

- 77 -

Сп/33/В 52

Князева, Галина Алексеевна и др.  Переход к "зеленой" экономике на примере инновационного развития регионального лесного комплекса / Галина Алексеевна Князева, Нина Юрьевна Кирушева. // Вестн. СПбУ. Сер. 5, Экономика, 2016, N 2, с. 119-145. 

  

Сист. No: 27947

- 78 -

Сп/37/Г 62

Ковачева, Мария Светлинова.  Резервните валути като стабилизатори на спекулативните кризи и основа за растеж / Мария Светлинова Ковачева. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 24-43. 

  

Сист. No: 27968

- 79 -

Сп/33/И 50

Ковачевич, Милена.  Коинтеграционен анализ и причинност по Грейнджър на връзката режим на валутен курс-държавен дълг в Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания / Милена Ковачевич. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 3, с. 61-70. 

  

Сист. No: 27932

- 80 -

Сп/37/Г 62

Костов, Ивайло.  Организационни форми за съвместна предприемаческа дейност в мебелната промишленост (по примера на област Ловеч) / Ивайло Костов. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 519-531. 

  

Сист. No: 27984

- 81 -

Сп/37/Г 62

Кръстева, Габриела Янкова.  Същност и видове финансов риск / Габриела Янкова Кръстева. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 336-348. 

  

Сист. No: 27975

- 82 -

Сп/32/С 49

Кузнецов, Алексей.  Польша - мост или барьер для германо-российских экономических связей? / Алексей Кузнецов. // Современная Европа, XVII, 2016, N 4, с. 79-82. 

  

Сист. No: 27958

- 83 -

Сп/33/Н 32

Мазаджиев, Николай.  Управление на финансовия риск в дейността на транснационална корпорация (на примера на Актавис) / Николай Мазаджиев. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2016, с. 170-216. 

  

Сист. No: 28052

- 84 -

Сп/37/С 84

Манолов, Владимир.  Иновативността на малките и средните предприятия като стратегическа цел на научната политика на ЕС: Към модел на интелигентното предприятие / Владимир Манолов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 5, с. 476-491. 

  

Сист. No: 27991

- 85 -

Сп/33/А 56

Методология за разработване на регионален маркетингов профил на периферните области в Североизточен придунавски регион  / Пенка Горанова и др. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 23, 2016, с. 267-296. 

   Други авт.: Ева Цветанова, Живка Тананеева, Евгени Тодоров. 

  

Сист. No: 27910

- 86 -

Сп/33/А 56

Милинов, Валентин и др.  Анализ на различията в икономическото развитие на държави от ЕС преди и след дълговата криза / Валентин Милинов, Петко Ангелов, Мария Младенова. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 22, 2015, с. 443-466. 

  

Сист. No: 27898

- 87 -

Сп/37/Г 62

Михайлова, Маргарита.  Концептуални проблеми при дефинирането на глобално създадените фирми / Маргарита Михайлова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 9, 2015, с. 190-214. 

  

Сист. No: 27920

- 88 -

Сп/33/И 50

Михайлова-Борисова, Гергана.  Рискове от попадане на еврозоната и някои страни в ЕС в дефлационна спирала / Гергана Михайлова-Борисова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 3, с. 49-60. 

  

Сист. No: 27931

- 89 -

Сп/37/Н 32

Монева, Ивелина.  Заетост и икономически растеж през призмата на демографските промени в България / Ивелина Монева. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 54, Сер.5.1, 2015, с. 31-35. 

  

Сист. No: 27872

- 90 -

Сп/33/И 50

Николова, Иванка.  Аналитични възможности на основните показатели в хотелиерската индустрия / Иванка Николова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 3, с. 71-82. 

  

Сист. No: 27933

- 91 -

Сп/33/А 56

Павлова, Марияна.  Хипотезата присъединяване към Европейския банков съюз - възможности и опасности за България / Марияна Павлова. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 23, 2016, с. 529-549. 

  

Сист. No: 27915

- 92 -

Сп/37/Г 62

Пантелеев, Пламен Йорданов.  Неопределеност на бизнес средата и видовете риск в нея / Пламен Йорданов Пантелеев. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 435-450. 

  

Сист. No: 27980

- 93 -

Сп/37/Г 62

Парашкевова-Великова, Евелина.  Плановата практика в българските малки и средни предприятия - състояние и перспективи / Евелина Парашкевова-Великова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 9, 2015, с. 269-295. 

  

Сист. No: 27921

- 94 -

Сп/37/Н 32

Парчева, Магдалена.  Клъстерни инициативи за насърчаване развитието на рекреативните, спа и уелнес услуги / Магдалена Парчева. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 54, Сер.5.1, 2015, с. 145-149. 

  

Сист. No: 27881

- 95 -

Сп/37/Г 62

Петков, Калоян.  Фундаментален анализ на фирмата - същност, характеристика и еволюция / Калоян Петков. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 9, 2015, с. 33-57. 

  

Сист. No: 27916

- 96 -

Сп/33/М 68

Порфирьев, Борис.  "Зеленые" тенденции в мировой финансовой системе / Борис Порфирьев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 9, с. 5-16. 

  

Сист. No: 27960

- 97 -

Сп/33/И 50

Радев, Юли.  Динамичното неравновесие и дисбалансът между инвестиции и спестявания / Юли Радев. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 4, с. 126-149. 

  

Сист. No: 27928

- 98 -

Сп/33/А 56

Радулова, Анелия и др.  Фискалната консолидация в рамките на Европейския съюз - необходимост и/или предизвикателство / Анелия Радулова, Александрина Александрова. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 22, 2015, с. 86-118. 

  

Сист. No: 27889

- 99 -

Сп/37/Г 62

Русенов, Георги Благоев.  Връзката между етапите на създаване на бизнес стратегия и системата от цели в организацията / Георги Благоев Русенов. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 393-406. 

  

Сист. No: 27979

- 100 -

Сп/33/М 68

Саламатов, Владимир Юрьевич.  Мегарегинальные торговые соглашения / Владимир Юрьевич Саламатов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 9, с. 17-27. 

  

Сист. No: 27961

- 101 -

Сп/33/И 50

Славова, Миланка.  Дигитален маркетинг / Миланка Славова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 3, с. 36-48. 

  

Сист. No: 27930

- 102 -

Сп/33/А 56

Сценарии за развитие на европейската интеграция и възможните им ефекти върху българската икономика  / Драгомир Илиев и др. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 22, 2015, с. 235-260. 

   Други авт.: Даниела Илиева, Йордан Нейков, Иван Ангелов. 

  

Сист. No: 27894

- 103 -

Сп/33/А 56

Съвременни форми на съвместен бизнес  / Анета Денева и др. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 23, 2016, с. 5-34. 

   Други авт.: Христо Сирашки, Искра Пантелеева, Христина Атанасова, Елена Йорданова, Румяна Ангелова, Йоана Петрова, Мариела Вакинова-Петрова, Ивайло Костов, Пламен Панталеев. 

  

Сист. No: 27906

- 104 -

Сп/33/И 50

Танчев, Стоян.  Потребителската данъчна система на България в условия на икономически растеж и криза / Стоян Танчев. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 4, с. 85-105. 

  

Сист. No: 27927

- 105 -

Сп/37/Г 62

Тодоров, Тодор.  Външнотърговска ориентация на България / Тодор Тодоров. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 149-168. 

  

Сист. No: 27971

- 106 -

Сп/0/И 36

Тонев, Младен и др.  Финансовата грамотност и финансовата култура в народопсихологията и традициите на българите / Младен Тонев, Йорданка Ангелова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 11-17. 

  

Сист. No: 28013

- 107 -

Сп/33/И 50

Тотев, Стоян и др.  Сравнителна оценка на конкурентоспособността на българската икономика / Стоян Тотев, Григор Сарийски, Иванка Стойчева. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 4, с. 3-21. 

  

Сист. No: 27925

- 108 -

Сп/37/Г 62

Трифонова, Даниела.  Анализ на външноикономическите връзки на страните - бивши членки на СИВ и настоящи членки на ЕС / Даниела Трифонова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 451-464. 

