НОВИ КНИГИ

Общ отдел

Цивилизация. Култура

- 1 -

Сп/32/Г 35

Тодорова, Росица.  Реалистични параметри на междурелигиозния диалог и критериите за толерантност като основа на общественото доверие и сигурността / Росица Тодорова. // Геополитика, 2018, N 3, с. 174-179. 

  

Сист. No: 29669

Журналистика

- 2 -

Сп/0/С 96

Лукова, Калина.  Фалшивите новини и ефектът на медийната мистификация / Калина Лукова. // Съвременна хуманитаристика, VIII, 2017, N 1, с. 27-37. 

  

Сист. No: 29528

Философия

- 3 -

Сп/3/С 54

Вацов, Димитър.  За истината и университета днес / Димитър Вацов. // Социол. проблеми, 2017, N 3-4, с. 194-209. 

  

Сист. No: 29516

Психология

- 4 -

A 595

Хаджийски, Минко.  Ефектът на Форър при студенти по психология / Минко Хаджийски. // Приложна психология и социална практика : [Сборник доклади] от научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2012, с. 25-31. 

  

Сист. No: 29819

- 5 -

A 596

Хаджийски, Минко.  Опит за психологически анализ на самозапалванията у нас в периода февруари-март 2013 г. / Минко Хаджийски. // Приложна психология и социална практика : [Сборник доклади] от научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2013, с. 10-17. 

  

Сист. No: 29818

- 6 -

A 599

Хаджийски, Минко.  Три ползи от Фейсбук. Резултати от едно допитване / Минко Хаджийски. // Приложна психология и социална практика : [Сборник доклади] от научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2014, с. 61-73. 

  

Сист. No: 29817

- 7 -

П/159.9/П 88

Хаджийски, Минко.  Консултативно-корекционна намеса за влияние върху агресивното поведение на лишени от свобода / Минко Хаджийски. // Приложна психология и социална практика : [Сборник доклади] от научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2002, с. 63-74. 

  

Сист. No: 29811

- 8 -

 

Хаджийски, Минко.  Два подхода за групово консултиране на клиенти, лишени от свобода / Минко Хаджийски. // Психология 2003. - В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2003, с. 61-68. 

  

Сист. No: 29822

- 9 -

П/316.4/П 69

Хаджийски, Минко.  Актуални въпроси на психологическата помощ в България / Минко Хаджийски. // Политика, европейска интеграция и социална промяна : (Философско-психологически проблеми). - В. Търново : Фабер, 2005, с. 26-33. 

  

Сист. No: 29812

- 10 -

 

Хаджийски, Минко.  Евтаназия и самоубийство / Минко Хаджийски. // Евтаназия : (Философско-етически, морално-правни и психологически аспекти). - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2009, с. 83-91. 

  

Сист. No: 29814

- 11 -

П/159.9/П 88

Хаджийски, Минко.  Някои въпроси на консултативната психология и психологическата помощ / Минко Хаджийски. // Приложна психология и социална практика : Десета международна научна конференция : Т. 1.. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2011, с. 87-102. 

  

Сист. No: 29813

- 12 -

 

Хаджийски, Минко.  Психологическото консултиране в дискурса на критичната психология / Минко Хаджийски. // Тенденции в развитието на съвременната психология. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014, с. 79-101. 

  

Сист. No: 29816

- 13 -

П/159.9/П 88

Хаджийски, Минко и др.  Някои особености при оценка на асертивността на поведението в консултативната практика / Минко Хаджийски, Радостина Апостолова. // Приложна психология и социална практика : [Сборник доклади] от научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2003, с. 32-39. 

  

Сист. No: 29820

- 14 -

Сп/1/П 92

Александрова, Богдана и др.  Фактори, повлияващи психичното благополучие при юноши, измерено с Индекса за психично здраве / Богдана Александрова, Евелина Богданова. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 3, с. 497-508. 

  

Сист. No: 29649

- 15 -

Сп/1/П 92

Александрова-Караманова, Анна.  Употреба на електронни медии и здраве и благополучие на юношите / Анна Александрова-Караманова. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 3, с. 481-495. 

  

Сист. No: 29648

- 16 -

Сп/1/П 92

Александрова-Караманова, Анна.  Поведенчески практики за намаляване на теглото при момчета и момичета в юношеска възраст: ефекти върху здравето и психичното благополучие / Анна Александрова-Караманова. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 3, с. 509-524. 

  

Сист. No: 29650

- 17 -

Сп/0/С 96

Алексиева, Мария.  Индивидуализация, развитие на холистични умения и психопрофилактика на детското развитие в начален етап на обучение / Мария Алексиева. // Съвременна хуманитаристика, VIII, 2017, N 1, с. 57-70. 

  

Сист. No: 29531

- 18 -

Сп/1/К 65

Ангелов, Венцислав.  Исторически очерк върху термините "нарцисизъм" и "нарцистична личност" / Венцислав Ангелов. // Клинична и консултативна психология, LXII, 2017, N 2, с. 12-18. 

  

Сист. No: 29487

- 19 -

Сп/0/С 96

Балтаджиева, Йонка.  Азът в психоаналитичната теория на З. Фройд - съдържание и релации / Йонка Балтаджиева. // Съвременна хуманитаристика, VIII, 2017, N 1, с. 38-45. 

  

Сист. No: 29529

- 20 -

Сп/1/П 92

Бардов, Иван.  Проблемът за психичното благополучие в контекста на виртуалната реалност / Иван Бардов. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 2, с. 373-384. 

  

Сист. No: 29643

- 21 -

Сп/1/К 83

Белорусец, Арсений Сергеевич.  Ландшафтная аналитика: Теоретические основания и психотехнические приемы / Арсений Сергеевич Белорусец, Юлия Владимировна Конопельцева. // Консультативная психология и психотерапия, Т.25, 2017, N 4, . 156-171. 

  

Сист. No: 29716

- 22 -

Сп/1/П 92

Бонев, Тодор.  Теоретични насоки за изследване на агресивността в училищна среда. Информационно-процесуални модели / Тодор Бонев. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 201-209. 

  

Сист. No: 29635

- 23 -

Сп/1/П 92

Василева-Александрова, Виолина.  Развитие на автентични взаимоотношения в класа за превенция на насилието в училище чрез използване на арт- и драма методи / Виолина Василева-Александрова. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 211-217. 

  

Сист. No: 29636

- 24 -

Сп/1/П 92

Гайдаров, Калин.  Психичното благополучие като субективно преживяване / Калин Гайдаров. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 2, с. 251-259. 

  

Сист. No: 16422

- 25 -

Сп/1/В 52

Галимзянова, Мария Владимировна и др.  Восприятие родительского отношения у взрослых в связи с ранними дезадаптивными схемами / Мария Владимировна Галимзянова, Павел Моисеевич Касьяник, Елена Васильевна Романова. // Вестн. СПбУ. Сер. 16, Психология и педагогика, 2017, N 4, с. 382-394. 

  

Сист. No: 29475

- 26 -

Сп/1/П 92

Георгиева, Йовка.  Мотивация за одобрение при младежи доброволци в България / Йовка Георгиева. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 227-236. 

  

Сист. No: 29638

- 27 -

Сп/35/С 35

Гроздев, Калин Петров.  Психичното здраве на детето по време на прехода от детска градина в училище / Калин Петров Гроздев. // Педагогически алманах, XXV, 2017, N 2, с. 225-232. 

  

Сист. No: 29445

- 28 -

Сп/1/П 92

Дамянова, Десислава.  Играта като символна форма във всекидневната практика (Изток - Запад) / Десислава Дамянова. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 143-150. 

  

Сист. No: 29629

- 29 -

Сп/1/П 92

Захариев, Боян.  Дали най-хубавото предстои? Взаимодействие между минало и бъдеще в няколко субективни индикатора за благосъстояние / Боян Захариев. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 2, с. 359-371. 

  

Сист. No: 29642

- 30 -

Сп/1/П 92

Иванова, Мария и др.  Религиозност, копинг стратегии и психично благополучие / Мария Иванова, Румяна Божинова. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 2, с. 301-312. 

  

Сист. No: 16425

- 31 -

Сп/1/К 83

Клименкова, Елизавета Николаевна.  Способность к эмпатии и качество интерперсоналных отношений у подростков и молодежи / Елизавета Николаевна Клименкова. // Консультативная психология и психотерапия, Т.25, 2017, N 4, с. 59-70. 

  

Сист. No: 29713

- 32 -

Сп/1/П 92

Колева, Светлана.  Структура на психопатната личност в юношеска възраст - Триархичен модел на К. Патрик / Светлана Колева. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 135-141. 

  

Сист. No: 29628

- 33 -

Сп/1/К 83

Копьев, Андрий Феликсович и др.  Психотерапия обыденной жизни (феноменологическое исследвание диалога) / Андрий Феликсович Копьев, Татьяна Алексеевна Топольская. // Консультативная психология и психотерапия, Т.25, 2017, N 4, с. 94-114. 

  

Сист. No: 29715

- 34 -

Сп/1/К 83

Коробейников, Игорь Александрович и др.  Консультативный ресурс психологического диагноза при нарушениях психического развития у детей / Игорь Александрович Коробейников, Наталия Викторовна Бабкина. // Консультативная психология и психотерапия, Т.25, 2017, N 4, с. 11-22. 

  

Сист. No: 29711

- 35 -

Сп/1/К 65

Куков, Калоян.  Надежност на тестовете на Еткинд, Люшер и Рене Жил при изследване на деца в експертната практика / Калоян Куков. // Клинична и консултативна психология, LXII, 2017, N 2, с. 45-53. 

  

Сист. No: 29490

- 36 -

Сп/1/В 52

Логинов, Никита Иванович и др.  Воплощенное познание (embodied cognition): основные направления исследований / Никита Иванович Логинов, Владимир Феликсович Спиридонов. // Вестн. СПбУ. Сер. 16, Психология и педагогика, 2017, N 4, с. 343-364. 

  

Сист. No: 29473

- 37 -

Сп/1/К 83

Матюшкина, Елена Яковлевна.  Факторы профессионального выгорания специалистов ( на примере работников контактного центра) / Елена Яковлевна Матюшкина. // Консультативная психология и психотерапия, Т.25, 2017, N 4, с. 42-58. 

  

Сист. No: 29712

- 38 -

Сп/1/П 92

Милева, Николина.  Измерване на тревожността на деца от начална училищна възраст / Николина Милева. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 79-84. 

  

Сист. No: 29624

- 39 -

Сп/1/П 92

Минева, Красимира.  Влияние на яснотата на аз-образа върху автономността / Красимира Минева. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 193-200. 

  

Сист. No: 29634

- 40 -

Сп/1/В 52

Науменко, Ольга Владимировна и др.  Влияние нерелевантной вербальной сатиации на выраженность негативного прайминг-эффекта / Ольга Владимировна Науменко, Дарья Игоревна Костина. // Вестн. СПбУ. Сер. 16, Психология и педагогика, 2017, N 4, с. 328-342. 

  

Сист. No: 29472

- 41 -

Сп/1/В 52

Организационно-методические вопросы сбора данных в онлайн-исследовании поведения пользователей социальной сети "Фейсбук" из России и США  / Янина Александровна Ледовая и др.. // Вестн. СПбУ. Сер. 16, Психология и педагогика, 2017, N 4, с. 308-327. 

   Други авт.: Р.В. Тихонов, В.Ю. Иванов, Б.Р. Яминов, О.Н. Боголюбова. 

  

Сист. No: 29471

- 42 -

Сп/1/В 52

Особенности когнитивного развития детей в домах ребенка с различным социальным окружением  / Маргарита Александровна Колесникова и др.. // Вестн. СПбУ. Сер. 16, Психология и педагогика, 2017, N 4, с. 365-381. 

   Други авт.: Мария Солодунова, Марина Жукова, Варвара Аникина. 

  

Сист. No: 29474

- 43 -

Сп/1/П 92

Папазова, Ева и др.  Родителски стилове, полово-ролеви ориентации и романтични убеждения и опит при български студенти във възникваща зрелост (18-29 години) / Ева Папазова, Магдалена Гарванова. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 3, с. 423-441. 

  

Сист. No: 29645

- 44 -

Сп/1/П 92

Паунова-Маркова, Емануела.  Предиктори на субективното благополучие при доминиращо независимо и взаимозависимо конструиране на Аэа / Емануела Паунова-Маркова. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 2, с. 313-323. 

  

Сист. No: 29640

- 45 -

Сп/1/К 83

Польская, Наталия Анатольевна и др.  Разработка опросника эмоциональной дисрегуляции / Наталия Анатольевна Польская, Анна Юрьевна Разваляева. // Консультативная психология и психотерапия, Т.25, 2017, N 4, с. 71-93. 

  

Сист. No: 29714

- 46 -

Сп/1/В 52

Посохова, Светлана Тимофеевна и др.  Музыкальное воздействие в практике коррекционной психологии: эмоциональный аспект / Светлана Тимофеевна Посохова, Маргарита Хаджумаровна Изотова. // Вестн. СПбУ. Сер. 16, Психология и педагогика, 2017, N 4, с. 395-408. 

  

Сист. No: 29476

- 47 -

Сп/0/С 96

Проданов, Михаил.  Рисковото поведение през призмата на самоефикасността / Михаил Проданов. // Съвременна хуманитаристика, VIII, 2017, N 1, с. 46-56. 

  

Сист. No: 29530

- 48 -

Сп/1/К 83

Психотерапия пограничного расстройства личности: Что эффективнее? . // Консультативная психология и психотерапия, Т.25, 2017, N 4, с. 180-187. 

  

Сист. No: 29717

- 49 -

Сп/1/П 92

Рачева, Росица.  Фактори, свързани с формиране на проблемна употреба на психоактивни вещества в юношеска възраст / Росица Рачева. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 85-94. 

  

Сист. No: 29625

- 50 -

Сп/1/К 83

Сыроквашина, К. В.  Современные психологические модели суицидального поведения в подростквом возрасте / К. В. Сыроквашина. // Консультативная психология и психотерапия, Т.25, 2017, N 3, с. 60-75. 

  

Сист. No: 29710

- 51 -

Сп/1/П 92

Таир, Ергюл и др.  Функционалните ценности като фактори за психично благополучие / Ергюл Таир, Калина Попова. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 2, с. 287-300. 

