НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Сп/37/С 84

Байкушева, Светла.  Юджийн Гарфийлд - гигантът на научната информация (1925-2017) / Светла Байкушева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 3, с. 321-325. 

  

Сист. No: 28542

Цивилизация. Култура

Журналистика

Философия

Психология

- 2 -

Сп/1/П 92

Александрова, Богдана.  Екзекутивни способности и Синдрома с дефицит на внимание и хиперактивност / Богдана Александрова. // Психологични изследвания, 2016, N 2, с. 119-144. 

  

Сист. No: 28301

- 3 -

Сп/1/Ф 51

Богданов, Димитър.  Как да овладеем своя гняв, преди той да ни овладее / Димитър Богданов. // Философия, XXVІ, 2017, N 2, с. 205-221. 

  

Сист. No: 28538

- 4 -

Сп/1/К 83

Борисоник, Евгения Владимировна и др.  Клинико-психологические последствия суицида для семьи жертвы / Евгения Владимировна Борисоник, Евгений Борисович Любов. // Консультативная психология и психотерапия, 2016, N 3, с. 25-41. 

  

Сист. No: 28274

- 5 -

Сп/37/Н 32

Витанова, Наталия и др.  Разграничаване на Бърнаут-синдрома от близки до него конструкти / Наталия Витанова, Нели Митева, Николай Николов. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.6.2, 2014, с. 26-33. 

  

Сист. No: 28436

- 6 -

Сп/1/К 65

Евлогиева, В. и др.  Тревожността като предпоставка за бърнаут синдром при медици, оказващи спешна медицинска помощ / В. Евлогиева, С. Шопова. // Клинична и консултативна психология, 2016, N 4, с. 3-14. 

  

Сист. No: 28485

- 7 -

Сп/3/С 54

Карабельова, Соня.  Психологическа традиция и съвременна перспектива в дефинирането на кариерата / Соня Карабельова. // Социология и икономика, 2016, N 1, с. 79-100. 

  

Сист. No: 28490

- 8 -

Сп/1/К 83

Карягина, Татьяна Дмитриевна и др.  Тест эмпатии М. Дэвиса: содержательная валидность и адаптация в межкультурном контексте / Татьяна Дмитриевна Карягина. // Консультативная психология и психотерапия, 2016, N 4, с. 33-61. 

  

Сист. No: 28363

- 9 -

Сп/37/О-25

Кацаров, Юри.  Рискови семейни фактори за възникване на зависимост от психо-активни вещества / Юри Кацаров. // Общ. възпитание, LI, 2012, N 2, с. 41-46. 

  

Сист. No: 28520

- 10 -

Сп/1/К 83

Клименкова, Елизавета Николаевна.  Развитие ментализации и эмпатии в онтогенезе: обзор эмпирических исследований / Елизавета Николаевна Клименкова. // Консультативная психология и психотерапия, 2016, N 4, с. 126-137. 

  

Сист. No: 28365

- 11 -

Сп/1/В 83

Куваева, Ирина Олеговна и др.  Представления о стрессе у представителей разных культур / Ирина Олеговна Куваева, Надежда Маликовна Ачан, Ксения Борисовна Лозовская. // Вопросы психологии, LXII, 2017, N 1, с. 68-81. 

  

Сист. No: 28353

- 12 -

Сп/1/В 83

Минюрова, Светлана Алигарьевна и др.  Опросник професиональной приверженности / Светлана Алигарьевна Минюрова, Александр Игоревич Калашников. // Вопросы психологии, LXII, 2017, N 1, с. 159-167. 

  

Сист. No: 28358

- 13 -

Сп/1/П 92

Папазова, Ева.  Българска адаптация на Въпросник за измерване на дименсиите на възникващата зрелост (IDEA) / Ева Папазова. // Психологични изследвания, 2016, N 2, с. 15-24. 

  

Сист. No: 28293

- 14 -

Сп/1/П 92

Папазова, Ева и др.  Самооценка и ценности в работата при студенти / Ева Папазова, Станислава Стоянова. // Психологични изследвания, 2016, N 2, с. 55-64. 

  

Сист. No: 28296

- 15 -

Сп/37/Н 32

Пенев, Светломир Димитров.  Емпатия и възраст / Светломир Димитров Пенев. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.6.2, 2014, с. 16-19. 

  

Сист. No: 28435

- 16 -

Сп/1/П 92

Рашева, Максимка.  Българска версия на мултидименсионален метод, измерващ перфекционистични когниции / Максимка Рашева. // Психологични изследвания, 2016, N 2, с. 5-14. 

  

Сист. No: 28292

- 17 -

Сп/37/Н 32

Станчева, Светлана.  Специфика на играта на 7-9-годишните и връзката и с емоционалното им развитие / Светлана Станчева. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.6.2, 2014, с. 136-138. 

  

Сист. No: 28438

- 18 -

Сп/1/К 83

Сыроквашина, К. В. и др.  Психологические факторы риска суицидального поведения у подрастков / К. В. Сыроквашина, Елена Георгиевна Дозорцева. // Консультативная психология и психотерапия, 2016, N 3, с. 8-24. 

  

Сист. No: 28273

- 19 -

Сп/1/П 92

Таир, Ергюл и др.  Ценностите на личността през погледа на функционалната теория : Изследване в България / Ергюл Таир, Валдиней Гоувея, Калина Попова. // Психологични изследвания, 2016, N 2, с. 65-84. 

  

Сист. No: 28297

- 20 -

Сп/1/В 83

Толстых, Наталия Николаевна и др.  Отрочество: идентичность и субъектность / Наталия Николаевна Толстых, Ирина Львовна Угланова. // Вопросы психологии, LXII, 2017, N 1, с. 15-25. 

  

Сист. No: 28350

- 21 -

Сп/1/П 92

Топузова, Йорданка и др.  Анализ на професионалния бърнаут синдром сред здравни служители, работещи в административни звена / Йорданка Топузова, Денислава Ангелова. // Психологични изследвания, 2016, N 2, с. 113-118. 

  

Сист. No: 28300

- 22 -

Сп/1/В 83

Торопова, Алла Владимировна и др.  Восприятие музыки представителями различных культур / Алла Владимировна Торопова, Татьяна Сергеевна Князева. // Вопросы психологии, LXII, 2017, N 1, с. 116-129. 

  

Сист. No: 28356

- 23 -

Сп/1/В 83

Узикова, Анна Юрьевна.  Социальное и личностное в идентичности футбольного фаната / Анна Юрьевна Узикова. // Вопросы психологии, LXII, 2017, N 1, с. 41-53. 

  

Сист. No: 28351

- 24 -

Сп/37/Н 32

Факирска, Йорданка.  Способи за саморегулация и преодоляване на детския гняв / Йорданка Факирска. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.6.2, 2014, с. 125-130. 

  

Сист. No: 28437

- 25 -

Сп/1/П 92

Ферчева, Анита и др.  Въпросник за оценка на автостигма на психичната болест: междугрупови разлики и норми / Анита Ферчева, Любомир Джалев. // Психологични изследвания, 2016, N 2, с. 43-54. 

  

Сист. No: 28295

- 26 -

 

Христова, Ваня Господинова и др.  Синдромът "професионално изпепеляване" при работещи в социалната сфера / Ваня Господинова Христова, Валери Стоянов. // Изв. Съюза на учените - Варна. Серия Медицина и екология, 2006, N 2/2006-1/2007, с. 39-43. 

  

Сист. No: 28448

- 27 -

Сп/37/Н 32

Цонева, Росица.  Тормоз и виктимизация от връстниците - рискови фактори и психологически последици / Росица Цонева. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.6.2, 2014, с. 149-152. 

  

Сист. No: 28440

Логика

Етика

- 28 -

Сп/7/Г 62

Еврев, Илия.  Етика на устойчивото развитие на отдиха и туризма по българското Черноморие / Илия Еврев. // Год. УАСГ, 49, 2016, с. 25-38. 

  

Сист. No: 28553

Религия

- 29 -

Сп/3/С 54

Попова, Драга.  Религиозният фактор в етническите конфликти / Драга Попова. // Социология и икономика, 2016, N 3, с. 43-50. 

  

Сист. No: 28498

- 30 -

Сп/37/Н 32

Славов, Пламен.  Поклонничеството в съвременния ислям - между традицията и сигурността / Пламен Славов. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т.2, 2016, с. 149-196. 

  

Сист. No: 28530

Обществени науки

- 31 -

Сп/33/М 68

Антропов, В. В.  Европейская социальная модель и политика жетской экономии / В. В. Антропов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 3, с. 45-54. 

  

Сист. No: 28509

- 32 -

Сп/33/М 68

Гришин, И.  Клиометрия шведской модели / И. Гришин. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 3, с. 55-67. 

  

Сист. No: 28510

Демография. Статистика

Социология

- 33 -

Сп/1/В 52

Богомягкова, Елена Сергеевна.  Потенциал социологии эмоций в исследовании социальных проблем / Елена Сергеевна Богомягкова. // Вестн. СПбУ. Сер. 12, Психология. Социология. Педагогика, 2016, N 4, с. 41-52. 

  

Сист. No: 28451

- 34 -

Сп/3/С 54

Георгиев, Благовест.  На кого "принадлежи" XXI век? / Благовест Георгиев. // Социология и икономика, VI, 2016, N 4, с. 5-24. 

  

Сист. No: 28382

- 35 -

Сп/3/С 54

Георгиев, Благовест.  Глобализация и геополитически императив / Благовест Георгиев. // Социология и икономика, 2016, N 2, с. 3-29. 

  

Сист. No: 28491

- 36 -

Сп/3/С 54

Градев, Дончо.  Първичната група: психологическото убежище на неуспелите хора / Дончо Градев. // Социология и икономика, 2016, N 1, с. 57-78. 

  

Сист. No: 28489

- 37 -

Сп/3/С 54

Градев, Дончо.  Културни различия и ксенофобия: мултикултурният подход към проблема / Дончо Градев. // Социология и икономика, 2016, N 3, с. 3-19. 

  

Сист. No: 28495

- 38 -

Сп/1/Ф 51

Градев, Дончо и др.  Ксенофобия и мултикултурализъм: накъде ще поеме Европа? / Дончо Градев, Александър Маринов. // Философия, XXVI, 2017, N 1, с. 26-40. 

  

Сист. No: 28335

- 39 -

Сп/1/В 52

Елистратова, Ольга Александровна и др.  Отношение к проблемам молодежкого наркотизма: региональный аспект / Ольга Александровна Елистратова, Вероника Вячеславовна Щебланова. // Вестн. СПбУ. Сер. 12, Психология. Социология. Педагогика, 20167, N 3, с. 71-85. 

  

Сист. No: 28342

- 40 -

Сп/37/О-25

За разпространението на домашното насилие и факторите за високата толерантност към домашния тормоз . // Общ. възпитание, LV, 2016, N 2, с. 55-57. 

  

Сист. No: 28362

- 41 -

Сп/37/О-25

Изследване на свободното време на децата . // Общ. възпитание, LIV, 2015, N 1, с. 13-16. 

  

Сист. No: 28525

- 42 -

Сп/1/В 52

Ильин, Владимир Иванович.  "Чувства" и "эмоции" как социологические категории / Владимир Иванович Ильин. // Вестн. СПбУ. Сер. 12, Психология. Социология. Педагогика, 2016, N 4, с. 28-40. 

  

Сист. No: 28450

- 43 -

Сп/1/В 52

Попов, Максим Евгеньевич.  Социокультурная интеграция и урегулирование конфликтов идентичностей: региональные аспекты / Максим Евгеньевич Попов. // Вестн. СПбУ. Сер. 12, Психология. Социология. Педагогика, 2017, N 1, с. 86-100. 

  

Сист. No: 28343

- 44 -

Сп/3/С 54

Попова, Ана.  Влияние на миграционните процеси върху функциите на семейството / Ана Попова. // Социология и икономика, 2016, N 3, с. 35-42. 

  

Сист. No: 28497

- 45 -

Сп/3/В 37

Рассказов, Леонид Дементьевич.  Кризисное сознание и глобализация: причины и следствия эпохальных изменений / Леонид Дементьевич Рассказов. // Век глобализации, 2017, N 1, с. 46-55. 

  

Сист. No: 28373

- 46 -

Сп/1/В 52

Савельева, Ольга Олеговна и др.  Социальное конструирование эмоции "счастье" в рекламе / Ольга Олеговна Савельева, Алена Сергеевна Капустина. // Вестн. СПбУ. Сер. 12, Психология. Социология. Педагогика, 2016, N 4, с. 53-68. 

  

Сист. No: 28452

- 47 -

Сп/1/Ф 51

Сивов, Васил.  Нетокрацията - новата класа в мрежовото общество / Васил Сивов. // Философия, XXVI, 2017, N 1, с. 41-55. 

  

Сист. No: 28336

- 48 -

Сп/1/В 52

Симонова, Ольга Александровна.  Базовые принципы социологии эмоций / Ольга Александровна Симонова. // Вестн. СПбУ. Сер. 12, Психология. Социология. Педагогика, 2016, N 4, с. 12-27. 

  

Сист. No: 28449

- 49 -

Сп/35/С 35

Тахир, Мюмюн.  Асиметрия и междукултурно общуване / Мюмюн Тахир. // Сигурност, IX, 2017, N 3-4, с. 44-48. 

  

Сист. No: 28433

Политика

- 50 -

Сп/3/С 54

Аргатски, Велин.  Нови рискове и заплахи за сигурността на Югоизточна Европа / Велин Аргатски. // Социология и икономика, 2016, N 2, с. 30-36. 

  

Сист. No: 28492

- 51 -

Сп/32/М 45

Бенишева, Бисерка.  Черно море и дневният ред на Европейския съюз : Изказване на Кръгла маса "Черноморски дневен ред на ЕС (Политически приоритети на българското председателство на Съвета на ЕС)", 5 април 2017 година, София / Бисерка Бенишева. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 53-56. 

  

Сист. No: 28407

- 52 -

Сп/32/А 45

Братерский, М.  Политические конфликты в условиях взаимозависимости : Новые формы внешней политики в XXI веке / М. Братерский. // Актуальные проблемы Европы, 2017, N 1, с. 15-33. 

  

Сист. No: 28460

- 53 -

Сп/3/В 37

Волобуев, Алексей Викторович.  Религиозный фундаментализм в глобализованном мире / Алексей Викторович Волобуев. // Век глобализации, 2017, N 1, с. 56-62. 

  

Сист. No: 28374

- 54 -

Сп/33/М 68

Воронов, Константин Валентинович.  Европейский порядок: мирная смена парадигмы? / Константин Валентинович Воронов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 3, с. 36-44. 

  

Сист. No: 28508

- 55 -

Сп/32/М 45

Вълчев, Бойко.  Бежанската криза и българската реакция - имиграционни аспекти на сигурността / Бойко Вълчев. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 69-80. 

  

Сист. No: 28410

- 56 -

Сп/35/С 35

Георгиев, Васил.  Суверенитетът и глобализацията / Васил Георгиев. // Сигурност, IX, 2017, N 2, с. 14-17 (прод. бр. 3-4, с. 49-52). 

  

Сист. No: 28434

- 57 -

Сп/32/П 69

Георгиев, Христо.  ЕС: криза на институциите или криза на ценностите. За политическото бъдеще на организацията / Христо Георгиев. // Политика и сигурност, I, 2017, N 1, с. 89-96. 