  

Сист. No: 27981

- 109 -

Сп/37/Н 32

Цонева, Елка.  Икономически последици от демографските промени и миграцията на работната сила върху процесите на трудовия пазар / Елка Цонева. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 54, Сер.5.1, 2015, с. 21-25. 

  

Сист. No: 27871

- 110 -

Сп/37/Н 32

Янкова, Диана и др.  Показатели за анализ на разходите на труд в индустриалните предприятия / Диана Янкова, Йорданка Велчева. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 54, Сер.5.1, 2015, с. 76-81. 

  

Сист. No: 27875

Право

- 111 -

Сп/34/Ю 29

Велчев, Борис.  По въпроса за юридическата грешка и грешката в обществената опасност в наказателното право / Борис Велчев. // Юридически свят, 2016, N 2, с. 118-134. 

  

Сист. No: 28033

- 112 -

Сп/34/Ю 29

Георгиев, Денчо.  Лисабонският договор и бъдещето на демокрацията в Европейския съюз / Денчо Георгиев. // Юридически свят, 2016, N 2, с. 68-97. 

  

Сист. No: 28031

- 113 -

Сп/34/О-25

Грозев, Пеню.  Незаконосъобразно използване на специални разузнвателни средства / Пеню Грозев. // Общество и право, 2016, N 7, с. 3-25. 

  

Сист. No: 27996

- 114 -

Сп/34/С 57

Динева-Карабаджакова, Росица.  Правна норма и езикова норма / Росица Динева-Карабаджакова. // Сп. De jure, VII, 2016, N 2, с. 175-186. 

  

Сист. No: 28002

- 115 -

Сп/34/О-25

Дойчинова, Владислава и др.  Правосъдието за деца - проблеми и предизвикателства / Владислава Дойчинова, Ели Христова. // Общество и право, 2016, N 7, с. 26-42. 

  

Сист. No: 27997

- 116 -

Сп/34/О-25

Екимджиев, Михаил.  Правни стандарти на Европейския съд по правата на човека, свързани с прилагането на антитерористичните мерки / Михаил Екимджиев. // Общество и право, 2016, N 7, с. 52-59. 

  

Сист. No: 27998

- 117 -

Сп/33/И 50

Йосифова, Милка.  Антикорупционни критерии за оценка на качеството на дейността на съдебната система / Милка Йосифова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 3, с. 126-142. 

  

Сист. No: 27936

- 118 -

Сп/34/Ю 29

Кискинов, Вихър.  Правото в Интернет / Вихър Кискинов. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.23, 2016, с. 27-32. 

  

Сист. No: 28053

- 119 -

Сп/34/Ю 29

Коларов, Тодор.  Типология на смесените договори на Европейския съюз / Тодор Коларов. // Юридически свят, 2016, N 2, с. 96-117. 

  

Сист. No: 28032

- 120 -

Сп/34/П 84

Константинова, Петя.  Неправораздавателен съдебен контрол върху мерките за наказателнопроцесуална принуда в досъдебното производство / Петя Константинова. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 3, с. 80-91. 

  

Сист. No: 27885

- 121 -

Сп/34/П 84

Паев, Костадин.  Произходът на думата "държава" в българската правна лексика / Костадин Паев. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 3, с. 126-137. 

  

Сист. No: 27887

- 122 -

Сп/0/И 36

Петрова, Мария Петрова.  Установяване на извънбрачно бащинство след смъртта на бащата / Мария Петрова Петрова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 67-68. 

  

Сист. No: 28021

- 123 -

Сп/34/П 84

Топчийска, Деница.  Понятие за справедливост в правото / Деница Топчийска. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 3, с. 3-19. 

  

Сист. No: 27883

- 124 -

Сп/0/И 36

Хаджолян, Масис.  Доказването - правнопсихологически институт / Масис Хаджолян. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 94-97. 

  

Сист. No: 28023

- 125 -

Сп/34/П 84

Христов, Владимир Хр.  Несъвместимостта като основание за импийчмънт на държавния глава / Владимир Хр. Христов. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 3, с. 92-109. 

  

Сист. No: 27886

- 126 -

Сп/34/П 84

Янкулова, Радослава.  Избирателни права на хората с интелектуални увреждания и психично-здравни проблеми? / Радослава Янкулова. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 3, с. 20-38. 

  

Сист. No: 27884

Обществено управление

- 127 -

Сп/0/И 36

Банкова, Иванка.  Превенция на някои административни конфликти чрез подобряване на комуникацията между държавната администрация и гражданите / Иванка Банкова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 49-53. 

  

Сист. No: 28019

- 128 -

Сп/33/А 56

Властови решения и поведенчески подходи за устойчивост и конкурентоспособност в управлението и администрацията  / Анатолий Асенов и др. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 23, 2016, с. 470-497. 

   Други авт.: Десислава Алексиева, Станимир Славов, Йоана Петрова, Ралица Христова. 

  

Сист. No: 27914

- 129 -

Сп/37/Н 32

Иванова, Дияна.  В търсене на възможности за оптимизиране на контрола в публичния сектор у нас / Дияна Иванова. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 54, Сер.5.1, 2015, с. 113-117. 

  

Сист. No: 27878

- 130 -

Сп/33/А 56

Изследване капацитета на областните администрации в България  / Борислав Борисов и др. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 22, 2015, с. 205-234. 

   Други авт.: Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова, Кристина Павлова, Драгомир Маринов. 

  

Сист. No: 27893

- 131 -

Сп/35/С 35

Кременлиев, Атанас.  Непознатият образ на българското разузнаване / Атанас Кременлиев. // Сигурност, VIII, 2016, N 8, с. 42-46. 

  

Сист. No: 27905

- 132 -

Сп/0/И 36

Овчарова, Снежанка.  Роля на управлението на знанията за развитието на обществото / Снежанка Овчарова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 69-74. 

  

Сист. No: 28022

- 133 -

Сп/33/Н 32

Павлова, Миглена Павлова.  Реформата в сектора Обществени поръчки в България - ново начало, нови възможности / Миглена Павлова Павлова. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2016, с. 41-75. 

  

Сист. No: 28049

- 134 -

Сп/37/Г 62

Петров, Ярослав.  Място и роля на службите за финансово разузнаване в съвременните финансови системи / Ярослав Петров. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 226-244. 

  

Сист. No: 27973

- 135 -

Сп/33/А 56

Практиката на общините при разработване на планови документи за програмния период 2014-2020 година  / Борислав Борисов и др. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 22, 2015, с. 261-291. 

   Други авт.: Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова, Драгомир Маринов. 

  

Сист. No: 27895

- 136 -

Сп/37/Г 62

Халаджов, Венцислав Георгиев.  Актуални проблеми на митническото разузнаване / Венцислав Георгиев Халаджов. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 681-691. 

  

Сист. No: 27987

Военни науки. Военно изкуство

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 137 -

Сп/37/Г 62

Нинова, Валентина Николаева.  Социално-икономическа характеристика на здравното застраховане като втори стълб на здравноосигурителния модел в България / Валентина Николаева Нинова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 86-107. 

  

Сист. No: 27969

Възпитание. Образование. Просвета

- 138 -

Сп/37/С 84

Арабаджиева, Мартина.  Методи на финансиране на висше образование в Европа и България / Мартина Арабаджиева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 5, с. 503-516. 

  

Сист. No: 27993

- 139 -

Сп/37/П 32

Бояджиева, Нели.  Принципът на възпитание, образование и терапия чрез изкуство в България (развитие и актуално състояние) / Нели Бояджиева. // Педагогика, LXXXVIII, 2016, N 8, с. 1021-1036. 

  

Сист. No: 27988

- 140 -

Сп/33/А 56

Внедряване на бизнес интелигентна система за мониторинг и контрол във висше училище  / Тодор Кръстевич и др. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 23, 2016, с. 95-126. 

   Други авт.: Маруся Смокова, Атанаска Решеткова, Венета Петкова. 

  

Сист. No: 27908

- 141 -

Сп/0/С 96

Лукова, Калина.  Трансформативни парадигми в съвременната хуманитаристика и интердисциплинарно знание (образователни модели) / Калина Лукова. // Съвременна хуманитаристика, VII, 2016, N 1, с. 67-75. 

  

Сист. No: 27903

- 142 -

Сп/33/А 56

Марчева, Анастасия.  Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация / Анастасия Марчева и др. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 22, 2015, с. 416-442. 

