НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Цивилизация. Култура

Журналистика

- 1 -

Сп/37/Г 62

Узунов, Д.  Медийно отразяване на етнически теми в България (проучване на онлайн медии за периода август-октомври 2015) / Д. Узунов. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 20-27. 

  

Сист. No: 28118

Философия

Психология

- 2 -

Сп/1/Г 62

Арабаджиева, Христина.  Когнитивни стилове и стратегии за справяне със стреса / Христина Арабаджиева. // Годишник по психология, 5, 2014, с. 11-20. 

  

Сист. No: 28215

- 3 -

Сп/1/Г 62

Асенова, Иванка и др.  Полови различия в когнитивните стилове / Иванка Асенова, Христина Арабаджиева. // Годишник по психология, 3, 2012, с. 293-303. 

  

Сист. No: 28212

- 4 -

Сп/1/Г 62

Георгиев, Любомир.  Взаимоотношения между съпрузи в семейството / Любомир Георгиев. // Годишник по психология, 3, 2012, с. 32-47. 

  

Сист. No: 28203

- 5 -

Сп/1/Г 62

Гергов, Теодор.  Физиогномично декодиране на личностни характеристики / Теодор Гергов. // Годишник по психология, 3, 2012, с. 268-278. 

  

Сист. No: 28211

- 6 -

Сп/1/В 83

Гусельцева, М. С.  Интеллектуальное наследие Ж. Пиаже: прочтение из современности / М. С. Гусельцева. // Вопросы психологии, 2016, N 5, с. 102-113. 

  

Сист. No: 28115

- 7 -

Сп/1/В 83

Гусельцева, М. С.  Психологические воззрения М. Фуко и его вклад в социогуманитарную методологию / М. С. Гусельцева. // Вопросы психологии, 2016, N 6, с. 38-48. 

  

Сист. No: 28225

- 8 -

Сп/37/Г 62

Даракчиева, София.  Аспекти на автономността в юношеска възраст / София Даракчиева. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 279-284. 

  

Сист. No: 28129

- 9 -

Сп/1/В 83

Донцов, А. И. и др.  Объективное и субъективное благополучие: два подхода к исследуемой проблеме / А. И. Донцов, Е. Б. Перелыгина, Александр М. Рикель. // Вопросы психологии, 2016, N 5, с. 3-14. 

  

Сист. No: 28112

- 10 -

Сп/1/В 83

Завершнева, Е. Ю.  "Сознание без слова": Л. С. Выготский о доречевом горизонте человека / Е. Ю. Завершнева. // Вопросы психологии, 2016, N 5, с. 71-87. 

  

Сист. No: 28114

- 11 -

Сп/37/Г 62

Иванова, Елена.  Вътрешна и външна локация на контрол при юноши / Елена Иванова. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 108-112. 

  

Сист. No: 28123

- 12 -

Сп/37/Г 62

Илхан, Ердинч.  Семействата с репродуктивни проблеми - тенденции и перспективи / Ердинч Илхан. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 285-290. 

  

Сист. No: 28130

- 13 -

Сп/37/Г 62

Конкьова, Алина Райчева.  Емоционалните преживявания на изоставените деца от 0 до 2 години / Алина Райчева Конкьова. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 85-90. 

  

Сист. No: 28121

- 14 -

Сп/37/Г 62

Кортезова, Елена Пенева.  Редуциране на тревожността при родители на деца със СОП в групова работа с арт терапевтични техники / Елена Пенева Кортезова. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 11-19. 

  

Сист. No: 28117

- 15 -

Сп/1/Ф 51

Крумова, Невена.  Параметри на Ероса между несъзнаваното и трансценденталното / Невена Крумова. // Философия, 2016, N 4, с.409-417. 

  

Сист. No: 28147

- 16 -

Сп/1/Г 62

Кръстев, Людмил и др.  Перспективни насоки в диференциално-психологическите изследвания / Людмил Кръстев, Биляна Йорданова. // Годишник по психология, 3, 2012, с. 69-83. 

  

Сист. No: 28204

- 17 -

Сп/1/Г 62

Кръстев, Людмил и др.  Психологически особености на зависимата личност - когнитивни, поведенчески и личностни характеристики / Людмил Кръстев, Биляна Йорданова. // Годишник по психология, 5, 2014, с. 97-108. 

  

Сист. No: 28218

- 18 -

Сп/1/Г 62

Кръстев, Людмил и др.  Психични отклонения, акцентуации и девиантно поведение / Людмил Кръстев, Биляна Йорданова. // Годишник по психология, 5, 2014, с. 109-124. 

  

Сист. No: 28219

- 19 -

Сп/1/Ф 51

Кръстева, Силвия.  Структуриране на личността в психоаналитичната перспектива / Силвия Кръстева. // Философия, 2016, N 4, с. 383-399. 

  

Сист. No: 28145

- 20 -

Сп/37/С 84

Кънева, Нели и др.  Емпатия и рефлексия / Нели Кънева, Кристиана Булдеева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 1, с. 78-87. 

  

Сист. No: 28232

- 21 -

Сп/1/Г 62

Маджаров, Емил.  Специфики на самооценката при осъдени за извършване на грабеж рецидивисти / Емил Маджаров. // Годишник по психология, 5, 2014, с. 70-96. 

  

Сист. No: 28217

- 22 -

Сп/1/Г 62

Мадолев, Васил и др.  Диспозиционно направление в теориите за личността и чертата нарцисизъм / Васил Мадолев, Елисавета Мичева. // Годишник по психология, 3, 2012, с. 84-99. 

  

Сист. No: 28205

- 23 -

Сп/1/Г 62

Манчева, Русанка Петкова.  Емоционална толерантност в конфликтни ситуации / Русанка Петкова Манчева. // Годишник по психология, 5, 2014, с. 62-69. 

  

Сист. No: 28216

- 24 -

Сп/1/Ф 51

Минков, Иво.  Хегел и Фройд. За еволюцията на съзнанието / Иво Минков. // Философия, 2016, N 4, с. 400-408. 

  

Сист. No: 28146

- 25 -

Сп/37/Г 62

Нешев, Петър.  Социалнопсихологически аспекти на общуването и междуличностните взаимоотношения / Петър Нешев. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с. 189-202. 

  

Сист. No: 28173

- 26 -

Сп/1/Г 62

Пенева, Ивелина.  Българска адаптация на личностна скала за изследване на асертивността / Ивелина Пенева. // Годишник по психология, 3, 2012, с. 315-333. 

  

Сист. No: 28214

- 27 -

Сп/1/Ф 51

Петров, Кирил.  История на човешката еволюция / Кирил Петров. // Философия, 2016, N 4, с. 418-435. 

  

Сист. No: 28148

- 28 -

Сп/1/В 83

Социальная тревога в подростковом и юношеском возрасте в контексте психологической безопасности  / О. А. Сагалакова и др. // Вопросы психологии, 2016, N 6, с. 63-75. 

  

Сист. No: 28226

- 29 -

Сп/1/Г 62

Стамболийска, Марияна.  Исторически поглед към термина чувствителност / Марияна Стамболийска. // Годишник по психология, 5, 2014, с.153-168. 

  

Сист. No: 28221

- 30 -

Сп/1/Г 62

Станоева, Гергана.  Факторна структура на "Скала за състрадателната любов" на Бевърли Феър и Сюзан Спречер / Гергана Станоева. // Годишник по психология, 3, 2012, с. 248-267. 

  

Сист. No: 28210

- 31 -

Сп/1/Г 62

Стоянова, Станислава и др.  Защитни механизми и приемане на другите - адаптиране на въпросник, измерващ четири защитни механизма / Станислава Стоянова, Милена Методиева. // Годишник по психология, 3, 2012, с. 114-142. 

  

Сист. No: 28206

- 32 -

Сп/1/Г 62

Стоянова, Станислава и др.  Стрес и мечтаене / Станислава Стоянова, Марина Грънчарова. // Годишник по психология, 3, 2012, с. 184-192. 

  

Сист. No: 28208

- 33 -

Сп/1/Г 62

Стоянова, Станислава и др.  Конформистки нагласи и нарцистични личностни особености / Станислава Стоянова, Йовка Ванчева. // Годишник по психология, 5, 2014, с. 140-152. 

  

Сист. No: 28220

- 34 -

Сп/1/В 83

Чуприкова, Наталья Ивановна.  Монизм Спинозы как основа материалистического решения психофизиологической проблемы / Наталья Ивановна Чуприкова. // Вопросы психологии, 2016, N 6, с. 3-19. 

  

Сист. No: 28223

- 35 -

Сп/1/В 83

Шадриков, Владимир Дмитриевич и др.  Продуктивность порождения мысли у лиц с разным уровнем интеллектуального развития / Владимир Дмитриевич Шадриков, С. С. Кургинян. // Вопросы психологии, 2016, N 6, с. 114-129. 

  

Сист. No: 28227

Логика

Етика

Религия

Обществени науки

- 36 -

Сп/1/В 83

Голубева, Н. А. и др.  Социализация современных подрастков: информационный контекст / Н. А. Голубева, Т. Д. Марцинковская. // Вопросы психологии, 2016, N 5, с. 15-27. 

  

Сист. No: 28113

- 37 -

Сп/1/Г 62

Манчева, Русанка Петкова.  Социалните норми - детерминанти на девиантното поведение / Русанка Петкова Манчева. // Годишник по психология, 3, 2012, с. 143-159. 

  

Сист. No: 28207

- 38 -

Сп/33/М 68

Монусова, Галина Алексеевна.  Восприятие иммигрантов европейским общественным мнением / Галина Алексеевна Монусова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 11, с. 58-71. 