  

Сист. No: 28390

- 58 -

Сп/0/Н 31

Георгиева, Калина.  Бежанската и мигрантската криза в Шенгенското пространство / Калина Георгиева. // Наука, XXVII, 2017, N 2, с. 55-64. 

  

Сист. No: 28381

- 59 -

Сп/32/С 49

Голуб, Юрий Григорьевич и др.  Европейская безопасность в новых условиях взаимодействия Росии и Запада / Юрий Григорьевич Голуб, Денис Сергеевич Алексеев. // Современная Европа, 2017, N 2, с. 55-64. 

  

Сист. No: 28456

- 60 -

Сп/32/С 49

Грибовский, Василий Сергеевич.  Евроскептицизм в Германии, Австрии и Швейцарии / Василий Сергеевич Грибовский. // Современная Европа, 2017, N 1, с. 48-55. 

  

Сист. No: 28506

- 61 -

Сп/33/М 68

Громогласова, Елизавета.  Визуально-образный контекст военного контртерроризма / Елизавета Громогласова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 5, с. 45-56. 

  

Сист. No: 28469

- 62 -

Сп/32/С 49

Громыко, Алексей.  Европейские исследования: дилеммы универсальности и уникальности / Алексей Громыко. // Современная Европа, 2017, N 2, с. 6-17. 

  

Сист. No: 28453

- 63 -

Сп/32/С 49

Данилов, Дмитрий.  Глобальная стратегия ЕС: восточый вектор / Дмитрий Данилов. // Современная Европа, 2017, N 1, с. 10-21. 

  

Сист. No: 28504

- 64 -

Сп/32/А 45

Демиденко, Сергей Владимирович.  Халифат как мера всех вещей: К вопросу об изучении теории международных отношений через призму исламской религиозной традиции / Сергей Владимирович Демиденко. // Актуальные проблемы Европы, 2017, N 1, с. 34-59. 

  

Сист. No: 28461

- 65 -

Сп/37/Н 32

Дечев, Теодор.  Пазарът на труда - конфликти и заплахи на европейската сигурност / Теодор Дечев. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т.2, 2016, с. 69-108. 

  

Сист. No: 28528

- 66 -

Сп/32/П 69

Димитров, Димитър Велков.  Политиката като стремеж към участие във властта / Димитър Велков Димитров. // Политика и сигурност, I, 2017, N 1, с. 9-14. 

  

Сист. No: 28385

- 67 -

Сп/32/М 45

Динков, Динко.  Балканите: нова динамика отвъд "европейските перспективи" / Динко Динков. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 57-60. 

  

Сист. No: 28408

- 68 -

Сп/33/М 68

Журавлева, Виктория Юрьевна.  Россия и США: размышляя над конфликтом / Виктория Юрьевна Журавлева. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 5, с. 5-14. 

  

Сист. No: 28466

- 69 -

Сп/32/М 45

Златева, Деница.  Българското председателство на Съвета на ЕС - предизвикателството на възможностите : Изказване на Кръгла маса "Черноморски дневен ред на ЕС (Политически приоритети на българското председателство на Съвета на ЕС)", 5 април 2017 година, София / Деница Златева. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с.43-46. 

  

Сист. No: 28405

- 70 -

Сп/3/С 54

Илиева, Стана.  Демократизация и изграждане на държавно устройство в следконфликтни общества. Случаят на Македония / Стана Илиева. // Социология и икономика, VI, 2016, N 4, с. 117-131. 

  

Сист. No: 28384

- 71 -

Сп/33/М 68

Кавешников, Николай Юрьевич.  Институционально-политическое развитие ЕС: кризис и варианты трансфорамции / Николай Юрьевич Кавешников. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 5, с. 14-24. 

  

Сист. No: 28467

- 72 -

Сп/32/А 45

Канаев, Евгений Александрович и др.  АСЕМ в современной мировой политике / Евгений Александрович Канаев, Анастасия Сергеевна Земляная. // Актуальные проблемы Европы, 2017, N 1, с. 166-184. 

  

Сист. No: 28464

- 73 -

Сп/37/Н 32

Карапчански, Страхил.  Представителство на интереси и лобиране в политическия дневен ред на Европейския съюз - същност и институционален обхват / Страхил Карапчански. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.5.2, 2014, с. 99-104. 

  

Сист. No: 28309

- 74 -

Сп/37/Н 32

Коев, Красимир.  Индекс на провалените държави: Случаят България през призмата на сигурността / Красимир Коев. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.5.2, 2014, с. 66-73. 

  

Сист. No: 28306

- 75 -

Сп/32/С 49

Кондратьева, Наталия Борисовна.  О судьбе Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства ЕС-США / Наталия Борисовна Кондратьева. // Современная Европа, 2017, N 1, с. 138-142. 

  

Сист. No: 28507

- 76 -

Сп/32/М 45

Концепция за външната политика на Руската федерация (утвърдена от президента на Руската федерация В. В. Путин на 30 ноември 2016 г.) . // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 99-126. 

  

Сист. No: 28412

- 77 -

Сп/37/Н 32

Корнажева, Мими.  Социално конструиране на актуалната теоретична парадигма за сигурност / Мими Корнажева. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.5.2, 2014, с. 19-34. 

  

Сист. No: 28304

- 78 -

Сп/32/М 45

Кючуков, Любомир.  Черноморският регион: Има ли алтернатива на ескалацията на напрежението? : Изказване на Кръгла маса "Черноморски дневен ред на ЕС (Политически приоритети на българското председателство на Съвета на ЕС)", 5 април 2017 година, София / Любомир Кючуков. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 47-52. 

  

Сист. No: 28406

- 79 -

Сп/32/М 45

Лазова, Изабела.  Ситуацията на Балканите - шанс или заплаха за България? / Изабела Лазова. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 61-68. 

  

Сист. No: 28409

- 80 -

Сп/33/М 68

Лошкарев, Иван Дмитриевич.  Ресурсы этнического лоббизма во внешней политике США: теоретические аспекты / Иван Дмитриевич Лошкарев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 3, с. 68-75. 

  

Сист. No: 28511

- 81 -

Сп/33/М 68

Лукин, Артем Леонидович и др.  Между Вашингтоном и Пекином: что ждеш азиатско-тихоокеанские альянсы США? / Артем Леонидович Лукин, Семен Александрович Коротич. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 4, с. 5-15. 

  

Сист. No: 28424

- 82 -

Сп/32/П 69

Манолов, Георги.  Политическият стил на управление / Георги Манолов. // Политика и сигурност, I, 2017, N 1, с. 15-23. 

  

Сист. No: 28386

- 83 -

Сп/3/С 54

Манолов, Георги Любенов.  Карл Маркс за властта, демокрацията и диктатурата / Георги Любенов Манолов. // Социология и икономика, 2016, N 2, с. 83-94. 

  

Сист. No: 28494

- 84 -

Сп/3/С 54

Мантарова, Анна.  България в траекторията на бежанската вълна към Европа / Анна Мантарова. // Социология и икономика, 2016, N 3, с. 20-34. 

  

Сист. No: 28496

- 85 -

Сп/32/М 45

Начев, Йордан.  Криптокрацията като форма на държавно управление / Йордан Начев. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 5-20. 

  

Сист. No: 28402

- 86 -

Сп/35/С 35

Начев, Йордан.  Санкциите като средство за провеждане на американската геополитика / Йордан Начев. // Сигурност, IX, 2017, N 3-4, с. 41-43. 

  

Сист. No: 28432

- 87 -

Сп/1/П 92

Начева, Илина.  Лидерството през фокуса на Политическата психология : Съвременни подходи / Илина Начева. // Психологични изследвания, 2016, N 2, с. 85-97. 

  

Сист. No: 28298

- 88 -

Сп/32/С 49

Нестеров, Александр Геннадьевич.  Проблемы мультикультурализма в отечественной культурологии и политологии / Александр Геннадьевич Нестеров. // Современная Европа, 2017, N 2, с. 111-120. 

  

Сист. No: 28459

- 89 -

Сп/32/М 45

Панайотова, Илиана.  (Не)разрешимият конфликт в Близкия Изток: казусът Йемен / Илиана Панайотова. // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 21-34. 

  

Сист. No: 28403

- 90 -

Сп/37/Н 32

Попов, Валентин.  Външна политика на ЕС в контекста на кризата в Украйна / Валентин Попов. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.5.2, 2014, с. 79-85. 

  

Сист. No: 28307

- 91 -

Сп/32/А 45

Пятачкова, Анастасия Сергеева.  "Новая нормальность" китайской внешней политики? / Анастасия Сергеева Пятачкова. // Актуальные проблемы Европы, 2017, N 1, с. 60-82. 

  

Сист. No: 28462

- 92 -

Сп/33/М 68

Сафранчук, Иван.  Альтернативные варианты американской политики в Афганистане / Иван Сафранчук. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 2, с. 5-14. 

  

Сист. No: 28285

- 93 -

Сп/3/М 68

Толорая, Георгий Давидович.  Пилотный проект "Большого евразийского партнерства" / Георгий Давидович Толорая. // Мир перемен, 2017, N 1, с. 168-176. 

  

Сист. No: 28370

- 94 -

Сп/32/А 45

Трунов, Филипп Олегович.  ФРГ как центр влияния в многополярном мире: Особенности подхода к использованию силы / Филипп Олегович Трунов. // Актуальные проблемы Европы, 2017, N 1, с. 185-206. 

  

Сист. No: 28465

- 95 -

Сп/33/М 68

Хейфец, Виктор Лазаревич и др.  Куба: переосмысление роли страны в мировом сообществе / Виктор Лазаревич Хейфец, Лазарь Соломонович Хейфец. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 2, с. 94-103. 

  

Сист. No: 28291

- 96 -

Сп/3/С 54

Христова, Любомира.  Някои възможни аспекти на политическия PR / Любомира Христова. // Социология и икономика, 2016, N 2, с. 68-82. 

  

Сист. No: 28493

- 97 -

Сп/37/Н 32

Чуков, Владимир.  ИДИЛ между девиантния ислям и екстремизма / Владимир Чуков. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.5.2, 2014, с. 9-18. 

  

Сист. No: 28303

- 98 -

Сп/33/С 54

Чуков, Владимир.  Социално-племенна структура на ИДИЛ и популярност / Владимир Чуков. // Социално-икономически анализи, 2017, N 1, с. 41-51. 

  

Сист. No: 28500

- 99 -

Сп/33/М 68

Шапиро, Наталия Игоревна.  Неоконченная война Б. Обамы / Наталия Игоревна Шапиро. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 2, с. 13-22. 

  

Сист. No: 28286

- 100 -

Сп/33/М 68

Шейнис, Виктор Леонидович.  Политические системы Европейского союза перед новыми вызовами / Виктор Леонидович Шейнис. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 2, с. 23-32. 

  

Сист. No: 28287

- 101 -

Сп/32/С 49

Шереметьев, Денис Витальевич.  Европейская система безопасности во взаимоотношениях России и ЕС / Денис Витальевич Шереметьев. // Современная Европа, 2017, N 1, с. 32-39. 

  

Сист. No: 28505

- 102 -

Сп/33/М 68

Шишелина, Любовь.  Вышеградская группа: четверть века по пути реформ / Любовь Шишелина. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 4, с. 100-104. 

  

Сист. No: 28427

- 103 -

Сп/32/А 45

Юд, Анри Поль.  После Брекзита: Десять тезисов о настоящем и будущем Европы / Анри Поль Юд. // Актуальные проблемы Европы, 2017, N 1, с. 155-165. 

  

Сист. No: 28463

- 104 -

Сп/33/М 68

Юрченко, Марина Михайловна.  ООН - 70: проблемы реформирования / Марина Михайловна Юрченко. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 5, с.88-98. 

  

Сист. No: 28470

Икономика. Икономически науки

- 105 -

Сп/3/В 37

Акаева, Бермет Аскаровна.  Проблемы и риски динамичного развития стран БРИКС / Бермет Аскаровна Акаева. // Век глобализации, 2017, N 1, с. 73-85. 

  

Сист. No: 28375

- 106 -

Сп/37/С 84

Анастасов, Анастас.  Иновационни стратегии за икономически просперитет / Анастас Анастасов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 3, с. 291-307. 

  

Сист. No: 28540

- 107 -

Сп/33/И 50

Беев, Ивайло.  Икономическата теория за конституцията. Англо-американската школа / Ивайло Беев. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 3, с. 131-150. 

  

Сист. No: 28484

- 108 -

Сп/33/И 50

Белева, Искра.  Пазарът на труда в България в средносрочна перспектива: оценки и рискове за неговото развитие / Искра Белева. // Икономически изследвания, 2017, N 1, с. 3-40. 

  

Сист. No: 28514

- 109 -

Сп/33/И 36

Близнаков, Милчо.  Анализ на риска в индустриалните предприятия в България / Милчо Близнаков. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, 2016, N 3, с. 297-317. 

  

Сист. No: 28420

- 110 -

Сп/32/С 49

Буторина, Ольга Витальевна.  Негативные и позитивные задачи Европейского валютного союза / Ольга Витальевна Буторина. // Современная Европа, 2017, N 2, с. 18-29. 

  

Сист. No: 28454

- 111 -

Сп/33/С 54

Вараджакова, Десислава.  Приложение на Теорията за ограниченията за управление на туристическите дестинации / Десислава Вараджакова. // Социално-икономически анализи, 2017, N 1, с. 52-57. 

  

Сист. No: 28501

- 112 -

Сп/33/И 50

Велев, Милен.  Зависимост между безработица и икономически растеж: национално и регионално равнище / Милен Велев. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 39-57. 

  

Сист. No: 28478

- 113 -

Сп/33/И 50

Вуцова, Албена и др.  Логическите модели: силни и слаби страни в контекста на програмите, съфинансирани от Европейския съюз / Албена Вуцова, Даниел Нигохосян. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 87-101. 

  

Сист. No: 28400

- 114 -

Сп/33/И 50

Димитрова, Ралица.  Оценка на признаването на бренда - подходи и предизвикателства / Ралица Димитрова. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 2, с. 92-114. 

  

Сист. No: 28396

- 115 -

Сп/33/И 50

Динев, Виктор М.  Рискове и ползи за новите страни-членки на Европейския съюз при влизането им в Еврозоната в контекста на дълговата криза / Виктор М. Динев. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 3, с. 112-130. 

  

Сист. No: 28483

- 116 -

Сп/37/Г 62

Донев, Калю и др.  Програмно бюджетиране и ефективност на финансовия контрол / Калю Донев, Руслана Иванова Димитрова. // Год. Икон. унив. - Варна, 87, 2016, с.7-58. 

  

Сист. No: 28547

- 117 -

Сп/37/Г 62

Желязкова, Донка и др.  Национални и регионални измерения на извънмагазинната търговия и куриерските услуги в Република България и област Варна / Донка Желязкова, Михаил Стоянов, Десислава Гроздева. // Год. Икон. унив. - Варна, 87, 2016, с. 187-242. 

  

Сист. No: 28550

- 118 -

Сп/33/М 71

Заработи REX системата на Европейския съюз за удостоверяване на преференциалния произход на стоки от държавите бенефициери . // Митническа хроника, XXVI, 2017, N 2, с. 4-6. 

  

Сист. No: 28317

- 119 -

Сп/3/М 68

Зевин, Леон.  Как измерять прогресс региональной экономической интеграции? / Леон Зевин. // Мир перемен, 2017, N 1, с. 181-184. 