   Други авт. : Ядвига Чибурение, Мариела Стоянова, Марияна Любенова. 

  

Сист. No: 27897

- 143 -

Сп/37/Г 62

Минева-Димитрова, Елеонора.  Образователната система в България - законодателно регламентиране и структура / Елеонора Минева-Димитрова. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 652-663. 

  

Сист. No: 27985

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

- 144 -

Сп/3/В 37

Лось, Виктор Александрович.  Социоприродное измерение глобализации / Виктор Александрович Лось. // Век глобализации, 2016, N 3, с. 48-56. 

  

Сист. No: 27939

- 145 -

Сп/37/Г 62

Попов, Кирил.  Климатичните промени като препятствие по пътя към устойчиво развитие / Кирил Попов. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 495-506. 

  

Сист. No: 27983

- 146 -

Сп/3/В 37

Ховавко, Ирина Юрьевна.  Концепция устойчивого развития в контексте глобализации / Ирина Юрьевна Ховавко. // Век глобализации, 2016, N 3, с. 71-84. 

  

Сист. No: 27941

Математика

- 147 -

Сп/0/И 36

Славов, Здравко Димитров.  Връзката между обективната, статистическата и субективната вероятност в модерната теория за вземане на решения / Здравко Димитров Славов. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 5-10. 

  

Сист. No: 28012

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 148 -

Сп/33/А 56

Блажева, Виолета.  Иновации в аграрния сектор / Виолета Блажева. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 22, 2015, с. 176-204. 

  

Сист. No: 27892

- 149 -

Сп/37/Н 32

Димитрова, Вероника.  Приложни аспекти в процесите за развитие на нови продукти в българските компании / Вероника Димитрова. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 54, Сер.5.1, 2015, с. 118-122. 

  

Сист. No: 27877

- 150 -

Сп/33/А 56

Линкова, Маруся и др.  Възможности за изграждане на приложни иновационни стратегии в българските агрофирми / Маруся Линкова, Марина Николова, Елица Лазарова. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 23, 2016, с. 358-386. 

  

Сист. No: 27912

- 151 -

Сп/33/А 56

Любенов, Здравко и др.  Интернационализация на фирмите от винарската промишленост у нас / Здравко Любенов, Йордан Нейков, София Вергилова. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 23, 2016, с. 387-416. 

  

Сист. No: 27913

- 152 -

Сп/37/Г 62

Моллов, Йордан Атанасов.  Производство на електроенергия от възобновяеми източници - технологични особености и статистически анализ на състоянието / Йордан Атанасов Моллов. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 664-680. 

  

Сист. No: 27986

- 153 -

Сп/33/А 56

Николова, Марина и др.  Възможности и проблеми на интегрираното производство в агросектора / Марина Николова, Маруся Линкова, Илияна Кръстева. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 23, 2016, с. 327-357. 

  

Сист. No: 27911

- 154 -

Сп/37/Н 32

Пеловска, Деница.  Мястото и ролята на хранително-вкусовата промишленост в икономиката на България / Деница Пеловска. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 54, Сер.5.1, 2015, с. 128-133. 

  

Сист. No: 27879

- 155 -

Сп/33/С 54

Христова-Балканска, Искра.  Индустриалната политика на ЕС и предизвикателствата пред българската промишленост / Искра Христова-Балканска. // Социално-икономически анализи, 2016, N 2, с. 165-173. 

  

Сист. No: 28004

- 156 -

Сп/33/У 73

Чаленко, Николай Николаевич.  Механизмы и методы обеспечения устойчивого развития предприятий электроэнергетической отрасли / Николай Николаевич Чаленко. // Управл. риском, 2016, N 3, с. 50-57. 

  

Сист. No: 28047

Медицина

- 157 -

Сп/1/В 83

Буякас, Т. М.  Феноменологический подход к генезу и терапии травмы самоотчуждения / Т. М. Буякас. // Вопросы психологии, LXI, 2016, N 4, с. 43-55. 

  

Сист. No: 27949

- 158 -

Сп/1/Б 92

Димитрова, Елица и др.  Влияние на работата в екип и изискванията на работа върху равнищата на бърнаут сред медицинските специалисти в България / Елица Димитрова, Ирина Тодорова. // Бълг. сп. по психология, 2015, N 1-4, с. 117-136. 

  

Сист. No: 28025

- 159 -

Сп/37/Н 32

Петров, Мирослав.  Система за финансиране на здравеопазването - кратък анализ. Възможни пътища за нейната оптимизация и усъвършенстване / Мирослав Петров. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 54, Сер.5.1, 2015, с. 87-91. 

  

Сист. No: 27876

Управление

- 160 -

Сп/33/А 56

Брандът - катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж  / Пенка Горанова и др. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 22, 2015, с. 385-415. 

   Други авт.: Живка Тананеева, Евгени Тодоров, Стелиана Василева, Димитър Димитров. 

  

Сист. No: 27896

- 161 -

Сп/37/С 84

Гюрова, Вяра.  Параметри на управленската култура и компетентността на мениджърите по образование на възрастните / Вяра Гюрова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXIV, 2016, N 5, с. 492-502. 

  

Сист. No: 27992

- 162 -

Сп/33/И 50

Дънешка, Антоанета Христова.  За културния профил на управлението на проекти / Антоанета Христова Дънешка. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 3, с. 83-92. 

  

Сист. No: 27934

- 163 -

Сп/33/И 50

Калайджиева, Виктория.  Организационно-управленски подходи при реализацията на иновационния процес в предприятията от индустриалния сектор / Виктория Калайджиева. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 3, с. 99- 108. 

  

Сист. No: 27935

- 164 -

Сп/37/Г 62

Килиджийска, Нели Иванова.  Иновативно поведение на персонала - същносни аспекти и възможности за стимулиране и мотивиране / Нели Иванова Килиджийска. // Год. алманах. Науч. изследв. на докторанти СА "Ценов" - Свищов, 10, 2015, с. 482-494. 

  

Сист. No: 27982

- 165 -

Сп/0/И 36

Николаева, Велислава.  Ползи и рискове при прилагането на коучинг в управлението на бизнес организациите / Велислава Николаева. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 24-30. 

  

Сист. No: 28015

- 166 -

Сп/0/И 36

Павлов, Пламен.  Проблеми с класификацията на мултимодалните превози / Пламен Павлов. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2015, N 1, с. 18-23. 

  

Сист. No: 28014

- 167 -

Сп/33/И 50

Раковска, Мирослава.  Оценка на дистрибуцията и обслужването на клиентите в логистичните системи на производствените предприятия в България / Мирослава Раковска. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 4, с. 39-62. 

  

Сист. No: 27926

- 168 -

Сп/33/С 54

Ташкова, Мария.  ИТ аутсорсингът - възможност за използването му като инструмент за управление в съвременните компании / Мария Ташкова. // Социално-икономически анализи, 2016, N 2, с. 141-145. 

  

Сист. No: 28003

- 169 -

Сп/37/П 92

Узунов, Яни.  Публичната реч като средство на лидерските функции в демократичното общество / Яни Узунов. // Професионално образование, XXIV, 2016, N 5, с. 475-492. 

  

Сист. No: 27995

- 170 -

Сп/39/Б 92

Хийемяе, Реет.  От небесен пътеводител до комерсиален вестител: за стереотипите на ангелския образ в потребителските реклами / Реет Хийемяе. // Бълг. фолклор, XLII, 2016, N 1, с. 78-88. 

  

Сист. No: 27967

- 171 -

Сп/0/С 96

Христозова, Галя и др.  Съобщение за медиите - основен жанр в пиара / Галя Христозова, Милен Филипов. // Съвременна хуманитаристика, VII, 2016, N 1, с. 7-18. 

  

Сист. No: 27899

Счетоводство

- 172 -

Сп/37/Н 32

Баташки, Георги.  Актуални проблеми при счетоводното отчитане на "средствата от Европейския съюз" в публичния сектор / Георги Баташки. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 54, Сер.5.1, 2015, с. 60-64. 