  

Сист. No: 28153

- 39 -

Сп/34/О-25

Семов, Атанас.  Фундаментална доктрина за европейската интеграция : Основни особености на съюзния правен ред според Становище 2/13 на Съда на Европейския съюз : (Първа част) / Атанас Семов. // Общество и право, VIII, 2016, N 8, с. 52-70 (прод. бр. 9, с. 56-75). 

  

Сист. No: 28078

- 40 -

Сп/33/И 50

Стоянов, Евгени.  Основни положения на икономическата и правна концепция на изпълнението / Евгени Стоянов. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 100-111. 

  

Сист. No: 28102

- 41 -

Сп/33/М 68

Цапенко, Ирина Павловна.  Экономические ресурсы этнокультурного разнообразия / Ирина Павловна Цапенко. // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 11, с.35-46. 

  

Сист. No: 28151

Демография. Статистика

Социология

- 42 -

Сп/37/Г 62

Калагларски, Георги.  Несподелената или невъзможна любов (феноменът "доверие" между граждани и държава) / Георги Калагларски. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с. 203-208. 

  

Сист. No: 28174

Политика

- 43 -

Сп/32/М 45

Алексиева, Невена.  Регионализмът в Европейския съюз в условията на криза / Невена Алексиева. // Международни отношения, XLV, 2016, N 5-6, с. 179-186. 

  

Сист. No: 28092

- 44 -

Сп/35/С 35

Ангелов, Иван.  Истината за ползите и вредите от присъединяването ни към Европейския съюз / Иван Ангелов. // Сигурност, IX, 2017, N 1, с. 16-24. 

  

Сист. No: 28182

- 45 -

Сп/32/М 45

Борисов, Орлин.  Трансграничният тероризъм - глобална опасност / Орлин Борисов. // Международни отношения, XLV, 2016, N 5-6, с. 89-102. 

  

Сист. No: 28088

- 46 -

Сп/37/Г 62

Бояджиева, Надя.  Науката за международните отношения в съвременния свят. Студия / Надя Бояджиева. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с. 165-188. 

  

Сист. No: 28172

- 47 -

Сп/32/М 45

Боянов, Боян.  Севернокорейската ядрена заплаха - преувеличена, но и непреодолима / Боян Боянов. // Международни отношения, XLV, 2016, N 5-6, с. 141-156. 

  

Сист. No: 28090

- 48 -

Сп/32/А 45

Запад и мусулыманский мир: обострение противоречий . // Актуальные проблемы Европы, 2016, N 3, с. 207. 

  

Сист. No: 28071

- 49 -

Сп/32/М 45

Иванов, Сергей.  "Ислямска държава" срещу исляма / Сергей Иванов. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 1, с. 63-66. 

  

Сист. No: 28137

- 50 -

Сп/3/М 68

К 25-летию новых независимых государств . // Мир перемен, 2016, N 4, с. 10-74. 

  

Сист. No: 28097

- 51 -

Сп/33/И 50

Каменов, Камен.  Политическият процес - устойчивост чрез власт, решения и поведение / Камен Каменов. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 5, с. 3-28. 

  

Сист. No: 28105

- 52 -

Сп/33/М 68

Квашнин, Юрий Дмитриевич и др.  Миграционный кризис в ЕС: национальные ответы на общий вызов / Юрий Дмитриевич Квашнин и др. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 1, с. 97-107. 

   Други автори: Алексей Кузнецов, Ольга Трофимова, Анна Четверикова. 

  

Сист. No: 28160

- 53 -

Сп/35/С 35

Коларова, Мая.  Медии и тероризъм: нови перспективи / Мая Коларова. // Сигурност, VIII, 2016, N 11, с. 32-35. 

  

Сист. No: 28074

- 54 -

Сп/33/М 68

Лапкин, Владимир Валентинович и др.  Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве: роль внешнеполитических факторов / Владимир Валентинович Лапкин, Владимир Игоревич Пантин. // Мировая экономика и междунар. отношения, 2016, N 12, с. 92-103. 

  

Сист. No: 28099

- 55 -

Сп/33/М 68

Ларин, Виктор Лаврентьевич.  Российско-китайское трансграничье в контексте проектов Евразийской интеграции / Виктор Лаврентьевич Ларин. // Мировая экономика и междунар. отношения, 2016, N 12, с. 69-81. 

  

Сист. No: 28098

- 56 -

Сп/35/С 35

Махлелиева-Кларксън, Лора Атанасова.  Лисабонският договор в контекста на правните проблеми за свободата, сигурността и правосъдието / Лора Атанасова Махлелиева-Кларксън. // Сигурност, VIII, 2016, N 11, с. 36-40. 

  

Сист. No: 28075

- 57 -

Сп/32/А 45

Миграционный кризис в современной Европе и перспективы его разрешения [Тема на броя] . // Актуальные проблемы Европы, 2016, N 4, 245 с.. 

  

Сист. No: 28222

- 58 -

Сп/32/М 45

Пламенов, Пламен.  Ислям, радикализация на младите хора, миграционен наплив към ЕС (теоретичен поглед) / Пламен Пламенов. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 1, с. 53-62. 

  

Сист. No: 28136

- 59 -

Сп/32/М 45

Пъчев, Пламен.  Обществените нагласи в България относно съвременната миграция / Пламен Пъчев. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 1, с. 67-78. 

  

Сист. No: 28138

- 60 -

Сп/33/М 68

Растольцев, Сергей Владимирович.  Теоретические подходы к исследованию "затяжных" конфликтов в Европе / Сергей Владимирович Растольцев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 11, с. 47-57. 

  

Сист. No: 28152

- 61 -

Сп/35/С 35

Сачев, Евгений.  Банкрутът на световната финансово-политическа система и "балканизацията" на ислямските държави от Близкия Изток / Евгений Сачев. // Сигурност, IX, 2017, N 1, с. 35-37. 

  

Сист. No: 28183

- 62 -

Сп/35/С 35

Стефанов, Нако.  За някои неща от скритата история на Европейския съюз (ЕС) / Нако Стефанов. // Сигурност, VIII, 2016, N 12, с. 43-49. 

  

Сист. No: 28072

- 63 -

Сп/35/С 35

Стойков, Стойко и др.  Ерозията на съвременната национална държава и "знаците по пътя" на тероризма / Стойко Стойков, Петър Маринов, Румен Маринов. // Сигурност, VIII, 2016, N 12, с. 72-75. 

  

Сист. No: 28073

- 64 -

Сп/33/М 68

Украйна: зарубежная помощь как инструмент "мягкой силы" . // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 11, с.103-114. 

  

Сист. No: 28155

- 65 -

Сп/33/М 68

Хохлов, Игорь Игоревич.  Идеологическое обоснование терроризма как инструмента / Игорь Игоревич Хохлов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 1, с. 47-52. 

  

Сист. No: 28156

- 66 -

Сп/32/М 45

Цеков, Иво.  Нови тенденции в американската външна политика след последните президентски избори / Иво Цеков. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 1, с. 79-88. 

  

Сист. No: 28139

- 67 -

Сп/32/М 45

Чуков, Владимир.  Хибридният характер на армията на ИДИЛ и подходите на САЩ, ЕС и Русия спрямо групировката / Владимир Чуков. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 1, с. 17-52. 

  

Сист. No: 28135

- 68 -

Сп/33/М 68

Шейнис, Виктор Леонидович.  Европейская интеграция вчера и сегодня / Виктор Леонидович Шейнис. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 1, с. 53-66. 

  

Сист. No: 28158

Икономика. Икономически науки

- 69 -

Сп/33/Н 25

Александрова, Александрина.  Европейска данъчна практика при облагането с ДДС - аналитични аспекти / Александрина Александрова. // Народностопански архив, LXIX, 2016, N 4, с. 66-80. 

  

Сист. No: 28247

- 70 -

Сп/33/И 50

Балева, Даниела.  Бюджет за защита на населението при бедствия / Даниела Балева. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 5, с. 136-148. 

  

Сист. No: 28107

- 71 -

Сп/33/И 50

Велушев, Милен.  Проблемът с икономическия растеж на България: могат ли преките чуждестранни инвестиции да помогнат / Милен Велушев. // Икономика 21, VI, 2016, N 2, с. 112-124. 

  

Сист. No: 28245

- 72 -

Сп/37/Г 62

Вълчева, Теодора Валентинова.  Национален туризъм в България / Теодора Валентинова Вълчева. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 347-353. 

  

Сист. No: 28134

- 73 -

Сп/37/Г 62

Георгиев, Георги.  Инструментариум за оценка на стратегическото развитие на членовете на Националния съюз на трудовопроизводителните кооперации / Георги Георгиев. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с. 231-239. 

  

Сист. No: 28177

- 74 -

Сп/33/Б 44

Емилова, Петя.  Електронното обучение в бизнес организациите - нови концепции, технологии и модели / Петя Емилова. // Бизнес управление, XXVI, 2016, N 3, с. 24-49. 

  

Сист. No: 28233

- 75 -

Сп/33/ В 52

Жигалов, Вячеслав Михайлович и др.  Применение современных концепций государственного управления для достижения целей новой климатической политики / Вячеслав Михайлович Жигалов, Надежда Викторовна Пахомова. // Вестн. СПбУ. Сер. 5, Экономика, 2016, N 3, с. 74-94. 

  

Сист. No: 28143

- 76 -

Сп/33/И 50

Зафирова, Цвета.  Управление на нефинансовите рискове при вземане на стратегически решения / Цвета Зафирова. // Икономика 21, VI, 2016, N 1, с. 3-21. 