  

Сист. No: 28371

- 120 -

Сп/37/Н 32

Златева, Ралица.  Успешни практики за използване на социалните медии от бизнес организациите / Ралица Златева. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.5.1, 2014, с. 194-199. 

  

Сист. No: 28311

- 121 -

Сп/3/С 54

Капитанов, Тодор.  Трудово-професионални ценности на работещите българи - приоритети и възможности / Тодор Капитанов. // Социология и икономика, 2016, N 1, с. 49-56. 

  

Сист. No: 28488

- 122 -

Сп/37/Н 32

Килимперов, Иван.  Селски и аграрен туризъм - възможности за развитие на фамилния бизнес в селското стопанство / Иван Килимперов. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.5.1, 2014, с. 205-209. 

  

Сист. No: 28310

- 123 -

Сп/37/Н 32

Конарев, Асен и др.  Методологически и методически проблеми на анализа и управлението на корпоративана възвращаемост / Асен Конарев, Снежинка Константинова. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т.2, 2016, с. 36-68. 

  

Сист. No: 28527

- 124 -

Сп/33/И 50

Ларх, Марио и др.  Относно въздействието на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции в Югоизточна и Източна Европа: количествен анализ / Марио Ларх, Йото Йотов. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 3, с.54-73. 

  

Сист. No: 28482

- 125 -

Сп/33/М 68

Лексютина, Яна Валерьевна.  Лидерство в БРИКС: прогнозы и реалии / Яна Валерьевна Лексютина. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 5, с. 25-33. 

  

Сист. No: 28468

- 126 -

Сп/33/М 68

Лобанов, Михаил Михайлович.  Промышленность стран ЦВЕ и ЮВЕ в 1990-2015 гг. / Михаил Михайлович Лобанов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 2, с. 74-84. 

  

Сист. No: 28289

- 127 -

Сп/37/Н 32

Льондев, Атанас.  Валутният борд в България / Атанас Льондев. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т.2, 2016, с. 7-35. 

  

Сист. No: 28526

- 128 -

Сп/37/Г 62

Льондев, Атанас.  Ролята на глобалните финансови институции / Атанас Льондев. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, XIII, 2016, с. 150-160. 

  

Сист. No: 28536

- 129 -

Сп/37/Г 62

Макни, Валентина Г.  Потребителски възприятия и оценки за мрежовия маркетинг / Валентина Г. Макни. // Год. Икон. унив. - Варна, 87, 2016, с. 343-418. 

  

Сист. No: 28551

- 130 -

Сп/32/С 49

Медведкин, Тарас Сергеевич и др.  Ирландия: технологический оффшор или лидер европейской инновационной системы? / Тарас Сергеевич Медведкин, Евгения Александровна Медведкина. // Современная Европа, 2017, N 2, с. 90-100. 

  

Сист. No: 28458

- 131 -

Сп/33/И 50

Минасян, Гарабед.  Икономикс на междуотрасловите взаимодействия / Гарабед Минасян. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 3, с. 3-29. 

  

Сист. No: 28481

- 132 -

Сп/33/В 52

Мотовилов, Олег Владимирович.  Корпоративное венчурное финансирование инновационных проектов / Олег Владимирович Мотовилов. // Вестн. СПбУ. Сер. 5, Экономика, 2016, N 4, с. 75-91. 

  

Сист. No: 28316

- 133 -

Сп/33/М 68

Мынкин, Дмитрий Андреевич.  Страны АСЕАН: конкурентоспособность и перспективы экономического развития / Дмитрий Андреевич Мынкин. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 2, с. 65-73. 

  

Сист. No: 28288

- 134 -

Сп/37/Г 62

Никовска, Кремена и др.  Новите интернет технологии и туризмът / Кремена Никовска, Стамен Стамов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, XIII, 2016, с. 170-180. 

  

Сист. No: 28537

- 135 -

Сп/33/М 68

Оленченко, Владимир Анатольевич.  Страны Балтии: канун 25-летия независимости / Владимир Анатольевич Оленченко. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 4, с. 105-108. 

  

Сист. No: 28428

- 136 -

Сп/37/Н 32

Пеловска, Деница.  Състояние и перспективи на българския износ на маслодайни култури / Деница Пеловска. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.5.1, 2014, с. 56-59. 

  

Сист. No: 28315

- 137 -

Сп/3/М 68

Пылин, Артем Геннадьевич.  Обновление экономической политики в Азербайджане / Артем Геннадьевич Пылин. // Мир перемен, 2017, N 1, с. 27-43. 

  

Сист. No: 28367

- 138 -

Сп/33/И 50

Саргсян, Карен С.  Съвременни предизвикателства пред фискалната и паричната политика в Република Армения / Карен С. Саргсян. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 2, с. 115-130. 

  

Сист. No: 28480

- 139 -

Сп/33/М 68

Силкин, Владислав Юрьевич.  Контуры новой модели конкуренции за энергетические ресурсы / Владислав Юрьевич Силкин. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 4, с. 60-70. 

  

Сист. No: 28426

- 140 -

Сп/33/И 36

Славова, Ирена и др.  Национална кръстерна политика в България: същност и основни характеристики / Ирена Славова, Йовка Банкова. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, 2016, N 2, с. 191-207. 

  

Сист. No: 28418

- 141 -

Сп/65/М 48

Станчев, Красен.  Колко губи бизнесът от сивата икономика / Красен Станчев. // Мениджър, 2017, N 5, с. 14-16. 

  

Сист. No: 28444

- 142 -

Сп/33/И 50

Стоянов, Васил.  Изследователски методи в поведенческата икономика и невроикономиката / Васил Стоянов. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 2, с. 145-156. 

  

Сист. No: 28397

- 143 -

Сп/33/М 68

Телегина, Елена Александровна и др.  Перспективы энергетического сотрудничества ЕАЭС со странами Северо-Восточной Азии / Елена Александровна Телегина, Гюльнар Османовна Халова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 4, с. 50-59. 

  

Сист. No: 28425

- 144 -

Сп/33/И 50

Тодоров, Васил.  Съвременна политическа икономия в българия : проблеми и идентификация / Васил Тодоров. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 2, с. 3-29. 

  

Сист. No: 28394

- 145 -

Сп/33/И 36

Филипов, Евгени.  Особености на иновационната активност в българската икономика / Евгени Филипов. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, 2016, N 2, с. 144-158. 

  

Сист. No: 28417

- 146 -

Сп/33/М 68

Филоник, Александр Оскарович.  Исламские банки: задачи на ближайшее будущее / Александр Оскарович Филоник. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 2, с. 85-93. 

  

Сист. No: 28290

- 147 -

Сп/3/М 68

Фокина, Людмила.  Трансформация экономики Молдовы: неутешительные результаты / Людмила Фокина. // Мир перемен, 2017, N 1, с. 44-59. 

  

Сист. No: 28368

- 148 -

Сп/3/М 68

Шейнин, Эдуард Яковлевич.  Энергетический фактор в экономических отношениях России со странами ЦВЕ: трудный поиск компромисса / Эдуард Яковлевич Шейнин. // Мир перемен, 2017, N 1, с. 88-103. 

  

Сист. No: 28369

Право

- 149 -

Сп/34/О 25

Адамова, Аглика.  Административното правосъдие във Франция / Аглика Адамова. // Общество и право, 2017, N 3, с. 62-73. 

  

Сист. No: 28430

- 150 -

Сп/34/П 84

Алексиева, Десислава.  Административната правосубектност, като предпоставка за институционална устойчивост / Десислава Алексиева. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 1, с. 18-27. 

  

Сист. No: 28279

- 151 -

Сп/34/С 96

Велева, Симона.  Защита на тайната на журналистическите източници - международи стандарти и уредба в България / Симона Велева. // Съвременно право, 2017, N 1, с. 71-88. 

  

Сист. No: 28340

- 152 -

Сп/37/Н 32

Военкинова, Живка.  Проблеми на виктимизацията / Живка Военкинова. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.6.2, 2014, с. 153-157. 

  

Сист. No: 28439

- 153 -

Сп/32/С 49

Войников, Вадим Валентинович.  Европейское пространство свободы, безопасности и правосудия и миграционный кризис в Европе / Вадим Валентинович Войников. // Современная Европа, 2017, N 2, с. 43-54. 

  

Сист. No: 28455

- 154 -

Сп/34/Т 96

Градинарова, Таня Панайотова.  Искането на легитимирана страна като елемент от фактическия състав за постановяване на неприсъствено решение / Таня Панайотова Градинарова. // Търговско право, XXVI, 2017, N 1, с. 5-24. 

  

Сист. No: 28282

- 155 -

Сп/34/Т 96

Градинарова, Таня Панайотова.  Приложимост на отмяната спрямо влезлите в сила определения по допустимостта на производството / Таня Панайотова Градинарова. // Търговско право, XXVI, 2017, N 2, с. 3-16. 

  

Сист. No: 28531

- 156 -

Сп/34/Ю 29

Груев, Лазар.  За някои особени състави на обсебване / Лазар Груев. // Юридически свят, 2017, N 1, с. 28-46. 

  

Сист. No: 28414

- 157 -

Сп/34/П 84

Деков, Димитър.  Международноправна защита на потребителите / Димитър Деков. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 2, с. 110-121. 

  

Сист. No: 28545

- 158 -

Сп/32/М 45

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка (Брюксел, 25.01.2017 г.) . // Международни отношения, XLVI, 2017, N 2, с. 81-98. 

  

Сист. No: 28411

- 159 -

Сп/34/Ю 29

Драгиев, Александър.  Международноправният обичай като приложимо право в производството в Международния съд на ООН / Александър Драгиев. // Юридически свят, 2017, N 1, с. 47-62. 

  

Сист. No: 28415

- 160 -

Сп/37/О-25

Ефективност на възпитателните мерки по закона за БППМН  : (Анализ на резултати от изследване). // Общ. възпитание, LI, 2012, N 2, с. 50-69. 

  

Сист. No: 28521

- 161 -

Сп/32/С 49

Клемин, Андрей Владимирович.  ФРГ: соотношение международного и национального права / Андрей Владимирович Клемин. // Современная Европа, 2017, N 2, с. 77-89. 

  

Сист. No: 28457

- 162 -

Сп/34/В 52

Колдин, В. Я.  Электронная информация в праве / В. Я. Колдин. // Вестн. Моск. унив. Сер. 11, Право, 2016, N 2, с. 96-110. 

  

Сист. No: 28348

- 163 -

Сп/37/О-25

Колева, Иванка.  Причини за асоциалното и за виктимното поведение на подрастващите / Иванка Колева. // Общ. възпитание, LI, 2012, N 1, с. 26-31. 

  

Сист. No: 28519

- 164 -

Сп/37/О-25

Кържева-Тенева, Цветелина и др.  Участието на децата в производтвото за защита от домашно насилие / Цветелина Кържева-Тенева, Иван Георгиев. // Общ. възпитание, LVII, 2013, N 1, с. 12-16. 

  

Сист. No: 28523

- 165 -

Сп/34/П 84

Манев, Никола.  Интуицията в наказателнопроцесуалното познание / Никола Манев. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 1, с. 102-114. 

  

Сист. No: 28280

- 166 -

Сп/37/Н 32

Манолов, Георги.  Историческо развитие на избирателната система в България (1878-1989 г.) / Георги Манолов. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т.1, 2015, с. 9-76. 

  

Сист. No: 28532

- 167 -

Сп/37/О-25

Маргаритова, Светла.  По повод на приетата концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето за периода 2012-2020 г. / Светла Маргаритова. // Общ. възпитание, LII, 2013, N 1, с. 6-11. 

  

Сист. No: 28522

- 168 -

Сп/37/Г 62

Мартинов, Кузман.  Ролята на оперативното разпознаване при разследване на престъпления / Кузман Мартинов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, XIII, 2016, с. 59-68. 

  

Сист. No: 28535

- 169 -

Сп/34/В 52

Марченко, М. Н.  О юридической природе и характере решений Европейского суда по правам человека / М. Н. Марченко. // Вестн. Моск. унив. Сер. 11, Право, 2016, N 2, с. 5-22. 

  

Сист. No: 28346

- 170 -

Сп/34/О-25

Минкова, Ганета.  Принципът на разделение на властите през призмата на данъчното законодателство / Ганета Минкова. // Общество и право, 2017, N 2, с. 46-53. 

  

Сист. No: 28328

- 171 -

Сп/34/Ю 29

Мръчков, Васил.  "Социалното" в действащата българска Конституция / Васил Мръчков. // Юридически свят, 2017, N 1, с. 11-27. 

  

Сист. No: 28413

- 172 -

Сп/34/О 25

Николов, Николай.  Конфликтът на интереси при усвояването на фондовете на Европейския съюз / Николай Николов. // Общество и право, 2017, N 3, с. 3-13. 

  

Сист. No: 28429

- 173 -

Сп/34/С 96

Панайотов, Пламен.  Наказателноправната уредба на ЕС за противодействие на пазарната злоупотреба / Пламен Панайотов. // Съвременно право, 2017, N 1, с. 7-24. 

  

Сист. No: 28337

- 174 -

Сп/34/О-25

Пенчев, Георги.  Защитените природни територии в България - правен режим / Георги Пенчев. // Общество и право, 2017, N 2, с. 23-42. 

  

Сист. No: 28327

- 175 -

Сп/34/П 84

Петров, Атанас.  Гаранционната функция на капитала в светлината добро корпоративно управление / Атанас Петров. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 2, с. 122-142. 

  

Сист. No: 28546

- 176 -

Сп/34/С 96

Петров, Венцислав.  Активната завещателна дееспособност според проекта за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа / Венцислав Петров. // Съвременно право, 2017, N 1, с. 25-33. 

  

Сист. No: 28338

- 177 -

Сп/37/О-25

Петров, Георги.  Институционална превенция на насилието срещу деца / Георги Петров. // Общ. възпитание, LV, 2016, N 2, с. 6-10. 

  

Сист. No: 28360

- 178 -

Сп/34/П 84

Попова, Жасмин.  Българското председателство на Съвета на ЕС в контекста на POST BREXIT / Жасмин Попова. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 1, с. 115-129. 

  

Сист. No: 28281

- 179 -

Сп/34/О 25

Рашков, Румен.  Съвременни подходи в семейната медиация / Румен Рашков. // Общество и право, 2017, N 3, с. 74-79. 

  

Сист. No: 28431

- 180 -

Сп/34/П 84

Ройчев, Янко.  Повереникът като участник в наказателния процес / Янко Ройчев. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 2, с. 72-88. 

  

Сист. No: 28544

- 181 -

Сп/32/П 69

Савов, Илин.  Относно някои промени в Закона за специалните разузнавателни средства / Илин Савов. // Политика и сигурност, I, 2017, N 1, с. 70-78. 

  

Сист. No: 28388

- 182 -

Сп/37/Н 32

Савов, Илин.  Правни аспекти на екстрадицията и европейската заповед за арест / Илин Савов. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т.2, 2016, с. 109-148. 

  

Сист. No: 28529

- 183 -

Сп/34/О-25

Ставру, Стоян.  Лесли Грийн - за сексуално (полово) неутралният брак / Стоян Ставру. // Общество и право, 2017, N 2, с. 65-79. 

  

Сист. No: 28329

- 184 -

Сп/34/Т 96

Стефанов, Георги.  Наследимо ли е членството на съдружник в ООД? / Георги Стефанов. // Търговско право, XXVI, 2017, N 1, с. 71-84. 