  

Сист. No: 27874

- 173 -

Сп/33/А 56

Възможности за подобряване усвояването на европейски средства чрез усъвършенстване на отчетността и вътрешния контрол  / Крум Крумов и др. // Алманах Научни изследвания СА "Ценов" - Свищов, 23, 2016, с. 178-208. 

   Други авт.: Силвия Костова, Диана Крумова, Ирина Ефтимова. 

  

Сист. No: 27909

Фина механика. Автоматика

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 174 -

Сп/33/М 68

Ноздрев, Станислав Васильевич.  Китай в системе мировых финансов / Станислав Васильевич Ноздрев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 10, с. 29-40. 

  

Сист. No: 28010

- 175 -

Сп/7/А 90

Петрова, Виктория.  Скулптурен парк / Виктория Петрова. // Архитектура, LXIII, 2016, N 5, с. 60-65. 

  

Сист. No: 28038

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

- 176 -

Сп/7/А 90

Добрикова, Анисия.  Съвременните музеи и галерии и техните характерни връзки с контекста / Анисия Добрикова. // Архитектура, LXIII, 2016, N 5, с. 36-43. 

  

Сист. No: 28037

- 177 -

Сп/7/А 90

Захариев, Ангел.  Скай Форт София / Ангел Захариев. // Архитектура, LXIII, 2016, N 5, с. 4-13. 

  

Сист. No: 28034

- 178 -

Сп/7/А 90

Иванов, Валери и др.  Арх. Никола Лазаров - проектирането като диалог / Валери Иванов, Персида Рафаилова, Николай Поппетров. // Архитектура, LXIII, 2016, N 5, с. 22-29. 

  

Сист. No: 28036

- 179 -

Сп/0/Н 31

Игнатов, Венцислав.  Архитектурното изграждане на град Русе като врата към Европа в началото на ХХ век / Венцислав Игнатов. // Наука, XXVI, 2016, N 5, с. 60-67. 

  

Сист. No: 28041

- 180 -

Сп/7/А 90

Крамарска, Анита.  До Чикаго и назад / Анита Крамарска. // Архитектура, LXIII, 2016, N 5, с. 14-21. 

  

Сист. No: 28035

- 181 -

Сп/0/Н 31

Миткова, Евелина.  Човешкото възприятие на архитектурното вътрешно пространство / Евелина Миткова. // Наука, XXVI, 2016, N 3, с. 64-70. 

  

Сист. No: 28046

- 182 -

Сп/7/А 90

Сотирова, Петя.  Съвременните пешеходни и велосипедни мостове - урбанистични и функционално-пространствени аспекти при планиране, проектиране и изграждане / Петя Сотирова. // Архитектура, LXIII, 2016, N 5, с. 44-47. 

  

Сист. No: 28039

- 183 -

Сп/0/Н 31

Ташева, Стела.  Архитект Наум Торбов: в София и Букурещ / Стела Ташева. // Наука, XXVI, 2016, N 2, с. 53-59. 

  

Сист. No: 28044

Спорт

Езикознание. Филология

- 184 -

Сп/37/Н 32

Цветанова-Цанева, Цветелина.  Понятието идентичност - обзорен преглед на основните становища / Цветелина Цветанова-Цанева. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 54, Сер.5.2, 2015, с. 278-284. 

  

Сист. No: 27868

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

Археология

География

История. Помощни исторически науки

История на България

- 185 -

Сп/0/Н 31

Косев, Константин.  Военни и политически измерения на Априлското въстание / Константин Косев. // Наука, XXVI, 2016, N 3, с. 38-43. 

  