  

Сист. No: 16424

- 52 -

Сп/1/П 92

Теодосиева, Христина.  Теории за идентификацията като междуличностно взаимодействие / Христина Теодосиева. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 185-192. 

  

Сист. No: 29633

- 53 -

Сп/1/К 83

Федунина, Наталья Юрьевна.  Под знаком материнской депресии: образы отношений с матерью в терапии ребенка младшего школьного возраста / Наталья Юрьевна Федунина. // Консультативная психология и психотерапия, Т.25, 2017, N 3, с. 98-108. 

  

Сист. No: 29718

- 54 -

Сп/1/П 92

Филипова, Милена.  Негативни и позитивни фактори за постигане на психично благополучие при родители на деца с увреждания / Милена Филипова. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 3, с. 461-468. 

  

Сист. No: 29647

- 55 -

Сп/1/П 92

Христова, Антоанета и др.  Оптимистични и песимистични нагласи в социален контекст / Антоанета Христова, Илина Начева, Борян Андреев. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 2, с. 261-285. 

  

Сист. No: 16423

- 56 -

Сп/1/П 92

Христова, Теодора.  Самостоятелно представяне на потребителите онлайн в социалните мрежи в преследване на взаимоотношения / Теодора Христова. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 161-168. 

  

Сист. No: 29631

- 57 -

Сп/1/П 92

Ценов, Мартин.  Влияние на емоционалната интелигентност и индивидуалните различия върху себеприемането и приемане от другите / Мартин Ценов. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 151-159. 

  

Сист. No: 29630

- 58 -

Сп/1/П 92

Ценов, Мартин.  Връзката между субективната представа за емоционална интелигентност и оценката на другите в групата / Мартин Ценов. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 177-184. 

  

Сист. No: 29632

- 59 -

Сп/1/К 65

Цонев, Ц. и др.  За съвестта и психосоматичната уязвимост / Ц. Цонев, П. Петкова. // Клинична и консултативна психология, LXII, 2017, N 2, с. 19-26. 

  

Сист. No: 29488

- 60 -

Сп/1/П 92

Kabadzhova, Galina.  Attachment styles and manipulativeness - a cross-cultural perspective / Galina Kabadzhova. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 3, p. 411-422. 

  

Сист. No: 29655

- 61 -

Сп/1/П 92

Stoyanov, Valeri et al.  Mediation model for Influence of the Assessments of the organizational environment on depression / Valeri Stoyanov, Rositsa Ikonomova. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 2, p. 335-345. 

  

Сист. No: 29641

- 62 -

Сп/1/В 83

Волкова, Наталья Никитична и др.  Как когнитиввные стили влияют на точность и скорость обнаружения зрительного сигнала / Наталья Никитична Волкова, Алексей Николаевич Гусев. // Вопросы психологии, LXIII, 2018, N 1, с. 138-149. 

  

Сист. No: 29604

- 63 -

Сп/1/В 83

Гусельцева, Марина Сергеевна.  Рождение субъективности из духа человекознания / Марина Сергеевна Гусельцева. // Вопросы психологии, LXIII, 2018, N 1, с. 3-15. 

  

Сист. No: 29585

- 64 -

Сп/1/В 83

Елфимова, Мария Михайловна.  Нарратив как инструментальное средство произвольного смыслообразования / Мария Михайловна Елфимова. // Вопросы психологии, LXIII, 2018, N 1, с. 90-103. 

  

Сист. No: 29593

- 65 -

Сп/1/В 83

Знаков, Виктор Владимирович.  Психологические условия понимания мира человека / Виктор Владимирович Знаков. // Вопросы психологии, LXIII, 2018, N 1, с. 16-27. 

  

Сист. No: 29586

- 66 -

Сп/1/В 83

Каменев, Игорь Иванович и др.  Связи риска при принятии решений с мотивацией и саморегуляцией (на выборке медицинских работников) / Игорь Иванович Каменев, Татьяна Васильевна Корнилова, Анна Юрьевна Разваляева. // Вопросы психологии, LXIII, 2018, N 1, с. 127-137. 

  

Сист. No: 29602

- 67 -

Сп/1/В 83

Кубарев, Вячеслав Сергеевич.  Топология осознания жизненных смыслов / Вячеслав Сергеевич Кубарев. // Вопросы психологии, LXIII, 2018, N 1, с. 104-117. 

  

Сист. No: 29594

- 68 -

Сп/1/В 83

Пространственные способности: структура и этиология  / Ирина Леонидовна Аристова и др.. // Вопросы психологии, LXIII, 2018, N 1, с. 118-126. 

   Други авт.: Елена Есипенко, Ксения Шарафиева, Екатерина Масленникова, Надежда Чипеева, Инна Фекличева, Елена Солдатова, Александр Фенин, Виктория Исматуллина, Сергей Малых, Юлия Ковас. 

  

Сист. No: 29595

- 69 -

Сп/1/В 83

Солдатова, Ольга Даниловна и др.  Исследование особенностей эмоционально-волевой сферы молодых людей с наркотической зависимостью / Ольга Даниловна Солдатова, Илья Николаевич Колесников. // Вопросы психологии, LXIII, 2018, N 1, с. 58-68. 

  

Сист. No: 29591

- 70 -

Сп/1/В 83

Стратегии самоосуществления у студенческой молодежи  / Сергей Александрович Богомаз и др.. // Вопросы психологии, LXIII, 2018, N 1, с. 49-57. 

   Други авт.: Виталий Клочко, Ольга Краснорядцева, Мария Подойницина. 

  

Сист. No: 29590

- 71 -

Сп/1/В 83

Юревич, Андрей.  Психологические аспекты старения / Андрей Юревич. // Вопросы психологии, LXIII, 2018, N 1, с. 39-48. 

  

Сист. No: 29587

Логика

Етика

Религия

Обществени науки

- 72 -

Сп/1/П 92

Апостолова, Диана.  Пренебрегваното социално страдание: уязвимостта на "неуязвимите" / Диана Апостолова. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 45-51. 

  

Сист. No: 29620

- 73 -

Сп/33/Г 62

Пенчев, Пенчо и др.  Устойчивото развитие - теоретични и практически измерения / Пенчо Пенчев, Росица Пенчева. // Год. СА "Д. Ценов" - Свищов, Т.120, 2017, с. 69-120. 

  

Сист. No: 29747

- 74 -

Сп/1/К 65

Сапунджиева, Клавдия.  Постмодерна социална работа със семейството (наративна терапия) / Клавдия Сапунджиева. // Клинична и консултативна психология, LXII, 2017, N 2, с. 3-5. 

  

Сист. No: 29485

- 75 -

Сп/32/Г 35

Клисарова, Миглена.  Пространствени модели и теории за организация на пространството / Миглена Клисарова. // Геополитика, 2018, N 3, с. 166-173. 

  

Сист. No: 29668

Демография. Статистика

- 76 -

Сп/34/Ю 29

Нейкова, Мария.  Демографският проблем - заплаха за националната сигурност / Мария Нейкова. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 95-100. 

  

Сист. No: 29553

Социология

- 77 -

Сп/3/С 54

Кабакчиева, Петя.  Противоречивата глокалност. Локалният страх срещу глобалната "заплаха" / Петя Кабакчиева. // Социол. проблеми, 2017, N 3-4, с. 33-43. 

  

Сист. No: 29509

- 78 -

Сп/3/С 54

Митев, Петър-Емил.  Големият преход: възгледите на Бернард Мунтян за обществото и човека, идеологията и лъжата / Петър-Емил Митев. // Социол. проблеми, 2017, N 3-4, с. 51-62. 

  

Сист. No: 29511

- 79 -

Сп/3/С 54

Михайловска, Елена.  Културното различие днес / Елена Михайловска. // Социол. проблеми, 2017, N 3-4, с. 25-32. 

  

Сист. No: 29508

- 80 -

Сп/3/С 54

Мишева, Михаела.  Етническият конфликт в България - 1989 година: съвременни проекции / Михаела Мишева. // Социол. проблеми, 2017, N 3-4, с. 21-24. 

  

Сист. No: 29506

- 81 -

Сп/3/С 54

Петков, Кръстьо.  Етническият конфликт в България - 1989 година: ретроспективен анализ и съвременни импликации / Кръстьо Петков. // Социол. проблеми, 2017, N 3-4, с. 9-20. 

  

Сист. No: 29505

- 82 -

Сп/3/С 54

Попиванов, Борис.  Лъжата: значението на гледните точки. Разсъждения върху Бернард Мунтян, идеологическата лъжа и националсоциализма като случай / Борис Попиванов. // Социол. проблеми, 2017, N 3-4, с. 63-79. 

  

Сист. No: 29512

- 83 -

Сп/1/П 92

Рашева, Максимка.  Перфекционизъм и прокрастинация при студенти / Максимка Рашева. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 3, с. 443-450. 

  

Сист. No: 29646

- 84 -

Сп/0/И 36

Стамболийски, Иво.  "Клиповото" съзнание и кризата на човешкото / Иво Стамболийски. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2017, N 1, с. 57-64. 

  

Сист. No: 29469

- 85 -

Сп/3/С 54

Таон, Мари-Бланш.  Поколения (и) семейства: 50 години социология на семейството / Мари-Бланш Таон. // Социол. проблеми, 2017, N 3-4, с. 85-103. 

  

Сист. No: 29514

- 86 -

Сп/3/С 54

Фотев, Георги.  Несигурността в постчовешкото общество / Георги Фотев. // Социол. проблеми, 2017, N 3-4, с. 44-50. 

  

Сист. No: 29510

- 87 -

Сп/3/С 54

Чан Кьонсоп.  Китай като общество на рисковете на системния преход: постсоциалистическият преход и неговите рискови компоненти / Чан Кьонсоп. // Социол. проблеми, 2017, N 3-4, с. 128-143. 

  

Сист. No: 29515

- 88 -

Сп/1/П 92

Angelova, Lilyana et al.  Intergenerational changes in family roles in Middle Eaast and North Africa countries: Perceptions of young educated Arab people / Lilyana Angelova, Irina Zinovieva. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 3, р. 399-410. 

  

Сист. No: 29644

- 89 -

Сп/33/С 54

Panayotova, Svetla.  Good communication - a prerequisite for successful company management / Svetla Panayotova. // Социално-икономически анализи, 2017, N 2, p. 177-. 

  

Сист. No: 29467

- 90 -

Сп/33/М 68

Пятаков, Андрей Николаевич.  Латиноамериканские подходы к проблеме глобализации: взгляд сквозь XXI век / Андрей Николаевич Пятаков. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 1, с. 85-93. 

  

Сист. No: 29483

- 91 -

Сп/33/Н 32

Стоянов, Александър.  ПАК анализът като подход към операционалното дефиниране на корупцията / Александър Стоянов. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2018, с. 15-42. 

  

Сист. No: 29721

Политика

- 92 -

Сп/32/С 49

Бартенев, Владимир Игоревич.  Безопасность или развитие / Владимир Игоревич Бартенев. // Современная Европа, XVIII, 2017, N 6, с. 47-57. 

  

Сист. No: 29695

- 93 -

Сп/32/С 49

Власова, Ксения Викторовна.  Брекзит глазами греков / Ксения Викторовна Власова. // Современная Европа, XVIII, 2017, N 6, с. 70-80. 

  

Сист. No: 29697

- 94 -

Сп/34/Ю 29

Деливерски, Йордан.  Влияние на корупцията над миграционните процеси и контрабандата на мигранти / Йордан Деливерски. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 127-132. 

  

Сист. No: 29558

- 95 -

Сп/32/С 49

Иванов, Олег Петрович.  Американская официальная концепция расширения НАТО на восток: к истокам вопроса / Олег Петрович Иванов. // Современная Европа, XVIII, 2017, N 6, с. 34-46. 

  

Сист. No: 29694

- 96 -

Сп/32/С 49

Игумнова, Людмила Олеговна.  Образ нормативной силы Евросоюза в заявлениях Европейской внешнеполитической службы / Людмила Олеговна Игумнова. // Современная Европа, XVIII, 2017, N 6, с. 81-93. 

  

Сист. No: 29699

- 97 -

Сп/32/С 49

Кавешников, Николай Юрьевич.  Создание системы торговли выбросами парниковых газов ЕС: кто определил дизайн / Николай Юрьевич Кавешников. // Современная Европа, XVIII, 2017, N 6, с. 58-69. 

  

Сист. No: 29696

- 98 -

Сп/34/Ю 29

Казаков, Константин.  Практика на разузнавателния анализ и синтез / Константин Казаков. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 57-64. 

  

Сист. No: 29552

- 99 -

Сп/34/Ю 29

Люцканов, Емил.  Изграждане на адаптивни стратегии за национална сигурност в глобализиращия се свят / Емил Люцканов. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 28-37. 

  

Сист. No: 29550

- 100 -

Сп/34/Ю 29

Манев, Евгени.  Стратегия за националната сигурност на Република България / Евгени Манев. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 21-27. 

  

Сист. No: 29549

- 101 -

Сп/34/Ю 29

Марков, Юлиян и др.  Проблемни области в превенцията и борбата с измамите по проекти, съфинансирани от ЕС и националния бюджет на Република България - манипулирани офети в тръжни процедури / Юлиян Марков. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 133-142. 

  

Сист. No: 29559

- 102 -

Сп/34/Ю 29

Мичев, Стефан.  Стратегически измерения на културната идентичност и интегритет / Стефан Мичев. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 48-56. 

  

Сист. No: 29551

- 103 -

Сп/34/Ю 29

Нейкова, Мария.  Понятието "национална сигурност" - съвременни аспекти / Мария Нейкова. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 11-20. 

  

Сист. No: 29548

- 104 -

Сп/34/Ю 29

Пиронкова, Емине.  Правен анализ на европейското законодателство относно граничния контрол в Република България / Емине Пиронкова. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 104-111. 

  

Сист. No: 29555

- 105 -

Сп/34/Ю 29

Стоева, Десислава.  Критична инфраструктура - стратегически измерения / Десислава Стоева. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 143-145. 

  

Сист. No: 29560

- 106 -

Сп/34/Ю 29

Христов, Христо и др.  Корупцията в правоохранителните органи - заплаха за вътрешната сигурност на държавата / Христо Христов, Галин Исаев. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 119-126. 