  

Сист. No: 28284

- 185 -

Сп/34/П 84

Стоилова-Николова, Живка.  Предоставяне на информация при разпространение на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти / Живка Стоилова-Николова. // Правна мисъл, LVIII, 2017, N 2, с. 51-71. 

  

Сист. No: 28543

- 186 -

Сп/37/О-25

Стоянов, Евгени.  Правомощия на прокурора при работа с малолетни и непълнолетни / Евгени Стоянов. // Общ. възпитание, LVII, 2013, N 1, с. 17-19. 

  

Сист. No: 28524

- 187 -

Сп/37/О-25

Състояние и тенденции на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.Престъпления срещу тях  : Дейност на Централната и местните комисии за БППМН за 2015 година : [Годишен доклад]. // Общ. възпитание, LV, 2016, N 2, с. 39-54. 

  

Сист. No: 28361

- 188 -

Сп/34/Т 96

Тодоров, Васил.  Статус и правомощия на Комисията за защита на конкуренцията - дейност като административна юрисдикция / Васил Тодоров. // Търговско право, XXVI, 2017, N 1, с. 25-47. 

  

Сист. No: 28283

- 189 -

Сп/34/В 52

Филимонов, В. Д.  Криминологические основания норм уголовного права / В. Д. Филимонов. // Вестн. Моск. унив. Сер. 11, Право, 2016, N 2, с. 87-95. 

  

Сист. No: 28347

- 190 -

Сп/34/С 96

Цакова, Люба.  Доктринални диалози в концепцията за юридическата справедливодт на Томас Остеркамп / Люба Цакова. // Съвременно право, 2017, N 1, с. 89-104. 

  

Сист. No: 28341

- 191 -

Сп/34/В 52

Центров, Евгений Емельянович.  О парадигме криминалистической тактики и ее основных понятиях / Евгений Емельянович Центров. // Вестн. Моск. унив. Сер. 11, Право, 2016, N 1, с. 79-98. 

  

Сист. No: 28345

Обществено управление

- 192 -

Сп/1/П 92

Азис, Хасан.  Нагласи и удовлетвореност спрямо децентрализацията в България / Хасан Азис. // Психологични изследвания, 2016, N 2, с. 99-111. 

  

Сист. No: 28299

- 193 -

Сп/32/П 69

Дойков, Ненко.  Пътища за подобряване на координацията, взаимодействието и информационния обмен между службите за сигурност и другите държавни органи при противодействието на терористични заплахи / Ненко Дойков. // Политика и сигурност, I, 2017, N 1, с. 63-69. 

  

Сист. No: 28387

- 194 -

Сп/37/Н 32

Карапчански, Страхил.  Етикетът за иновации и добро управление като европейски стандарт за качество в работата на публичната администрация / Страхил Карапчански. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.5.2, 2014, с. 92-98. 

  

Сист. No: 28308

- 195 -

Сп/35/С 35

Стефанов, Нако.  България - за необходимостта от неоиндустриализация и неоаграризация на иновационна основа / Нако Стефанов. // Сигурност, IX, 2017, N 2, с. 20-24. 

  

Сист. No: 28302

- 196 -

Сп/37/Г 62

Стоянов, Стоян.  Ръководство, обучение, възпитание и контрол на секретните сътрудници от специализираните държавни органи в България / Стоян Стоянов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, XIII, 2016, с. 40-54. 

  

Сист. No: 28534

- 197 -

Сп/37/Н 32

Терзиев, Венелин и др.  Модел за социално-психологическа подкрепа на военнослужещите, освободени от военна служба и на техните семейства / Венелин Терзиев, Севдалина Димитрова. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.5.1, 2014, с. 139-144. 

  

Сист. No: 28313

Военни науки. Военно изкуство

- 198 -

Сп/32/П 69

Фердов, Ставри.  "Съвместните контактни центрове" на Държавната ни граница - средство за повече сигурност / Ставри Фердов. // Политика и сигурност, I, 2017, N 1, с. 79-83. 

  

Сист. No: 28389

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

Възпитание. Образование. Просвета

- 199 -

Сп/33/С 54

Божинов, Божидар.  Ключови предизвикателства пред съвременния университет и неговото управление / Божидар Божинов. // Социално-икономически анализи, 2017, N 1, с. 16-28. 

  

Сист. No: 28499

- 200 -

Сп/37/С 84

Витанова, Наталия и др.  Team Teaching и/или Co-teaching в контекста на приобщаващото и интеркултурното образование / Наталия Витанова, Нели Митева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 2, с. 190-208. 

  

Сист. No: 28332

- 201 -

Сп/37/С 84

Вълчева, Лиляна и др.  Систематизация и сравнителен анализ за състоянието на държавните висши училища в България / Лиляна Вълчева, Стефан Аспарухов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 3, с. 240-269. 

  

Сист. No: 28539

- 202 -

Сп/37/Н 32

Грозева, Таня.  За корелацията между университетското управление и студентската извънаудиторна активност / Таня Грозева. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.9, 2014, с. 45-50. 

  

Сист. No: 28475

- 203 -

Сп/37/Н 32

Дефиниране на някои показатели за оценка на качеството на подготовка на преподавателите с оглед обучение, ориентирано към пазара на труда  / Христо Белоев и др. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.9, 2014, с. 23-28. 

   Други авт.: Даниела Йорданова, Иван Евстатиев, Велизара Пенчева, Пламен Даскалов, Цветелина Георгиева. 

  

Сист. No: 28474

- 204 -

Сп/33/И 36

Димитрова, Дарина.  Правен режим на висшите училища в България от Освобождението до днес / Дарина Димитрова. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, 2016, N 2, с. 226-238. 

  

Сист. No: 28419

- 205 -

Сп/33/С 54

Димитрова, Иваничка.  Корпоративната социална отговорност във висшето образование - могат ли университетите в България да правят повече / Иваничка Димитрова. // Социално-икономически анализи, 2017, N 1, с. 95-102. 

  

Сист. No: 28502

- 206 -

Сп/33/И 50

Кирова, Алла.  Научно-образователното пространство на Балканите като фактор за повишаване на регионалните конкурентоспособност и иновационен потенциал / Алла Кирова. // Икономически изследвания, 2017, N 1, с. 61-89. 

  

Сист. No: 28516

- 207 -

Сп/37/С 84

Кузманова, Яна и др.  Практически проблеми при противодействието на проявите на насилие и проблемното поведение в училищна среда - образователни, психологически и правни аспекти / Яна Кузманова, Станислав Пандин. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 3, с. 291-307. 

  

Сист. No: 28541

- 208 -

Сп/37/С 84

Макариев, Пламен.  Образователната интеграция в измеренията на приобщаващото и на интеркултурното образование / Пламен Макариев. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 2, с. 175-189. 

  

Сист. No: 28331

- 209 -

Сп/37/Н 32

Недялков, Антон и др.  Рейтинговата система на българските висши училища в аналинична и дискусионна перспектива / Антон Недялков, Елена Захариева. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.9, 2014, с. 56-60. 

  

Сист. No: 28476

- 210 -

Сп/33/И 50

Проблеми и перспективи пред счетоводното образование  / Фаня Филипова и др. // Икономически изследвания, 2017, N 1, с. 136-177. 

   Други авт.: Даниела Георгиева, Бистра Николова, Рени Петрова, Илиян Христов. 

  

Сист. No: 28517

- 211 -

Сп/37/Н 32

Развиване на практически умения на студенти в предприятия и университети, в различна социална среда  / Антоанета Добрева и др. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.9, 2014, с. 82-86. 

   Други авт.: Ахмед Ахмед, Васко Добрев, Елка Русинова. 

  

Сист. No: 28477

- 212 -

Сп/37/О-25

Рангелова, Емилия.  Учителят и рисковите деца / Емилия Рангелова. // Общ. възпитание, LV, 2016, N 2, с. 2-6. 

  

Сист. No: 28359

- 213 -

Сп/33/И 50

Статева, Йорданка и др.  Усъвършенстване на инструментариума за изява и оценяване на студентите по проблематиката на международните финанси и международната политика / Йорданка Статева, Силвия Кирова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 102-118. 

  

Сист. No: 28479

- 214 -

Сп/0/И 73

Формиране и изграждане на съвременния млад учен: подходи и практики : [Тема на броя] . // [ИНФО] INFO свят, 2017, N 1, 50 с.. 

  

Сист. No: 28344

- 215 -

Сп/37/Н 32

Фъртунова, Мария и др.  Практическото обучение в системите за поддържане на качеството на обучението във висшите училища / Мария Фъртунова, Велизара Пенчева, Радослав Кючуков. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.9, 2014, с. 12-16. 

  

Сист. No: 28473

- 216 -

Сп/37/П 92

Христова, Цеца.  Scientix - общността за научно образование в Европа / Цеца Христова. // Професионално образование, XIX, 2017, N 3, с. 261-265. 

  

Сист. No: 28441

- 217 -

Сп/37/С 84

Цанков, Николай и др.  "Химерните групи" в училище и практики на наследяването: "загубата на бащата" / Николай Цанков, Веска Гювийска. // Стратегии на образователната и научната политика, XXV, 2017, N 2, с. 119-136. 

  

Сист. No: 28330

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

- 218 -

Сп/33/М 68

Бобылев, С. Н.  Устойчивое развитие: парадигма для будущего / С. Н. Бобылев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 3, с. 107-113. 

  

Сист. No: 28513

- 219 -

Сп/3/В 37

Грачев, Владимир Александрович и др.  Глобальные экологические проблемы, экологическая безопасность и экологическая эффективность энергетики / Владимир Александрович Грачев, Ольга Владимировна Плямина. // Век глобализации, 2017, N 1, с. 86-97. 

  

Сист. No: 28376

- 220 -

Сп/37/Н 32

Корнажева, Мими и др.  Многостепенно управление на сигурността като подход за решаване на проблема "замърсена околна среда" / Мими Корнажева, Елица Бабанова. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.5.2, 2014, с. 58-65. 

  

Сист. No: 28305

Математика

- 221 -

Сп/33/И 36

Македонска, Ива Владимирова.  Модел на уеб базирана система за извличане на знания от уеб ресурс / Ива Владимирова Македонска. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, 2016, N 4, с. 522-535. 

  

Сист. No: 28423

- 222 -

Сп/33/И 36

Стоев, Стойчо.  Нов йерархичен модел за обработка на източниците на риск / Стойчо Стоев. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, 2016, N 4, с. 491-504. 

  

Сист. No: 28422

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 223 -

Сп/7/Г 62

Вазов, Веско и др.  Изменение на климата и очаквано въздействие върху пристанищната инфраструктура / Веско Вазов, Мария Маврова-Гиргинова. // Год. УАСГ, 48, 2014/2015, N 2, с. 53-64. 

  

Сист. No: 28569

- 224 -

В/33/К 26

Горанова, Калина.  Свобода за конопа : [Тема на броя] / Калина Горанова. // Капитал, XXV, N 22, 01 ян. 2017, с. 11-15. 

  

Сист. No: 28445

- 225 -

Сп/37/Н 32

Любенов, Любомир и др.  Пазари и реализация на биологични пчелни продукти / Любомир Любенов, Ивайло Христаков. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.5.1, 2014, с. 49-55. 

  

Сист. No: 28314

- 226 -

Сп/3/В 37

О состоянии атомной энергетики Украины и ее влиянии на безопасность в Европе  / Александр Сергеевич Куракин и др. // Век глобализации, 2017, N 1, с. 120-131. 

   Други авт.: А.А. Селиванов, Н.И. Свеколкин, М.В. Ворон, М.Л. Санашкина. 

  

Сист. No: 28378

- 227 -

Сп/33/И 50

Раковска, Мирослава.  Логистичните услуги, техника и софтуер в България през призмата на производствените и търговските предприятия и тяхната конкурентна стратегия / Мирослава Раковска. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 22-38. 

  

Сист. No: 28398

- 228 -

Сп/7/Г 62

Ярловска, Надежда.  Устойчиво управление на земеделски земи чрез подобряване на правната рамка / Надежда Ярловска. // Год. УАСГ, 48, 2014/2015, N 1, с. 61-74. 

  

Сист. No: 28566

Медицина

- 229 -

Сп/1/В 83

Алюшин, М. В. и др.  Экспериментальная апробация автоматизированных средств определения времени реакции / М. В. Алюшин, Л. В. Колобашкина, В. М. Алюшин. // Вопросы психологии, LXII, 2017, N 1, с. 152-158. 

  

Сист. No: 28357

- 230 -

Сп/1/К 83

Аутоагрессивная алкогольная личность  / Дмитрий Иванович Шустов и др. // Консультативная психология и психотерапия, 2016, N 3, с. 89-109. 

  

Сист. No: 28276

- 231 -

Сп/33/И 50

Гечкова, Теодора.  Приоритизиране на мерките за защита на националната критична инфраструктура (стратегически акценти) / Теодора Гечкова. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 68-76. 

  

Сист. No: 28399

- 232 -

Сп/0/Н 31

Каменова, Филипа.  Начално проучване на дисфункционални вярвания, позитивна и ниска самооценка при лица с тревожни разстройства / Филипа Каменова. // Наука, XXVII, 2017, N 2, с. 50-54. 

  

Сист. No: 28380

- 233 -

Сп/1/К 83

Клинические и социально-психологические характеристики пациентов с суицидальными попытками  / Мария Игоревна Черная и др. // Консультативная психология и психотерапия, 2016, N 3, с. 69-88. 

  

Сист. No: 28275

- 234 -

Сп/1/К 65

Крумова-Пешева, Р. и др.  Катамнестично проучване върху отношението към донора при реципиенти на трупно донорство / Р. Крумова-Пешева, Х. Пешев, В. Пъшев. // Клинична и консултативна психология, VIII, 2016, N 3, с. 19-25. 

  

Сист. No: 28270

- 235 -

Сп/1/К 83

Кубарев, Вячеслав Сергеевич.  Психотерапия как метод гуманитарного познания сквозь призму методологии Л. С. Выготского / Вячеслав Сергеевич Кубарев. // Консультативная психология и психотерапия, 2016, N 4, с. 149-170. 

  

Сист. No: 28366

- 236 -

Сп/1/К 65

Куков, Калоян.  Вербална флуетност и ХИВ / Калоян Куков. // Клинична и консултативна психология, VIII, 2016, N 3, с. 31-36. 

  

Сист. No: 28271

- 237 -

Сп/1/К 65

Нацов, Иво.  Консултативна психиатрия и интегративна грижа: религиозно-психиатричен лиезон / Иво Нацов. // Клинична и консултативна психология, 2016, N 4, с. 33-36. 

  

Сист. No: 28486

- 238 -

Сп/1/К 83

Немцов, Александр Викентьевич и др.  Алкоголь - существенный фактор самоубийств / Александр Викентьевич Немцов, Кирилл Валерьевич Шелыгин. // Консультативная психология и психотерапия, 2016, N 3, с. 164-180. 

  

Сист. No: 28278

- 239 -

Сп/3/С 54

Панайотов, Александър.  Опиоидното субституиращо лечение - съвременен подход за намаляване на търсенето на наркотици / Александър Панайотов. // Социология и икономика, VI, 2016, N 4, с. 71-79. 