  

Сист. No: 28239

- 77 -

Сп/33/И 50

Зверяков, Михаил.  В търсене на изход от кризата / Михаил Зверяков. // Икономика 21, VI, 2016, N 2, с. 3-22. 

  

Сист. No: 28241

- 78 -

Сп/37/Г 62

Иванова, Виржиния.  Ролята на процедурата "Due diligence" при сделките за сливания и поглъщания / Виржиния Иванова. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с. 84-93. 

  

Сист. No: 28166

- 79 -

Сп/37/Г 62

Ковачев, Венелин Христов.  Феноменът Crowdsourcing в Web 2.0 маркетинга / Венелин Христов Ковачев. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 319-325. 

  

Сист. No: 28132

- 80 -

Сп/33/И 50

Колева, Росица и др.  Статистически методи за анализ на бизнес риска / Росица Колева, Стела Касабова. // Икономика 21, VI, 2016, N 1, с. 93-104. 

  

Сист. No: 28240

- 81 -

Сп/33/М 68

Кондратиев, Владимир.  Политика локализации производства как инструмент модернизации / Владимир Кондратиев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 1, с. 67-77. 

  

Сист. No: 28157

- 82 -

Сп/37/Г 62

Косев, Христо Иванов.  Икономическият възход на Китай (1978 - 2015) / Христо Иванов Косев. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 369-375. 

  

Сист. No: 28133

- 83 -

Сп/1/Г 62

Кръстев, Иван.  Познанието и възприятието като когнитивни процеси, влияещи върху поведението на потребителя / Иван Кръстев. // Годишник по психология, 3, 2012, с. 238-247. 

  

Сист. No: 28209

- 84 -

Сп/32/М 45

Маринов, Велко.  Регионализмът в съвременната световна икономика / Велко Маринов. // Международни отношения, XLV, 2016, N 5-6, с. 157-178. 

  

Сист. No: 28091

- 85 -

Сп/33/С 54

Ненков, Валери и др.  Оптимизиране на политиката на финансиране на инвестициите в предприятието / Валери Ненков, Цветелина Ненкова. // Социално-икономически анализи, 2016, N 2, с. 134-139. 

  

Сист. No: 28180

- 86 -

Сп/33/И 50

Николов, Георги.  Роля и значение на държавните политики и стратегии за регионалното развитие на икономиката / Георги Николов. // Икономическа мисъл, LXI, 2016, N 5, с. 119-135. 

  

Сист. No: 28106

- 87 -

Сп/33/Б 44

Отварухина, Н. С. и др.  Особености на интернационализацията на бизнеса в условията на ниска конкурентоспособност / Н. С. Отварухина, А. Н. Милникова. // Бизнес управление, XXVI, 2016, N 4, с. 70-80. 

  

Сист. No: 28238

- 88 -

Сп/33/Н 25

Павлова, Марияна.  Фискалната децентрализация в РБългария - финансови ефекти и регионални аспекти / Марияна Павлова. // Народностопански архив, LXIX, 2016, N 4, с. 28-51. 

  

Сист. No: 28246

- 89 -

Сп/33/ В 52

Пашке, Мариан и др.  Обеспечение редкоземельными металлами "зеленой" энергетики в контексте устойчивого развития / Мариан Пашке, Игорь Борисович Сергеев, Олеся Юрьевна Лебедева. // Вестн. СПбУ. Сер. 5, Экономика, 2016, N 3, с. 56-73. 

  

Сист. No: 28142

- 90 -

Сп/37/Г 62

Попова, Даниела.  Кулинарният туризъм като културен проект / Даниела Попова. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с. 119-148. 

  

Сист. No: 28169

- 91 -

Сп/33/ В 52

Порфирьев, Борис и др.  Альтернативная энергетика и социально ориентированная экономика / Борис Порфирьев, С. А. Рогинко. // Вестн. СПбУ. Сер. 5, Экономика, 2016, N 3, с. 4-19. 

  

Сист. No: 28140

- 92 -

Сп/33/ В 52

Разманова, Светлана Валерьевна.  Анализ эффективности транснациональных сделок слияний и поглощений на развивающихся рынках капитала / Светлана Валерьевна Разманова. // Вестн. СПбУ. Сер. 5, Экономика, 2016, N 3, с. 20-37. 

  

Сист. No: 28141

- 93 -

Сп/33/М 68

Сауткина, Вера Алексеевна.  Возрождение солидарной экономики: попытка реализации утопии или реальная мотивация к развитию? / Вера Алексеевна Сауткина. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 1, с. 88-96. 

  

Сист. No: 28159

- 94 -

Сп/37/Г 62

Славов, Здравко Димитров и др.  Многокритериалната оптимизация и модела на Марковиц в модерната теория на портфейла / Здравко Димитров Славов, Ирена Станева. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с. 41-83. 

  

Сист. No: 28165

- 95 -

Сп/33/И 50

Славова, Миланка.  Дигитална трансформация на бизнеса / Миланка Славова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 142-149. 

  

Сист. No: 28104

- 96 -

Сп/35/С 35

Стефанов, Нако.  Бедността в България - 2014-2016 година / Нако Стефанов. // Сигурност, IX, 2017, N 1

  

Сист. No: 28181

- 97 -

Сп/33/И 50

Терзиев, Венелин.  Развитие на пазара на труда в България и влияние на провежданите политики в областта на заетостта и безработицата / Венелин Терзиев. // Икономика 21, VI, 2016, N 2, с. 23-64. 

  

Сист. No: 28242

- 98 -

Сп/33/И 50

Ценков, Юри.  Модел за оценка на икономическата сигурност на България / Юри Ценков. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 41-50. 

  

Сист. No: 28101

- 99 -

Сп/37/Г 62

Чакърова, Виктория.  Особености на политиката по сливанията/поглъщанията в Европейския съюз / Виктория Чакърова. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с. 105-118. 

  

Сист. No: 28168

- 100 -

Сп/33/Б 44

Янков, Никола.  Холистичен подход към регионалното бизнес развитие / Никола Янков. // Бизнес управление, XXVI, 2016, N 4, с. 7-30. 

  

Сист. No: 28236

Право

- 101 -

Сп/34/П 84

Банов, Христо.  "Европа 2020" и трудовият договор за обучение по време на работа / Христо Банов. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 4, с. 47-63. 

  

Сист. No: 28083

- 102 -

Сп/34/С 96

Близнашки, Георги.  Еволюция на понятието за конституционализъм / Георги Близнашки. // Съвременно право, XXVII, 2016, N 3, с. 7-36. 

  

Сист. No: 28085

- 103 -

Сп/34/Н 32

Воденичаров, Александър.  Някои дискусионни въпроси в законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс / Александър Воденичаров. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн.28, 2015, с. 59-75. 

  

Сист. No: 28187

- 104 -

Сп/37/Г 62

Воденичаров, Асен.  Някои дискусионни въпроси във връзка с проекта за Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество / Асен Воденичаров. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с. 23-40. 

  

Сист. No: 28164

- 105 -

Сп/37/Г 62

Ганецовска, Деница.  Форми на управление на етажната собственост - общо събрание и сдружение на собствениците / Деница Ганецовска. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с.224-230. 

  

Сист. No: 28176

- 106 -

Сп/34/О-25

Георгиев, Людмил.  Криминалистичната одорология - "ябълката на раздора" в наказателния процес / Людмил Георгиев. // Общество и право, VIII, 2016, N 10, с. 28-41. 

  

Сист. No: 28080

- 107 -

Сп/34/Н 32

Германов, Герман.  Нормативната уредба на специалните разузнавателни средства и фигурата на служителя под прикритие по трудния път на синхронизацията на нашето действащо право с европейското законодателство / Герман Германов. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн. 28, 2015, с. 209-222. 

  

Сист. No: 28197

- 108 -

Сп/34/Т 96

Градинарова, Таня Панайотова.  Подлежат ли на отмяна по реда на глава 24 ГПК решенията на Окръжния съд по жалби срещу действията на съдебния изпълнител / Таня Панайотова Градинарова. // Търговско право, 2016, N 4, с. 25-36. 

  

Сист. No: 28116

- 109 -

Сп/34/Н 32

Градинарова, Таня Панайотова.  Производство по отказ за изпълнение на съдебно решение на държава-членка на Европейския съюз, по регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на съвета относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански... / Таня Панайотова Градинарова. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн.28, 2015, с. 97-106. 

  

Сист. No: 28189

- 110 -

Сп/37/Г 62

Грунова, Анастасия Атанасова.  Тенденции и проблеми пред патентното законодателство на Европейския съюз / Анастасия Атанасова Грунова. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 221-225. 

  

Сист. No: 28126

- 111 -

Сп/34/Н 32

Драганов, Живко.  Интелектуалната собственост като основно право / Живко Драганов. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн. 28, 2015, с. 151-160. 

  

Сист. No: 28194

- 112 -

Сп/37/Г 62

Илиева, Мария.  Универсални принципи в системата на правото / Мария Илиева. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с. 18-22. 

  

Сист. No: 28163

- 113 -

Сп/34/О-25

Йосифова, Мария.  Възстановителното право - утопия или постижима правна реалност / Мария Йосифова. // Общество и право, VIII, 2016, N 10, с. 62-74. 

  

Сист. No: 28082

- 114 -

Сп/37/Г 62

Киселичкова, Теодора Атанасова.  Трафик на хора. Разграничаване и проблеми на трафика на хора и сходни на него престъпления / Теодора Атанасова Киселичкова. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 263-269. 

  

Сист. No: 28127

- 115 -

Сп/34/Н 32

Клечерова, Михаела.  Добри практики и специализирани инструменти за разследване на престъпления, извършени от организирани престъпни групи, на водещите държави от Европейския съюз. Какво трябва да се подобри в българското законодателство? / Михаела Клечерова. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн. 28, 2015, с. 277-285. 