  

Сист. No: 29557

- 107 -

Сп/34/Ю 29

Esplugues, Carlos.  An applied approach to national security: Controlling foreign direct investment on " National security" or related grounds / Carlos Esplugues. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, p. 65-86. 

  

Сист. No: 29577

- 108 -

Сп/33/М 68

Бадаева, Анна Сергеевна.  Ультраправые в Западной Европе: на пределе возможностей / Анна Сергеевна Бадаева. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 2, с. 37-46. 

  

Сист. No: 29610

- 109 -

Сп/33/М 68

Барановский, Владимир Георгиевич и др.  Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте: ключевые тренды столетнего развития / Владимир Георгиевич Барановский, Виталий Вячеславович Наумкин. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 3, с. 5-19. 

  

Сист. No: 29606

- 110 -

Сп/33/М 68

Борох, Ольга Николаевна и др.  Новая эпоха Китая: от обогащения к усилению / Ольга Николаевна Борох, Александр Владимирович Ломанов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 3, с. 59-70. 

  

Сист. No: 29616

- 111 -

Сп/33/Н 32

Братанова, Калина.  Британската идентичност и корените на британския евроскептицизъм / Калина Братанова. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2018, с. 277-293. 

  

Сист. No: 29727

- 112 -

Сп/33/Н 32

Василева, Евгения.  "Ефектът Медичи" - бизнес модели в международните отношения / Евгения Василева. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2018, с. 245-258. 

  

Сист. No: 29725

- 113 -

Сп/32/С 49

Воронков, Лев Сергеевич.  ОБСЕ и европейская безопасность. Что дальше? / Лев Сергеевич Воронков. // Современная Европа, XIX, 2018, N 1, с. 69-79. 

  

Сист. No: 29704

- 114 -

Сп/32/С 49

Воронов, Константин Валентинович.  Северный нейтрализъм: исторический финал или трансформация? / Константин Валентинович Воронов. // Современная Европа, XIX, 2018, N 1, с. 80-89. 

  

Сист. No: 29705

- 115 -

Сп/32/Г 35

Глинская, Ирина и др.  Имиджът на Русия в контекста на политическия маркетинг: новите реалности / Ирина Глинская, Стефан Стефанов. // Геополитика, 2018, N 3, с. 94-103. 

  

Сист. No: 29662

- 116 -

Сп/32/С 49

Громыко, Алексей.  Глобальный мир: риски и возможности / Алексей Громыко. // Современная Европа, XIX, 2018, N 1, с. 137-147. 

  

Сист. No: 29707

- 117 -

Сп/33/М 68

Гурова, Ирина Павловна.  Восточное партнерство: Торговая интеграция "Целевых" стран Евросъюза / Ирина Павловна Гурова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 3, с. 86-97. 

  

Сист. No: 29621

- 118 -

Сп/33/М 68

Давыдов, Алексей Андреевич и др.  О новом санкционном режиме США против Ирана / Алексей Андреевич Давыдов, Сергей Владимирович Кислицын. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 2, с. 28-36. 

  

Сист. No: 29609

- 119 -

Сп/33/М 68

Дегтерев, Денис Андреевич и др.  Параметры многовекторности внешней политики стран СНГ: прикладной анализ / Денис Андреевич Дегтерев, Игорь Петрович Василюк, Валентина Владимировна Баум. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 1, с. 63-75. 

  

Сист. No: 29481

- 120 -

Сп/32/Г 35

Ентин, Марк и др.  Блясък и нищета на концепциите за "глобалната неопределеност" / Марк Ентин, Екатерина Ентина. // Геополитика, 2018, N 3, с. 114-142. 

  

Сист. No: 29664

- 121 -

Сп/33/М 68

Кандель, Павел.  Грозит ли Балканам дестабилизация? / Павел Кандель. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 3, с. 50-58. 

  

Сист. No: 29608

- 122 -

Сп/33/М 68

Кашин, Василий Борисович и др.  Помощь КНР странам Центральной Азии / Василий Борисович Кашин, Александр Сергеевич Королев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 3, с. 78-85. 

  

Сист. No: 29619

- 123 -

Сп/32/Г 35

Маккой, Алфред.  Светът на Тръмп: как президентът може да срути Американската империя / Алфред Маккой. // Геополитика, 2018, N 3, с. 143-152. 

  

Сист. No: 29665

- 124 -

Сп/33/М 68

Михеев, Василий Васильевич.  ХІХ Съезд КПК и фактор Трампа в политике Китая / Василий Васильевич Михеев, Сергей Александрович Луконин. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 3, с. 71-77. 

  

Сист. No: 29618

- 125 -

Сп/32/С 49

Неймарк, Марк Афроимович.  Кризис либеральной модели миропорядка и будущее Евросоюза / Марк Афроимович Неймарк. // Современная Европа, XIX, 2018, N 1, с. 26-35. 

  

Сист. No: 29703

- 126 -

Сп/32/Г 35

Ракаджийска, Теменуга.  Войните на XXI век и остарялото европейско мислене / Теменуга Ракаджийска. // Геополитика, 2018, N 3, с. 104-113. 

  

Сист. No: 29663

- 127 -

Сп/33/Н 32

Ралчев, Пламен.  Възможна ли е криза на идентичността в "ердогазирана" Турция? / Пламен Ралчев. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2018, с. 295-309. 

  

Сист. No: 29728

- 128 -

Сп/32/Г 35

Семьонов, Кирил и др.  Кой управлява в Сирия: фамилията Асад, "вътрешният кръг" и големите кланове / Кирил Семьонов, Кирил Мардасов. // Геополитика, 2018, N 3, с. 74-84. 

  

Сист. No: 29660

- 129 -

Сп/33/М 68

Соблюдение баланса сил на Южном Кавказе  / Константин Петрович Курылев и др.. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 3, с. 108-118. 

  

Сист. No: 29623

- 130 -

Сп/32/Г 35

Стефанов, Никола.  Косовският въпрос, десет години по-късно / Никола Стефанов. // Геополитика, 2018, N 3, с. 13-22. 

  

Сист. No: 29657

- 131 -

Сп/32/Г 35

Тодоров, Александър.  Геополитиката на "новата Австро-Унгария" / Александър Тодоров. // Геополитика, 2018, N 3, с. 60-66. 

  

Сист. No: 29659

- 132 -

Сп/32/Г 35

Трошанов, Стоян.  Разклатените устои на съвременния международен ред / Стоян Трошанов. // Геополитика, 2018, N 3, с. 85-93. 

  

Сист. No: 29661

- 133 -

Сп/32/Г 35

Хюсеинов, Тайфур.  Отношенията между Анкара и Вашингтон: от "стратегическо партньорство" до криза на доверието / Тайфур Хюсеинов. // Геополитика, 2018, N 3, с. 28-40. 

  

Сист. No: 29658

- 134 -

Сп/33/Н 32

Чанков, Георги.  Евроскептицизъм - същност, причини, проявление : Евроскептицизмът в някои източноевропейски страни-членки на ЕС / Георги Чанков. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2018, с. 197-244. 

  

Сист. No: 29724

Икономика. Икономически науки

- 135 -

 

Златева, Румяна.  Стратегическото планиране като инструмент за повишаване на инвестиционната привлкателност на селските райони / Румяна Златева. // Год. Бургаски свободен унив., Т.34, 2016, с. 66-76. 

  

Сист. No: 29729

- 136 -

Сп/33/И 36

Антонова, Катя.  Устойчив подход за управление на човешките ресурси в организациите / Катя Антонова. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LXI, 2017, N 4, с. 315-333. 

  

Сист. No: 29684

- 137 -

Сп/32/С 49

Варнавский, Владимир Гаврилович.  Дефляция в ЕС - угроза росту? / Владимир Гаврилович Варнавский. // Современная Европа, XVIII, 2017, N 6, с. 106-118. 

  

Сист. No: 29701

- 138 -

Сп/33/И 36

Георгиев, Любомир.  Релацията "банкова конкурентност - стабилност" в светлината на глобалната финансова криза / Любомир Георгиев. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LXI, 2017, N 3, с. 137-157. 

  

Сист. No: 29677

- 139 -

Сп/33/И 36

Граматикова, Елица.  Новите технологии в търговията на дребно, подобряващи качеството на търговското обслужване / Елица Граматикова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 1, с. 34-44. 

  

Сист. No: 29750

- 140 -

Сп/33/И 36

Гроздева, Десислава.  Електронната търговия с храни и напитки - проблеми и перспективи / Десислава Гроздева. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 1, с. 52-62. 

  

Сист. No: 29752

- 141 -

Сп/33/И 36

Димитрова, Силвия.  Етични измерения в дейността на мултинационалните компании / Силвия Димитрова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 1, с. 224-236. 

  

Сист. No: 29764

- 142 -

Сп/33/И 36

Дъбева, Таня Филипова и др.  Усъвършенстване на системата на категоризация на българското хотелиерство / Таня Филипова Дъбева, Георгина Георгиева Луканова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 1, с. 172-180. 

  

Сист. No: 29755

- 143 -

Сп/33/И 36

Живкова, Ваня.  Възможности за оползотворяване на отпадъци от плодове и зеленчуци / Ваня Живкова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 2, с. 139-143. 

  

Сист. No: 29780

- 144 -

Сп/33/И 36

Живкова, Ваня.  Използване на отпадъци от плодове и зеленчуци като източник за получаване на биометан / Ваня Живкова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 2, с. 144-147. 

  

Сист. No: 29782

- 145 -

Сп/33/И 36

Йорданова, Велина.  Клъстерният подход като средство за формиране на конкурентоспособност на регионалната икономика / Велина Йорданова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 2, с. 169-173. 

  

Сист. No: 29785

- 146 -

Сп/33/И 36

Кадиева, Снежина.  Някои аспекти на репутационния мениджмънт в хотелиерския бизнес / Снежина Кадиева. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LXI, 2017, N 1-2, с. 5-19. 

  

Сист. No: 29672

- 147 -

Сп/33/И 36

Казанджиева, Велина и др.  Оценка на влиянието на фактори от мезосредата върху младежкия туризъм в България / Велина Казанджиева, Катина Попова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 1, с. 158-171. 

  

Сист. No: 29754

- 148 -

Сп/33/Г 62

Канев, Димитър и др.  Поведенческата икономика : развитие, състояние и перспективи / Димитър Канев, Венелин Терзиев. // Год. СА "Д. Ценов" - Свищов, Т.120, 2017, с. 7-32. 

  

Сист. No: 29746

- 149 -

Сп/33/И 36

Ласкова, Виолета Петева.  Социално-психологически теории за потребителското поведение / Виолета Петева Ласкова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 1, с. 45-51. 

  

Сист. No: 29751

- 150 -

Сп/33/И 36

Мавров, Христо Делчев.  Връзката финансово развитие и доходно неравенство: данни от България / Христо Делчев Мавров. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 2, с. 5-12. 

  

Сист. No: 29776

- 151 -

Сп/33/И 36

Найденова, Красимира.  Дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания като алтернатива за участие на институционалните инвеститори в инфраструктурни проекти / Красимира Найденова. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LXI, 2017, N 3, с. 214-227. 

  

Сист. No: 29679

- 152 -

Сп/33/С 54

Пеловска, Деница.  Конкурентоспособност на българското вино на международните пазари / Деница Пеловска. // Социално-икономически анализи, 2017, N 2, с. 143-153. 

  

Сист. No: 29457

- 153 -

Сп/33/И 36

Петкова-Георгиева, Стоянка.  Анализ на факторите, водещи до повишаване ефективността на дейността на аутсорсингови производства / Стоянка Петкова-Георгиева. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 2, с. 122-129. 

  

Сист. No: 29778

- 154 -

Сп/32/С 49

Пищик, Виктор Яковлевич и др.  Императивы и реалии реформирования Европейского экономического и валютного союза / Виктор Яковлевич Пищик, Петр Викторович Алексеев. // Современная Европа, XVIII, 2017, N 6, с. 119-131. 

  

Сист. No: 29702

- 155 -

Сп/34/Ю 29

Стаматова, Ваня.  Интегрираната морска политика на Европейския съюз - гаранция за националната сигурност на държавите-членки / Ваня Стаматова. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 154-158. 

  

Сист. No: 29567

- 156 -

Сп/33/И 36

Стойкова, Теменуга.  Роля на стандартизацията за развитие на икономиката и защита интересите на потребителите / Теменуга Стойкова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 2, с. 130-138. 

  

Сист. No: 29779

- 157 -

Сп/33/И 50

Стоянов, Михал.  Търговия с нисък въглероден отпечатък / Михал Стоянов. // Икономика 21, VII, 2017, N 2, с. 133-146. 

  

Сист. No: 29732

- 158 -

Сп/33/И 36

Тасева-Петкова, Галя.  Факторингът - финансова алтернатива за развитие на фирмите / Галя Тасева-Петкова. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LXI, 2017, N 3, с. 158-173. 

  

Сист. No: 29678

- 159 -

Сп/33/И 36

Трифонова, Боряна и др.  Показатели за измерване на жизненото равнище - теоретико-приложни аспекти / Боряна Трифонова, Борислава Гълъбова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 2, с. 49-57. 

  

Сист. No: 29777

- 160 -

Сп/33/С 54

Цаневска, Венелина.  Риск мениджмънт - етапи и концепции за управление на банковия риск / Венелина Цаневска. // Социално-икономически анализи, 2017, N 2, с. 135-142. 

  

Сист. No: 29456

- 161 -

Сп/32/С 49

Циренщиков, Вадим.  Форсайт-прогнозирование в европейских компаниях / Вадим Циренщиков. // Современная Европа, XVIII, 2017, N 6, с. 94-105. 

  

Сист. No: 29700

- 162 -

Сп/33/С 54

Naama, Karim.  Development of the Arab economy after the "Arab spring" / Karim Naama. // Социално-икономически анализи, 2017, N 2, р. 159-167. 

  

Сист. No: 29466

- 163 -

Сп/33/С 54

Stoyanov, Ivan.  Art-Cultural Entrepreneuship and Opportunities for Bulgarian Traditional Crafts Arising from it / Ivan Stoyanov. // Социално-икономически анализи, 2017, N 2, р. 154-158. 

  

Сист. No: 29465

- 164 -

Сп/37/П 92

Арсениу, Спиридон.  Селският туризъм - елемент на политиката на Европейския съюз за развитие на селските райони / Спиридон Арсениу. // Професионално образование, XX, 2018, N 2, с. 142-154. 