  

Сист. No: 28383

- 240 -

Сп/1/В 83

Петрова, Елена Алексеевна.  Возможности психотерапии взрослых, имевших в детстве травматичевский опыт / Елена Алексеевна Петрова. // Вопросы психологии, LXII, 2017, N 1, с. 82-90. 

  

Сист. No: 28354

- 241 -

Сп/1/К 65

Психометрични характеристики на българската версия на самооценъчна скала за агресия на Бъс и Уорън (Buss-Warren Aggression Questionnaire)  / Венцислав Попов и др. // Клинична и консултативна психология, 2016, N 4, с. 37-53. 

   Други авт.: Димитър Неделчев, Елена Пседерска, Виктория Георгиева, Кирил Бозгунов, Георги Василев, Жасмин Василева. 

  

Сист. No: 28487

- 242 -

Сп/1/В 83

Рассказова, Елена Игоревна.  Личностные факторы жалоб на соматические и психические симптомы в норме / Елена Игоревна Рассказова. // Вопросы психологии, LXII, 2017, N 1, с. 91-102. 

  

Сист. No: 28355

- 243 -

Сп/1/К 65

Русева, Десислава.  Усещането, че не можеш да подредиш себе си (работа по случай) / Десислава Русева. // Клинична и консултативна психология, VIII, 2016, N 3, с. 37-42. 

  

Сист. No: 28272

- 244 -

Сп/1/В 83

Соколова, Елена Теодоровна и др.  Психологическая манипуляция как культурное и клиническое явление / Елена Теодоровна Соколова, Галина Александровна Лайшева. // Вопросы психологии, LXII, 2017, N 1, с. 54-67. 

  

Сист. No: 28352

- 245 -

Сп/1/К 83

Холмогорова, А. Б.  Сиуцидальное поведение: теоретическая модель и практика помощи в когнитивно-бихевиоральной терапии / А. Б. Холмогорова. // Консультативная психология и психотерапия, 2016, N 3, с. 144-163. 

  

Сист. No: 28277

- 246 -

Сп/1/К 83

Холмогорова, А. Б. и др.  Стандартизация опросника "Семейные эмоциональные коммуникации" / А. Б. Холмогорова, Светлана Васильевна Воликова. // Консультативная психология и психотерапия, 2016, N 4, с. 97-125. 

  

Сист. No: 28364

Управление

- 247 -

Сп/37/Н 32

Богданова, Зорница и др.  Анализ на специфични особености в проектите за развитие на социалния капитал в селските райони / Зорница Богданова, Бисерка Иванова. // Науч. тр. Русенски унив. Ангел Кънчев, 53, Сер.5.1, 2014, с. 189-193. 

  

Сист. No: 28312

- 248 -

Сп/3/В 37

Джиоева, Алеся Александровна и др.  Менеджмент в XXI веке: культура и инновации / Алеся Александровна Джиоева, Владимир Иванович Маслов. // Век глобализации, 2017, N 1, с. 106-119. 

  

Сист. No: 28377

- 249 -

Сп/33/И 36

Калайджиева, Виктория.  Влияние на иновациите за повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия / Виктория Калайджиева. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, 2016, N 3, с. 352-366. 

  

Сист. No: 28421

- 250 -

Сп/37/Г 62

Манолов, Георги.  Електронното управление / Георги Манолов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, XIII, 2016, с. 6-16. 

  

Сист. No: 28533

- 251 -

Сп/33/И 36

Мирянов, Радан.  Оптимизиране управлението на превози в морския транспорт / Радан Мирянов. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, 2016, N 1, с. 62-79. 

  

Сист. No: 28416

- 252 -

Сп/33/С 54

Петкова, Йорданка и др.  Контролингът - ефективната управленска технология / Йорданка Петкова, Антония Ковачева. // Социално-икономически анализи, 2017, N 1, с. 103-105. 

  

Сист. No: 28503

- 253 -

Сп/33/И 50

Симеонов, Огнян и др.  Полезност и фактори за полезност на вътрешния одит в публичния сектор (емпирични оценки) / Огнян Симеонов, Валентин Гоев. // Икономически изследвания, 2017, N 1, с. 41-60. 

  

Сист. No: 28515

- 254 -

Сп/33/И 50

Хаджиев, Кристиян.  Управление на виртуални екипи - теория и методология / Кристиян Хаджиев. // Икономическа мисъл, LXII, 2017, N 2, с. 30-50. 

  

Сист. No: 28395

Счетоводство

- 255 -

Сп/32/П 69

Льондев, Атанас.  Измами чрез финансови отчети и данъчни спекулации / Атанас Льондев. // Политика и сигурност, I, 2017, N 1, с. 131-137. 

  

Сист. No: 28393

Фина механика. Автоматика

- 256 -

Сп/33/М 68

Дежина, Ирина Геннадиевна и др.  Tech City UK / Ирина Геннадиевна Дежина. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXI, 2017, N 3, с. 94-99. 

  

Сист. No: 28512

- 257 -

Сп/33/И 50

Кирилов, Росен.  Възможности за приложение на софтуерни решения при управление на риска на публични проекти / Росен Кирилов. // Икономически и социални алтернативи, 2017, N 2, с. 127-140. 

  

Сист. No: 28401

- 258 -

Сп/37/П 92

Милов, Живко.  Защита на информацията на комуникационни и компютърни мрежи / Живко Милов. // Професионално образование, XIX, 2017, N 3, с. 289-298. 

  

Сист. No: 28442

Строителство

- 259 -

Сп/37/Г 62

Калинков, Константин и др.  Устройствено-икономически, правни и счетоводно-данъчни аспекти на правото на строеж / Константин Калинков, Надя Костова, Бисерка Маринова. // Год. Икон. унив. - Варна, 87, 2016, с. 59-122. 

  

Сист. No: 28548

- 260 -

Сп/7/Г 62

Керелезова, Ирина.  Определяне на носимоспособността на възел в мостова конструкция чрез опростени методи / Ирина Керелезова. // Год. УАСГ, 48, 2014/2015, N 1, с. 143-150. 

  

Сист. No: 28568

- 261 -

Сп/37/Г 62

Николаев, Росен и др.  Устойчивото развитие на строителните предприятия и модели за неговата оценка / Росен Николаев, Катя Антонова, Виктория Станчева. // Год. Икон. унив. - Варна, 87, 2016, с.123-186. 

  

Сист. No: 28549

- 262 -

Сп/7/Г 62

Тодоров, Теодор и др.  Организационни и технологични решения при усилването на зидани колони / Теодор Тодоров, Фантина Рангелова. // Год. УАСГ, 48, 2014/2015, N 1, с. 75-84. 

  

Сист. No: 28567

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

Градоустройство. Ландшафт

- 263 -

Сп/7/Г 62

Александрова, Петя.  Откритото обществено пространство като синтез на материални и духовни ценности и градивен елемент на градския ландшафт / Петя Александрова. // Год. УАСГ, 49, 2016, с. 63-74. 

  

Сист. No: 28554

- 264 -

Сп/3/В 37

Алешковский, Иван Андреевич и др.  Горизонты городского роста в условиях глобализации / Иван Андреевич Алешковский, Марат Османович Болатов, Николай Александрович Слука. // Век глобализации, 2017, N 1, с. 33-45. 

  

Сист. No: 28372

- 265 -

Сп/7/Г 62

Иванов, Валери и др.  Още за пространственото развитие и неговото планиране / Валери Иванов, Александър Слаев. // Год. УАСГ, 49, 2016, с. 83-90. 

  

Сист. No: 28556

Архитектура

- 266 -

Сп/7/Г 62

Георгиева, Снежина.  Тенденции в изграждането на детските заведения / Снежина Георгиева. // Год. УАСГ, 49, 2016, с. 129-148. 

  

Сист. No: 28559

- 267 -

Сп/7/Г 62

Енкин, Ангел.  Основни проблеми на индустриално изградените жилищни комплекси / Ангел Енкин. // Год. УАСГ, 49, 2016, с. 163-170. 

  

Сист. No: 28561

- 268 -

Сп/7/Г 62

Манева, Ваня.  Методика за оформяне на енергоефективни жилищни територии / Ваня Манева, Валери Иванов. // Год. УАСГ, 49, 2016, с. 9-24. 

  

Сист. No: 28552

- 269 -

Сп/7/Г 62

Метева, Анастасия.  Свещената геометрия и нейните проекции в пространственото и времевото изкуство / Анастасия Метева. // Год. УАСГ, 49, 2016, с. 189-198. 

  

Сист. No: 28563

- 270 -

Сп/7/Г 62

Метева, Анастасия.  Метафората и символиката в музиката и архитектурата / Анастасия Метева. // Год. УАСГ, 49, 2016, с. 199-208. 

  

Сист. No: 28564

- 271 -

Сп/7/Г 62

Михайлов, Пламен.  Връзката между интрериора и околната среда при еднофамилната жилищна сграда в архитектурата на модернизма / Пламен Михайлов. // Год. УАСГ, 49, 2016, с. 209-222. 

  

Сист. No: 28565

- 272 -

Сп/7/Г 62

Нанова, Милена.  Европейски алтернативи за обновяване на следвоенните жилищни комплекси, строени по индустриализирани технологии / Милена Нанова. // Год. УАСГ, 49, 2016, с. 149-162. 

  

Сист. No: 28560

- 273 -

Сп/7/Г 62

Недялков, Иво Дечев.  Формиране и развитие на медийните паркове / Иво Дечев Недялков. // Год. УАСГ, 49, 2016, с. 93-102. 

  

Сист. No: 28557

- 274 -

Сп/7/Г 62

Недялков, Иво Дечев.  Медийните паркове като системи за устойчиво развитие / Иво Дечев Недялков. // Год. УАСГ, 49, 2016, с. 103-108. 

  

Сист. No: 28558

- 275 -

Сп/7/Г 62

Симеонова, Виргиния.  "Белите петна" в градската структура - урбанистични алтернативи за намеса / Виргиния Симеонова. // Год. УАСГ, 49, 2016, с. 75-82. 

  

Сист. No: 28555

- 276 -

Сп/7/Г 62

Спиридонова, Ирена.  Типология на жилищните комплекси от затворен тип / Ирена Спиридонова. // Год. УАСГ, 49, 2016, с. 171-188. 

  

Сист. No: 28562

Спорт

Езикознание. Филология

- 277 -

Сп/80/Ч 94

Живкова-Крупева, Рая.  Инструменти за измерване на интеркултурната компетентност / Рая Живкова-Крупева. // Чуждоезиково обучение, XLIV, 2017, N 2, с. 127-133. 

  

Сист. No: 28333

- 278 -

Сп/80/Ч 94

Нейкова, Мария.  Проблемно обучение, електронно учене и мобилни технологии при изучаването на чужд език / Мария Нейкова. // Чуждоезиково обучение, XLIV, 2017, N 2, с. 150-157. 

  

Сист. No: 28334

- 279 -

Сп/1/В 83

Улановский, А. М.  Многомерная реальност разговора: подходы и исследония / А. М. Улановский. // Вопросы психологии, LXII, 2017, N 1, с. 3-14. 

  