  

Сист. No: 28199

- 116 -

Сп/34/Н 32

Ковачева, Галина.  Корпоративни престъпления с имущество от фондовете на Европейския съюз / Галина Ковачева. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн. 28, 2015, с. 166-171. 

  

Сист. No: 28195

- 117 -

Сп/34/Н 32

Константинов, Емил.  Действие на директивите на Европейския съюз в националното право / Емил Константинов. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн.28, 2015, с. 53-58. 

  

Сист. No: 28186

- 118 -

Сп/1/Г 62

Маджаров, Емил и др.  Помилването през очите на лишените от свобода / Емил Маджаров, Петрана Стойкова. // Годишник по психология, 3, 2012, с. 304-314. 

  

Сист. No: 28213

- 119 -

Сп/34/П 84

Манева, Веселина.  Конституционни основи на правата на интелектуална собственост / Веселина Манева. // Правна мисъл, LVII, 2016, N 4, с. 108-122. 

  

Сист. No: 28084

- 120 -

Сп/33/И 50

Маринова, Дарина.  Режим на "макро" и ""микро" отговорност на превозвачите по договорите за международен превоз на товари по море - новите международноправни перспективи / Дарина Маринова. // Икономически и социални алтернативи, 2016, N 4, с. 112-120. 

  

Сист. No: 28103

- 121 -

Сп/34/Н 32

Марков, Марчо.  Стратегия за гражданските организации в контекста на правото на Европейския съюз / Марчо Марков. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн.28, 2015, с. 107-119. 

  

Сист. No: 28190

- 122 -

Сп/34/С 96

Марков, Румен.  За противоконституционните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.74 от 26.09.2015 г.) / Румен Марков. // Съвременно право, 2016, N 4, с. 7-18. 

  

Сист. No: 28108

- 123 -

Сп/34/Н 32

Матеева, Екатерина.  Приспособяването на българското законодателство за целите на Глава VI от Регламент (ЕС) № 650/2012 относно съдаването на европейското удостоверение за наследство / Екатерина Матеева. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн.28, 2015, с. 9-39. 

  

Сист. No: 28184

- 124 -

Сп/34/Н 32

Наумова, Стефка.  Правно-социологически проблеми на действащото българско антидискриминационно законодателство в контекста на правото на Европейския съйз / Стефка Наумова. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн.28, 2015, с. 40-52. 

  

Сист. No: 28185

- 125 -

Сп/34/О-25

Начева, Снежана.  Правата на човека : Извървяният път за признаване и зачитане на достойнството на личността (в търсене на юридическата мяра) / Снежана Начева. // Общество и право, VIII, 2016, N 10, с. 6-11. 

  

Сист. No: 28079

- 126 -

Сп/34/Н 32

Недев, Валентин.  Специалните разузнавателни средства в системата на способите на доказване в наказателното производство - криминалистически аспекти / Валентин Недев. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн.28, 2015, с.86-96. 

  

Сист. No: 28188

- 127 -

Сп/34/Н 32

Нешев, Петър.  Правни и психологически аспекти на делинквентното, аномалното и девиантното поведение / Петър Нешев. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн.28, 2015, с. 140-150. 

  

Сист. No: 28193

- 128 -

Сп/37/Г 62

Николова, Цветелина Тодорова.  Прането на пари в българското наказателно право / Цветелина Тодорова Николова. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 270-278. 

  

Сист. No: 28128

- 129 -

Сп/34/О-25

Пенев, Йордан.  Проактивно криминално разследване / Йордан Пенев. // Общество и право, VIII, 2016, N 10, с. 42-54. 

  

Сист. No: 28081

- 130 -

Сп/34/Н 32

Петрова, Мария Петрова.  Произходът по Семейния кодекс на Република България и по Гражданския кодекс на Кралство Испапия / Мария Петрова Петрова. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн. 28, 2015, с. 301-307. 

  

Сист. No: 28202

- 131 -

Сп/37/Г 62

Петрова, Петя Иванова.  Графично изследване на почерци. Почеркова експертиза на документ чрез методи на ръчни и софтуерни инструменти / Петя Иванова Петрова. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 302-305. 

  

Сист. No: 28131

- 132 -

Сп/34/Н 32

Радев, Орлин.  Информационната парадигма (от задължение за информиране към задължително информиране) / Орлин Радев. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн.28, 2015, с. 128-139. 

  

Сист. No: 28192

- 133 -

Сп/34/О-25

Раймундов, Петър.  Пострадалият от престъпление : Съответства ли правният статут на пострадалия по НПК с изискванията на Конституцията на Република България? / Петър Раймундов. // Общество и право, 2017, N 1, с. 40-54. 

  

Сист. No: 28230

- 134 -

Сп/37/Г 62

Рачева, Вяра.  Международноправна закрила на културните ценности / Вяра Рачева. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 215-220. 

  

Сист. No: 28125

- 135 -

Сп/34/О-25

Русева, Невена.  Престъпления в резултат на професионална непредпазливост : Съдебните експертизи при разследването на престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост / Невена Русева. // Общество и право, VIII, 2016, N 8, с. 28-41. 

  

Сист. No: 28077

- 136 -

Сп/37/Г 62

Стоянов, Димитър и др.  По някои въпроси, касаещи правото на аборт / Димитър Стоянов, Томас Димчов Кехайов. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 91-95. 

  

Сист. No: 28122

- 137 -

Сп/34/С 96

Сърбинова, Дафина.  Международният елемент при арбитражните споразумения с уговорка за арбитраж в чужбина / Дафина Сърбинова. // Съвременно право, 2016, N 4, с. 19-39. 

  

Сист. No: 28109

- 138 -

Сп/34/Н 32

Тюлеоглуева, Лейман.  Актуални проблеми на законодателството по отношение на лица с увреждания (европейски принципи и подходи) / Лейман Тюлеоглуева. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн. 28, 2015, с. 247-265. 

  

Сист. No: 28200

- 139 -

Сп/34/Н 32

Тянкова, Янка.  Новите изисквания към българския законодател съгласно препоръка на ЕК от 12.03.2014 г. за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията / Янка Тянкова. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн.28, 2015, с. 120-127. 

  

Сист. No: 28191

- 140 -

Сп/37/Г 62

Христов, Петър.  За юридическия термин "национална сигурност" според Конституцията на Република България / Петър Христов. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с. 13-17. 

  

Сист. No: 28162

- 141 -

Сп/1/Ф 51

Цанев, Иван.  Структура на съдебната реч. Реторически дискурс на обвинителната и защитна реч / Иван Цанев. // Философия, 2016, N 4, с. 377-382. 

  

Сист. No: 28144

- 142 -

Сп/34/С 96

Цеков, Александър.  Режими на извънредно положение във Франция / Александър Цеков. // Съвременно право, 2016, N 4, с. 40-59. 

  

Сист. No: 28110

- 143 -

Сп/34/О-25

Шопова, Петя.  Същност и особености на приложната криминология / Петя Шопова. // Общество и право, 2017, N 1, с. 60-65. 

  

Сист. No: 28231

Обществено управление

- 144 -

Сп/34/Н 32

Димитрова, Диана.  Актуални правни аспекти при договора за обществени поръчки / Диана Димитрова. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн. 28, 2015, с. 229-239. 

  

Сист. No: 28198

- 145 -

Сп/34/Н 32

Иванов, Христо.  Опазване на обществения ред в региони с компактно ромско население / Христо Иванов. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн. 28, 2015, с. 286 -293. 

  

Сист. No: 28201

- 146 -

Сп/34/О-25

Хубенова, Маргарита.  Електронен подпис : Използване на електронни подписи при заявяване на електронни административни услуги / Маргарита Хубенова. // Общество и право, VIII, 2016, N 8, с. 17-27. 

  

Сист. No: 28076

- 147 -

Сп/34/Н 32

Янев, Яни.  Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013. Споразумение за партньорство 2014-2020 г. Прани аспекти / Яни Янев. // Науч. алманах ВСУ "Черноризец Храбър". Сер. Юрид. науки и общ. сигурност, Кн. 28, 2015, с. 191-208. 

  

Сист. No: 28196

Военни науки. Военно изкуство

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 148 -

Сп/34/С 96

Стайков, Ивайло.  Договори за осигурително посредничество в допълнителното социално осигуряване / Ивайло Стайков. // Съвременно право, 2016, N 4, с. 60-81. 

  

Сист. No: 28111

Възпитание. Образование. Просвета

- 149 -

Сп/0/И 73

Висшето образование и пазарът на труда [Тема на броя] . // [ИНФО] INFO свят, 2016, N 3, 60 с. 

  

Сист. No: 28149

- 150 -

Сп/33/М 68

Волков, Алексей Михайлович.  Образование в Швеции / Алексей Михайлович Волков. // Мировая экономика и междунар. отношения, LX, 2016, N 11, с. 84-91. 

  

Сист. No: 28154

- 151 -

Сп/0/И 73

Качество и нови модели на преподаване и учене - предпоставки за конкурентоспособността на висшето образование [Тема на броя] . // [ИНФО] INFO свят, 2016, N 4, 44 с.. 

  

Сист. No: 28150

- 152 -

Сп/37/П 92

Михалева, Бисерка.  Медиацията - една доказано добра педагогическа практика за справяне с училищната агресия / Бисерка Михалева. // Професионално образование, XIX, 2017, N 2, с. 158-168. 

  

Сист. No: 28229

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

- 153 -

Сп/33/И 50

Мишева, Ирена.  Екологичното застраховане - елемент от управлението на риска в предприятията с опасно производство / Ирена Мишева. // Икономика 21, VI, 2016, N 2, с. 65-92. 