  

Сист. No: 29518

- 165 -

Сп/33/И 50

Атанасова, Маргарита и др.  Активна политика на пазара на труда в България и участие на населението на възраст 25-64 години в образование и обучение = Active labor market policy in Bulgaria and participation of the population aged 25-64 in education and training / Маргарита Атанасова, Елка Димитрова. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 3, с. 3-32. 

  

Сист. No: 29534

- 166 -

Сп/33/И 50

Биолчева, Петя.  Предизвикателства пред иновациите в банковата сигурност / Петя Биолчева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 144-152. 

  

Сист. No: 29547

- 167 -

Сп/33/И 50

Борисова, Владя.  Модели на бизнес на предприятията в творческите индустрии / Владя Борисова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 20-30. 

  

Сист. No: 29539

- 168 -

Сп/33/Н 32

Вълчев, Бойко.  Бенелюкс като успешен модел за регионално сътрудничество. Приложимост за България и ЮИЕ / Бойко Вълчев. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2018, с. 183-196. 

  

Сист. No: 29723

- 169 -

Сп/33/И 50

Горчева, Таня.  Характеристика на туристическата привлекателност на съвременните градове / Таня Горчева. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 3, с. 33-50. 

  

Сист. No: 29535

- 170 -

Сп/3/М 68

Дергачев, Владимир Александрович.  Европейский опыт региональной политики / Владимир Александрович Дергачев. // Мир перемен, 2018, N 1, с. 157-171. 

  

Сист. No: 29688

- 171 -

Сп/33/Н 32

Йонева, Елизабет.  Отношенията Китай-Африка: в търсене на нов модел на сътрудничество / Елизабет Йонева. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2018, с. 259-275. 

  

Сист. No: 29726

- 172 -

Сп/33/М 68

Кузнецова, Ольга Владимировна.  "Восточный вектор" инвестиционных связей России / Ольга Владимировна Кузнецова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 2, с. 47-56. 

  

Сист. No: 29611

- 173 -

Сп/33/И 50

Михайлова, Михаела.  Относно подходите на директния маркетинг / Михаела Михайлова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 107-113. 

  

Сист. No: 29544

- 174 -

Сп/33/М 68

Нагимова, Альмира Загировна.  Привлечение арабского капитала: опыт субъектов РФ / Альмира Загировна Нагимова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 2, с. 57-61. 

  

Сист. No: 29612

- 175 -

Сп/33/И 50

Недев, Божидар.  Традиционни или поведенчески финанси? / Божидар Недев. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 3, с. 113-134. 

  

Сист. No: 29538

- 176 -

Сп/33/И 50

Недев, Божидар.  Предсказуемост на международните капиталови пазари в краткосрочен план - ефект на инерцията / Божидар Недев. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 121-135. 

  

Сист. No: 29545

- 177 -

Сп/32/С 49

Новак-Фар, Артур.  Экономическая конституция Евросоюза: отношения государственного и частного секторов экономики / Артур Новак-Фар. // Современная Европа, XIX, 2018, N 1, с. 90-101. 

  

Сист. No: 29706

- 178 -

Сп/33/И 50

Петкова, Аника.  Трансмисионен механизъм при оценка на влиянието на преките чуждестранни инвестициии вътрешните инвестиции върху икономическия растеж в България за периода 1999-2015 г. / Аника Петкова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 136-143. 

  

Сист. No: 29546

- 179 -

Сп/32/Г 35

Петров, Камен.  Новите геоикономически възможности пред България в общобалканското пространство / Камен Петров. // Геополитика, 2018, N 3, с. 5-13. 

  

Сист. No: 29656

- 180 -

Сп/33/И 50

Проданов, Христо.  Потребител 5.0 / Христо Проданов. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 2, с. 84-102. 

  

Сист. No: 29533

- 181 -

Сп/33/И 50

Стойкова, Ани.  Пазарната динамика на фондовите борси от Югоизточна Европа - ефективност и синхронизираност / Ани Стойкова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 70-87. 

  

Сист. No: 29542

- 182 -

Сп/33/И 50

Уанг Бо и др.  Оценка на националната икономика посредством разходите за логистика = Assessment of the national economy through the application of logistics costs / Уанг Бо, Дмитро Бугайко, Мария Григорак. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 3, с. 51-82. 

  

Сист. No: 29536

- 183 -

Сп/33/М 68

Федченко, Анна Александровна и др.  Гибкая занятость: глобальный, российский и региональный аспекты / Анна Александровна Федченко, Наталья Васильевна Дорохова, Екатерина Сергеевна Дашкова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 1, с. 16-24. 

  

Сист. No: 29477

- 184 -

Сп/3/М 68

Фейт, Надежда Владимировна.  Внешнеэкономические связи стран ЦВЕ: обретения и потери / Надежда Владимировна Фейт. // Мир перемен, 2018, N 1, с. 123-138. 

  

Сист. No: 29686

- 185 -

Сп/33/Н 32

Хабова, Антонина.  Шанхайската организация за сътрудничество и новият световен ред / Антонина Хабова. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2018, с. 169-181. 

  

Сист. No: 29722

- 186 -

Сп/33/М 68

Чубаров, Илья Георгиевич и др.  "Один пояс - один путь": глобализация по-китайски / Илья Георгиевич Чубаров, Денис Борисович Калашников. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 1, с. 25-33. 

  

Сист. No: 29478

- 187 -

Сп/3/М 68

Шейнин, Эдуард Яковлевич.  Инвестиционный процесс и экономический рост в ЦВИ / Эдуард Яковлевич Шейнин. // Мир перемен, 2018, N 1, с. 139-156. 

  

Сист. No: 29687

- 188 -

Сп/33/М 68

Шлапеко, Екатерина Андреевна и др.  Великий Шелковый путь и евразийская интеграция / Екатерина Андреевна Шлапеко, Светлана Викторовна Степанова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 1, с. 43-52. 

  

Сист. No: 29480

- 189 -

Сп/33/И 50

Якова, Мартина.  Анализ на данъчните системи на страните от ЕС / Мартина Якова. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 3, с. 93-112. 

   Анализирани са типовете данъчни системи на всички 28 страни от ЕС и влиянието им върху икономическия растеж. 

  

Сист. No: 29537

- 190 -

Сп/33/Н 32

Enhancement of competitiveness of the product in the tourist business by health tourism marketing management  / Mariana Kirilova Ianeva et al.. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2018, p. 89-108. 

  

Сист. No: 29772

- 191 -

Сп/33/М 68

Экологический туризм в странах Южной Европы  / Галина Понеделко и др.. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 2, с. 73-82. 

   Други авт.: Юрий Квашнин, Анна Гутник, Ольга Трофимова. 

  

Сист. No: 29613

Право

- 192 -

Сп/0/И 36

Андреева, Андрияна.  Институтът на почивка в българското трудово право - традиция и съвремие / Андрияна Андреева. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2017, N 1, с. 8-13. 

  

Сист. No: 29459

- 193 -

Сп/0/И 36

Андреева, Андрияна и др.  Контрол за спазване на реда при провеждане на обществени поръчки в РБългария / Андрияна Андреева, Диана Димитрова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2017, N 1, с. 14-19. 

  

Сист. No: 29460

- 194 -

Сп/33/И 36

Бъчварова, Маргарита.  Понятие за неплатежоспособност и правни средства за преодоляване в търговското право / Маргарита Бъчварова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 1, с. 189-194. 

  

Сист. No: 29758

- 195 -

Сп/33/И 36

Владова-Иванова, Виолета.  Непреодолимата сила в търговското право - понятие и квалифициращи признаци / Виолета Владова-Иванова. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LXI, 2017, N 1-2, с. 52-66. 

  

Сист. No: 29675

- 196 -

Сп/0/И 36

Димитрова, Дарина.  Правомощия и актове на Общото събрание на висшето училище в условията на академична автономия (административноправни аспекти) / Дарина Димитрова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2017, N 1, с. 25-30. 

  

Сист. No: 29462

- 197 -

Сп/0/И 36

Димитрова, Дарина.  Правилникът за дейността на висшето училище като основен вътрешноустройствен акт (административноправни аспекти) / Дарина Димитрова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2017, N 1, с. 31-36. 

  

Сист. No: 29463

- 198 -

Сп/33/И 36

Димитрова, Диана.  Договорът за обществена поръчка - новаторство и сравнителни аспекти / Диана Димитрова. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LXI, 2017, N 1-2, с. 20-34. 

  

Сист. No: 29673

- 199 -

Сп/34/Ю 29

Димитрова, Славка.  Наказателноправни мерки за гарантиране на националната сигурност / Славка Димитрова. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 101-103. 

  

Сист. No: 29554

- 200 -

Сп/33/И 36

Иванова, Радка.  Патентите като средство за стимулиране приложението на отворените иновации в България / Радка Иванова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 1, с. 216-223. 

  

Сист. No: 29763

- 201 -

Сп/0/И 36

Йолова, Галина.  Отпуски и обезщетенията, свързани с риска майчинство - процедурни и осигурителноправни аспекти / Галина Йолова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2017, N 1, с. 20-24. 

  

Сист. No: 29461

- 202 -

Сп/1/К 65

Куков, Калоян и др.  Практически аспекти на съдебнопсихологичната оценка на психотравмата в гражданския процес / Калоян Куков, Ваня Матанова. // Клинична и консултативна психология, LXII, 2017, N 2, с. 27-35. 

  

Сист. No: 29489

- 203 -

Сп/34/Ю 29

Маргаритова-Вучкова, Светла.  Националната сигурност и/или правата на човека - стандарти на Европейския съд по правата на човека / Светла Маргаритова-Вучкова. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 216-228. 

  

Сист. No: 29571

- 204 -

Сп/34/Ю 29

Мусорлиева, Мария и др.  Алтернативно решаване на спорове и конфликти, преодоляване на междукултурните различия и възможните им приложения в изборните процеси / Мария Мусорлиева, Даниела Кънева. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 231-237. 

  

Сист. No: 29572

- 205 -

Сп/34/Ю 29

Новиков, Любомир.  Законодателството - основа на националната сигурност / Любомир Новиков. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с 112-118. 

  

Сист. No: 29556

- 206 -

Сп/34/Ю 29

Станков, Антон.  Сигурност на държавата или права на гражданите / Антон Станков. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 159-168. 

  

Сист. No: 29568

- 207 -

Сп/33/И 36

Тодорова, Мария.  Отмяна на търговски сделки в производството по несъстоятелност / Мария Тодорова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 1, с. 195-203. 

  

Сист. No: 29760

- 208 -

Сп/0/И 36

Хаджолян, Масис Бердж.  Отношението " Конституция - закон" / Масис Бердж Хаджолян. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2017, N 1, с. 5-7. 

  

Сист. No: 29458

- 209 -

Сп/34/Ю 29

Цанков, Веселин.  Международноправна уредба на статута на различните от мнозинството, в частност на общностите зад граница в правни актове на съвета на Европа и в дейността на Венецианската комисия / Веселин Цанков. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с.273-285. 

  

Сист. No: 29576

- 210 -

Сп/33/Г 62

Шопова, Маргарита.  Информационни аспекти на статистическите изследвания на престъпността / Маргарита Шопова. // Год. СА "Д. Ценов" - Свищов, Т.120, 2017, с. 143-174. 

  

Сист. No: 29748

- 211 -

Сп/34/П 84

Анастасов, Ангел.  Договорът за забрана на ядреното оръжие от 2017 г. и (не)добрите перспективи за ефективно ядрено разоръжаване / Ангел Анастасов. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 1, с. 26-40. 

  

Сист. No: 29492

- 212 -

Сп/34/О-25

Банов, Христо.  Процедурите за заемане на академични длъжности : Същност на промените от април 2018 г. в Закона за развитието на академичния състав в Република България и тяхното значение за довършването на откритите процедури за заемане на академични длъжности / Христо Банов. // Общество и право, 2018, N 4, с. 29-47. 

  

Сист. No: 29734

- 213 -

Сп/34/Т 96

Бъбаров, Мартин.  Проблеми на свободата на установяване на юридически лица в практиката на Съда на Европейския съюз / Мартин Бъбаров. // Търговско право, XXVII, 2018, N 1, с. 65-87. 

  

Сист. No: 29671

- 214 -

Сп/34/О-25

Вълчева, Красимира.  Общностни политики и регулации срещу фалшивите лекарствени средства и медицински продукти / Красимира Вълчева. // Общество и право, 2018, N 3, с. 59-71. 

  

Сист. No: 29653

- 215 -

Сп/34/П 84

Генева, Антица.  Прекратяване на правото на разпространение на компютърна програма и резервно копие от нея в практиката на Съда на Европейския съюз / Антица Генева. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 1, с. 82-96. 

  

Сист. No: 29495

- 216 -

Сп/34/Ю 29

Генова, Ярослава.  Командироването в рамките на предоставянето на услуги в друга държава-членка на Европейския съюз / Ярослава Генова. // Юридически свят, 2018, N 1, с. 101-117. 

  

Сист. No: 29693

- 217 -

Сп/34/П 84

Голева, Поля.  Имуществена отговорност във връзка със сделки на капиталовите пазари, сключени при невярна информация / Поля Голева. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 1, с. 13-25. 

  

Сист. No: 29491

- 218 -

Сп/34/П 84

Голева, Поля.  За срока на отказ от договора за животозастраховане / Поля Голева. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 2, с. 13-26. 

  

Сист. No: 29825

- 219 -

Сп/34/О-25

Доманов, Николай.  Общия регламент относно защитата на данните : Новости при защитата на физическите лица при обработването и предаването на личните им данни / Николай Доманов. // Общество и право, 2018, N 3, с. 33-58. 

  

Сист. No: 29652

- 220 -

Сп/33/Н 32

Драганов, Живко.  Новата правна уредба на марката на ЕС съобразно Регламент 2017/1001 / Живко Драганов. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2018, с. 173-182. 

  

Сист. No: 29745

- 221 -

Сп/34/Ю 29

Драгиев, Александър.  Практиката на държавата като същност на обичайната норма на международното право / Александър Драгиев. // Юридически свят, 2018, N 1, с. 34-50. 

  

Сист. No: 29690

- 222 -

Сп/34/П 84

Илкова, Ралица.  Индивидуализация на санкциите, налагани на юридически лица за престъпление / Ралица Илкова. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 2, с. 59-69. 