Сист. No: 28349


 Индекс по АВТОРИ

Адамова, Аглика 149 
Азис, Хасан 192 
Акаева, Бермет Аскаровна 105 
Александрова, Богдана 2 
Александрова, Петя 263 
Алексеев, Денис Сергеевич 59 
Алексиева, Десислава 150 
Алешковский, Иван Андреевич 264 
Алюшин, В. М. 229 
Алюшин, М. В. 229 
Анастасов, Анастас 106 
Ангелова, Денислава 21 
Антонова, Катя 261 
Антропов, В. В. 31 
Аргатски, Велин 50 
Аспарухов, Стефан 201 
Ахмед, Ахмед 211 
Ачан, Надежда Маликовна 11 
Бабанова, Елица 220 
Байкушева, Светла 1 
Банкова, Йовка 140 
Беев, Ивайло 107 
Белева, Искра 108 
Белоев, Христо 203 
Бенишева, Бисерка 51 
Близнаков, Милчо 109 
Бобылев, С. Н. 218 
Богданов, Димитър 3 
Богданова, Зорница 247 
Богомягкова, Елена Сергеевна 33 
Божинов, Божидар 199 
Бозгунов, Кирил 241 
Болатов, Марат Османович 264 
Борисоник, Евгения Владимировна 4 
Братерский, М. 52 
Буторина, Ольга Витальевна 110 
Вазов, Веско 223 
Вараджакова, Десислава 111 
Василев, Георги 241 
Василева, Жасмин 241 
Велев, Милен 112 
Велева, Симона 151 
Витанова, Наталия 5 200 
Военкинова, Живка 152 
Войников, Вадим Валентинович 153 
Воликова, Светлана Васильевна 246 
Волобуев, Алексей Викторович 53 
Воронов, Константин Валентинович 54 
Вуцова, Албена 113 
Вълчев, Бойко 55 
Вълчева, Лиляна 201 
Георгиев, Благовест 34 35 
Георгиев, Васил 56 
Георгиев, Иван 164 
Георгиев, Христо 57 
Георгиева, Виктория 241 
Георгиева, Даниела 210 
Георгиева, Детелина 203 
Георгиева, Калина 58 
Георгиева, Снежина 266 
Гечкова, Теодора 231 
Гоев, Валентин 253 
Голуб, Юрий Григорьевич 59 
Горанова, Калина 224 
Гоувея, Валдиней 19 
Градев, Дончо 36 37 38 
Градинарова, Таня Панайотова 154 155 
Грачев, Владимир Александрович 219 
Грибовский, Василий Сергеевич 60 
Гришин, И. 32 
Гроздева, Десислава 117 
Грозева, Таня 202 
Громогласова, Елизавета 61 
Громыко, Алексей 62 
Груев, Лазар 156 
Гювийска, Веска 217 
Данилов, Дмитрий 63 
Даскалов, Пламен 203 
Дежина, Ирина Геннадиевна 256 
Деков, Димитър 157 
Демиденко, Сергей Владимирович 64 
Дечев, Теодор 65 
Джалев, Любомир 25 
Джиоева, Алеся Александровна 248 
Димитров, Димитър Велков 66 
Димитрова, Дарина 204 
Димитрова, Иваничка 205 
Димитрова, Ралица 114 
Димитрова, Руслана Иванова 116 
Димитрова, Севдалина 197 
Динев, Виктор М. 115 
Динков, Динко 67 
Добрев, Васко 211 
Добрева, Антоанета 211 
Дозорцева, Елена Георгиевна 18 
Дойков, Ненко 193 
Донев, Калю 116 
Драгиев, Александър 159 
Евлогиева, В. 6 
Еврев, Илия 28 
Евстатиев, Иван 203 
Елистратова, Ольга Александровна 39 
Енкин, Ангел 267 
Ефимов, Альберт Р. 256 
Желязкова, Донка 117 
Живкова-Крупева, Рая 277 
Журавлева, Виктория Юрьевна 68 
Журавлева, Татьяна Владимировна 233 
Захариева, Елена 209 
Зевин, Леон 119 
Земляная, Анастасия Сергеевна 72 
Златева, Деница 69 
Златева, Ралица 120 
Зубарева, Ольга Викторовна 233 
Иванов, Валери 265 268 
Иванова, Бисерка 247 
Илиева, Стана 70 
Ильин, Владимир Иванович 42 
Йорданова, Даниела 203 
Йотов, Йото 124 
Кавешников, Николай Юрьевич 71 
Калайджиева, Виктория 249 
Калашников, Александр Игоревич 12 
Калинков, Константин 259 
Каменова, Филипа 232 
Канаев, Евгений Александрович 72 
Капитанов, Тодор 121 
Капустина, Алена Сергеевна 46 
Карабельова, Соня 7 
Карапчански, Страхил 73 194 
Карягина, Татьяна Дмитриевна 8 
Кацаров, Юри 9 
Керелезова, Ирина 260 
Килимперов, Иван 122 
Кирилов, Росен 257 
Кирова, Алла 206 
Кирова, Силвия 213 
Клемин, Андрей Владимирович 161 
Клименкова, Елизавета Николаевна 10 
Князева, Татьяна Сергеевна 22 
Ковачева, Антония 252 
Коев, Красимир 74 
Колдин, В. Я. 162 
Колева, Иванка 163 
Колобашкина, Л. В. 229 
Конарев, Асен 123 
Кондратьева, Наталия Борисовна 75 
Константинова, Снежинка 123 
Корнажева, Мими 77 220 
Коротич, Семен Александрович 81 
Костова, Надя 259 
Крумова-Пешева, Р. 234 
Кубарев, Вячеслав Сергеевич 235 
Куваева, Ирина Олеговна 11 
Кузманова, Яна 207 
Куков, Калоян 236 
Куракин, Александр Сергеевич 226 
Кухтова, Наталья Валентиновна 8 
Кържева-Тенева, Цветелина 164 
Кючуков, Любомир 78 
Кючуков, Радослав 215 
Лазова, Изабела 79 
Лайшева, Галина Александровна 244 
Ларх, Марио 124 
Лексютина, Яна Валерьевна 125 
Лобанов, Михаил Михайлович 126 
Лозовская, Ксения Борисовна 11 
Лошкарев, Иван Дмитриевич 80 
Лукин, Артем Леонидович 81 
Льондев, Атанас 127 128 255 
Любенов, Любомир 225 
Любов, Евгений Борисович 4 
Маврова-Гиргинова, Мария 223 
Макариев, Пламен 208 
Македонска, Ива Владимирова 221 
Макни, Валентина Г. 129 
Манев, Никола 165 
Манева, Ваня 268 
Манолов, Георги 82 166 250 
Манолов, Георги Любенов 83 
Мантарова, Анна 84 
Маргаритова, Светла 167 
Маринов, Александър 38 
Маринова, Бисерка 259 
Мартинов, Кузман 168 
Марченко, М. Н. 169 
Маслов, Владимир Иванович 248 
Медведкин, Тарас Сергеевич 130 
Медведкина, Евгения Александровна 130 
Метева, Анастасия 269 270 
Милов, Живко 258 
Минасян, Гарабед 131 
Минкова, Ганета 170 
Минюрова, Светлана Алигарьевна 12 
Мирянов, Радан 251 
Митева, Нели 5 200 
Михайлов, Пламен 271 
Мотовилов, Олег Владимирович 132 
Мръчков, Васил 171 
Мынкин, Дмитрий Андреевич 133 
Нанова, Милена 272 
Нацов, Иво 237 
Начев, Йордан 85 86 
Начева, Илина 87 
Неделчев, Димитър 241 
Недялков, Антон 209 
Недялков, Иво Дечев 273 274 
Нейкова, Мария 278 
Немцов, Александр Викентьевич 238 
Нестеров, Александр Геннадьевич 88 
Нигохосян, Даниел 113 
Никовска, Кремена 134 
Николаев, Росен 261 
Николов, Николай 5 172 
Николова, Бистра 210 
Новиков, Сергей Андреевич 230 
Оленченко, Владимир Анатольевич 135 
Панайотов, Александър 239 
Панайотов, Пламен 173 
Панайотова, Илиана 89 
Пандин, Станислав 207 
Папазова, Ева 13 14 
Пеловска, Деница 136 
Пенев, Светломир Димитров 15 
Пенчев, Георги 174 
Пенчева, Велизара 203 215 
Петкова, Йорданка 252 
Петров, Атанас 175 
Петров, Венцислав 176 
Петров, Георги 177 
Петрова, Елена Алексеевна 240 
Петрова, Рени 210 
Пешев, Х. 234 
Плямина, Ольга Владимировна 219 
Попов, Валентин 90 
Попов, Венцислав 241 
Попов, Максим Евгеньевич 43 
Попова, Ана 44 
Попова, Драга 29 
Попова, Жасмин 178 
Попова, Калина 19 
Пседерска, Е. 241 
Пъшев, В. 234 
Пылин, Артем Геннадьевич 137 
Пятачкова, Анастасия Сергеева 91 
Раковска, Мирослава 227 
Рангелова, Емилия 212 
Рангелова, Фантина 262 
Рассказов, Леонид Дементьевич 45 
Рассказова, Елена Игоревна 242 
Рашева, Максимка 16 
Рашков, Румен 179 
Ройчев, Янко 180 
Русева, Десислава 243 
Русинова, Елка 211 
Савельева, Ольга Олеговна 46 
Савов, Илин 181 182 
Саргсян, Карен С. 138 
Сафранчук, Иван 92 
Сивов, Васил 47 
Силкин, Владислав Юрьевич 139 
Симеонов, Огнян 253 
Симеонова, Виргиния 275 
Симонова, Ольга Александровна 48 
Славов, Пламен 30 
Славова, Ирена 140 
Слаев, Александър 265 
Слука, Николай Александрович 264 
Соколова, Елена Теодоровна 244 
Спиридонова, Ирена 276 
Ставру, Стоян 183 
Стамов, Стамен 134 
Станчев, Красен 141 
Станчева, Виктория 261 
Станчева, Светлана 17 
Статева, Йорданка 213 
Стефанов, Георги 184 
Стефанов, Нако 195 
Стоев, Стойчо 222 
Стоилова-Николова, Живка 185 
Стоянов, Валери 26 
Стоянов, Васил 142 
Стоянов, Евгени 186 
Стоянов, Михаил 117 
Стоянов, Стоян 196 
Стоянова, Станислава 14 
Сыроквашина, К. В. 18 
Таир, Ергюл 19 
Тахир, Мюмюн 49 
Телегина, Елена Александровна 143 
Терзиев, Венелин 197 
Тодоров, Васил 144 188 
Тодоров, Теодор 262 
Толорая, Георгий Давидович 93 
Толстых, Наталия Николаевна 20 
Топузова, Йорданка 21 
Торопова, Алла Владимировна 22 
Трунов, Филипп Олегович 94 
Тучина, Ольга Дмитриевна 230 
Угланова, Ирина Львовна 20 
Узикова, Анна Юрьевна 23 
Улановский, А. М. 279 
Факирска, Йорданка 24 
Федотов, Илья Андреевич 230 
Фердов, Ставри 198 
Ферчева, Анита 25 
Филимонов, В. Д. 189 
Филипов, Евгени 145 
Филипова, Фаня 210 
Филоник, Александр Оскарович 146 
Фокина, Людмила 147 
Фъртунова, Мария 215 
Хаджиев, Кристиян 254 
Халова, Гюльнар Османовна 143 
Хейфец, Виктор Лазаревич 95 
Хейфец, Лазарь Соломонович 95 
Холмогорова, А. Б. 233 245 246 
Христаков, Ивайло 225 
Христов, Илиян 210 
Христова, Ваня Господинова 26 
Христова, Любомира 96 
Христова, Цеца 216 
Цакова, Люба 190 
Цанков, Николай 217 
Центров, Евгений Емельянович 191 
Цонева, Росица 27 
Черная, Мария Игоревна 233 
Чуков, Владимир 97 98 
Шапиро, Наталия Игоревна 99 
Шейнин, Эдуард Яковлевич 148 
Шейнис, Виктор Леонидович 100 
Шелыгин, Кирилл Валерьевич 238 
Шереметьев, Денис Витальевич 101 
Шишелина, Любовь 102 
Шопова, С. 6 
Шустов, Дмитрий Иванович 230 
Щебланова, Вероника Вячеславовна 39 
Юд, Анри Поль 103 
Юрченко, Марина Михайловна 104 
Ярловска, Надежда 228 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