  

Сист. No: 28243

- 154 -

Сп/33/Б 44

Панагорец, Йоана и др.  Политики за опазване на околната среда в Румъния и финансовите инструменти за тяхното осъществяване / Йоана Панагорец, Драгош Панагорец. // Бизнес управление, XXVI, 2016, N 4, с. 31-45. 

  

Сист. No: 28237

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

Медицина

- 155 -

Сп/37/Г 62

Димитров, Орлин и др.  Възможни поражения и превенция от земетресения и цунами в района н. Сиврибурун - н. Шабла на Черноморското крайбрежие / Орлин Димитров, Георги Пърличев, Галин Петров. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с. 251-259. 

  

Сист. No: 28179

Управление

- 156 -

Сп/37/Г 62

Желязкова, Албена.  Обществената мисия на училището и прилагане на PR технологията / Албена Желязкова. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с. 240-250. 

  

Сист. No: 28178

- 157 -

Сп/33/Б 44

Кирилов, Росен.  Софтуерни решения за управление на проекти, съфинансирани по оперативните програми на Европейския съюз / Росен Кирилов. // Бизнес управление, XXVI, 2016, N 3, с. 50-68. 

  

Сист. No: 28234

- 158 -

Сп/37/П 92

Марков, Александър С.  Синергия между функциите фасилити мениджмънт и управление на човешките ресурси в съвременните организации / Александър С. Марков. // Професионално образование, XIX, 2017, N 2, с. 133-142. 

  

Сист. No: 28228

- 159 -

Сп/1/В 83

Нечаев, Николай Николаевич и др.  Речевая коммуникация и предметная деятельность: взаимосвязь и взаимозависимость / Николай Николаевич Нечаев, Г. И. Резницкая. // Вопросы психологии, 2016, N 6, с. 19-37. 

  

Сист. No: 28224

- 160 -

Сп/37/Г 62

Николаева, Велислава.  Коучинг технология в управлението на бизнес организацията / Велислава Николаева. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с. 94-104. 

  

Сист. No: 28167

- 161 -

Сп/33/И 50

Хаджиева, Ваня.  Приложение на контролинг концепцията, като съвременен управленски инструмент / Ваня Хаджиева. // Икономика 21, VI, 2016, N 2, с. 93-111. 

  

Сист. No: 28244

- 162 -

Сп/37/Г 62

Щефаниова, Божена.  Prактично за Prиморско 2.0и 3.0 / Божена Щефаниова. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 52-58. 

  

Сист. No: 28119

Счетоводство

Фина механика. Автоматика

- 163 -

Сп/33/Б 44

Маринова, Наталия и др.  Анализ на решенията на световните доставчици на IaaS облачни услуги / Наталия Маринова, Бойчо Бойчев. // Бизнес управление, XXVI, 2016, N 3, с. 69-86. 

  

Сист. No: 28235

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 164 -

Сп/37/Г 62

Кърджиева, Мария.  Академичен танцов театър "Черноризец Храбър". Творчески сезон 2014/2015 / Мария Кърджиева. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с. 149-153. 

  

Сист. No: 28170

Градоустройство. Ландшафт

Архитектура

- 165 -

Сп/7/А 90

Булев, Тодор.  Търговският център Берн - Уест Сайд на арх. Даниел Либескинд / Тодор Булев. // Архитектура, 2016, N 6, с. 10-13. 

  

Сист. No: 28093

- 166 -

Сп/7/А 90

Вильчес-Ногерол, Владимир и др.  Очерки о становлении русской храмовой архитектуры : Византия. Киевская Русь / Владимир Вильчес-Ногерол, Ольга Кирюхина. // Архитектура. Строительство. Дизайн, 2016, N 3-4, с. 100-105. 

  

Сист. No: 28100

- 167 -

Сп/37/Г 62

Керемидчиев, Д. и др.  Проектиране и изследване на енергоефективна сграда / Д. Керемидчиев, Недко Ралев, Стоян Ефремов. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с. 127-133. 

  

Сист. No: 28124

- 168 -

Сп/7/А 90

Ковачев, Атанас.  Един от големите архитекти на България. 125 години от рождението на чл.-кор. на БАН проф. арх. Станчо Белковски (1891-1962) / Атанас Ковачев. // Архитектура, 2016, N 6, с. 14-21. 

  

Сист. No: 28094

- 169 -

Сп/7/А 90

Козлев, Бисер.  Архитектура на дипломацията - видове сгради на дипломатически представителства / Бисер Козлев. // Архитектура, 2016, N 6, с. 30-33. 

  

Сист. No: 28095

- 170 -

Сп/37/Г 62

Николова, Стефани Димчева.  Фрактали. Приложение в архитектурата / Стефани Димчева Николова. // Год. Бургаски свободен унив., XXXIII, 2016, с 67-73. 

  

Сист. No: 28120

- 171 -

Сп/7/А 90

Сенкова, Ани.  Обществени училищни пространства. Ползите от градоустройството при проектиране на училищни сгради / Ани Сенкова. // Архитектура, 2016, N 6, с. 34-35. 

  

Сист. No: 28096

Спорт

Езикознание. Филология

- 172 -

Сп/37/Г 62

Маринов, Димитър.  Имената пилигрими в българската ойконимия на Варненско и Добричко / Димитър Маринов. // Год. ВСУ "Черноризец Храбър", Т.21, 2015, с. 154-161. 

  