  

Сист. No: 29828

- 223 -

Сп/34/Ю 29

Йочев, Евгени.  Сто и десет години от създаването на първата професионална организация на магистратите в България / Евгени Йочев. // Юридически свят, 2018, N 1, с. 51-69. 

  

Сист. No: 29691

- 224 -

Сп/34/Т 96

Карадимов, Росен.  Преработка на аудио-визуално произведение / Росен Карадимов. // Търговско право, XXVII, 2018, N 1, с. 5-16. 

  

Сист. No: 29670

- 225 -

Сп/34/П 84

Ковачева, Диана.  Проверките за почтеност като част от борбата с корупцията и защитата на правата на човека: европейските стандарти и практиката на Европейския съд за правата на човека / Диана Ковачева. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 1, с. 59-81. 

  

Сист. No: 29494

- 226 -

Сп/34/О-25

Манева, Веселина.  Закрилата на правата на интелектуална собственост / Веселина Манева. // Общество и право, 2018, N 4, с. 108-120. 

  

Сист. No: 29736

- 227 -

Сп/34/П 84

Манева, Веселина.  Преюдиция на правораздавателния акт в областта на интелектуалната собственост / Веселина Манева. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 2, с. 90-102. 

  

Сист. No: 29830

- 228 -

Сп/34/П 84

Мемцов, Стоян.  Традиционните критерии за държавност / Стоян Мемцов. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 1, с. 41-58. 

  

Сист. No: 29493

- 229 -

Сп/34/О-25

Михайлова, Екатерина.  Нормотворчеството - български и европейски изисквания / Екатерина Михайлова. // Общество и право, 2018, N 3, с. 20-32. 

  

Сист. No: 29651

- 230 -

Сп/34/О-25

Младенов, Младен.  Универсалната правна приложимост на заповедта / Младен Младенов. // Общество и право, 2018, N 3, с. 72-91. 

  

Сист. No: 29654

- 231 -

Сп/34/О-25

Наумова, Стефка.  Въздействие на правото на ЕС върху националното законодателство по опазване на околната среда / Стефка Наумова. // Общество и право, 2018, N 4, с. 3-15. 

  

Сист. No: 29733

- 232 -

Сп/32/Г 35

Павлова, Виктория.  Агресията в межднародното право: необходимата ревизия на понятието / Виктория Павлова. // Геополитика, 2018, N 3, с. 161-165. 

  

Сист. No: 29667

- 233 -

Сп/34/П 84

Паев, Костадин.  Въпросът за конституционния контрол в България 1879-1947 година / Костадин Паев. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 2, с.2-12. 

  

Сист. No: 29824

- 234 -

Сп/34/П 84

Пенчев, Георги.  Управление на дейности по опазване на морската среда по вторичното европейско право. Актуални проблеми / Георги Пенчев. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 2, с. 70-89. 

  

Сист. No: 29829

- 235 -

Сп/34/П 84

Русев, Богдан.  Отношението на децата към религията / Богдан Русев. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 2, с. 40-58. 

  

Сист. No: 29827

- 236 -

Сп/35/С 35

Стефанов, Валери.  Истанбулската конвенция - третата политика / Валери Стефанов. // Сигурност, Х, 2018, N 2, с. 12-15. 

  

Сист. No: 29444

- 237 -

Сп/34/Ю 29

Стоилов, Янаки.  Правните принципи като критерии за валидност в правото / Янаки Стоилов. // Юридически свят, 2018, N 1, с. 11-33. 

  

Сист. No: 29689

- 238 -

Сп/34/П 84

Стоилова-Николова, Живка.  Особености на договора за застраховка "Живот", свързана с пенсионните фондове / Живка Стоилова-Николова. // Правна мисъл, LIX, 2018, N 2, с.27-39. 

  

Сист. No: 29826

- 239 -

Сп/34/Ю 29

Уейдонг Джи.  Преустройство на правната идеология в Китай / Уейдонг Джи. // Юридически свят, 2018, N 1, с. 70-100. 

  

Сист. No: 29692

- 240 -

Сп/33/Н 32

Atnashev, Vadim.  The Palestinian State: International Legal Context / Vadim Atnashev. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2018, p. 211-218. 

  

Сист. No: 29774

- 241 -

Сп/33/Н 32

Kirilenko, Viktor et al.  Freedom of Speech under the International Law / Viktor Kirilenko, Geory Alekseev. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2018, p. 225-236. 

  

Сист. No: 29775

- 242 -

Сп/33/Н 32

Kuzmin, Andrey.  Form Factors or International Law Standards: Legitimation of Law or Legalization of the Centers of Force? / Andrey Kuzmin. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2018, p. 203-210. 

  

Сист. No: 29773

Обществено управление

- 243 -

Сп/33/И 36

Иванов, Цанко.  Методически инструментариум за анализ и оценка на заплахи за сигурността в индустриалните предприятия / Цанко Иванов. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LXI, 2017, N 3, с. 228-247. 

  

Сист. No: 29680

- 244 -

Сп/34/Ю 29

Павлов, Христо.  Тактически особености на разпита при разследване на терористични актове с взривни устройства / Христо Павлов. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 169-181. 

  

Сист. No: 29569

- 245 -

Сп/33/И 50

Кирилова, Катя.  Методически аспекти на административното обслужване в публичния сектор / Катя Кирилова. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 43-57. 

  

Сист. No: 29540

- 246 -

Сп/33/И 50

Милев, Пламен.  Възможности за извършване на интернет мониторинг в публичните организации / Пламен Милев. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 58-69. 

  

Сист. No: 29541

- 247 -

Сп/34/О-25

Николова, Райна.  Организация и ефективност в дейността на публичната администрация в България (2007-2017) / Райна Николова. // Общество и право, 2018, N 4, с. 48-59. 

  

Сист. No: 29735

Военни науки. Военно изкуство

- 248 -

 

Хаджийски, Минко.  Когнитивен дисонанс и вербовка / Минко Хаджийски. // Политика и национална сигурност : Национална научна конференция, Велико Търново, 2-3 октомври 2008. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2008, с. 34-39. 

  

Сист. No: 29815

- 249 -

Сп/34/Ю 29

Воденичарски, Сашо.  Някои аспекти в изграждането на присъствие на сектора за сигурност и отбрана в социалните медии / Сашо Воденичарски. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 182-188. 

  

Сист. No: 29570

- 250 -

Сп/34/Ю 29

Джоров, Петър и др.  Рискови фактори и заплахи за АЕЦ "Козлодуй" / Петър Джоров, Доника Диманова. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 146-153. 

  

Сист. No: 29561

- 251 -

Сп/34/Ю 29

Джоров, Петър и др.  АЕЦ Козлодуй - стратегически обект на Република България / Петър Джоров, Доника Диманова. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 263-272. 

  

Сист. No: 29575

- 252 -

Сп/1/П 92

Динева, Йорданка.  Ефективност и сплотеност на воинския екип и процеси на социално въздействие / Йорданка Динева. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 327-245. 

  

Сист. No: 29639

- 253 -

Сп/33/М 68

Смирнов, Иван Витальевич и др.  Химическое оружие: современное состояние и контроль за выполнением международных соглашений / Иван Витальевич Смирнов, Сергей Кириакович Завриев. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 1, с. 76-84. 

  

Сист. No: 29482

- 254 -

Сп/37/П 92

Стойков, Тервел.  Роля на гранично полицейските кораби за осигуряване на надежден контрол и охрана на морската граница на България / Тервел Стойков. // Професионално образование, XX, 2018, N 2, с. 175-180. 

   Доклад от Студентска научна сесия "Младеж, наука, съвременност" , ВСУ "Ч. Храбър", 2017 г. 

  

Сист. No: 29521

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 255 -

Сп/1/П 92

Иванова, Женя.  Свободното време на деца, лишени от родителски грижи - поведение и взаимоотношения във всекидневния живот / Женя Иванова. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 113-118. 

  

Сист. No: 29627

Възпитание. Образование. Просвета

- 256 -

Сп/33/И 36

Андреева, Андрияна и др.  Правен режим на ректора като орган за управление на висшето училище / Андрияна Андреева, Галина Йолова, Дарина Димитрова. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LXI, 2017, N 4, с. 275-290. 

  

Сист. No: 29681

- 257 -

Сп/34/Ю 29

Бънева-Попова, Мариана.  Човешкият фактор и ключовите компетенции за учене през целия живот в университетска информационна среда / Мариана Бънева-Попова. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 246-257. 

  

Сист. No: 29574

- 258 -

Сп/1/К 83

Зарецкий, Виктор Кириллович и др.  Педагогическая, психологическая и психотерапевтическая помощь в процессе преодоления учебных трудностей как содействие развитию ребенка / Виктор Кириллович Зарецкий, Алла Борисовна Холмогорова. // Консультативная психология и психотерапия, Т.25, 2017, N 3, с. 33-59. 

  

Сист. No: 29709

- 259 -

Сп/33/И 36

Николаева, Велислава.  Фокус области при разработване на стратегии за развитие на образователните институции в системата на средното образование / Велислава Николаева. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 1, 263-273. 

  

Сист. No: 29781

- 260 -

Сп/34/Ю 29

Петков, Георги и др.  Мотивацията за учене - отражение на кариерните предпочитания / Георги Петков, Майяна Митевска-Енчева, Емилия Лазарова. // Юридически сборник. Бургаски свободен унив. ЦЮН, Т.24, 2017, с. 238-245. 

  

Сист. No: 29573

- 261 -

Сп/33/М 68

Балацкий, Евгений Всеволодович и др.  Опыт идентификации университетов мирового класса / Евгений Всеволодович Балацкий, Наталья Александровна Екимова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 1, с. 104-113. 

  

Сист. No: 29484

- 262 -

Сп/37/С 84

Димитров, Александър.  Процедурата за назначаване на ръководител на катедра като причина за влошаващото се качество на обучението и микроклимата във висшите училища у нас / Александър Димитров. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVI, 2018, N 2, с. 211-216. 

  

Сист. No: 29517

- 263 -

Сп/37/П 92

Прокопов, Ивайло и др.  Продължаващо обучение - същност, форми и предпоставки за развитие / Ивайло Прокопов, Анжелина Янева. // Професионално образование, XX, 2018, N 2, с. 155-163. 

  

Сист. No: 29519

- 264 -

Сп/37/П 32

Дошкова-Тодорова, Юлиана.  Обучението по уеб дизайн като част от висшето образование - мотивация, практика и проблеми / Юлиана Дошкова-Тодорова. // Педагогически алманах, XXV, 2017, N 2, с. 147-152. 

  

Сист. No: 29454

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

Естествени науки

Екология

- 265 -

Сп/33/М 68

Глазырина, Ирина Петровна.  Экономический пояс шелкового пути: экологические аспекты / Ирина Петровна Глазырина. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 1, с. 34-42. 

  

Сист. No: 29479

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 266 -

Сп/33/И 36

Желязкова, Донка.  Екологични проблеми и решения в транспортния сектор в България / Донка Желязкова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 1, с. 28-33. 

  

Сист. No: 29749

- 267 -

Сп/33/И 36

Киречев, Дамян и др.  Финансова подкрепа на екологично насочените площи и влиянието им върху биоразнообразието в България / Дамян Киречев, Радмил Николов. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 1, с. 126-139. 

  

Сист. No: 29753

- 268 -

Сп/33/И 36

Христова, Севдалина и др.  Възможности за намаляване на риска в европроекти за повишаване на енергийната ефективност на сгради / Севдалина Христова, Иван Желев. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LXI, 2017, N 1-2, с. 35-51. 

  

Сист. No: 29674

- 269 -

Сп/3/М 68

Лапидус, Борис Моисеевич и др.  Высокоскоростные магистрали - инструмент перехода к инновационному лидерству / Борис Моисеевич Лапидус, Дмитрий Александрович Мачерет. // Мир перемен, 2018, N 1, с. 49-64. 

  

Сист. No: 29685

- 270 -

Сп/33/М 68

Подоба, Зоя Сергеевна и др.  "Зеленая энергетика" в странах БРИКС / Зоя Сергеевна Подоба, Диана Александровна Крышнева. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 2, с. 17-27. 

  

Сист. No: 29605

Медицина

- 271 -

П/159.9/П 88

Хаджийски, Минко.  Психологически поглед върху метода на репродукцията на д-р Кръстинков / Минко Хаджийски. // Приложна психология и социална практика : [Сборник доклади] от научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2004, с. 100-107. 

  

Сист. No: 29821

- 272 -

 

Хаджийски, Минко.  Към въпроса за определението на психотерапията / Минко Хаджийски. // Психологични перспективи. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2007, с. 37-44. 

  

Сист. No: 29823

- 273 -

Сп/1/К 83

Василюк, Федор Ефимович и др.  Личность и переживание в контексте экспириентальной психотерапии / Федор Ефимович Василюк, Татьяна Дмитриевна Карягина. // Консультативная психология и психотерапия, Т.25, 2017, N 3, с. 11-32. 

  

Сист. No: 29708

- 274 -

Сп/1/П 92

Григорова, Траянка.  Алекситимия или трудността да мислим за чувствата / Траянка Григорова. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 37-43. 

  

Сист. No: 29617

- 275 -

Сп/1/К 83

Гулина, Марина Анатольевна.  "Езда в незнаемое": преподавание консультативной психологии в стенах университетов / Марина Анатольевна Гулина. // Консультативная психология и психотерапия, Т.25, 2017, N 3, с. 109-131. 

  

Сист. No: 29719

- 276 -

Сп/1/П 92

Димитров, Светозар.  Влиянието на психичния конструкт "страх от унищожение" при функционирането на пациенти с шизофренично разстойство / Светозар Димитров. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 219-225. 

  

Сист. No: 29637

- 277 -

Сп/1/К 65

Матанова, Ваня и др.  Езиков дефицит при хиперлексия / Ваня Матанова, Росица Петкова. // Клинична и консултативна психология, LXII, 2017, N 2, с. 6-11. 

  

Сист. No: 29486

- 278 -

Сп/1/К 83

Прогноз и превенция самоповреждений и суицидов . // Консультативная психология и психотерапия, Т.25, 2017, N 3, с. 153-169. 

  

Сист. No: 29720

- 279 -

Сп/1/В 83

Крючков, Кирилл Сергеевич и др.  "Триада Роджерса": качества личности или коммуникативные процессы? / Кирилл Сергеевич Крючков, Александр Борисович Орлов. // Вопросы психологии, LXIII, 2018, N 1, с. 78-89. 