Сист. No: 28045


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Александрина 98 
Александрова, Александрина Борисова 53 
Александрова, Сашка 5 
Алексиева, Десислава 128 
Алюшин, Алексей Львович 34 
Ангелов, Петко 86 
Ангелова, Йорданка 106 
Ангелова, Румяна 103 
Андонова, Кремена 54 
Андреев, И. Л. 6 
Арабаджиева, Мартина 138 
Асенов, Анатолий 128 
Атанасова, Анета 7 
Атанасова, Христина 103 
Бабынина, Людмила Олеговна 37 
Банкова, Иванка 127 
Бардин, Андрей Леонидович 46 
Бардышевская, М. К. 11 
Баташки, Георги 172 
Биолчева, Петя 55 
Бирюкова, Е. В. 25 
Блажева, Виолета 148 
Бозгунов, Кирил 24 
Большевидцева, И. Л. 27 
Борисов, Борислав 130 135 
Бостанджиев, Румен 8 
Бояджиева, Нели 139 
Буякас, Т. М. 157 
Вайчева-Несторова, Елена 43 
Вакинова-Петрова, Мариела 56 103 
Вардомский, Леонид Борисович 38 
Варчева, Петя 9 
Василев, Г. 24 
Василева, Стелиана 160 
Ватева, Веселина 3 
Велчев, Борис 111 
Велчева, Йорданка 110 
Вергилова, София 151 
Вергилова, София Борисова 57 
Воронцовский, Алексей Владимирович 58 
Вълчев, Владимир Валентинов 59 
Гамбарян, М. П. 26 
Гарабедян, Хачо Хайк 60 
Георгиев, Денчо 112 
Георгиев, Христо 31 
Георгиева, Галя Павлова 61 
Георгиева, Димитрина Иванова 62 
Гечев, Васил 63 
Гончаренко, Михаил Анатольевич 64 
Горанова, Пенка 85 160 
Господинов, Юлиян 130 135 
Гоффе, Нина Владимировна 32 
Грибанов, А. В. 27 
Грозев, Пеню 113 
Грозева, Николина 65 
Громыко, Алексей 39 
Гущеров, Никола 66 
Гюрова, Вяра 161 
Давыдов, Д. Г. 10 
Денева, Анета 103 
Депутат, И. С. 27 
Джос, Ю. С. 27 
Джумалийски, Боряна 67 68 
Димитров, Валери 69 
Димитров, Димитър 160 
Димитров, Мартин 70 
Димитрова, Вероника 149 
Димитрова, Елица 158 
Димитрова-Монева, Ивелина 33 
Динева-Карабаджакова, Росица 114 
Добрикова, Анисия 176 
Довбыш, Евгений Г. 46 
Дойчинова, Владислава 115 
Дънешка, Антоанета Христова 162 
Екимджиев, Михаил 116 
Емилова, Петя 71 
Ениколопов, С. Н. 18 
Ефимова, Елена Глебовна 58 
Ефтимова, Ирина 173 
Захариев, Ангел 177 
Захариев, Андрей 72 73 
Златомрежева, А. Д. 11 
Иванов, Валери 178 
Иванов, Станислав Михайлович 40 
Иванова, Десислава 16 
Иванова, Дияна 129 
Игнатов, Венцислав 179 
Илиев, Драгомир 102 
Илиев, Никола 74 
Илиева, Даниела 102 
Йорданова, Деница 4 
Йорданова, Елена 103 
Йосифова, Милка 117 
Казанджиева, Ирина 75 
Калайджиева, Виктория 163 
Каражелев, Детелин Райчев 76 
Килиджийска, Нели Иванова 164 
Кирушева, Нина Юрьевна 77 
Кискинов, Вихър 118 
Князева, Галина Алексеевна 77 
Князева, Елена Николаевна 34 
Ковачева, Галина 30 
Ковачева, Мария Светлинова 78 
Ковачевич, Милена 79 
Коларов, Тодор 119 
Константинова, Петя 120 
Коралов, Методи 12 
Косач, Григорий Григорьевич 41 
Косев, Константин 185 
Костов, Ивайло 80 103 
Костова, Силвия 173 
Крамарска, Анита 180 
Кременлиев, Атанас 131 
Крумов, Крум 173 
Крумова, Диана 173 
Крумова-Пешева, Р. 13 
Кръстева, Габриела Янкова 81 
Кръстева, Илияна 153 
Кръстевич, Тодор 140 
Кузнецов, Алексей 82 
Куков, Калоян 14 
Лазарова, Елица 150 
Левкова, Ирена 15 
Линкова, Маруся 150 153 
Лось, Виктор Александрович 144 
Лукова, Калина 141 
Любенов, Здравко 151 
Любенова, Марияна 142 
Мавродиев, Стоил 16 
Мазаджиев, Николай 83 
Малышева, Дина Борисовна 42 
Манолов, Владимир 84 
Маринов, Драгомир 102 130 135 
Маринов, Петър 43 
Марчева, Анастасия 142 
Матеева, Надя Любомирова 17 
Махновский, Дмитрий Евгеньевич 35 
Менчук, Т. И. 26 
Мешкова, Н. В. 18 
Милинов, Валентин 73 86 
Минева-Димитрова, Елеонора 143 
Митина, Ольга Валентиновна 26 
Миткова, Евелина 181 
Михайлова, Маргарита 87 
Михайлова-Борисова, Гергана 88 
Младенова, Мария 86 
Моллов, Йордан Атанасов 152 
Монева, Ивелина 89 
Назаров, А. И. 19 
Назарова, Лионелла Николаевна 6 
Напсо, Марианна Давлетовна 44 
Неделчев, Д. 24 
Неделчева, Мина 20 
Нейков, Йордан 102 151 
Нехорошкова, А. Н. 27 
Николаева, Велислава 165 
Николов, Николай 74 
Николова, Иванка 90 
Николова, Марина 150 153 
Нинова, Валентина Николаева 137 
Ноздрев, Станислав Васильевич 174 
Овчарова, Снежанка 132 
Павлов, Пламен 166 
Павлова, Кристина 130 
Павлова, Марияна 91 
Павлова, Миглена Павлова 133 
Паев, Костадин 121 
Пантелеев, Пламен Йорданов 92 
Пантелеева, Искра 103 
Парашкевова, Евелина 130 135 
Парашкевова-Великова, Евелина 93 
Парчева, Магдалена 94 
Пеловска, Деница 154 
Перусанова-Павлова, Лилия 21 
Петков, Калоян 74 95 
Петкова, Венета 140 
Петренко, В. Ф. 26 
Петров, Кръстю Йорданов 22 
Петров, Мирослав 159 
Петров, Росен 23 
Петров, Ярослав 134 
Петрова, Виктория 175 
Петрова, Йоана 128 
Петрова, Мария Петрова 122 
Пешев, Х. 13 
Попов, В. 24 
Попов, Веселин 71 
Попов, Кирил 145 
Поппетров, Николай 178 
Порфирьев, Борис 96 
Пседерска, Е. 24 
Пътев, Пламен 74 
Пъшев, В. 13 
Радев, Юли 97 
Радулова, Анелия 98 
Раковска, Мирослава 167 
Рафаилова, Персида 178 
Решеткова, Атанаска 140 
Русенов, Георги Благоев 99 
Рябченко, Николай Павлович 45 
Савова, Ваня 20 
Садовая, Елена Сергеевна 46 
Саламатов, Владимир Юрьевич 100 
Сарийски, Григор 107 
Сирашки, Христо 103 
Сироткина, И. Е. 25 
Славов, Здравко Димитров 147 
Славов, Станимир 128 
Славова, Миланка 101 
Смокова, Маруся 140 
Сотирова, Петя 182 
Стамболийски, Иво 36 
Стойчев, Тихомир 47 
Стойчева, Иванка 107 
Стоянов, Велчо 48 
Стоянова, Мариела 142 
Тананеева, Живка 85 160 
Танчев, Стоян 104 
Тардис, Матье 49 
Тачев, Теодор 71 
Ташева, Стела 183 
Ташкова, Мария 168 
Тодоров, Евгени 85 160 
Тодоров, Тодор 105 
Тодорова, Ирина 158 
Тонев, Младен 106 
Топчийска, Деница 123 
Торосян, Вардан Григорьевич 2 
Тотев, Стоян 107 
Трифонова, Даниела 50 108 
Тулупов, Дмитрий Сергеевич 51 
Узунов, Яни 169 
Филипов, Милен 171 
Хаджолян, Масис 124 
Халаджов, Венцислав Георгиев 136 
Хийемяе, Реет 170 
Ховавко, Ирина Юрьевна 146 
Хомякова, Любовь Игоревна 64 
Христов, Владимир Хр. 125 
Христова, Ели 115 
Христова, Ралица 128 
Христова-Балканска, Искра 155 
Христозова, Галя 171 
Цветанова, Ева 85 
Цветанова-Цанева, Цветелина 184 
Цонева, Елка 109 
Чаленко, Николай Николаевич 156 
Чешков, М. А. 1 
Чибурение, Ядвига 142 
Чмыхова, Е. В. 10 
Чубриева, Мария Мариус 28 
Шнайдер, Эберхард 52 
Щепанкова, Мария 12 
Щерев, Радослав 29 
Янакиев, Юрий 29 
Янкова, Диана 110 
Янкулова, Радослава 126 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Зеленые" тенденции в мировой финансовой системе 96 
Big History : эволюционное мышление в глобальной перспективе 34 
SWOT анализ на интернационализацията на фирмите от винарската промишленост в България 57 
Адаптация на тест за изследване на трудовата удовлетвореност / ангажираност 12 
Актуални лингвистични процеси в езика на българските печатни медии 4 
Актуални проблеми на митническото разузнаване 136 
Актуални проблеми при счетоводното отчитане на "средствата от Европейския съюз" в публичния сектор 172 
Анализ на външноикономическите връзки на страните - бивши членки на СИВ и настоящи членки на ЕС 108 
Анализ на различията в икономическото развитие на държави от ЕС преди и след дълговата криза 86 