Сист. No: 28171


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Александрина 69 
Алексиева, Невена 43 
Ангелов, Иван 44 
Арабаджиева, Христина 2 3 
Асенова, Иванка 3 
Балева, Даниела 70 
Банов, Христо 101 
Бибикова, Ольга 57 
Близнашки, Георги 102 
Бойчев, Бойчо 163 
Борисов, Орлин 45 
Бояджиева, Надя 46 
Боянов, Боян 47 
Булдеева, Кристиана 20 
Булев, Тодор 165 
Ванчева, Йовка 33 
Велушев, Милен 71 
Вильчес-Ногерол, Владимир 166 
Воденичаров, Александър 103 
Воденичаров, Асен 104 
Волков, Алексей Михайлович 150 
Вълчева, Теодора Валентинова 72 
Ганецовска, Деница 105 
Георгиев, Георги 73 
Георгиев, Любомир 4 
Георгиев, Людмил 106 
Гергов, Теодор 5 
Германов, Герман 107 
Голубева, Н. А. 36 
Градинарова, Таня Панайотова 108 109 
Грунова, Анастасия Атанасова 110 
Грънчарова, Марина 32 
Гусельцева, М. С. 6 7 
Даракчиева, София 8 
Димитров, Орлин 155 
Димитрова, Диана 144 
Долгов, Б. В. 57 
Донцов, А. И. 9 
Драганов, Живко 111 
Емилова, Петя 74 
Ефремов, Стоян 167 
Желязкова, Албена 156 
Жигалов, Вячеслав Михайлович 75 
Завершнева, Е. Ю. 10 
Зафирова, Цвета 76 
Зверяков, Михаил 77 
Иванов, Сергей 49 
Иванов, Христо 145 
Иванова, Виржиния 78 
Иванова, Елена 11 
Илиева, Мария 112 
Илхан, Ердинч 12 
Йорданова, Биляна 16 17 18 
Йосифова, Мария 113 
Калагларски, Георги 42 
Каменов, Камен 51 
Касабова, Стела 80 
Квашнин, Юрий Дмитриевич 52 
Керемидчиев, Д. 167 
Кехайов, Томас Димчов 136 
Кирилов, Росен 157 
Кирюхина, Ольга 166 
Киселичкова, Теодора Атанасова 114 
Клечерова, Михаела 115 
Ковачев, Атанас 168 
Ковачев, Венелин Христов 79 
Ковачева, Галина 116 
Козлев, Бисер 169 
Коларова, Мая 53 
Колева, Росица 80 
Кондратиев, Владимир 81 
Кондратьева, Тамара Степановна 57 
Конкьова, Алина Райчева 13 
Константинов, Емил 117 
Кортезова, Елена Пенева 14 
Косев, Христо Иванов 82 
Крумова, Невена 15 
Кръстев, Иван 83 
Кръстев, Людмил 16 17 18 
Кръстева, Силвия 19 
Кузнецов, Алексей 52 
Кургинян, С. С. 35 
Кънева, Нели 20 
Кърджиева, Мария 164 
Лапкин, Владимир Валентинович 54 
Ларин, Виктор Лаврентьевич 55 
Лебедева, Олеся Юрьевна 89 
Маджаров, Емил 21 118 
Мадолев, Васил 22 
Манева, Веселина 119 
Манчева, Русанка Петкова 23 37 
Маринов, Велко 84 
Маринов, Димитър 172 
Маринов, Петър 63 
Маринов, Румен 63 
Маринова, Дарина 120 
Маринова, Наталия 163 
Марков, Александър С. 158 
Марков, Марчо 121 
Марков, Румен 122 
Марцинковская, Т. Д. 36 
Матеева, Екатерина 123 
Махлелиева-Кларксън, Лора Атанасова 56 
Методиева, Милена 31 
Милникова, А. Н. 87 
Минков, Иво 24 
Михалева, Бисерка 152 
Мичева, Елисавета 22 
Мишева, Ирена 153 
Монусова, Галина Алексеевна 38 
Нарочницкая, Екатерина Алексеевна 57 
Наумова, Стефка 124 
Начева, Снежана 125 
Недев, Валентин 126 
Ненков, Валери 85 
Ненкова, Цветелина 85 
Нечаев, Николай Николаевич 159 
Нешев, Петър 25 127 
Николаева, Велислава 160 
Николов, Георги 86 
Николова, Стефани Димчева 170 
Николова, Цветелина Тодорова 128 
Новоженова, И. С. 57 
Отварухина, Н. С. 87 
Павлова, Марияна 88 
Панагорец, Драгош 154 
Панагорец, Йоана 154 
Пантин, Владимир Игоревич 54 
Пахомова, Надежда Викторовна 75 
Пашке, Мариан 89 
Пенев, Йордан 129 
Пенева, Ивелина 26 
Перелыгина, Е. Б. 9 
Петров, Галин 155 
Петров, Кирил 27 
Петрова, Мария Петрова 130 
Петрова, Петя Иванова 131 
Пламенов, Пламен 58 
Погорельская, С. В. 57 
Попова, Даниела 90 
Порфирьев, Борис 91 
Потемкина, Ольга Юрьевна 57 
Примакова, Наталья Сергеевна 57 
Пърличев, Георги 155 
Пъчев, Пламен 59 
Радев, Орлин 132 
Разманова, Светлана Валерьевна 92 
Раймундов, Петър 133 
Ралев, Недко 167 
Растольцев, Сергей Владимирович 60 
Рачева, Вяра 134 
Резницкая, Г. И. 159 
Рикель, Александр М. 9 
Рогинко, С. А. 91 
Русева, Невена 135 
Сагалакова, О. А. 28 
Сауткина, Вера Алексеевна 93 
Сачев, Евгений 61 
Семов, Атанас 39 
Сенкова, Ани 171 
Сергеев, Игорь Борисович 89 
Славов, Здравко Димитров 94 
Славова, Миланка 95 
Стайков, Ивайло 148 
Стамболийска, Марияна 29 
Станева, Ирена 94 
Станоева, Гергана 30 
Стефанов, Нако 62 96 
Стойков, Стойко 63 
Стойкова, Петрана 118 
Стоянов, Димитър 136 
Стоянов, Евгени 40 
Стоянова, И. Я. 28 
Стоянова, Станислава 31 32 33 
Сърбинова, Дафина 137 
Терехина, О. В. 28 
Терзиев, Венелин 97 
Трофимова, Ольга 52 
Труевцев, Д. В. 28 
Тюлеоглуева, Лейман 138 
Тянкова, Янка 139 
Узунов, Д. 1 
Хаджиева, Ваня 161 
Хохлов, Игорь Игоревич 65 
Христов, Петър 140 
Хубенова, Маргарита 146 
Цанев, Иван 141 
Цапенко, Ирина Павловна 41 
Цеков, Александър 142 
Цеков, Иво 66 
Ценков, Юри 98 
Чакърова, Виктория 99 
Чернега, Владимир Николаевич 57 
Четверикова, Анна Сергеевна 52 
Чуков, Владимир 67 
Чуприкова, Наталья Ивановна 34 
Шадриков, Владимир Дмитриевич 35 
Шейнис, Виктор Леонидович 68 
Шопова, Петя 143 
Шухлова, Ю. А. 28 
Щефаниова, Божена 162 
Янев, Яни 147 
Янков, Никола 100 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Европа 2020" и трудовият договор за обучение по време на работа 101 
"Ислямска държава" срещу исляма 49 
"Сознание без слова": Л. С. Выготский о доречевом горизонте человека 10 
Prактично за Prиморско 2.0и 3.0 162 
Академичен танцов театър "Черноризец Храбър". Творчески сезон 2014/2015 164 
Актуални правни аспекти при договора за обществени поръчки 144 
Актуални проблеми на законодателството по отношение на лица с увреждания (европейски принципи и подходи) 138 
Альтернативная энергетика и социально ориентированная экономика 91 
Анализ на решенията на световните доставчици на IaaS облачни услуги 163 
Анализ эффективности транснациональных сделок слияний и поглощений на развивающихся рынках капитала 92 
Архитектура на дипломацията - видове сгради на дипломатически представителства 169 
Аспекти на автономността в юношеска възраст 8 
Банкрутът на световната финансово-политическа система и "балканизацията" на ислямските държави от Близкия Изток 61 
Бедността в България - 2014-2016 година 96 
Българска адаптация на личностна скала за изследване на асертивността 26 
Бюджет за защита на населението при бедствия 70 
В търсене на изход от кризата 77 
Взаимоотношения между съпрузи в семейството 4 
Висшето образование и пазарът на труда [Тема на броя] 149 
Возрождение солидарной экономики: попытка реализации утопии или реальная мотивация к развитию? 93 
Восприятие иммигрантов европейским общественным мнением 38 
Възможни поражения и превенция от земетресения и цунами в района н. Сиврибурун - н. Шабла на Черноморското крайбрежие 155 
Възстановителното право - утопия или постижима правна реалност 113 
Вътрешна и външна локация на контрол при юноши 11 
Графично изследване на почерци. Почеркова експертиза на документ чрез методи на ръчни и софтуерни инструменти 131 
Действие на директивите на Европейския съюз в националното право 117 
Дигитална трансформация на бизнеса 95 
Диспозиционно направление в теориите за личността и чертата нарцисизъм 22 
Добри практики и специализирани инструменти за разследване на престъпления, извършени от организирани престъпни групи, на водещите държави от Европейския съюз. Какво трябва да се подобри в българското законодателство? 115 
Договори за осигурително посредничество в допълнителното социално осигуряване 148 
Еволюция на понятието за конституционализъм 102 
Европейска данъчна практика при облагането с ДДС - аналитични аспекти 69 
Европейская интеграция вчера и сегодня 68 
Един от големите архитекти на България. 125 години от рождението на чл.-кор. на БАН проф. арх. Станчо Белковски (1891-1962) 168 
Екологичното застраховане - елемент от управлението на риска в предприятията с опасно производство 153 
Електронен подпис 146 
Електронното обучение в бизнес организациите - нови концепции, технологии и модели 74 
Емоционална толерантност в конфликтни ситуации 23 
Емоционалните преживявания на изоставените деца от 0 до 2 години 13 
Емпатия и рефлексия 20 
Ерозията на съвременната национална държава и "знаците по пътя" на тероризма 63 
За някои неща от скритата история на Европейския съюз (ЕС) 62 
За противоконституционните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.74 от 26.09.2015 г.) 122 
За юридическия термин "национална сигурност" според Конституцията на Република България 140 
Запад и мусулыманский мир: обострение противоречий 48 
Защитни механизми и приемане на другите - адаптиране на въпросник, измерващ четири защитни механизма 31 
Идеологическое обоснование терроризма как инструмента 65 
Икономическият възход на Китай (1978 - 2015) 82 
Имената пилигрими в българската ойконимия на Варненско и Добричко 172 
Инструментариум за оценка на стратегическото развитие на членовете на Националния съюз на трудовопроизводителните кооперации 73 
Интелектуалната собственост като основно право 111 
Интеллектуальное наследие Ж. Пиаже: прочтение из современности 6 
Информационната парадигма (от задължение за информиране към задължително информиране) 132 
Ислям, радикализация на младите хора, миграционен наплив към ЕС (теоретичен поглед) 58 
Истината за ползите и вредите от присъединяването ни към Европейския съюз 44 
Исторически поглед към термина чувствителност 29 
История на човешката еволюция 27 
К 25-летию новых независимых государств 50 
Качество и нови модели на преподаване и учене - предпоставки за конкурентоспособността на висшето образование [Тема на броя] 151 