  

Сист. No: 29592

- 280 -

Сп/33/М 68

Румянцева, Е. Е.  Мониторинг национальных систем здравоохранения / Е. Е. Румянцева. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXII, 2018, N 2, с. 92-99. 

  

Сист. No: 29614

Управление

- 281 -

Сп/1/П 92

Азис, Хасан.  Местната власт през погледа на организационната психология / Хасан Азис. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 67-78. 

  

Сист. No: 29622

- 282 -

Сп/1/П 92

Бекир, Сезгин и др.  Стил на работа при служители в публичния и частния сектор / Сезгин Бекир, Ергюл Таир. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 95-104. 

  

Сист. No: 29626

- 283 -

Сп/33/С 54

Василева, Албена.  Факторите, които влияят на ангажираността на служителите / Албена Василева. // Социално-икономически анализи, 2017, N 2, с. 123-134. 

  

Сист. No: 29455

- 284 -

Сп/33/И 36

Гърделева, Станислава.  Елементи на проекта - необходимост за създаването на успешен проект / Станислава Гърделева. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 1, с. 237-247. 

  

Сист. No: 29765

- 285 -

Сп/0/И 36

Павлов, Пламен.  Проблеми при внедряването на иновации в организациите / Пламен Павлов. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2017, N 1, с. 46-51. 

  

Сист. No: 29464

- 286 -

Сп/1/П 92

Панчев, Христо.  Семиотичният саботаж - възможност за свободното публично изразяване срещу платената комуникация / Христо Панчев. // Психологични изследвания, Т.20, 2017, N 1, с. 15-26. 

  

Сист. No: 29615

- 287 -

Сп/33/И 36

Филипова, Надежда Манчева.  Използване на социалните медии при управлението на бизнес процесите: възможности и предизвикателства / Надежда Манчева Филипова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Икон. науки, 2017, N 2, с. 197-208. 

  

Сист. No: 29786

- 288 -

Сп/0/С 96

Христова, Христина.  "Старбъкс": наративи на корпоративното гражданство / Христина Христова. // Съвременна хуманитаристика, VIII, 2017, N 1, с. 6-17. 

  

Сист. No: 29527

- 289 -

Сп/0/И 36

Ямукова, Павлина.  Предизвикателството "повишаване на информацията и знанието на общинските служители" / Павлина Ямукова. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2017, N 1, с. 52-56. 

  

Сист. No: 29468

- 290 -

Сп/33/И 50

Ламбовска, Мая.  Модел за контролния процес на екипи / Мая Ламбовска. // Икономическа мисъл, LXIII, 2018, N 2, с. 3-19. 

  

Сист. No: 29532

- 291 -

Сп/33/Н 32

Миронова, Надя и др.  Социалните мрежи като средство за налагане на работодателската марка на организацията / Надя Миронова, Татяна Кичева. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2018, с. 53-88. 

  

Сист. No: 29737

- 292 -

Сп/33/И 50

Мицева, Стоянка Димитрова.  Специфика и делови стандарти на общуване при бизнескомуникацията / Стоянка Димитрова Мицева. // Икономически и социални алтернативи, 2018, N 2, с. 95-106. 

  

Сист. No: 29543

Счетоводство

- 293 -

Сп/33/И 36

Апостолов, Иван.  Отчитане на инвентаризацията, бракуването и ликвидацията на дълготрайните материални активи в бюджетните организации / Иван Апостолов. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LXI, 2017, N 1-2, с. 85-99. 

  

Сист. No: 29676

- 294 -

Сп/33/И 36

Георгиев, Драган и др.  Изследване на състоянието и развитието на управленското счетоводство на база на публикациите в специализираните счетоводни списания / Драган Георгиев, Илиян Христов. // Известия. Сп. Икон. унив. - Варна, LXI, 2017, N 4, с. 291-301. 

  

Сист. No: 29682

Фина механика. Автоматика

- 295 -

Сп/33/Н 32

Денчев, Емил.  Изграждане на модел за консолидиране на информацията в клъстери / Емил Денчев. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2018, с. 109-125. 

  

Сист. No: 29744

Строителство

- 296 -

Сп/37/П 92

Георгиева, Гергана.  Изследване структурата на лабораторни образци от иновативен строителен материал, създадени от минерали на Черноморския басейн / Гергана Георгиева. // Професионално образование, XX, 2018, N 2, с. 171-174. 

   Доклад от Студентска научна сесия "Младеж, наука, съвременност" , ВСУ "Ч. Храбър", 2017 г. 

  

Сист. No: 29520

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 297 -

Сп/0/И 36

Иванов, Ивайло.  Специфични методи на обучението по български танц / Ивайло Иванов. // Изв. Съюза на учените - Варна. Сер. Хуманитарни науки, 2017, N 1, с. 65-68. 

  

Сист. No: 29470

Градоустройство. Ландшафт

- 298 -

Сп/7/А 90

Еврев, Петко.  120 години курортът "Чамкория - Боровец" - симбиоза на гора и архитектура / Петко Еврев. // Архитектура, 2018, N 1, с. 10-15. 

  

Сист. No: 29497

Архитектура

- 299 -

Сп/7/А 90

Кадинов, Бойко.  Отвъд "BIM" предизвикателствата... Три реализирани зали / Бойко Кадинов. // Архитектура, 2018, N 1, с. 22-26. 

  

Сист. No: 29498

- 300 -

Сп/7/А 90

Лувър Абу Даби . // Архитектура, 2018, N 1, с. 5-9. 

  

Сист. No: 29496

- 301 -

Сп/7/А 90

Тихолова, Калина.  СПА център / Калина Тихолова. // Архитектура, 2018, N 1, с. 27-31. 

  

Сист. No: 29500

Спорт

Езикознание. Филология

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

Археология

География

История. Помощни исторически науки

- 302 -

Сп/32/Г 35

Димитров, Борис.  14-те точки на Удроу Уилсън и раждането на "Американския век" / Борис Димитров. // Геополитика, 2018, N 3, с. 153-160. 

  