Аналитични възможности на основните показатели в хотелиерската индустрия 90 
Антикорупционни критерии за оценка на качеството на дейността на съдебната система 117 
Аристотел и емпиричната основа на познанието 5 
Арх. Никола Лазаров - проектирането като диалог 178 
Архитект Наум Торбов: в София и Букурещ 183 
Архитектурното изграждане на град Русе като врата към Европа в началото на ХХ век 179 
Бежанският поток и международният тероризъм - главно европейски проблем, но с исторически корени и геополитически измерения 48 
Био- и неврофийдбек методите в полза на личностното развитие на хората с увреждания чрез стимулиране на креативния им потенциал 29 
Брандът - катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж 160 
Българският енергиен пазар - структура и видове пазарни модели 66 
В търсене на възможности за оптимизиране на контрола в публичния сектор у нас 129 
Властови решения и поведенчески подходи за устойчивост и конкурентоспособност в управлението и администрацията 128 
Влияние на международната търговия върху бедността 63 
Влияние на работата в екип и изискванията на работа върху равнищата на бърнаут сред медицинските специалисти в България 158 
Внедряване на бизнес интелигентна система за мониторинг и контрол във висше училище 140 
Военни и политически измерения на Априлското въстание 185 
Войны : нерешенная проблема человечества 45 
Връзката между етапите на създаване на бизнес стратегия и системата от цели в организацията 99 
Връзката между обективната, статистическата и субективната вероятност в модерната теория за вземане на решения 147 
Възможности за изграждане на приложни иновационни стратегии в българските агрофирми 150 
Възможности за подобряване усвояването на европейски средства чрез усъвършенстване на отчетността и вътрешния контрол 173 
Възможности и проблеми на интегрираното производство в агросектора 153 
Външнотърговска ориентация на България 105 
Въпросник за измерване качеството на живот при хора с репродуктивни проблеми: Fertility Quality of Life tool (FertiQoL). Описание, норми и насоки за интепретация 20 
Вътрешносистемни и външносистемни връзки на регионалните интеграционни обединения 50 
Глобализация и развитие сети мировых городов 35 
Глобалният валутен пазар и резервните валути - макрофинансови аспекти 72 
Грозит ли человечеству психический апокалипсис? 6 
Дигитален маркетинг 101 
Динамичното неравновесие и дисбалансът между инвестиции и спестявания 97 
До Чикаго и назад 180 
Доказването - правнопсихологически институт 124 
Еволюция на данъчната система в България 53 
Един различен поглед към аутизма 7 
Едно сравнение между различните видове психотерапия 28 
Ефективност на европейското финансиране в българските региони 61 
Жизнени ориентации и предпочитани от индивида копинг стратегии в периодите на зрялост 22 
За значението на стилистиката в обучението на бъдещите журналисти и PR специалисти 3 
За културния профил на управлението на проекти 162 
Заетост и икономически растеж през призмата на демографските промени в България 89 
Запис на една монодрама "Три в едно" 17 
Значение Brexit для Европейского союза 37 
Игра в делимитацию 51 
Избирателни права на хората с интелектуални увреждания и психично-здравни проблеми? 126 
Измерване ефективността на дистрибуционната система 60 
Изследване капацитета на областните администрации в България 130 
Изследване приложимостта на моделите за инвестиране и портфейлиране в условията на нововъзникнали пазари 74 
Икономически последици от демографските промени и миграцията на работната сила върху процесите на трудовия пазар 109 
Индексы социального самочувствия как инструмент исследования и прогнозирования этнополитических конфликтов 46 
Индустриалната политика на ЕС и предизвикателствата пред българската промишленост 155 
Иновативно поведение на персонала - същносни аспекти и възможности за стимулиране и мотивиране 164 
Иновативността на малките и средните предприятия като стратегическа цел на научната политика на ЕС: Към модел на интелигентното предприятие 84 
Иновации в аграрния сектор 148 
Интернационализация на фирмите от винарската промишленост у нас 151 
Ислямска държава и глобалната инфорамционна среда 43 
ИТ аутсорсингът - възможност за използването му като инструмент за управление в съвременните компании 168 
Капиталовият съюз - панацея или отчаян опит за стимулиране икономиката на ЕС 75 
Катамнестично проучване върху отношението към донора при рецепиенти на трупно донорство 13 
Китай в системе мировых финансов 174 
Клауд базирано електронно обучение за нуждите на българските бизнес организации 71 
Климатичните промени като препятствие по пътя към устойчиво развитие 145 
Клъстерни инициативи за насърчаване развитието на рекреативните, спа и уелнес услуги 94 
Коинтеграционен анализ и причинност по Грейнджър на връзката режим на валутен курс-държавен дълг в Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания 79 
Конвергенцията в зоната на разширяване на ЕС (критичен анализ, проблеми и тенденции) 70 
Концептуални проблеми при дефинирането на глобално създадените фирми 87 
Концепция устойчивого развития в контексте глобализации 146 
Корпоративна етика и превенция на корпоративната престъпност 30 
Крупные открьтые экономики: типологизация и проблемы анализа 58 
Крупные региональные государства в зонах нестабильности Ближнего Востока 42 
Культурная капитуляция как симптом / причина / следствие заката Европы 2 
Лисабонският договор и бъдещето на демокрацията в Европейския съюз 112 
Мегарегинальные торговые соглашения 100 
Менторството - интсрумент за развитие на човешките ресурси в организацията 31 
Методи на финансиране на висше образование в Европа и България 138 
Методология за разработване на регионален маркетингов профил на периферните области в Североизточен придунавски регион 85 
Механизмы и методы обеспечения устойчивого развития предприятий электроэнергетической отрасли 156 
Модели за партньорски отношения в началото на зрялата възраст 8 
Мониторинг и анализ на дълга и дълговата криза (методически аспекти) 73 
Място и роля на службите за финансово разузнаване в съвременните финансови системи 134 
Мястото и ролята на хранително-вкусовата промишленост в икономиката на България 154 
Надежност и валидност на "Montreal cognitive assessment" при асимптоматично неврокогнитивно нарушение 14 
Направления исследований креативности в социальном взаимодействии 18 
Националистическая идеология в пространстве глобализации 44 
Незаконосъобразно използване на специални разузнвателни средства 113 
Неопределеност на бизнес средата и видовете риск в нея 92 
Непознатият образ на българското разузнаване 131 
Неправораздавателен съдебен контрол върху мерките за наказателнопроцесуална принуда в досъдебното производство 120 
Несъвместимостта като основание за импийчмънт на държавния глава 125 
Николай Александрович Бернштейн : новые подходы в нейрореабилитации 25 