Когнитивни стилове и стратегии за справяне със стреса 2 
Конституционни основи на правата на интелектуална собственост 119 
Конформистки нагласи и нарцистични личностни особености 33 
Корпоративни престъпления с имущество от фондовете на Европейския съюз 116 
Коучинг технология в управлението на бизнес организацията 160 
Криминалистичната одорология - "ябълката на раздора" в наказателния процес 106 
Кулинарният туризъм като културен проект 90 
Лисабонският договор в контекста на правните проблеми за свободата, сигурността и правосъдието 56 
Медиацията - една доказано добра педагогическа практика за справяне с училищната агресия 152 
Медии и тероризъм: нови перспективи 53 
Медийно отразяване на етнически теми в България (проучване на онлайн медии за периода август-октомври 2015) 1 
Международният елемент при арбитражните споразумения с уговорка за арбитраж в чужбина 137 
Международноправна закрила на културните ценности 134 
Миграционный кризис в ЕС: национальные ответы на общий вызов 52 
Миграционный кризис в современной Европе и перспективы его разрешения [Тема на броя] 57 
Многокритериалната оптимизация и модела на Марковиц в модерната теория на портфейла 94 
Модел за оценка на икономическата сигурност на България 98 
Монизм Спинозы как основа материалистического решения психофизиологической проблемы 34 
Науката за международните отношения в съвременния свят. Студия 46 
Национален туризъм в България 72 
Национална стратегическа референтна рамка 2007-2013. Споразумение за партньорство 2014-2020 г. Прани аспекти 147 
Несподелената или невъзможна любов (феноменът "доверие" между граждани и държава) 42 
Нови тенденции в американската външна политика след последните президентски избори 66 
Новите изисквания към българския законодател съгласно препоръка на ЕК от 12.03.2014 г. за нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията 139 
Нормативната уредба на специалните разузнавателни средства и фигурата на служителя под прикритие по трудния път на синхронизацията на нашето действащо право с европейското законодателство 107 
Някои дискусионни въпроси в законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 103 
Някои дискусионни въпроси във връзка с проекта за Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 104 
Обеспечение редкоземельными металлами "зеленой" энергетики в контексте устойчивого развития 89 
Образование в Швеции 150 
Обществената мисия на училището и прилагане на PR технологията 156 
Обществени училищни пространства. Ползите от градоустройството при проектиране на училищни сгради 171 
Обществените нагласи в България относно съвременната миграция 59 
Объективное и субъективное благополучие: два подхода к исследуемой проблеме 9 
Опазване на обществения ред в региони с компактно ромско население 145 
Оптимизиране на политиката на финансиране на инвестициите в предприятието 85 
Основни положения на икономическата и правна концепция на изпълнението 40 
Особености на интернационализацията на бизнеса в условията на ниска конкурентоспособност 87 
Особености на политиката по сливанията/поглъщанията в Европейския съюз 99 
Очерки о становлении русской храмовой архитектуры 166 
Параметри на Ероса между несъзнаваното и трансценденталното 15 
Перспективни насоки в диференциално-психологическите изследвания 16 
По някои въпроси, касаещи правото на аборт 136 
Подлежат ли на отмяна по реда на глава 24 ГПК решенията на Окръжния съд по жалби срещу действията на съдебния изпълнител 108 
Познанието и възприятието като когнитивни процеси, влияещи върху поведението на потребителя 83 
Политика локализации производства как инструмент модернизации 81 
Политики за опазване на околната среда в Румъния и финансовите инструменти за тяхното осъществяване 154 
Политическият процес - устойчивост чрез власт, решения и поведение 51 
Полови различия в когнитивните стилове 3 
Помилването през очите на лишените от свобода 118 
Пострадалият от престъпление 133 
Правата на човека 125 
Правни и психологически аспекти на делинквентното, аномалното и девиантното поведение 127 
Правно-социологически проблеми на действащото българско антидискриминационно законодателство в контекста на правото на Европейския съйз 124 
Прането на пари в българското наказателно право 128 
Престъпления в резултат на професионална непредпазливост 135 
Приложение на контролинг концепцията, като съвременен управленски инструмент 161 
Применение современных концепций государственного управления для достижения целей новой климатической политики 75 
Приспособяването на българското законодателство за целите на Глава VI от Регламент (ЕС) № 650/2012 относно съдаването на европейското удостоверение за наследство 123 
Проактивно криминално разследване 129 
Проблемът с икономическия растеж на България: могат ли преките чуждестранни инвестиции да помогнат 71 
Продуктивность порождения мысли у лиц с разным уровнем интеллектуального развития 35 
Проектиране и изследване на енергоефективна сграда 167 
Производство по отказ за изпълнение на съдебно решение на държава-членка на Европейския съюз, по регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на съвета относно компетентността , признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански... 109 
Произходът по Семейния кодекс на Република България и по Гражданския кодекс на Кралство Испапия 130 
Психични отклонения, акцентуации и девиантно поведение 18 
Психологически особености на зависимата личност - когнитивни, поведенчески и личностни характеристики 17 
Психологические воззрения М. Фуко и его вклад в социогуманитарную методологию 7 
Развитие на пазара на труда в България и влияние на провежданите политики в областта на заетостта и безработицата 97 
Регионализмът в Европейския съюз в условията на криза 43 
Регионализмът в съвременната световна икономика 84 
Редуциране на тревожността при родители на деца със СОП в групова работа с арт терапевтични техники 14 
Режим на "макро" и ""микро" отговорност на превозвачите по договорите за международен превоз на товари по море - новите международноправни перспективи 120 
Режими на извънредно положение във Франция 142 
Речевая коммуникация и предметная деятельность: взаимосвязь и взаимозависимость 159 
Роля и значение на държавните политики и стратегии за регионалното развитие на икономиката 86 
Ролята на процедурата "Due diligence" при сделките за сливания и поглъщания 78 
Российско-китайское трансграничье в контексте проектов Евразийской интеграции 55 
Севернокорейската ядрена заплаха - преувеличена, но и непреодолима 47 
Семействата с репродуктивни проблеми - тенденции и перспективи 12 
Синергия между функциите фасилити мениджмънт и управление на човешките ресурси в съвременните организации 158 
Софтуерни решения за управление на проекти, съфинансирани по оперативните програми на Европейския съюз 157 
Социализация современных подрастков: информационный контекст 36 
Социалните норми - детерминанти на девиантното поведение 37 
Социалнопсихологически аспекти на общуването и междуличностните взаимоотношения 25 
Социальная тревога в подростковом и юношеском возрасте в контексте психологической безопасности 28 
Специалните разузнавателни средства в системата на способите на доказване в наказателното производство - криминалистически аспекти 126 
Специфики на самооценката при осъдени за извършване на грабеж рецидивисти 21 
Статистически методи за анализ на бизнес риска 80 
Стратегия за гражданските организации в контекста на правото на Европейския съюз 121 
Стрес и мечтаене 32 
Структура на съдебната реч. Реторически дискурс на обвинителната и защитна реч 141 
Структуриране на личността в психоаналитичната перспектива 19 
Същност и особености на приложната криминология 143 
Тенденции и проблеми пред патентното законодателство на Европейския съюз 110 
Теоретические подходы к исследованию "затяжных" конфликтов в Европе 60 
Трансграничният тероризъм - глобална опасност 45 
Трафик на хора. Разграничаване и проблеми на трафика на хора и сходни на него престъпления 114 
Търговският център Берн - Уест Сайд на арх. Даниел Либескинд 165 
Украйна: зарубежная помощь как инструмент "мягкой силы" 64 
Универсални принципи в системата на правото 112 
Управление на нефинансовите рискове при вземане на стратегически решения 76 
Факторна структура на "Скала за състрадателната любов" на Бевърли Феър и Сюзан Спречер 30 
Феноменът Crowdsourcing в Web 2.0 маркетинга 79 
Физиогномично декодиране на личностни характеристики 5 
Фискалната децентрализация в РБългария - финансови ефекти и регионални аспекти 88 
Форми на управление на етажната собственост - общо събрание и сдружение на собствениците 105 
Фрактали. Приложение в архитектурата 170 
Фундаментална доктрина за европейската интеграция 39 
Хегел и Фройд. За еволюцията на съзнанието 24 
Хибридният характер на армията на ИДИЛ и подходите на САЩ, ЕС и Русия спрямо групировката 67 
Холистичен подход към регионалното бизнес развитие 100 
Экономические ресурсы этнокультурного разнообразия 41 
Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве: роль внешнеполитических факторов 54 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