"Белите петна" в градската структура - урбанистични алтернативи за намеса 275 
"Новая нормальность" китайской внешней политики? 91 
"Социалното" в действащата българска Конституция 171 
"Съвместните контактни центрове" на Държавната ни граница - средство за повече сигурност 198 
"Химерните групи" в училище и практики на наследяването: "загубата на бащата" 217 
"Чувства" и "эмоции" как социологические категории 42 
(Не)разрешимият конфликт в Близкия Изток: казусът Йемен 89 
Scientix - общността за научно образование в Европа 216 
Team Teaching и/или Co-teaching в контекста на приобщаващото и интеркултурното образование 200 
Tech City UK 256 
Административната правосубектност, като предпоставка за институционална устойчивост 150 
Административното правосъдие във Франция 149 
Активната завещателна дееспособност според проекта за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа 176 
Алкоголь - существенный фактор самоубийств 238 
Альтернативные варианты американской политики в Афганистане 92 
Анализ на професионалния бърнаут синдром сред здравни служители, работещи в административни звена 21 
Анализ на риска в индустриалните предприятия в България 109 
Анализ на специфични особености в проектите за развитие на социалния капитал в селските райони 247 
АСЕМ в современной мировой политике 72 
Асиметрия и междукултурно общуване 49 
Аутоагрессивная алкогольная личность 230 
Базовые принципы социологии эмоций 48 
Балканите: нова динамика отвъд "европейските перспективи" 67 
Бежанската и мигрантската криза в Шенгенското пространство 58 
Бежанската криза и българската реакция - имиграционни аспекти на сигурността 55 
България - за необходимостта от неоиндустриализация и неоаграризация на иновационна основа 195 
България в траекторията на бежанската вълна към Европа 84 
Българска адаптация на Въпросник за измерване на дименсиите на възникващата зрелост (IDEA) 13 
Българска версия на мултидименсионален метод, измерващ перфекционистични когниции 16 
Българското председателство на Съвета на ЕС - предизвикателството на възможностите 69 
Българското председателство на Съвета на ЕС в контекста на POST BREXIT 178 
Валутният борд в България 127 
Вербална флуетност и ХИВ 236 
Визуально-образный контекст военного контртерроризма 61 
Влияние на иновациите за повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия 249 
Влияние на миграционните процеси върху функциите на семейството 44 
Возможности психотерапии взрослых, имевших в детстве травматичевский опыт 240 
Восприятие музыки представителями различных культур 22 
Връзката между интрериора и околната среда при еднофамилната жилищна сграда в архитектурата на модернизма 271 
Възможности за приложение на софтуерни решения при управление на риска на публични проекти 257 
Външна политика на ЕС в контекста на кризата в Украйна 90 
Въпросник за оценка на автостигма на психичната болест: междугрупови разлики и норми 25 
Вышеградская группа: четверть века по пути реформ 102 
Гаранционната функция на капитала в светлината добро корпоративно управление 175 
Глобализация и геополитически императив 35 
Глобальная стратегия ЕС: восточый вектор 63 
Глобальные экологические проблемы, экологическая безопасность и экологическая эффективность энергетики 219 
Горизонты городского роста в условиях глобализации 264 
Демократизация и изграждане на държавно устройство в следконфликтни общества. Случаят на Македония 70 
Дефиниране на някои показатели за оценка на качеството на подготовка на преподавателите с оглед обучение, ориентирано към пазара на труда 203 
Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка (Брюксел, 25.01.2017 г.) 158 
Доктринални диалози в концепцията за юридическата справедливодт на Томас Остеркамп 190 
Европейская безопасность в новых условиях взаимодействия Росии и Запада 59 
Европейская система безопасности во взаимоотношениях России и ЕС 101 
Европейская социальная модель и политика жетской экономии 31 
Европейски алтернативи за обновяване на следвоенните жилищни комплекси, строени по индустриализирани технологии 272 
Европейские исследования: дилеммы универсальности и уникальности 62 
Европейский порядок: мирная смена парадигмы? 54 
Европейское пространство свободы, безопасности и правосудия и миграционный кризис в Европе 153 
Евроскептицизм в Германии, Австрии и Швейцарии 60 
Екзекутивни способности и Синдрома с дефицит на внимание и хиперактивност 2 
Електронното управление 250 
Емпатия и възраст 15 
ЕС: криза на институциите или криза на ценностите. За политическото бъдеще на организацията 57 
Етика на устойчивото развитие на отдиха и туризма по българското Черноморие 28 
Етикетът за иновации и добро управление като европейски стандарт за качество в работата на публичната администрация 194 
Ефективност на възпитателните мерки по закона за БППМН 160 
За корелацията между университетското управление и студентската извънаудиторна активност 202 
За някои особени състави на обсебване 156 
За разпространението на домашното насилие и факторите за високата толерантност към домашния тормоз 40 
Зависимост между безработица и икономически растеж: национално и регионално равнище 112 
Заработи REX системата на Европейския съюз за удостоверяване на преференциалния произход на стоки от държавите бенефициери 118 
Защита на информацията на комуникационни и компютърни мрежи 258 
Защита на тайната на журналистическите източници - международи стандарти и уредба в България 151 
Защитените природни територии в България - правен режим 174 
ИДИЛ между девиантния ислям и екстремизма 97 
Измами чрез финансови отчети и данъчни спекулации 255 
Изменение на климата и очаквано въздействие върху пристанищната инфраструктура 223 
Изследване на свободното време на децата 41 
Изследователски методи в поведенческата икономика и невроикономиката 142 
Икономикс на междуотрасловите взаимодействия 131 
Икономическата теория за конституцията. Англо-американската школа 107 
Индекс на провалените държави: Случаят България през призмата на сигурността 74 
Иновационни стратегии за икономически просперитет 106 
Институционална превенция на насилието срещу деца 177 
Институционально-политическое развитие ЕС: кризис и варианты трансфорамции 71 
Инструменти за измерване на интеркултурната компетентност 277 
Интуицията в наказателнопроцесуалното познание 165 
Ирландия: технологический оффшор или лидер европейской инновационной системы? 130 
Искането на легитимирана страна като елемент от фактическия състав за постановяване на неприсъствено решение 154 
Исламские банки: задачи на ближайшее будущее 146 
Историческо развитие на избирателната система в България (1878-1989 г.) 166 
Как да овладеем своя гняв, преди той да ни овладее 3 
Как измерять прогресс региональной экономической интеграции? 119 
Карл Маркс за властта, демокрацията и диктатурата 83 
Катамнестично проучване върху отношението към донора при реципиенти на трупно донорство 234 
Клинико-психологические последствия суицида для семьи жертвы 4 
Клинические и социально-психологические характеристики пациентов с суицидальными попытками 233 
Клиометрия шведской модели 32 
Ключови предизвикателства пред съвременния университет и неговото управление 199 
Колко губи бизнесът от сивата икономика 141 
Консултативна психиатрия и интегративна грижа: религиозно-психиатричен лиезон 237 
Контролингът - ефективната управленска технология 252 
Контуры новой модели конкуренции за энергетические ресурсы 139 
Конфликтът на интереси при усвояването на фондовете на Европейския съюз 172 
Концепция за външната политика на Руската федерация (утвърдена от президента на Руската федерация В. В. Путин на 30 ноември 2016 г.) 76 
Корпоративната социална отговорност във висшето образование - могат ли университетите в България да правят повече 205 
Корпоративное венчурное финансирование инновационных проектов 132 
Кризисное сознание и глобализация: причины и следствия эпохальных изменений 45 
Криминологические основания норм уголовного права 189 
Криптокрацията като форма на държавно управление 85 
Ксенофобия и мултикултурализъм: накъде ще поеме Европа? 38 
Куба: переосмысление роли страны в мировом сообществе 95 
Културни различия и ксенофобия: мултикултурният подход към проблема 37 
Лесли Грийн - за сексуално (полово) неутралният брак 183 
Лидерство в БРИКС: прогнозы и реалии 125 
Лидерството през фокуса на Политическата психология 87 
Личностные факторы жалоб на соматические и психические симптомы в норме 242 
Логистичните услуги, техника и софтуер в България през призмата на производствените и търговските предприятия и тяхната конкурентна стратегия 227 
Логическите модели: силни и слаби страни в контекста на програмите, съфинансирани от Европейския съюз 113 
Медийните паркове като системи за устойчиво развитие 274 
Между Вашингтоном и Пекином: что ждеш азиатско-тихоокеанские альянсы США? 81 
Международноправна защита на потребителите 157 
Международноправният обичай като приложимо право в производството в Международния съд на ООН 159 
Менеджмент в XXI веке: культура и инновации 248 
Метафората и символиката в музиката и архитектурата 270 
Методика за оформяне на енергоефективни жилищни територии 268 
Методологически и методически проблеми на анализа и управлението на корпоративана възвращаемост 123 
Многомерная реальност разговора: подходы и исследония 279 
Многостепенно управление на сигурността като подход за решаване на проблема "замърсена околна среда" 220 
Модел за социално-психологическа подкрепа на военнослужещите, освободени от военна служба и на техните семейства 197 
Модел на уеб базирана система за извличане на знания от уеб ресурс 221 
На кого "принадлежи" XXI век? 34 
Нагласи и удовлетвореност спрямо децентрализацията в България 192 
Наказателноправната уредба на ЕС за противодействие на пазарната злоупотреба 173 
Наследимо ли е членството на съдружник в ООД? 184 
Научно-образователното пространство на Балканите като фактор за повишаване на регионалните конкурентоспособност и иновационен потенциал 206 
Национална кръстерна политика в България: същност и основни характеристики 140 
Национални и регионални измерения на извънмагазинната търговия и куриерските услуги в Република България и област Варна 117 
Начално проучване на дисфункционални вярвания, позитивна и ниска самооценка при лица с тревожни разстройства 232 
Негативные и позитивные задачи Европейского валютного союза 110 
Неоконченная война Б. Обамы 99 
Нетокрацията - новата класа в мрежовото общество 47 
Нов йерархичен модел за обработка на източниците на риск 222 
Нови рискове и заплахи за сигурността на Югоизточна Европа 50 
Новите интернет технологии и туризмът 134 
Някои възможни аспекти на политическия PR 96 
О парадигме криминалистической тактики и ее основных понятиях 191 
О состоянии атомной энергетики Украины и ее влиянии на безопасность в Европе 226 
О судьбе Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства ЕС-США 75 
О юридической природе и характере решений Европейского суда по правам человека 169 
Обновление экономической политики в Азербайджане 137 
Образователната интеграция в измеренията на приобщаващото и на интеркултурното образование 208 
ООН - 70: проблемы реформирования 104 
Опиоидното субституиращо лечение - съвременен подход за намаляване на търсенето на наркотици 239 
Определяне на носимоспособността на възел в мостова конструкция чрез опростени методи 260 
Опросник професиональной приверженности 12 
Оптимизиране управлението на превози в морския транспорт 251 
Организационни и технологични решения при усилването на зидани колони 262 
Основни проблеми на индустриално изградените жилищни комплекси 267 
Особености на иновационната активност в българската икономика 145 
Откритото обществено пространство като синтез на материални и духовни ценности и градивен елемент на градския ландшафт 263 
Относно въздействието на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции в Югоизточна и Източна Европа: количествен анализ 124 
Относно някои промени в Закона за специалните разузнавателни средства 181 
Отношение к проблемам молодежкого наркотизма: региональный аспект 39 
Отрочество: идентичность и субъектность 20 
Оценка на признаването на бренда - подходи и предизвикателства 114 
Още за пространственото развитие и неговото планиране 265 
Пазари и реализация на биологични пчелни продукти 225 
Пазарът на труда - конфликти и заплахи на европейската сигурност 65 
Пазарът на труда в България в средносрочна перспектива: оценки и рискове за неговото развитие 108 
Перспективы энергетического сотрудничества ЕАЭС со странами Северо-Восточной Азии 143 
Пилотный проект "Большого евразийского партнерства" 93 
По повод на приетата концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето за периода 2012-2020 г. 167 
Повереникът като участник в наказателния процес 180 
Поклонничеството в съвременния ислям - между традицията и сигурността 30 
Полезност и фактори за полезност на вътрешния одит в публичния сектор (емпирични оценки) 253 
Политиката като стремеж към участие във властта 66 
Политические конфликты в условиях взаимозависимости : Новые формы внешней политики в XXI веке 52 
Политические системы Европейского союза перед новыми вызовами 100 
Политическият стил на управление 82 
После Брекзита: Десять тезисов о настоящем и будущем Европы 103 
Потенциал социологии эмоций в исследовании социальных проблем 33 
Потребителски възприятия и оценки за мрежовия маркетинг 129 
Правен режим на висшите училища в България от Освобождението до днес 204 
Правни аспекти на екстрадицията и европейската заповед за арест 182 
Правомощия на прокурора при работа с малолетни и непълнолетни 186 
Практически проблеми при противодействието на проявите на насилие и проблемното поведение в училищна среда - образователни, психологически и правни аспекти 207 
Практическото обучение в системите за поддържане на качеството на обучението във висшите училища 215 
Предоставяне на информация при разпространение на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти 185 
Представителство на интереси и лобиране в политическия дневен ред на Европейския съюз - същност и институционален обхват 73 
Представления о стрессе у представителей разных культур 11 
Приложение на Теорията за ограниченията за управление на туристическите дестинации 111 
Приложимост на отмяната спрямо влезлите в сила определения по допустимостта на производството 155 
Принципът на разделение на властите през призмата на данъчното законодателство 170 
Приоритизиране на мерките за защита на националната критична инфраструктура (стратегически акценти) 231 
Причини за асоциалното и за виктимното поведение на подрастващите 163 
Проблеми и перспективи пред счетоводното образование 210 
Проблеми на виктимизацията 152 
Проблемно обучение, електронно учене и мобилни технологии при изучаването на чужд език 278 
Проблемы и риски динамичного развития стран БРИКС 105 
Проблемы мультикультурализма в отечественной культурологии и политологии 88 
Програмно бюджетиране и ефективност на финансовия контрол 116 
Промышленность стран ЦВЕ и ЮВЕ в 1990-2015 гг. 126 
Психологическа традиция и съвременна перспектива в дефинирането на кариерата 7 
Психологическая манипуляция как культурное и клиническое явление 244 
Психологические факторы риска суицидального поведения у подрастков 18 
Психометрични характеристики на българската версия на самооценъчна скала за агресия на Бъс и Уорън (Buss-Warren Aggression Questionnaire) 241 
Психотерапия как метод гуманитарного познания сквозь призму методологии Л. С. Выготского 235 
Първичната група: психологическото убежище на неуспелите хора 36 
Пътища за подобряване на координацията, взаимодействието и информационния обмен между службите за сигурност и другите държавни органи при противодействието на терористични заплахи 193 
Развиване на практически умения на студенти в предприятия и университети, в различна социална среда 211 
Развитие ментализации и эмпатии в онтогенезе: обзор эмпирических исследований 10 
Разграничаване на Бърнаут-синдрома от близки до него конструкти 5 
Рейтинговата система на българските висши училища в аналинична и дискусионна перспектива 209 
Религиозният фактор в етническите конфликти 29 
Религиозный фундаментализм в глобализованном мире 53 
Ресурсы этнического лоббизма во внешней политике США: теоретические аспекты 80 
Рискове и ползи за новите страни-членки на Европейския съюз при влизането им в Еврозоната в контекста на дълговата криза 115 
Рискови семейни фактори за възникване на зависимост от психо-активни вещества 9 
Ролята на глобалните финансови институции 128 
Ролята на оперативното разпознаване при разследване на престъпления 168 
Россия и США: размышляя над конфликтом 68 
Ръководство, обучение, възпитание и контрол на секретните сътрудници от специализираните държавни органи в България 196 
Самооценка и ценности в работата при студенти 14 
Санкциите като средство за провеждане на американската геополитика 86 
Свещената геометрия и нейните проекции в пространственото и времевото изкуство 269 
Свобода за конопа 224 
Селски и аграрен туризъм - възможности за развитие на фамилния бизнес в селското стопанство 122 
Синдромът "професионално изпепеляване" при работещи в социалната сфера 26 
Систематизация и сравнителен анализ за състоянието на държавните висши училища в България 201 
Ситуацията на Балканите - шанс или заплаха за България? 79 
Сиуцидальное поведение: теоретическая модель и практика помощи в когнитивно-бихевиоральной терапии 245 
Социално конструиране на актуалната теоретична парадигма за сигурност 77 
Социално-племенна структура на ИДИЛ и популярност 98 
Социальное и личностное в идентичности футбольного фаната 23 
Социальное конструирование эмоции "счастье" в рекламе 46 
Социокультурная интеграция и урегулирование конфликтов идентичностей: региональные аспекты 43 
Специфика на играта на 7-9-годишните и връзката и с емоционалното им развитие 17 
Способи за саморегулация и преодоляване на детския гняв 24 
Стандартизация опросника "Семейные эмоциональные коммуникации" 246 
Статус и правомощия на Комисията за защита на конкуренцията - дейност като административна юрисдикция 188 
Страны АСЕАН: конкурентоспособность и перспективы экономического развития 133 
Страны Балтии: канун 25-летия независимости 135 
Суверенитетът и глобализацията 56 