Новите възможности на фискалната политика в България за регулиране на цикличните ефекти в икономиката 76 
О возможности единой валюты в Евразийском экономическом союзе 64 
О способности научного знания понять структуру и трансформации XXI в. 1 
Образователната система в България - законодателно регламентиране и структура 143 
Организационни форми за съвместна предприемаческа дейност в мебелната промишленост (по примера на област Ловеч) 80 
Организационно-управленски подходи при реализацията на иновационния процес в предприятията от индустриалния сектор 163 
Основни методи при регулиране на олигополните пазарни структури 68 
От небесен пътеводител до комерсиален вестител: за стереотипите на ангелския образ в потребителските реклами 170 
Оценка на дистрибуцията и обслужването на клиентите в логистичните системи на производствените предприятия в България 167 
Оценка развития социального поведения детей с аутизмом в учебной ситуации 11 
Параметри на управленската култура и компетентността на мениджърите по образование на възрастните 161 
Переход к "зеленой" экономике на примере инновационного развития регионального лесного комплекса 77 
Плановата практика в българските малки и средни предприятия - състояние и перспективи 93 
По въпроса за юридическата грешка и грешката в обществената опасност в наказателното право 111 
Показатели за анализ на разходите на труд в индустриалните предприятия 110 
Ползи и рискове при прилагането на коучинг в управлението на бизнес организациите 165 
Положителни и негативни ефекти за икономиките на САЩ и ЕС от сключване на трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство 59 
Польша - мост или барьер для германо-российских экономических связей? 82 
Понятие за справедливост в правото 123 
Понятието идентичност - обзорен преглед на основните становища 184 
Постсоветский интеграционный проект: что хотели и что получили 38 
Потребителската данъчна система на България в условия на икономически растеж и криза 104 
Правна норма и езикова норма 114 
Правни стандарти на Европейския съд по правата на човека, свързани с прилагането на антитерористичните мерки 116 
Правосъдието за деца - проблеми и предизвикателства 115 
Правото в Интернет 118 
Практиката на общините при разработване на планови документи за програмния период 2014-2020 година 135 
Превенция на някои административни конфликти чрез подобряване на комуникацията между държавната администрация и гражданите 127 
Пренция на риска от изтичане на информация от търговските банки 55 
Престъпност и миграция 47 
Приложни аспекти в процесите за развитие на нови продукти в българските компании 149 
Применение теста Страндартные прогрессивные матрицы Равена в режиме ограничения времени 10 
Принципи на отговорното обучение по управление - концепция с възможности за вплитане в програмите по икономика, управление и администрация 142 
Принципът на възпитание, образование и терапия чрез изкуство в България (развитие и актуално състояние) 139 
Проблеми с класификацията на мултимодалните превози 166 
Производство на електроенергия от възобновяеми източници - технологични особености и статистически анализ на състоянието 152 
Произходът на думата "държава" в българската правна лексика 121 
Промени в психиката на бременната жена - наблюдение, консултиране и помощ от акушерката 21 
Психометрични характеристики на българската версия на съкратената скала за хиперактивност и дефицит на вниманието на Вендер по критериите на Юта (WURS-25) 24 
Публичната реч като средство на лидерските функции в демократичното общество 169 
Публични финанси, финансова система и финансово право 69 
Резервните валути като стабилизатори на спекулативните кризи и основа за растеж 78 
Ресурсни проблеми при реализацията на инвестиционен маркетинг на България 54 
Рефлексивен модел за формиране на консултативни умения 15 
Реформата в сектора Обществени поръчки в България - ново начало, нови възможности 133 
Рискове от попадане на еврозоната и някои страни в ЕС в дефлационна спирала 88 
Роль Франции в урегулировании миграционного кризиса 49 
Роля на управлението на знанията за развитието на обществото 132 
Саудовская Аравия: государство и политика 41 
Сирийские курды в борьбе за свои права и свободы 40 
Система за финансиране на здравеопазването - кратък анализ. Възможни пътища за нейната оптимизация и усъвършенстване 159 
Системното мислене като база за интегриране на теория на привързаността и системните теории за семейството 9 
Сказочный семантический дифференциал 26 
Скай Форт София 177 
Скулптурен парк 175 
Социално-икономическа характеристика на здравното застраховане като втори стълб на здравноосигурителния модел в България 137 
Социальные проблемы в экономическом пространстве мегаполиса 32 
Социоприродное измерение глобализации 144 
Сравнителна оценка на конкурентоспособността на българската икономика 107 
Сравнительная характеристика тревожности у женщин пожилого возраста 27 
Структурни характеристики на олигополните пазари 67 
Структуры соперничества и опыт истории 39 
Сценарии за развитие на европейската интеграция и възможните им ефекти върху българската икономика 102 
Съвременни форми на съвместен бизнес 103 
Съвременните музеи и галерии и техните характерни връзки с контекста 176 
Съвременните пешеходни и велосипедни мостове - урбанистични и функционално-пространствени аспекти при планиране, проектиране и изграждане 182 
Съобщение за медиите - основен жанр в пиара 171 
Същност и видове финансов риск 81 
Телевизионната журналистика и народопсихология 23 
Типология на смесените договори на Европейския съюз 119 
Трансформативни парадигми в съвременната хуманитаристика и интердисциплинарно знание (образователни модели) 141 
Управление на финансовия риск в дейността на транснационална корпорация (на примера на Актавис) 83 
Установяване на извънбрачно бащинство след смъртта на бащата 122 
Феноменологический подход к генезу и терапии травмы самоотчуждения 157 
Феноменът корупция 36 
Финансиране на стартиращи предприятия с рисков капитал 65 
Финансовата грамотност и финансовата култура в народопсихологията и традициите на българите 106 
Фискалната консолидация в рамките на Европейския съюз - необходимост и/или предизвикателство 98 
Франчайзингът в България - състояние и проблеми 56 
Фундаментален анализ на фирмата - същност, характеристика и еволюция 95 
Хармонизация на корпоративното подоходно облагане в Европейския съюз 62 
Хелене Дойч - психоаналитичен поглед към женската душевност 16 
Хипотезата присъединяване към Европейския банков съюз - възможности и опасности за България 91 
Цивилизационното разслояване на обществото и миграцията в България 33 
Човешкото възприятие на архитектурното вътрешно пространство 181 
Эксперимант и методология в творчестве В. П. Зинченко 19 
Эффект Брексита для Европейского союза: демонтаж интеграции или ее углубление? 52 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