Сист. No: 29666


 Индекс по АВТОРИ

Азис, Хасан 281 
Александрова, Богдана 14 
Александрова-Караманова, Анна 15 16 
Алексеев, Петр Викторович 154 
Алексиева, Мария 17 
Анастасов, Ангел 211 
Ангелов, Венцислав 18 
Ангелова, Лиляна 88 
Андреев, Борян 55 
Андреева, Андрияна 192 193 256 
Аникина, Варвара Олеговна 42 
Антонова, Катя 136 
Апостолов, Иван 293 
Апостолова, Диана 72 
Апостолова, Радостина 13 
Аристова, Ирина Леонидовна 68 
Арсениу, Спиридон 164 
Атанасова, Маргарита 165 
Бабкина, Наталия Викторовна 34 
Бадаева, Анна Сергеевна 108 
Балацкий, Евгений Всеволодович 261 
Балтаджиева, Йонка 19 
Банов, Христо 212 
Барановский, Владимир Георгиевич 109 
Бардов, Иван 20 
Бартенев, Владимир Игоревич 92 
Баум, Валентина Владимировна 119 
Бекир, Сезгин 282 
Белорусец, Арсений Сергеевич 21 
Биолчева, Петя 166 
Богданова, Евелина 14 
Боголюбова, Ольга Николаевна 41 
Богомаз, Сергей Александрович 70 
Божинова, Румяна 30 
Бонев, Тодор 22 
Борисова, Владя 167 
Борох, Ольга Николаевна 110 
Братанова, Калина 111 
Бредихин, Антон Викторович 129 
Бугайко, Дмитро 182 
Бъбаров, Мартин 213 
Бънева-Попова, Мариана 257 
Бъчварова, Маргарита 194 
Варнавский, Владимир Гаврилович 137 
Василева, Албена 283 
Василева, Евгения 112 
Василева, Мая 190 
Василева-Александрова, Виолина 23 
Василюк, Игорь Петрович 119 
Василюк, Федор Ефимович 273 
Вацов, Димитър 3 
Владова-Иванова, Виолета 195 
Власова, Ксения Викторовна 93 
Воденичарски, Сашо 249 
Волкова, Наталья Никитична 62 
Воронков, Лев Сергеевич 113 
Воронов, Константин Валентинович 114 
Вълчев, Бойко 168 
Вълчева, Красимира 214 
Гайдаров, Калин 24 
Галимзянова, Мария Владимировна 25 
Галоян, Наре Гарегиновна 129 
Гарванова, Магдалена 43 
Генева, Антица 215 
Генова, Ярослава 216 
Георгиев, Драган 294 
Георгиев, Любомир 138 
Георгиева, Гергана 296 
Георгиева, Йовка 26 
Глазырина, Ирина Петровна 265 
Глинская, Ирина 115 
Голева, Поля 217 218 
Горчева, Таня 169 
Граматикова, Елица 139 
Григорак, Мария 182 
Григорова, Траянка 274 
Гроздев, Калин Петров 27 
Гроздева, Десислава 140 
Громыко, Алексей 116 
Гулина, Марина Анатольевна 275 
Гурова, Ирина Павловна 117 
Гусев, Алексей Николаевич 62 
Гусельцева, Марина Сергеевна 63 
Гутник, Анна Владимировна 191 
Гълъбова, Борислава 159 
Гърделева, Станислава 284 
Давыдов, Алексей Андреевич 118 
Дамянова, Десислава 28 
Дашкова, Екатерина Сергеевна 183 
Дегтерев, Денис Андреевич 119 
Деливерски, Йордан 94 
Денчев, Емил 295 
Дергачев, Владимир Александрович 170 
Джоров, Петър 250 251 
Диманова, Доника 250 251 
Димитров, Александър 262 
Димитров, Борис 302 
Димитров, Светозар 276 
Димитрова, Дарина 196 197 256 
Димитрова, Диана 193 198 
Димитрова, Елка 165 
Димитрова, Силвия 141 
Димитрова, Славка 199 
Динева, Йорданка 252 
Доманов, Николай 219 
Дорохова, Наталья Васильевна 183 
Дошкова-Тодорова, Юлиана 264 
Драганов, Живко 220 
Драгиев, Александър 221 
Дъбева, Таня Филипова 142 
Еврев, Петко 298 
Екимова, Наталья Александровна 261 
Елфимова, Мария Михайловна 64 
Ентин, Марк 120 
Ентина, Екатерина 120 
Есипенко, Елена Александровна 68 
Желев, Иван 268 
Желязкова, Донка 266 
Живкова, Ваня 143 144 
Жукова, Марина Андреевна 42 
Завриев, Сергей Кириакович 253 
Зарецкий, Виктор Кириллович 258 
Захариев, Боян 29 
Зиновиева, Ирина 88 
Златева, Румяна 135 
Знаков, Виктор Владимирович 65 
Иванов, Виктор 41 
Иванов, Ивайло 297 
Иванов, Олег Петрович 95 
Иванов, Цанко 243 
Иванова, Женя 255 
Иванова, Мария 30 
Иванова, Радка 200 
Игумнова, Людмила Олеговна 96 
Изотова, Маргарита Хаджумаровна 46 
Икономова, Росица 61 
Илкова, Ралица 222 
Исаев, Галин 106 
Исматуллина, Виктория Игоревна 68 
Йолова, Галина 201 256 
Йонева, Елизабет 171 
Йорданова, Велина 145 
Йочев, Евгени 223 
Кабаджова, Галина 60 
Кабакчиева, Петя 77 
Кавешников, Николай Юрьевич 97 
Кадиева, Снежина 146 
Кадинов, Бойко 299 
Казаков, Константин 98 
Казанджиева, Велина 147 
Калашников, Денис Борисович 186 
Каменев, Игорь Иванович 66 
Кандель, Павел 121 
Канев, Димитър 148 
Карадимов, Росен 224 
Карягина, Татьяна Дмитриевна 273 
Касьяник, Павел Моисеевич 25 
Кашин, Василий Борисович 122 
Квашнин, Юрий Дмитриевич 191 
Киречев, Дамян 267 
Кириленко, Виктор 241 
Кирилова, Катя 245 
Кислицын, Сергей Владимирович 118 
Кичева, Татяна 291 
Клименкова, Елизавета Николаевна 31 
Клисарова, Миглена 75 
Клочко, В. Е. 70 
Ковас, Юлия Владимировна 68 
Ковачева, Диана 225 
Колева, Светлана 32 
Колесников, Илья Николаевич 69 
Колесникова, Маргарита Александровна 42 
Конопельцева, Юлия Владимировна 21 
Копьев, Андрий Феликсович 33 
Корнилова, Татьяна Васильевна 66 
Коробейников, Игорь Александрович 34 
Королев, Александр Сергеевич 122 
Костина, Дарья Игоревна 40 
Краснорядцева, Ольга Михайловна 70 
Крышнева, Диана Александровна 270 
Крючков, Кирилл Сергеевич 279 
Кубарев, Вячеслав Сергеевич 67 
Кузнецова, Ольга Владимировна 172 
Куков, Калоян 35 202 
Курылев, Константин Петрович 129 
Кънева, Даниела 204 
Лазарова, Емилия 260 
Ламбовска, Мая 290 
Лапидус, Борис Моисеевич 269 
Ласкова, Виолета Петева 149 
Ледовая, Янина Александровна 41 
Логинов, Никита Иванович 36 
Ломанов, Александр Владимирович 110 
Луканова, Георгина Георгиева 142 
Лукова, Калина 2 
Луконин, Сергей Александрович 124 
Люцканов, Емил 99 
Мавров, Христо Делчев 150 
Маккой, Алфред 123 
Малых, Сергей Борисович 68 
Манев, Евгени 100 
Манева, Веселина 226 227 
Маргаритова-Вучкова, Светла 203 
Мардасов, Кирил 128 
Марков, Юлиян 101 
Масленникова, Екатерина Павловна 68 
Матанова, Ваня 202 277 
Матюшкина, Елена Яковлевна 37 
Мачерет, Дмитрий Александрович 269 
Мемцов, Стоян 228 
Милев, Пламен 246 
Милева, Николина 38 
Минева, Красимира 39 
Миронова, Надя 291 
Митев, Петър-Емил 78 
Митевска-Енчева, Майяна 260 
Михайлова, Екатерина 229 
Михайлова, Михаела 173 
Михайловска, Елена 79 
Михеев, Василий Васильевич 124 
Мицева, Стоянка Димитрова 292 
Мичев, Стефан 102 
Мишева, Михаела 80 
Младенов, Младен 230 
Мусорлиева, Мария 204 
Наама, Карим 162 
Нагимова, Альмира Загировна 174 
Найденова, Красимира 151 
Науменко, Ольга Владимировна 40 
Наумкин, Виталий Вячеславович 109 
Наумова, Стефка 231 
Начева, Илина 55 
Недев, Божидар 175 176 
Нейкова, Мария 76 103 
Неймарк, Марк Афроимович 125 
Николаева, Велислава 259 
Николов, Радмил 267 
Николова, Райна 247 
Новак-Фар, Артур 177 
Новиков, Любомир 205 
Орлов, Александр Борисович 279 
Павлов, Пламен 285 
Павлов, Христо 244 
Павлова, Виктория 232 
Паев, Костадин 233 
Панайотова, Светла 89 
Панчев, Христо 286 
Папазова, Ева 43 
Паунова-Маркова, Емануела 44 
Пеловска, Деница 152 
Пенчев, Георги 234 
Пенчев, Пенчо 73 
Пенчева, Росица 73 
Петков, Георги 260 
Петков, Кръстьо 81 
Петкова, Аника 178 
Петкова, П. 59 
Петкова, Росица 277 
Петкова-Георгиева, Стоянка 153 
Петров, Камен 179 
Пиронкова, Емине 104 
Пищик, Виктор Яковлевич 154 
Подоба, Зоя Сергеевна 270 
Подойницина, Мария Анатольевна 70 
Польская, Наталия Анатольевна 45 
Понеделко, Галина 191 
Попиванов, Борис 82 
Попова, Калина 51 
Попова, Катина 147 
Посохова, Светлана Тимофеевна 46 
Проданов, Михаил 47 
Проданов, Христо 180 
Прокопов, Ивайло 263 
Пятаков, Андрей Николаевич 90 
Разваляева, Анна Юрьевна 45 66 
Ракаджийска, Теменуга 126 
Ралчев, Пламен 127 
Рачева, Росица 49 
Рашева, Максимка 83 
Романова, Елена Васильевна 25 
Румянцева, Е. Е. 280 
Русев, Богдан 235 
Сапунджиева, Клавдия 74 
Семьонов, Кирил 128 
Смирнов, Иван Витальевич 253 
Солдатова, Елена Леонидовна 68 
Солдатова, Ольга Даниловна 69 
Солодунова, Мария Юрьевна 42 
Спиридонов, Владимир Феликсович 36 
Стаматова, Ваня 155 
Стамболийски, Иво 84 
Станис, Дарья Владимировна 129 
Станков, Антон 206 
Степанова, Светлана Викторовна 188 
Стефанов, Валери 236 
Стефанов, Никола 130 
Стефанов, Стефан 115 
Стоева, Десислава 105 
Стоилов, Янаки 237 
Стоилова-Николова, Живка 238 
Стойков, Тервел 254 
Стойкова, Ани 181 
Стойкова, Теменуга 156 
Стоянов, Александър 91 
Стоянов, Валери 61 
Стоянов, Иван 163 
Стоянов, Михал 157 
Сыроквашина, К. В. 50 
Таир, Ергюл 51 282 
Таон, Мари-Бланш 85 
Тасева-Петкова, Галя 158 
Теодосиева, Христина 52 
Терзиев, Венелин 148 
Тихолова, Калина 301 
Тихонов, Роман Вадимович 41 
Тодоров, Александър 131 
Тодорова, Мария 207 
Тодорова, Росица 1 
Топольская, Татьяна Алексеевна 33 
Трифонова, Боряна 159 
Трофимова, Ольга 191 
Трошанов, Стоян 132 
Уанг Бо 182 
Уейдонг Джи 239 
Федунина, Наталья Юрьевна 53 
Федченко, Анна Александровна 183 
Фейт, Надежда Владимировна 184 
Фекличева, Инна Викторовна 68 
Фенин, Александр Юрьевич 68 
Филипова, Милена 54 
Филипова, Надежда Манчева 287 
Фотев, Георги 86 
Хабова, Антонина 185 
Хаджийски, Минко 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 248 271 272 
Хаджолян, Масис Бердж 208 
Холмогорова, Алла Борисовна 258 
Христов, Илиян 294 
Христов, Христо 101 106 
Христова, Антоанета 55 
Христова, Севдалина 268 
Христова, Теодора 56 
Христова, Христина 288 
Хюсеинов, Тайфур 133 
Цаневска, Венелина 160 
Цанков, Веселин 209 
Ценов, Мартин 57 58 
Циренщиков, Вадим 161 
Цонев, Николай Георгиев 190 
Цонев, Ц. 59 
Чан Кьонсоп 87 
Чанков, Георги 134 
Чипеева, Надежда Александровна 68 
Чубаров, Илья Георгиевич 186 
Шарафиева, Ксения Ринатовна 68 
Шейнин, Эдуард Яковлевич 187 
Шлапеко, Екатерина Андреевна 188 
Шопова, Маргарита 210 
Юревич, Андрей 71 
Якова, Мартина 189 
Яминов, Булат Равилевич 41 
Ямукова, Павлина 289 
Янева, Анжелина 263 
Янева, Мариана Кирилова 190 
Alekseev, Geory 241 
Angelova, Lilyana 88 
Atanasova, Margarita 165 
Atnashev, Vadim 240 
Basmadzieva, Stiliyana 190 
Bo, Wang 182 
Bugayko, Dmytro 182 
Dimitrova, Elka 165 
Esplugues, Carlos 107 
Grigorak, Maria 182 
Ianeva, Mariana Kirilova 190 
Ikonomova, Rositsa 61 
Kabadzhova, Galina 60 
Kirilenko, Viktor 241 
Kuzmin, Andrey 242 
Naama, Karim 162 
Panayotova, Svetla 89 
Stojanov, Michal 157 
Stoyanov, Ivan 163 
Stoyanov, Valeri 61 
Tsonev, Nickolay Georgiev 190 
Vasileva, Maya 190 
Wang Bo 182 
Zinovieva, Irina 88 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агресията в межднародното право: необходимата ревизия на понятието 232 
АЕЦ Козлодуй - стратегически обект на Република България 251 
Азът в психоаналитичната теория на З. Фройд - съдържание и релации 19 
Активна политика на пазара на труда в България и участие на населението на възраст 25-64 години в образование и обучение = Active labor market policy in Bulgaria and participation of the population aged 25-64 in education and training 165 
Актуални въпроси на психологическата помощ в България 9 
Алекситимия или трудността да мислим за чувствата 274 
Алтернативно решаване на спорове и конфликти, преодоляване на междукултурните различия и възможните им приложения в изборните процеси 204 
Американская официальная концепция расширения НАТО на восток: к истокам вопроса 95 
Анализ на данъчните системи на страните от ЕС 189 
Анализ на факторите, водещи до повишаване ефективността на дейността на аутсорсингови производства 153 
Безопасность или развитие 92 
Бенелюкс като успешен модел за регионално сътрудничество. Приложимост за България и ЮИЕ 168 
Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте: ключевые тренды столетнего развития 109 
Блясък и нищета на концепциите за "глобалната неопределеност" 120 
Брекзит глазами греков 93 
Британската идентичност и корените на британския евроскептицизъм 111 
Великий Шелковый путь и евразийская интеграция 188 
Влияние на емоционалната интелигентност и индивидуалните различия върху себеприемането и приемане от другите 57 
Влияние на корупцията над миграционните процеси и контрабандата на мигранти 94 
Влияние на яснотата на аз-образа върху автономността 39 
Влияние нерелевантной вербальной сатиации на выраженность негативного прайминг-эффекта 40 
Влиянието на психичния конструкт "страх от унищожение" при функционирането на пациенти с шизофренично разстойство 276 
Внешнеэкономические связи стран ЦВЕ: обретения и потери 184 
Войните на XXI век и остарялото европейско мислене 126 
Воплощенное познание (embodied cognition): основные направления исследований 36 
Восприятие родительского отношения у взрослых в связи с ранними дезадаптивными схемами 25 
Восточное партнерство: Торговая интеграция "Целевых" стран Евросъюза 117 
Връзката между субективната представа за емоционална интелигентност и оценката на другите в групата 58 
Връзката финансово развитие и доходно неравенство: данни от България 150 
Въздействие на правото на ЕС върху националното законодателство по опазване на околната среда 231 
Възможна ли е криза на идентичността в "ердогазирана" Турция? 127 
Възможности за извършване на интернет мониторинг в публичните организации 246 
Възможности за намаляване на риска в европроекти за повишаване на енергийната ефективност на сгради 268 
Възможности за оползотворяване на отпадъци от плодове и зеленчуци 143 
Въпросът за конституционния контрол в България 1879-1947 година 233 
Высокоскоростные магистрали - инструмент перехода к инновационному лидерству 269 
Геополитиката на "новата Австро-Унгария" 131 
Гибкая занятость: глобальный, российский и региональный аспекты 183 
Глобальный мир: риски и возможности 116 
Големият преход: възгледите на Бернард Мунтян за обществото и човека, идеологията и лъжата 78 
Грозит ли Балканам дестабилизация? 121 
Дали най-хубавото предстои? Взаимодействие между минало и бъдеще в няколко субективни индикатора за благосъстояние 29 
Два подхода за групово консултиране на клиенти, лишени от свобода 8 
Демографският проблем - заплаха за националната сигурност 76 
Дефляция в ЕС - угроза росту? 137 
Договорът за забрана на ядреното оръжие от 2017 г. и (не)добрите перспективи за ефективно ядрено разоръжаване 211 
Договорът за обществена поръчка - новаторство и сравнителни аспекти 198 
Дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания като алтернатива за участие на институционалните инвеститори в инфраструктурни проекти 151 
Европейский опыт региональной политики 170 
Евроскептицизъм - същност, причини, проявление 134 
Евтаназия и самоубийство 10 
Езиков дефицит при хиперлексия 277 
Екологични проблеми и решения в транспортния сектор в България 266 
Електронната търговия с храни и напитки - проблеми и перспективи 140 
Елементи на проекта - необходимост за създаването на успешен проект 284 
Етични измерения в дейността на мултинационалните компании 141 
Етническият конфликт в България - 1989 година: ретроспективен анализ и съвременни импликации 81 
Етническият конфликт в България - 1989 година: съвременни проекции 80 
Ефективност и сплотеност на воинския екип и процеси на социално въздействие 252 
Ефектът на Форър при студенти по психология 4 
За истината и университета днес 3 
За срока на отказ от договора за животозастраховане 218 
За съвестта и психосоматичната уязвимост 59 
Законодателството - основа на националната сигурност 205 
Закрилата на правата на интелектуална собственост 226 
Играта като символна форма във всекидневната практика (Изток - Запад) 28 
Изграждане на адаптивни стратегии за национална сигурност в глобализиращия се свят 99 
Изграждане на модел за консолидиране на информацията в клъстери 295 
Измерване на тревожността на деца от начална училищна възраст 38 
Използване на отпадъци от плодове и зеленчуци като източник за получаване на биометан 144 
Използване на социалните медии при управлението на бизнес процесите: възможности и предизвикателства 287 
Изследване на състоянието и развитието на управленското счетоводство на база на публикациите в специализираните счетоводни списания 294 
Изследване структурата на лабораторни образци от иновативен строителен материал, създадени от минерали на Черноморския басейн 296 
Имиджът на Русия в контекста на политическия маркетинг: новите реалности 115 
Императивы и реалии реформирования Европейского экономического и валютного союза 154 
Имуществена отговорност във връзка със сделки на капиталовите пазари, сключени при невярна информация 217 
Инвестиционный процесс и экономический рост в ЦВИ 187 
Индивидуализация на санкциите, налагани на юридически лица за престъпление 222 
Индивидуализация, развитие на холистични умения и психопрофилактика на детското развитие в начален етап на обучение 17 
Институтът на почивка в българското трудово право - традиция и съвремие 192 
Интегрираната морска политика на Европейския съюз - гаранция за националната сигурност на държавите-членки 155 
Информационни аспекти на статистическите изследвания на престъпността 210 
Исследование особенностей эмоционально-волевой сферы молодых людей с наркотической зависимостью 69 
Истанбулската конвенция - третата политика 236 
Исторически очерк върху термините "нарцисизъм" и "нарцистична личност" 18 
Как когнитиввные стили влияют на точность и скорость обнаружения зрительного сигнала 62 
Китай като общество на рисковете на системния преход: постсоциалистическият преход и неговите рискови компоненти 87 
Клъстерният подход като средство за формиране на конкурентоспособност на регионалната икономика 145 
Когнитивен дисонанс и вербовка 248 