Съвременна политическа икономия в българия : проблеми и идентификация 144 
Съвременни подходи в семейната медиация 179 
Съвременни предизвикателства пред фискалната и паричната политика в Република Армения 138 
Състояние и перспективи на българския износ на маслодайни култури 136 
Състояние и тенденции на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.Престъпления срещу тях 187 
Тенденции в изграждането на детските заведения 266 
Тест эмпатии М. Дэвиса: содержательная валидность и адаптация в межкультурном контексте 8 
Типология на жилищните комплекси от затворен тип 276 
Тормоз и виктимизация от връстниците - рискови фактори и психологически последици 27 
Трансформация экономики Молдовы: неутешительные результаты 147 
Тревожността като предпоставка за бърнаут синдром при медици, оказващи спешна медицинска помощ 6 
Трудово-професионални ценности на работещите българи - приоритети и възможности 121 
Управление на виртуални екипи - теория и методология 254 
Усещането, че не можеш да подредиш себе си (работа по случай) 243 
Успешни практики за използване на социалните медии от бизнес организациите 120 
Устойчиво управление на земеделски земи чрез подобряване на правната рамка 228 
Устойчивое развитие: парадигма для будущего 218 
Устойчивото развитие на строителните предприятия и модели за неговата оценка 261 
Устройствено-икономически, правни и счетоводно-данъчни аспекти на правото на строеж 259 
Усъвършенстване на инструментариума за изява и оценяване на студентите по проблематиката на международните финанси и международната политика 213 
Участието на децата в производтвото за защита от домашно насилие 164 
Учителят и рисковите деца 212 
Формиране и изграждане на съвременния млад учен: подходи и практики : [Тема на броя] 214 
Формиране и развитие на медийните паркове 273 
ФРГ как центр влияния в многополярном мире: Особенности подхода к использованию силы 94 
ФРГ: соотношение международного и национального права 161 
Халифат как мера всех вещей: К вопросу об изучении теории международных отношений через призму исламской религиозной традиции 64 
Ценностите на личността през погледа на функционалната теория 19 
Черно море и дневният ред на Европейския съюз 51 
Черноморският регион: Има ли алтернатива на ескалацията на напрежението? 78 
Экспериментальная апробация автоматизированных средств определения времени реакции 229 
Электронная информация в праве 162 
Энергетический фактор в экономических отношениях России со странами ЦВЕ: трудный поиск компромисса 148 
Юджийн Гарфийлд - гигантът на научната информация (1925-2017) 1 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Co-Teaching 200 
HIV 236 
REX система на ЕС 118 
Scientix 216 
Team Teaching 200 
Tech City UK 256 
Аварии 226 
Автоагресия 230 
Автостигма 25 
Аграрен туризъм 122 
Агресия 3 241 
Агресия в училище 207 217 
Адаптация 8 
Адаптация на личността 197 
Административно право 150 
Административно правосъдие 149 
Азиатска криза 133 
Акционери 175 
Акционерни дружества 175 
Алкохолна зависимост 230 238 
Американска политика 92 99 
Американски университети 213 
Анализ на риска 109 
Анкети 12 
Антикризисни мерки 138 
Архитектура 269 270 
Архитектура на сгради 266 
АСЕАН 72 93 119 133 
Асиметрично общество 49 
Асоциално поведение 160 163 
Атомна енергетика 226 
Афективни разстройства 246 
Балтийски регион 135 
Бащи 217 
Бежанска криза 55 58 84 100 
Безработица 112 
Бойни действия 94 
Борба с тероризма 94 
Брекзит 62 100 103 178 
Бренд 114 
БРИКС 105 125 
България и ЕС 178 
Бърнаут 5 6 21 26 
Валутен борд 127 
Валутна интеграция 110 
Вендинг бизнес 117 
Венчърен капитал 132 
Взаимодействие между институции 193 
Виетнам 93 
Виктимизация 152 
Виктимогенни фактори 163 
Виртуален офис 254 
Виртуални комуникации 47 
Високи технологии 130 
Висше образование 202 203 206 209 210 211 215 
Висши учебни заведения 201 204 
Вишеградска четворка 102 
Власт 66 83 
Военна политика 99 
Военнослужещи 197 
Войната в Афганистан 92 99 
Възвръщаемост на инвестициите 123 
Възпитание 196 
Възпитателни мерки 160 
Възприемане 22 
Външна политика 52 
Външна политика на Германия 94 
Външна политика на ЕС 90 
Външна политика на Китай 91 
Външна политика на Куба 95 
Външна политика на Русия 59 76 
Външна политика на САЩ 80 86 
Въпросник 12 
Въпросник за оценка на автостигма на психичната болест 25 
Въпросници 13 
Вътрешен контрол 253 
Вътрешен одит 253 
Геоикономика 125 
Геометрия 269 
Геополитика 35 50 51 64 72 78 79 81 89 101 102 
Геополитически анализ 67 
Геополитически отношения 93 
Германия 161 
Глобален град 264 
Глобален мениджмънт 248 
Глобализация 35 45 52 53 56 264 
Глобална криза 57 
Глобални проблеми 219 
Гняв 3 24 
Градски ландшафт 263 
Градско развитие 264 
Граждански брак 183 
Гражданско право 155 
Гражданско съдопроизводство 154 
Граничен контрол 153 
Групово обучение 200 
Данъчни измами 255 
Данъчно право 170 
Девиантно поведение 207 212 217 
Деволюция 100 
Дееспособност 176 
Демократизация 70 
Демокрация 83 
Детска агресия 27 
Детска виктимизация 27 
Детска възраст 2 
Детска престъпност 163 167 
Детска психология 24 
Детски заведения 266 
Дефицит на внимание 2 
Деца 17 41 160 164 
Деца в риск 212 
Децентрализация 192 
Диктатура 83 
Дисертации 214 
Дистрибутивни мрежи 129 
Добро управление 194 
Доказване (юрид.) 162 
Доклади 158 
Докторанти 214 
Доктрината Монро 35 
Документи 185 
Домашно насилие 40 164 
Донорство 234 
Дългова криза 115 
Държавни институции 150 
Държавно управление 85 
Евразийска интеграция 101 
Евразийски икономически съюз 143 
Евразийски съюз 73 93 
Евро (валута) 110 
Евроатлантически отношения 54 
Европейска безопасност 54 63 101 
Европейска заповед за арест 182 
Европейска комисия 158 
Европейска регионална политика 119 
Европейска сигурност 59 
Европейска училищна мрежа 216 
Европейски валутен съюз (ЕВС) 110 
Европейски социален модел 31 
Европейски страни 38 
Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ) 169 
Европейски съюз 57 59 60 62 63 71 75 88 103 115 119 161 
Европейски университети 213 
Европейски фондове 172 
Европейско законодателство 153 
Европейско право 161 
Евроскептицизъм 60 
Еднофамилни жилища 271 
Екипна дейност 254 
Екологична ефективност 219 
Екологична сигурност 220 
Екологично право 174 
Екология и енергетика 219 
Експериментални изследвания 11 20 22 23 240 
Екстрадиция 182 
Екстремизъм 97 
Електронна демокрация 250 
Електронна информация 162 
Електронна търговия 117 221 
Електронно гласуване 250 
Електронно обучение 278 
Електронно правителство 250 
Електронно управление 250 
Емоции 3 33 42 48 
Емоционални разстройства 232 
Емоционално развитие 17 
Емпатия 8 10 15 
Енергетика 148 
Енергийна безопасност 139 
Енергийна геополитика 143 
Енергийна ефективност 268 
Енергийни зони 143 
Енергийни източници 219 
Енергийни технологии 139 
Етика 28 
Етнически малцинства 208 
Етнически проблеми 70 
Етнокултура 248 
Етномузикология 22 
Жертви на насилие 164 
Жилища 268 
Жилищни комплекси 267 272 276 
Жилищни сгради 271 272 
Журналистическа информация 151 
Журналистическа тайна 151 
Завещание 176 
Заетост и безработица 108 
Закон за специалните разузнавателни средства 181 
Законодателство 170 
Замърсяване на околната среда 220 
Заплахи за сигурността 50 
Запрещение 176 
Застрахователно право 185 
Защита на информацията 258 
Защита на компютърните мрежи 258 
Защита на потребителите 157 
Защитени територии 174 
Здравни работници 21 
Зелена икономика 218 
Земеделски земи в България 228 
Зидани конструкции 262 
Зрелост 13 
Игри 17 
Идентичност 20 23 88 
ИДИЛ 97 98 
Избирателна система 166 
Извънредни ситуации 229 
Износ 118 136 
Изследване 26 65 
Изследване на обществените нагласи 192 
Изследователски методи 142 
Икономика на България 112 131 136 145 195 
Икономика на строителството 259 
Икономическа криза 31 
Икономическа печалба 141 
Икономическа политика 137 147 
Икономическа теория 144 
Икономически отношения 124 148 
Икономически процеси 105 
Икономически растеж 112 
Икономически риск 109 
Икономически теории 107 
Икономическо образование 213 
Икономическо развитие 137 147 
Имиграция 55 
Имплементиране 161 
Инвестиции 124 132 
Инвестиции в наука 145 
Инвестиционни продукти 185 
Индекс на провалените държави 74 
Индекс на цитиране 1 
Индивидуализъм 11 
Индустриален коноп 224 
Индустриални предприятия 109 249 
Индустриални сгради 274 
Иновативни продукти 132 
Иновации 106 130 206 248 249 
Иновации в аграрния сектор 224 
Иновации в икономиката 145 
Иновации в образованието 200 214 
Иновационна икономика 195 
Институционална система на ЕС 71 
Инструментариум 277 
Интериор 271 
Интеркултурна компетентност 277 
Интеркултурно образование 200 208 
Интернет комуникации 134 
Интуиция 165 
Информационен обмен 193 
Информационна война 61 
Информационни системи 222 
Информационни технологии 256 
Информационно общество 47 
Ислям 30 64 
Ислямска финансова система 146 
Ислямски банки 146 
Ислямски екстремизъм 97 
Ислямски тероризъм 98 
Ислямски фундаментализъм 53 
История на Македония 70 
Капитал 175 
Кариерно развитие 7 
Каталожна търговия 117 
Качество на образованието 215 
Климатични промени 223 
Клъстери 140 
Когнитивна психотерапия 245 
Когнитивни нарушения 236 
Колективизъм 11 
Колони 262 
Комисия за защита на конкуренцията 188 
Компютърни мрежи 258 
Комуникативна политика 96 
Конкурентоспособност 133 249 
Конституция 107 
Конституция на Република България 171 
Консултативна психология 237 
Контратерористични действия 61 
Контрол 196 
Контролинг 252 
Конфликт на интереси 172 
Конфликти 89 
Концепции 167 
Корпоративна социална отговорност 205 
Корпоративно предприемачество 132 
Корпоративно управление 123 175 
Корпоратокрация 85 
Корупция 158 
Криза в Европейския съюз 71 79 100 
Кризата в Украйна 90 100 
Криминалистика 189 
Криминалистическа тактика 191 
Криминалистически разследвания 162 
Криптокрация 85 
Критична инфраструктура 231 
Ксенофобия 37 38 
Културна идентичност 43 
Културно наследство 263 
Куриерски услуги 117 
Латинска Америка 95 
Либерални икономики 35 
Личностни ценности 19 
Лобизъм 80 
Лобиране 73 
Логистичен аутсорсинг 227 
Логистични услуги 227 
Логически модели 113 
Малолетни правонарушители 186 
Манипулатори 244 
Маркетинг на стоките 225 
Маслодайни растения 136 
Математически модели 251 
Мегаполиси 264 
Медийна архитектура 273 
Медийни паркове 273 274 
Медицински персонал 6 
Междуетнически отношения 37 
Междукултурна комуникация 37 
Междукултурно общуване 49 
Международен валутен фонд (МВФ) 128 
Международен съд на ООН 159 
Международна търговия 52 
Международни конфликти 68 
Международни отношения 64 
Международни стандарти 151 
Международно правно сътрудничество 182 
Международно право 157 161 
Международноправен обичай 159 
Междуотраслов баланс 131 
Ментализация 10 
Местна власт 192 
Местно самоуправление 192 
Местно управление 194 
Методи за анализ 249 
Мигранти 44 
Миграционни процеси 84 
Миграция 58 153 
Митническо сътрудничество 198 
Младежи 39 
Множествена склероза 243 
Мобилен маркетинг 120 
Модернизъм 271 
Мониторинг 116 
Морски превози 251 
Морски пристанища 223 
Мрежов маркетинг 129 
Музика 270 
Музикално изкуство 22 
Мултикултурализъм 37 38 88 
Наказателен процес 165 180 
Наказателно право 173 189 
Наркозависимост 9 39 
Наркотична зависимост 239 
Нарушения на речта 236 
Нарцисизъм 244 
Насилие 207 
Насилие над деца 152 177 
Наследствено право 176 
Наследяване 184 
НАТО 59 99 
Наука 206 
Научна информация 1 
Научни изследвания 214 
Национална политика 140 
Национална сигурност 52 56 
Невроикономика 142 
Неприсъствено решение 154 
Непълнолетни 186 
Нетокрация 47 
Неуспех 36 
Нефтени компании 139 
Нисковъглеродна енергетика 218 
Носещи конструкции 260 
Образованието в Европа 216 
Образователна интеграция 208 
Образователни методи 200 
Образователни стратегии 208 
Обучение 196 
Обществени пространства 263 
Обществено управление 47 
Община Русе 194 
Онлайн обучение 278 
Онлайн общуване 96 
ООН 104 
Опазване на природата 174 
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 247 
Оперативноиздирвателна дейност 168 
Организирана престъпност 158 
Офшорен бизнес 130 
Оценка 114 
Оценка на качеството 203 209 
Оценяване 213 
Пазар на труда 65 108 121 203 211 
Пазарна манипулация 173 
Пазарни злоупотреби 173 
Панелни сгради 267 
Парична политика 138 
Пациенти 234 
Перфекционизъм 16 
Поведенческа икономика 142 
Поведенческа терапия 3 
Повереник 180 
Подрастващи 18 
Поклонничество 30 
Политика 34 66 
Политическа икономия 144 
Политическа психология 87 
Политическа система 71 
Политически PR 96 
Политически идеи 83 
Политически маркетинг 47 
Политически мениджмънт 82 
Политически организации 104 
Политически процеси 57 
Политически реформи 103 
Политическо лидерство 62 87 
Политическо управление 70 
Полицейско сътрудничество 198 
Полиция 193 
Полша 100 
Потребителски нагласи 129 
Правен режим 204 
Правна система 190 
Правна уредба 151 228 
Правни аспекти 172 174 188 259 
Правни спорове 155 
Право на Европейския съюз 173 
Право на защита 180 
Право на строеж 259 
Правосубектност 150 
Правосъдие 167 
Превантивна дейност 187 
Превенция на наркоманията 39 239 
Превенция на престъпността 160 163 177 
Предизборна реторика 96 
Председателство на Съвета на ЕС 69 178 
Представителство 73 
Преподаватели 203 
Престъпления против собствеността 156 
Престъпни групи 217 
Престъпност на непълнолетните 187 
Прибалтийски страни 135 
Приватизационни модели 32 
Приложимо право 159 
Приобщаващо образование 200 208 
Природа 271 
Причини 39 
Програма за развитие на селските райони 247 
Програми на ЕС 113 
Програмно бюджетиране 116 
Проектиране на сгради 268 
Производствени зони 275 
Произход на стоките 118 
Прокурор 186 
Промишленост 126 
Пропорции 270 
Проституция 187 
Пространствено планиране 28 265 
Пространствено развитие 265 
Противодействие на тероризма 193 
Противообществени прояви 186 187 
Професионална привързаност 12 
Професионална реализация 7 
Професионално изпепеляване 5 26 
Профилактика 233 
Психиатрични заболявания 237 
Психични болести 25 
Психологически изследвания 14 
Психологически модели 197 
Психологически тестове 8 13 25 246 
Психологически характеристики 233 
Психологическо въздействие 4 
Психологическо изследване 15 
Психологична помощ 197 243 
Психологични изследвания 16 19 232 
Психологично консултиране 234 243 
Психология на рекламата 46 
Психология на чувствата 42 
Психометрика 241 
Психопатология 244 
Психосоматика 242 
Психотерапия 230 235 240 
Публичен сектор 253 
Публична администрация 194 
Пчелни продукти 225 
Първични групи 36 
Работа в екип 200 
Работна среда 121 
Разговори 279 
Разкриване на престъпления 165 
Разпознаване 168 
Разрешаване на спорове 179 
Разследване на престъпления 168 
Разстройства на емоциите 243 
Разузнавателни служби 193 
Реакции 229 
Регионална интеграция 133 
Регионални конфликти 43 
Регионално сътрудничество 79 206 
Реиндустриализация 126 
Рейтинг на университетите 209 
Реклама в интернет 134 
Реклама в медиите 120 
Религиозни конфликти 29 
Религия 237 
Религия и общество 29 
Религия и политика 64 
Ресоциализация 212 
Реформация 65 
Речева комуникация 279 
Решения 169 
Риск 222 
Рискови ситуации 229 
Родителско поведение 217 
Русия 59 
Русия и ЕС 63 101 
Руско-американски отношения 68 
Руско-китайски отношения 91 
Ръководство 196 
Салафитство 53 
Самооценка 14 241 
Саморегулация 24 
Самоубийство 4 18 238 
Саниране 272 
Санкции 86 
САЩ 75 
Световна банка 128 
Световни институции 128 
Свобода на словото 151 
Свободно време 41 
Секретни сътрудници 196 
Селски туризъм 122 
Семейна медиация 179 
Семейни отношения 9 183 
Семейно поведение 246 
Семейства 4 
Семейство 9 44 
Сива икономика 141 
Сигурност 77 
Сигурност на държавата 55 
Синдром на прегаряне 21 
Синдром на хиперактивност 2 
Скала за агресия на Бъс и Уорън 241 
Сколково 256 
Служби за сигурност 193 
Софтуер 227 257 
Социална дискриминация 36 
Социална политика 31 32 
Социална психология 36 
Социални конфликти 43 
Социални медии 120 
Социални принципи 171 
Социални проблеми 33 
Социални роли 42 
Социално познание 10 
Социално-икономически проблеми 74 
Социално-икономическо развитие 34 
Социолингвистика 279 
Социологически изследвания 48 
Социология на емоциите 33 42 46 48 
Спешна медицинска помощ 6 
СПИН 236 
Справедливост 190 
Сравнителен анализ 201 
Стигма 25 36 
Стойност 114 
Стоманени мостове 260 
Страни-членки на ЕС 115 
Стратегическо планиране 231 
Стрес 5 6 11 21 26 
Строителни конструкции 262 
Строителни предприятия 261 
Студенти 14 152 213 
Студентска активност 202 
Студентски практики 211 215 
Субективност 20 
Субкултура 23 
Суверенитет 56 
Суицид 4 230 238 
Суицидно поведение 18 233 244 245 
Счетоводна практика 259 
Счетоводна професия 210 
Съдебна реформа 158 
Съзнание 45 
Терминология 191 
Тероризъм 97 
Терористични организации 97 98 
Техногенни заплахи 229 
Технологични центрове 256 
Тормоз 27 
Травматичен стрес 240 
Трансатлантически отношения 75 124 
Трансгранично сътрудничество 198 
Транснационално семейство 44 
Трансплантация 234 
Тревожни разстройства 232 
Тревожност 6 
Трудова миграция 44 
Трудови ценности 121 
Туризъм 28 106 134 
Туристически дестинации 111 
Тълкувателни решения 170 
Търговия 124 
Търговска марка 114 
Търговски дружества 175 184 
Удовлетвореност от труда 7 
Уеб базиран ресурс 221 
Украинска криза 63 
Унгария 100 
Университетски мениджмънт 199 202 205 
Управление на кадрите 254 
Управление на образованието 199 
Управление на околната среда 220 
Управление на проекти 247 257 
Управление на риска 222 257 
Управление на туризма 106 111 
Управленски модели 111 
Управленски стилове 82 
Урбанизация 264 
Урбанистично развитие 275 
Усвояване на еврофондовете 172 
Устойчиво развитие 28 195 218 261 274 
Устойчиво фирмено управление 205 
Фамилен бизнес 122 
Финансов контрол 116 
Финансов отчет 255 
Финансови измами 255 
Финансови институции 128 
Финансови инструменти 86 
Фискална политика 138 
Футболно хулиганство 23 
Халифат 64 
Хармония 270 
Хидротехнически съоръжения 223 
Хотелиерство 106 
Хоумшопинг 117 
Ценности 14 19 
Централна Азия 92 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 126 148 
Черноморска синергия 51 
Човешки фактор 229 
Човешко развитие 13 
Чуждоезиково обучение 278 
Шведски модел 32 
Шенгенско пространство 58 
Шериат 146 
Щастие 46 
Югоизточна Европа 126 
Юношество 20 
Юридическа терминология 190