PR стратегии 162 
Web 2. 0 74 
Аборт 136 
Агенти под прикритие 107 
Агресия в училище 152 
Административнопроцесуален кодекс 103 
Ал Кайда 65 67 
Алтернативна енергетика 91 
Анализи 44 
Аномално поведение 127 
Арбитражно споразумение 137 
Арт терапия 14 
Архитектура на училища 171 
Архитектурно проектиране 170 
Асертивно поведение 26 
Бедност 96 
Бедствия 70 
Бежанска криза 43 52 57 
Бежански въпрос 59 
Безработица 98 
Бизнес икономика 87 
Бизнес модели 95 
Бизнес организации 74 
Бизнес риск 80 
Бизнесмрежи 100 
Битие 24 
Битова престъпност 145 
Близък Изток 61 
Брутен вътрешен продукт 98 
Брюкселска конвенция относно компетентността и изпълнението на съдебните решения 137 
България 1 97 98 130 
Български архитекти 168 
Българско законодателство 117 
Бюджетно планиране 70 
Великобритания 1 57 
Взаимоотношения 4 
Визуална психодиагностика 5 
Висше образование 149 150 151 
ВСУ Черноризец Храбър 164 
Възобновяеми енергийни източници 91 
Възприятие 83 
Възрастова психология 28 
Възстановително правосъдие 113 
Външна политика на САЩ 61 66 
Вятърна енергия 81 
Генетична психология 6 
Геоикономика 55 86 
Геоикономически зони 84 
Геополитика 43 47 55 60 61 
Геополитически проблеми 64 
Германия 57 115 
Глобализация 48 
Граждани 42 
Граждански дела 109 
Граждански процесуален кодекс 109 
Гражданско общество 121 
Групова психотерапия 14 
Данъчно облагане 69 
ДДС 69 
Девиантно поведение 18 37 127 
Девиации 18 
Делинквентно поведение 127 
Детска престъпност 127 
Детска психология 10 28 
Детско развитие 13 
Дефицит 98 
Деца лишени от родителски грижи 13 
Деца с дефицити 14 
Децата и Интернет 36 
Дигитални технологии 95 
Дипломатически представителства 169 
Директиви на ЕС 117 
Дискриминация 124 
Диференциална психология 16 
Добри практики 115 
Доверие 42 
Договор за морски превоз на стоки 120 
Договор за обществена поръчка 144 
Договори 148 
Доказване (юрид.) 126 
Допълнително социално осигуряване 148 
Държава и общество 42 
Държавна политика 75 
Държавни служители 40 
Държавни такси 103 
Дю дилиджънс 78 
Еволюционно развитие 27 
Европейска антидискриминализационна политика 124 
Европейска данъчна система 69 
Европейска икономическа интеграция 68 
Европейска интеграция 39 
Европейска комисия 99 
Европейска политическа общност 68 
Европейски съвет 68 
Европейски съюз 39 43 52 57 62 67 99 
Европейски фондове 116 
Европейско законодателство 147 
Евроскептицизъм 68 
Единен европейски патент 110 
Единен патентен съд на ЕС 110 
Езикова археология 172 
Екологичен мениджмънт 153 
Екологичен риск 153 
Екологична политика 154 
Екологично застраховане 153 
Експериментални изследвания 35 159 
Екстремизъм 65 
Електронен подпис 146 
Електронни административни услуги 146 
Електронно обучение 74 
Електронно правосъдие 103 
Емоции 13 
Емпатия 20 30 
Енергоекологична стратегия 75 
Енергоефективна архитектура 167 
Епистемология 6 
Ерос 15 
Етажна собственост 105 
Етнически проблеми 1 
Етнокултурни различия 38 
Етнолингвистика 172 
Етнополитически конфликти 54 
Жертви на престъпления 133 
Жизнен стандарт 96 
Журналистическа информация 1 
Зависимости 17 
Заетост и безработица 97 
Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 122 
Законодателство 124 138 
Законопроекти 103 104 
Западна Европа 48 
Заплахи за сигурността 142 
Защита на културни ценности 134 
Защитни механизми 27 31 32 
Здравеопазване 81 
Зелена икономика 89 
Земетресения 155 
Злоупотреба 116 
Идеология 65 
ИДИЛ 67 
Извънредно положение 142 
Изпълнение на задълженията 40 
Икономика на България 71 
Икономика на Китай 82 
Икономическа ефективност 81 
Икономическа криза 77 
Икономическа сигурност 98 
Икономически модели 77 93 
Икономически ползи 41 
Икономически растеж 71 77 
Имеобразуване 172 
Имиграция 41 
Ин витро 12 
Инвестиционен портфейл 94 
Инвестиционен процес 85 
Инвестиционен риск 80 
Иновации в икономиката 95 
Иновации в образованието 151 
Интелект 35 
Интелектуална собственост 92 111 119 
Интелектуално развитие 6 
Интернационализация 87 
Интернет зависимост 36 
Интернет комуникации 36 
Инфлация 98 
Информационна социализация 36 
Информационни технологии 157 
Информационно пространство 36 
Ислямска държава 48 49 
Испания 115 130 
История на психологията 7 
Италия 57 115 
Касационно производство 103 
Качество на образованието 151 
Кейнсиански модел 77 
Когнитивни стилове 2 3 
Кодекс на труда 101 
Компенсация 31 
Комуникативна политика 156 
Комуникативно поведение 23 
Конституционализъм 102 
Конституционен контрол 142 
Конституция 102 
Конституция на Република България 133 140 
Консулски представителства 169 
Контролинг 161 
Конформизъм 33 
Копинг стратегии 2 
Корпоративен контрол 78 
Корпоративна престъпност 116 
Корупция 104 
Коучинг 160 
Краудвотинг 79 
Краудсорсинг 79 
Краудфъндинг 79 
Криминалистика 126 
Криминалистически експертизи 131 
Криминалистически разследвания 106 
Криминална психология 21 
Криминология 143 
Кулинарен туризъм 90 
Културни институти 169 
Лисабонски договор 56 68 
Личностна скала за изследване на асертивността 26 
Лишени от свобода 118 
Локализация на производството 81 
Локус на контрол 11 
Маркетинг 79 
Медиация 152 
Медии и Интернет 53 
Медийно отразяване 1 53 
Междуличностно общуване 25 
Международна икономика 84 
Международна политика 48 
Международна помощ 64 
Международни отношения 46 
Международни пазари 87 
Международно частно право 137 
Международноправни актове 134 
Местно самоуправление 88 
Мечта 32 
Мигранти 38 
Миграционна политика 52 57 
Миграционни процеси 58 59 172 
Мислене 10 35 
Модел на Марковиц 94 
Мултикултурна интеграция 41 
Мълчаливо съгласие 103 
Мюсюлмани 48 
Наказателен кодекс 122 
Наказателно право 113 128 
Наказателно производство 126 
Нарцисизъм 22 33 
Наследяване 123 
Национална държава 63 
Национална сигурност 53 140 
Национална стратегическа референтна рамка 147 
Нелегална имиграция 114 
Нематериални активи 92 
Несъзнавано 15 24 
Несъстоятелност 139 
Нефтена промишленост 81 
Нюйоркска конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решени 137 
Облачни услуги 74 163 
Обществено мнение 59 
Общинско управление 88 
Общуване 23 
Одорология 106 
Онлайн обучение 151 
Онлайн реклама 162 
Ономастика 172 
Опазване на обществения ред 145 
Опазване на околната среда 89 154 
Оптимизационни задачи 94 
Организирана престъпност 115 
Осиновяване 12 
Отвличания 114 
Отговорности 120 
Отнемане на имущество 104 
Отрицание 31 
Оценка на риска 76 
Пазар на труда 52 97 149 
Пасивни сгради 167 
Патенти 92 
Педагогически методи 152 
Пилигрими 172 
Политическа власт 51 
Политически решения 51 
Политическо поведение 51 
Полови различия 3 
Помилване 118 
Посредничество 148 
Постсъветски страни 50 54 60 
Потребители 83 
Потребителско поведение 83 
Почерк 131 
Права на човека 125 
Правен статут 133 
Правна защита 111 
Правна защита на културата 134 
Правна информация 132 
Правна система на ЕС 123 
Правна уредба 105 119 
Правни аспекти 107 127 136 
Правни принципи 112 
Правно-социологически изследвания 124 
Пране на пари 128 
Превантивна дейност 139 
Превенция 155 
Превоз на товари 120 
Преки чуждестранни инвестиции 71 
Престъпления против личността 135 
Престъпници 21 
Приложна криминология 143 
Природни бедствия 155 
Присъединяването на България към Европейския съюз 44 
Проактивно разследване 129 
Прогнози 66 
Проекция 31 
Произход 130 
Проучвания 78 
Професионална квалификация 101 
Професионална непредпазливост 135 
Психика 34 
Психични разстройства 18 
Психоаналитични теории 15 19 
Психологическа характеристика 127 
Психологически измервания 30 
Психологически изследвания 2 26 33 118 
Психологически теории 24 
Психологически тестове 31 
Психологични изследвания 3 16 21 
Психология на личността 8 17 19 22 29 
Психология на поведението 20 
Психология на развитието 10 
Психопатология 27 
Психофизика 34 
Публичен сектор 40 70 
Публична комуникация 42 
Пъблик рилейшънс 156 
Радикален ислямизъм 58 
Разследване на престъпления 115 129 
Регионализация 84 
Регионализъм 43 
Регионална икономика 50 
Регионална икономическа политика 100 
Регионална политика 50 
Регионални конфликти 60 
Регионално развитие 86 100 
Регулация 99 
Редки метали 89 
Реклама в интернет 162 
Репродуктивни проблеми 12 
Рефлексия 20 
Реформи в образованието 150 
Речева комуникация 159 
Родители 130 
Родителство 14 
Роми 145 
Румъния 154 
Русия 67 
Руска икономика 87 
Руска църква 166 
Руско-американски отношения 61 
Руско-китайски отношения 55 
Самооценка 21 
Самостоятелност 8 
САЩ 67 
Семейна психология 4 
Семейство 12 
Скала за състрадателната любов 30 
Сливания и поглъщания 78 92 99 
Солидарна икономика 93 
Софтуер 157 
Социална идентичност 38 
Социална политика 97 
Социална психология 25 
Социална тревожност 28 
Социални конфликти 38 
Социални норми 37 
Социални отношения 37 
Социални роли 25 
Социално благосъстояние 9 
Социално общуване 25 
Специални образователни потребности 14 
Специални разузнавателни средства (СРС) 126 
Споразумение за партньорство 147 
Статистически методи 80 
Стратегии за развитие 86 
Стратегическо планиране 86 
Стратегическо управление 73 
Стратегия Европа 2020 101 
Стратегия за подкрепа и развитие на гражданските организации 121 
Стрес 2 32 
Субективно благополучие 9 
Съвместна дейност 159 
Съд на Европейския съюз 39 
Съдебна реторика 141 
Съдебни експертизи 106 135 
Съдебни решения 108 109 
Съдебно производство 108 
Съдебно-почеркови експертизи 131 
Съдия изпълнител 108 
Съзнание 10 24 34 
Състрадание 30 
Танцов театър 164 
Теории за конфликтите 60 
Теория на отражението 34 
Теория на портфейла 94 
Тероризъм 45 48 53 58 63 65 142 
Терористични организации 49 67 
Техногенни заплахи 153 
Толерантност 23 31 
Трансграничен тероризъм 45 
Трансгранични проекти 55 
Транснационални корпорации (ТНК) 92 
Трансцендентално 15 
Трафик на хора 114 
Тревожност 14 
Трудови договори 101 
Трудово-производителни кооперации (ТПК) 73 
Туризъм 72 
Туристически дестинации 162 
Търговска марка 83 
Търговски арбитраж 137 
Търговски комплекси 165 
Търговски центрове 165 
Удовлетвореност от живота 9 
Украйна 64 
Университети 150 
Управление 161 
Управление на бизнеса 160 
Управление на околната среда 75 
Управление на предприятията 85 
Управление на проекти 157 
Управление на риска 76 
Управление на човешките ресурси 158 
Управленски решения 76 
Управленски стратегии 161 
Устойчиво развитие 89 91 
Учене през целия живот 101 
Училища 156 
Училищни сгради 171 
Училищно образование 150 
Фалит 139 
Фантазии 32 
Фасилити мениджмънт 158 
Физиогномика 5 
Философия на правото 112 141 
Финансиране на образованието 150 
Финансиране на предприятия 85 
Финансови инструменти 154 
Фискална децентрализация 88 
Фрактали 170 
Франция 57 115 
Хора с увреждания 138 
Хореография 164 
Храмове 166 
Цунами 155 
Църковна архитектура 166 
Частен сектор 40 70 
Частноправни отношения 137 
Черноморски регион 155 
Човешки права 111 
Чувствителност 29 
Швеция 150 
Шенгенско пространство 52 
Юношеска психология 8 11 28 
Юридическа терминология 112 140 
Ядрена политика 47 
Ядрени оръжия 47