Кой управлява в Сирия: фамилията Асад, "вътрешният кръг" и големите кланове 128 
Командироването в рамките на предоставянето на услуги в друга държава-членка на Европейския съюз 216 
Конкурентоспособност на българското вино на международните пазари 152 
Консултативно-корекционна намеса за влияние върху агресивното поведение на лишени от свобода 7 
Консультативный ресурс психологического диагноза при нарушениях психического развития у детей 34 
Контрол за спазване на реда при провеждане на обществени поръчки в РБългария 193 
Корупцията в правоохранителните органи - заплаха за вътрешната сигурност на държавата 106 
Косовският въпрос, десет години по-късно 130 
Кризис либеральной модели миропорядка и будущее Евросоюза 125 
Критична инфраструктура - стратегически измерения 105 
Културното различие днес 79 
Към въпроса за определението на психотерапията 272 
Ландшафтная аналитика: Теоретические основания и психотехнические приемы 21 
Латиноамериканские подходы к проблеме глобализации: взгляд сквозь XXI век 90 
Личность и переживание в контексте экспириентальной психотерапии 273 
Лувър Абу Даби 300 
Лъжата: значението на гледните точки. Разсъждения върху Бернард Мунтян, идеологическата лъжа и националсоциализма като случай 82 
Международноправна уредба на статута на различните от мнозинството, в частност на общностите зад граница в правни актове на съвета на Европа и в дейността на Венецианската комисия 209 
Местната власт през погледа на организационната психология 281 
Методически аспекти на административното обслужване в публичния сектор 245 
Методически инструментариум за анализ и оценка на заплахи за сигурността в индустриалните предприятия 243 
Модел за контролния процес на екипи 290 
Модели на бизнес на предприятията в творческите индустрии 167 
Мониторинг национальных систем здравоохранения 280 
Мотивация за одобрение при младежи доброволци в България 26 
Мотивацията за учене - отражение на кариерните предпочитания 260 
Музыкальное воздействие в практике коррекционной психологии: эмоциональный аспект 46 
Надежност на тестовете на Еткинд, Люшер и Рене Жил при изследване на деца в експертната практика 35 
Наказателноправни мерки за гарантиране на националната сигурност 199 
Нарратив как инструментальное средство произвольного смыслообразования 64 
Националната сигурност и/или правата на човека - стандарти на Европейския съд по правата на човека 203 
Негативни и позитивни фактори за постигане на психично благополучие при родители на деца с увреждания 54 
Непреодолимата сила в търговското право - понятие и квалифициращи признаци 195 
Несигурността в постчовешкото общество 86 
Новата правна уредба на марката на ЕС съобразно Регламент 2017/1001 220 
Новая эпоха Китая: от обогащения к усилению 110 
Новите геоикономически възможности пред България в общобалканското пространство 179 
Новите технологии в търговията на дребно, подобряващи качеството на търговското обслужване 139 
Нормотворчеството - български и европейски изисквания 229 
Някои аспекти в изграждането на присъствие на сектора за сигурност и отбрана в социалните медии 249 
Някои аспекти на репутационния мениджмънт в хотелиерския бизнес 146 
Някои въпроси на консултативната психология и психологическата помощ 11 
Някои особености при оценка на асертивността на поведението в консултативната практика 13 
О новом санкционном режиме США против Ирана 118 
Образ нормативной силы Евросоюза в заявлениях Европейской внешнеполитической службы 96 
ОБСЕ и европейская безопасность. Что дальше? 113 
Обучението по уеб дизайн като част от висшето образование - мотивация, практика и проблеми 264 
Общия регламент относно защитата на данните 219 
Общностни политики и регулации срещу фалшивите лекарствени средства и медицински продукти 214 
Опит за психологически анализ на самозапалванията у нас в периода февруари-март 2013 г. 5 
Оптимистични и песимистични нагласи в социален контекст 55 
Опыт идентификации университетов мирового класса 261 
Организационно-методические вопросы сбора данных в онлайн-исследовании поведения пользователей социальной сети "Фейсбук" из России и США 41 
Организация и ефективност в дейността на публичната администрация в България (2007-2017) 247 
Особенности когнитивного развития детей в домах ребенка с различным социальным окружением 42 
Особености на договора за застраховка "Живот", свързана с пенсионните фондове 238 
Отвъд "BIM" предизвикателствата... Три реализирани зали 299 
Отмяна на търговски сделки в производството по несъстоятелност 207 
Относно подходите на директния маркетинг 173 
Отношението " Конституция - закон" 208 
Отношението на децата към религията 235 
Отношенията Китай-Африка: в търсене на нов модел на сътрудничество 171 
Отношенията между Анкара и Вашингтон: от "стратегическо партньорство" до криза на доверието 133 
Отпуски и обезщетенията, свързани с риска майчинство - процедурни и осигурителноправни аспекти 201 
Отчитане на инвентаризацията, бракуването и ликвидацията на дълготрайните материални активи в бюджетните организации 293 
Оценка на влиянието на фактори от мезосредата върху младежкия туризъм в България 147 
Оценка на националната икономика посредством разходите за логистика = Assessment of the national economy through the application of logistics costs 182 
Пазарната динамика на фондовите борси от Югоизточна Европа - ефективност и синхронизираност 181 
ПАК анализът като подход към операционалното дефиниране на корупцията 91 
Параметры многовекторности внешней политики стран СНГ: прикладной анализ 119 
Патентите като средство за стимулиране приложението на отворените иновации в България 200 
Педагогическая, психологическая и психотерапевтическая помощь в процессе преодоления учебных трудностей как содействие развитию ребенка 258 
Перфекционизъм и прокрастинация при студенти 83 
Поведенческата икономика : развитие, състояние и перспективи 148 
Поведенчески практики за намаляване на теглото при момчета и момичета в юношеска възраст: ефекти върху здравето и психичното благополучие 16 
Под знаком материнской депресии: образы отношений с матерью в терапии ребенка младшего школьного возраста 53 
Показатели за измерване на жизненото равнище - теоретико-приложни аспекти 159 
Поколения (и) семейства: 50 години социология на семейството 85 
Помощь КНР странам Центральной Азии 122 
Понятие за неплатежоспособност и правни средства за преодоляване в търговското право 194 
Понятието "национална сигурност" - съвременни аспекти 103 
Постмодерна социална работа със семейството (наративна терапия) 74 
Потребител 5.0 180 
Правен анализ на европейското законодателство относно граничния контрол в Република България 104 
Правен режим на ректора като орган за управление на висшето училище 256 
Правилникът за дейността на висшето училище като основен вътрешноустройствен акт (административноправни аспекти) 197 
Правните принципи като критерии за валидност в правото 237 
Правомощия и актове на Общото събрание на висшето училище в условията на академична автономия (административноправни аспекти) 196 
Практика на разузнавателния анализ и синтез 98 
Практиката на държавата като същност на обичайната норма на международното право 221 
Практически аспекти на съдебнопсихологичната оценка на психотравмата в гражданския процес 202 
Предизвикателства пред иновациите в банковата сигурност 166 
Предизвикателството "повишаване на информацията и знанието на общинските служители" 289 
Предиктори на субективното благополучие при доминиращо независимо и взаимозависимо конструиране на Аэа 44 
Предсказуемост на международните капиталови пазари в краткосрочен план - ефект на инерцията 176 
Прекратяване на правото на разпространение на компютърна програма и резервно копие от нея в практиката на Съда на Европейския съюз 215 
Пренебрегваното социално страдание: уязвимостта на "неуязвимите" 72 
Преработка на аудио-визуално произведение 224 
Преустройство на правната идеология в Китай 239 
Преюдиция на правораздавателния акт в областта на интелектуалната собственост 227 
Привлечение арабского капитала: опыт субъектов РФ 174 
Проблеми на свободата на установяване на юридически лица в практиката на Съда на Европейския съюз 213 
Проблеми при внедряването на иновации в организациите 285 
Проблемни области в превенцията и борбата с измамите по проекти, съфинансирани от ЕС и националния бюджет на Република България - манипулирани офети в тръжни процедури 101 
Проблемът за психичното благополучие в контекста на виртуалната реалност 20 
Проверките за почтеност като част от борбата с корупцията и защитата на правата на човека: европейските стандарти и практиката на Европейския съд за правата на човека 225 
Прогноз и превенция самоповреждений и суицидов 278 
Продължаващо обучение - същност, форми и предпоставки за развитие 263 
Пространствени модели и теории за организация на пространството 75 
Пространственные способности: структура и этиология 68 
Противоречивата глокалност. Локалният страх срещу глобалната "заплаха" 77 
Процедурата за назначаване на ръководител на катедра като причина за влошаващото се качество на обучението и микроклимата във висшите училища у нас 262 
Процедурите за заемане на академични длъжности 212 
Психичното благополучие като субективно преживяване 24 
Психичното здраве на детето по време на прехода от детска градина в училище 27 
Психологически поглед върху метода на репродукцията на д-р Кръстинков 271 
Психологические аспекты старения 71 
Психологические условия понимания мира человека 65 
Психологическото консултиране в дискурса на критичната психология 12 
Психотерапия обыденной жизни (феноменологическое исследвание диалога) 33 
Психотерапия пограничного расстройства личности: Что эффективнее? 48 
Развитие на автентични взаимоотношения в класа за превенция на насилието в училище чрез използване на арт- и драма методи 23 
Разклатените устои на съвременния международен ред 132 
Разработка опросника эмоциональной дисрегуляции 45 
Реалистични параметри на междурелигиозния диалог и критериите за толерантност като основа на общественото доверие и сигурността 1 
Релацията "банкова конкурентност - стабилност" в светлината на глобалната финансова криза 138 
Религиозност, копинг стратегии и психично благополучие 30 
Риск мениджмънт - етапи и концепции за управление на банковия риск 160 
Рискови фактори и заплахи за АЕЦ "Козлодуй" 250 
Рисковото поведение през призмата на самоефикасността 47 
Родителски стилове, полово-ролеви ориентации и романтични убеждения и опит при български студенти във възникваща зрелост (18-29 години) 43 
Рождение субъективности из духа человекознания 63 
Роля на гранично полицейските кораби за осигуряване на надежден контрол и охрана на морската граница на България 254 
Роля на стандартизацията за развитие на икономиката и защита интересите на потребителите 156 
Самостоятелно представяне на потребителите онлайн в социалните мрежи в преследване на взаимоотношения 56 
Светът на Тръмп: как президентът може да срути Американската империя 123 
Свободното време на деца, лишени от родителски грижи - поведение и взаимоотношения във всекидневния живот 255 
Связи риска при принятии решений с мотивацией и саморегуляцией (на выборке медицинских работников) 66 
Северный нейтрализъм: исторический финал или трансформация? 114 
Селският туризъм - елемент на политиката на Европейския съюз за развитие на селските райони 164 
Семиотичният саботаж - възможност за свободното публично изразяване срещу платената комуникация 286 
Сигурност на държавата или права на гражданите 206 
Соблюдение баланса сил на Южном Кавказе 129 
Современные психологические модели суицидального поведения в подростквом возрасте 50 
Создание системы торговли выбросами парниковых газов ЕС: кто определил дизайн 97 
Социалните мрежи като средство за налагане на работодателската марка на организацията 291 
Социално-психологически теории за потребителското поведение 149 
СПА център 301 
Специфика и делови стандарти на общуване при бизнескомуникацията 292 
Специфични методи на обучението по български танц 297 
Способность к эмпатии и качество интерперсоналных отношений у подростков и молодежи 31 
Стил на работа при служители в публичния и частния сектор 282 
Сто и десет години от създаването на първата професионална организация на магистратите в България 223 
Стратегии самоосуществления у студенческой молодежи 70 
Стратегически измерения на културната идентичност и интегритет 102 
Стратегическото планиране като инструмент за повишаване на инвестиционната привлкателност на селските райони 135 
Стратегия за националната сигурност на Република България 100 
Структура на психопатната личност в юношеска възраст - Триархичен модел на К. Патрик 32 
Тактически особености на разпита при разследване на терористични актове с взривни устройства 244 
Теоретични насоки за изследване на агресивността в училищна среда. Информационно-процесуални модели 22 
Теории за идентификацията като междуличностно взаимодействие 52 
Топология осознания жизненных смыслов 67 
Традиционни или поведенчески финанси? 175 
Традиционните критерии за държавност 228 
Трансмисионен механизъм при оценка на влиянието на преките чуждестранни инвестициии вътрешните инвестиции върху икономическия растеж в България за периода 1999-2015 г. 178 
Три ползи от Фейсбук. Резултати от едно допитване 6 
Търговия с нисък въглероден отпечатък 157 
Ультраправые в Западной Европе: на пределе возможностей 108 
Универсалната правна приложимост на заповедта 230 
Употреба на електронни медии и здраве и благополучие на юношите 15 
Управление на дейности по опазване на морската среда по вторичното европейско право. Актуални проблеми 234 
Устойчив подход за управление на човешките ресурси в организациите 136 
Устойчивото развитие - теоретични и практически измерения 73 
Усъвършенстване на системата на категоризация на българското хотелиерство 142 
Фактори, повлияващи психичното благополучие при юноши, измерено с Индекса за психично здраве 14 
Фактори, свързани с формиране на проблемна употреба на психоактивни вещества в юношеска възраст 49 
Факторингът - финансова алтернатива за развитие на фирмите 158 
Факторите, които влияят на ангажираността на служителите 283 
Факторы профессионального выгорания специалистов ( на примере работников контактного центра) 37 
Фалшивите новини и ефектът на медийната мистификация 2 
Финансова подкрепа на екологично насочените площи и влиянието им върху биоразнообразието в България 267 
Фокус области при разработване на стратегии за развитие на образователните институции в системата на средното образование 259 
Форсайт-прогнозирование в европейских компаниях 161 
Функционалните ценности като фактори за психично благополучие 51 
ХІХ Съезд КПК и фактор Трампа в политике Китая 124 
Характеристика на туристическата привлекателност на съвременните градове 169 
Химическое оружие: современное состояние и контроль за выполнением международных соглашений 253 
Човешкият фактор и ключовите компетенции за учене през целия живот в университетска информационна среда 257 
Шанхайската организация за сътрудничество и новият световен ред 185 
"Восточный вектор" инвестиционных связей России 172 
"Езда в незнаемое": преподавание консультативной психологии в стенах университетов 275 
"Ефектът Медичи" - бизнес модели в международните отношения 112 
"Зеленая энергетика" в странах БРИКС 270 
"Клиповото" съзнание и кризата на човешкото 84 
"Один пояс - один путь": глобализация по-китайски 186 
"Старбъкс": наративи на корпоративното гражданство 288 
"Триада Роджерса": качества личности или коммуникативные процессы? 279 
120 години курортът "Чамкория - Боровец" - симбиоза на гора и архитектура 298 
14-те точки на Удроу Уилсън и раждането на "Американския век" 302 
An applied approach to national security: Controlling foreign direct investment on " National security" or related grounds 107 
Art-Cultural Entrepreneuship and Opportunities for Bulgarian Traditional Crafts Arising from it 163 
Attachment styles and manipulativeness - a cross-cultural perspective 60 
Development of the Arab economy after the "Arab spring" 162 
Enhancement of competitiveness of the product in the tourist business by health tourism marketing management 190 
Form Factors or International Law Standards: Legitimation of Law or Legalization of the Centers of Force? 242 
Freedom of Speech under the International Law 241 
Good communication - a prerequisite for successful company management 89 
Intergenerational changes in family roles in Middle Eaast and North Africa countries: Perceptions of young educated Arab people 88 
Mediation model for Influence of the Assessments of the organizational environment on depression 61 
The Palestinian State: International Legal Context 240 
Экологический туризм в странах Южной Европы 191 
Экономическая конституция Евросоюза: отношения государственного и частного секторов экономики 177 
Экономический пояс шелкового пути: экологические аспекты 265