HIV 14 
SWOT анализ 56 57 80 
Web 2. 0 71 
Агресия 18 
Агробизнес 150 153 
Административен капацитет 130 135 
Административни конфликти 127 
Актавис България 83 
Американска архитектура 180 
Анализ на риска 136 
Ангели 170 
Антитерористично право 116 
Антични философи 5 
Априлското въстание 1876 г. 185 
Арктическа стратегия 51 
Арт терапия 139 
Артпедагогика 139 
Аутизъм 7 
Аутсорсинг 168 
Банков капитал 75 
Банков сектор 91 
Банкова сигурност 55 
Бащинство 122 
Бедност 63 
Бежанска криза 49 
Бежански въпрос 48 
Бежанци 47 
Бизнес интелигентни системи 140 
Бизнес модели 103 
Бизнес среда 92 
Бизнес стратегии 99 
Биологична психология 25 
Биомеханика 25 
Биопроизводство 153 
Биофийдбек 29 
Близък Изток 40 42 
Бранд 160 
Брандинг 160 
Брексит 37 52 
Бременност 21 
Брутен вътрешен продукт 86 
Бъдеще 1 
България и ЕС 91 
Българска икономика 107 
Български архитекти 178 183 
Българско разузнаване 131 
Бърнаут 158 
Бюджетна система 69 
Бюджетни организации 172 
Валутен пазар 72 
Валутен режим 78 
Валутен резерв 78 
Валутни отношения 64 
Великобритания 37 52 
Велоалеи 182 
Верига на доставките 60 
Вероятности 147 
Вземане на решение (мат.) 147 
Винарска промишленост 57 151 
Винарство 151 
Виртуална среда 118 
Високо строителство 177 180 
Висше образование 138 142 
Висши учебни заведения 140 
Власт 128 
Внос-износ 105 
Войни 45 
Възобновяеми енергийни източници 152 
Възпитание в училище 139 
Възприятие 181 
Възрастни хора 27 
Външен дълг 73 
Външна търговия 58 82 102 108 
Външноикономически връзки 108 
Външнотърговска политика 105 
Вътрешен контрол 129 
Вътрешен одит 173 
Вятърна енергия 152 
Геоикономика 50 
Геополитика 39 42 48 50 51 
Германия 82 
Глобален град 35 
Глобализация 1 2 6 32 34 35 39 44 59 146 
Глобална екосистема 144 
Глобални фирми 87 
Глокализация 44 
Горско стопанство 77 
Градове 35 
Градска архитектура 179 
Гражданска война 40 
Грешки 111 
Групова психотерапия 17 
Гърция 79 
Данъци 53 
Данъчна система 53 98 104 
Данъчна хармонизация 98 
Движения на човека 19 
Двойно данъчно облагане 98 
Демографски процеси 45 89 109 
Демократично развитие 112 
Детска психология 11 
Дефицит на внимание 24 29 
Дефлация 88 
Деца 26 
Деца с аутизъм 11 29 
Деца с увреждания 29 
Дигитален маркетинг 101 
Динамично неравновесие 97 
Дистрибуция 60 167 
Доказване (юрид.) 124 
Документация 135 
Донорство 13 
Досъдебно производство 120 
Дългова криза 73 79 86 
Държава 121 
Държавен бюджет 104 
Държавен глава 125 
Държавен дълг 79 86 
Държавна администрация 127 
Евразийски икономически съюз 64 
Еврозона 79 
Европейска икономическа интеграция 91 102 
Европейска интеграция 50 
Европейска комисия 117 
Европейски банков съюз (ЕБС) 91 
Европейски средства 172 173 
Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ) 116 
Европейски съюз 37 49 50 52 62 70 75 88 98 102 108 112 119 155 
Европейски фонд за регионално развитие 61 
Европоцентричен модел 2 
Екологични проблеми 96 
Екология 146 
Експериментални изследвания 10 
Електроенергетика 156 
Електронни книги 141 
Електронно обучение 71 
Емигранти 47 
Емоционален интелект 18 
Емоционални отношения 13 
Емпатия 18 
Емпирични изследвания 104 
Енергиен пазар 66 
Енергийна политика 66 
Енергийни технологии 152 
Етнополитически конфликти 46 
Етнос 23 
Ефективно ръководство 165 
Женска психология 16 21 
Журналистически език 3 
Заетост и пазар на труда 89 
Закон за висшето образование 143 
Закон за обществените поръчки 133 
Законодателство 143 
Здравеопазване 159 
Здравна система 159 
Здравни работници 158 
Здравно застраховане 137 
Здравно осигуряване 137 
Зелена икономика 77 144 
Идентичност 44 184 
Избирателно право 126 
Изкуство 139 
Изток-Запад 45 
Източна Европа 74 
Икономика на България 76 154 
Икономика на Китай 174 
Икономическа криза 86 104 
Икономическа печалба 95 
Икономическа трансформация 38 
Икономически отношения 82 
Икономически растеж 89 104 160 
Икономическо развитие 86 
Имиграция 33 
Импийчмънт 125 
Инвестиране 74 
Инвестиции 70 97 
Инвестиционен маркетинг 54 
Инвестиционна политика 54 
Индивидуална психология 22 
Индустриално производство 155 
Иновативни предприятия 65 84 
Иновации 77 
Иновации в аграрния сектор 148 150 
Иновации в икономиката 103 
Иновации в промишлеността 149 163 
Иновационна икономика 32 
Иновационни стратегии 150 
Иновационно мислене 164 
Интегрирано производство 153 
Интелект 6 10 
Интердисциплинарност 141 
Интериор 181 
Интернационализация 151 
Интернационални предприятия 87 
Интернет 43 
Интернет маркетинг 101 
Интимност 8 
Информационна сигурност 55 
Иран 42 
Ирландия 79 
Ислямизъм 48 
Ислямска държава 43 
Ислямски алианс 42 
Испания 79 
ИТ компании 168 
Италия 79 
Капиталов съюз 75 
Качество на живот 20 
Кинообрази 7 
Климатични промени 145 
Клиринг 64 
Клъстери 94 103 
Клъстър 80 
Когнитивни разстройства 14 
Коинтеграционен анализ 79 
Колективна идентичност 184 
Комуникационна политика 127 
Конвергенция 70 
Конкурентни предимства 99 
Конкурентоспособност 107 128 
Консолидирани дългове 86 
Контрол на финансите 173 
Концепции 34 
Копинг стратегии 22 
Корпоративна етика 30 
Корпоративна престъпност 30 
Корпоративна стратегия 83 
Корпоративни финанси 95 
Корпоративно подоходно облагане 62 
Корпоративно управление 142 
Корупция 36 117 
Коучинг 165 
Креативност 18 
Кризи (икон.) 78 
Криминално поведение 47 
Културна криза 2 
Културни различия 2 
Кюрди 40 
Лексика 4 
Лидерство 18 169 
Лисабонски договор 112 
Литературни герои 7 
Личностно развитие 29 
Логистично обслужване 167 
Лозарство 57 
Макроикономическа политика 76 
Макроикономически анализ 58 
Малки и средни предприятия 84 93 
Маркетингов профил 85 
Маркетингова политика 101 
Мебелно производство 80 
Мегаикономика 100 
Мегаполиси 32 35 
Медиен език 4 
Медицинско застраховане 137 
Междукултурно общуване 162 
Международен бизнес 83 162 
Международен тероризъм 48 
Международна търговия 63 100 105 
Международни икономически отношения 64 
Международно предприемачество 87 
Международно сътрудничество 49 
Мениджъри 161 
Менторство 31 
Метод на Бион 17 
Метод на Морено 17 
Метод на Фулкс 17 
Миграция 109 
Мита 59 
Митнически контрол 136 
Митническо разследване 136 
Митническо разузнаване 136 
Модел на междусесийните процеси 28 
Модели на поведение 8 
Мозъчна дейност 29 
Мотивация на персонала 164 
Музеи 176 
Мултикултурализъм 2 
Мултимодален транспорт 166 
Наказателен процес 120 
Наказателно право 111 
Народопсихология 23 106 
Научно знание 1 
Научноизследователска дейност 84 
Национален характер 23 
Национализъм 44 
Национална идентичност 184 
Национална култура 162 
Небостъргачи 177 
Неврофизиология 25 
Неопределеност 92 
Нестабилност 42 
Несъвместимост 125 
Нетарифни мерки 59 
Нова студена война 39 
Нови продукти 149 
Новини 23 
Нормативна уредба 103 
Областна администрация 130 
Областни управления 130 
Облачни услуги 71 168 
Образование в България 143 
Образование на възрастни 161 
Образователни модели 141 
Обучение на персонала 31 71 
Обучение на студенти 142 
Обучение през целия живот 161 
Обществени поръчки 133 
Обществени сгради 176 
Обществено развитие 132 
Общинска администрация 135 
Общински план 135 
Олигопол 67 68 
Оперативни програми 61 
Организационна психология 12 
Организационно поведение 128 
Организирана престъпност 134 
Оръжие 45 
Отчуждение 157 
Пазари 74 
Пазарна икономика 67 
Пазарни механизми 68 
Пазарни модели 66 
Парична политика 78 88 
Парични потоци 95 
Паркова архитектура 175 
Парникови газове 145 
Партньорство 8 
Персонал 164 
Печатни книги 141 
Печатни медии 4 
Пешеходни мостове 182 
Планиране 93 
Планова дейност 93 
Полша 82 
Португалия 79 
Портфейлно инвестиране 74 
Посткризисна икономика 70 
Постсъветски страни 38 
Права на детето 115 
Права на хората с увреждания 126 
Правна лексика 114 121 
Правна уредба 173 
Правни аспекти 113 122 
Право 118 123 
Пране на пари 134 
Предприемачество 80 
Предприятия 110 
Президент 125 
Преки чуждестранни инвестиции 58 102 174 
Преработваща промишленост 77 
Привързаност 11 
Приказки 26 
Природен газ 108 
Прогнозиране 46 
Производствени предприятия 167 
Промишлена политика 155 
Процесуална принуда 120 
Психически стрес 6 
Психическо здраве 6 
Психодиагностика 26 
Психодинамика 17 
Психодрама 17 
Психологическа помощ 20 
Психологически експеримент 19 
Психологически теории 9 20 
Психологически тестове 10 12 24 
Психологическо изследване 22 158 
Психологическо консултиране 15 
Психология на възприятието 19 
Психология на възрастните 27 
Психология на пола 16 
Психология на управлението 165 
Психометрика 10 
Психосемантика 26 
Психотерапия 28 157 
Публицистични жанрове 3 
Публичен сектор 129 
Публична администрация 130 135 
Публична реч 169 
Публични средства 133 
Публични финанси 69 
Пъблик рилейшънс 3 171 
Работа в екип 158 
Радикален ислямизъм 40 
Развиващи се страни 63 
Разходи за труд 110 
Регионален маркетинг 85 
Регионализация 38 
Регионална интеграция 50 
Регионално развитие 61 85 160 
Регулиране на бизнеса 68 
Резервна валута 72 
Реклама 170 
Рекреационни зони 94 
Религиозна символика 170 
Репродуктивни проблеми 20 
Рефлексия 15 
Реформи в съдебната система 117 
Риск 92 
Рисков капитал 65 
Русия 82 
Саморегулация 29 
Саудитска Арабия 41 42 
САЩ и ЕС 59 
Северен централен район 150 
Североизточен район 85 
Сива икономика 134 
Сигурност 47 
Системи за контрол 140 
Скала на Вендер 24 
Скрининг 14 
Скулптура 175 
Смесени договори 119 
Смисъл на живота 22 
Смърт 22 
Социална адаптация 29 
Социална култура 23 
Социални медии 171 
Социални мрежи 43 
Социално общуване 18 
Социално поведение 11 
Спа туризъм 94 
Спестявания 97 
Специални разузнавателни средства (СРС) 113 
СПИН 14 
Справедливост 123 
Сравнителен анализ 107 
Стандарти 116 
Статистически анализ 143 152 
Стилистика 3 
Стопанска академия - Свищов 140 
Страни-членки на ЕС 86 88 108 
Стратегия Европа 2020 148 
Счетоводна отчетност 173 
Счетоводно отчитане 172 
Съвместни предприятия 80 103 
Съвместни проекти 103 
Съдебна система 117 
Съобщения 171 
Тайни общества 48 
Телевизионна журналистика 23 
Теории за семейството 9 
Теория на привързаността 9 
Терористични организации 43 
Транзакционен анализ 15 
Трансатлантически отношения 59 100 
Трансгранично сътрудничество 174 
Транснационални компании 83 
Трансплантация 13 
Транспортни услуги 166 
Тревожност 27 
Трудов пазар 33 109 
Турция 42 
Търговски банки 55 
Удовлетвореност от труда 12 
Уелнес туризъм 94 
Университет и бизнес 142 
Управление на знанието 132 
Управление на персонала 165 
Управление на проекти 162 
Управление на риска 83 
Управленска компетентност 161 
Управленска култура 161 
Управленски подходи 128 163 
Урбанизация 32 
Усвояване на еврофондовете 61 173 
Устойчиво развитие 77 96 132 144 145 146 153 156 160 
Устойчиво фирмено управление 128 
Учебен процес 11 
Учебни програми 142 
Ученици 26 
Феноменологична психопатология 157 
Финансиране на здравеопазването 159 
Финансиране на образованието 138 
Финансиране на предприятия 65 
Финансиране на тероризма 134 
Финансов риск 81 83 
Финансова криза 75 
Финансова култура 106 
Финансова система 69 81 
Финансови иновации 96 
Финансови инструменти 81 
Финансово право 69 
Финансово разузнаване 134 
Финансово управление 129 
Фирмен мениджмънт 99 
Фирмена интернационализация 57 87 
Фирмена култура 164 
Фирмена политика 60 93 
Фирмени иновации 149 
Фирмено управление 167 
Фискална политика 76 
Фискална хармонизация 62 
Франция 49 
Франчайзинг 56 103 
Фундаментални изследвания 95 
Хиперактивност 24 
Хора с психични разстройства 126 
Хотелиерство 90 
Хотелски мениджмънт 90 
Хранително-вкусова промишленост 154 
Художествени галерии 176 
Централна банка 88 
Цивилизационно разслояване 33 
Цикличност 76 
Четене 141 
Човекът в съвременния свят 6 
Човешки капитал 33 
Юридическа терминология 111 114 
Ядрено оръжие 39