НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

Сп/0/Б 44

COVID-19 : Отговорът на библиотеките  : [Тема на броя]. // Библиотека, XXVII, 2020, N 3, с. 6-81. 

  

Сист. No: 33027

Цивилизация. Култура

- 2 -

Сп/3/С 54

Камю, Александър и др.  Дигитализиране на културното наследство: обещание с двойно острие / Александър Камю, Доминик Венк. // Социол. проблеми, LII, 2020, N 1, с. 243-276. 

  

Сист. No: 33059

Журналистика

- 3 -

 

Ковачева, Надежда.  Свободата на изразяване на журналиста = The Freedom of Expression of the Journalist / Надежда Ковачева. // Правен преглед, 2017, N 5, с. 60-75. 

  

Сист. No: 33156

Философия

- 4 -

Сп/37/П 32

Kariko, Sandor.  What can one receive from philosophy and pedagogy : Reflections on the Courage of the Spirit and Eminence of the Soul / Sandor Kariko. // Педагогически алманах, XXVIII, 2020, N 1, p. 15-24. 

  

Сист. No: 33212

- 5 -

Сп/1/Ф 51

Khamitov, Nazip et al.  Gender and existential dimensions of man in the era of globalization and philosophical education / Nazip Khamitov, Svitlana Krylova. // Философия, XXIX, 2020, N 2, p. 154-161. 

  

Сист. No: 32844

- 6 -

Сп/1/Ф 51

Димитрова, Нина.  Николай Лоски и Фьодор Достоевски: Въпросът за теодицеята / Нина Димитрова. // Философия, XXIX, 2020, N 2, с. 119-131. 

  

Сист. No: 32843

- 7 -

Сп/3/М 68

Йенсен, Джоди.  Европейские ценности, культура и идентичность под угрозой / Джоди Йенсен, Ференц Мисливец. // Мир перемен, 2020, N 1, с. 180-189. 

  

Сист. No: 33050

- 8 -

Сп/7/В 58

Пенев, Галин.  Теорията за символа у Лосев в нейното зараждане / Галин Пенев. // Визуални изследвания, III, 2019, N 2, с. 180-185. 

  

Сист. No: 33237

- 9 -

Сп/3/М 68

Ципко, Александр Сергеевич.  Почему мало ценится дарованная свобода / Александр Сергеевич Ципко. // Мир перемен, 2020, N 1, с. 8-22. 

  

Сист. No: 33041

Психология

- 10 -

Сп/80/Ч 94

Kavanoz, Suzan et al.  Burnout levels of english language teachers / Suzan Kavanoz, Yasemin Kirgoz. // Чуждоезиково обучение, XLVII, 2020, N 3, p. 237-250. 

  

Сист. No: 32849

- 11 -

Cп/33/E 20

Taylor, Melissa.  Personality Styles: Why They Matter in the Workplace / Melissa Taylor. // Economic alternatives, 2020, N 1, p. 148-163. 

  

Сист. No: 32990

- 12 -

Сп/37/П 32

Zlatkova-Doncheva, Katerina.  Reducing aggressive behaviour among children in educational and social practices / Katerina Zlatkova-Doncheva, Desislava Popova, Karina Gospodinova. // Педагогически алманах, XXVIII, 2020, N 1, p. 68-81. 

  

Сист. No: 33221

- 13 -

Сп/1/Ф 51

Бекир, Сезгин.  Себеоценка при учениците от седми клас: Влияние на его състоянията и образованието на родителите / Сезгин Бекир, Ергюл Таир. // Философия, XXIX, 2020, N 2, с. 184-198. 

  

Сист. No: 32845

- 14 -

А 668

Божинова, Румяна.  Субективно възприемане и оценка на щастието / Румяна Божинова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 77-87. 

  

Сист. No: 33065

- 15 -

А 668

Бонев, Димитър и др.  Размишления върху науката психология от съвременна християнско-хуманистична гледна точка / Димитър Бонев, Ивайло Лазаров. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 288-305. 

  

Сист. No: 33077

- 16 -

Сп/0/Н 31

Борисова, Виолета.  Емоционални стимули чрез поезия за овладяване на тревога и стрес / Виолета Борисова. // Наука, XXX, 2020, N 4, с. 67-71. 

  

Сист. No: 33127

- 17 -

A 668

Бояджиев, Валентин.  Пренос и контрапренос в психоаналитичния, клиничния и психотерапевтичния процес / Валентин Бояджиев. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 578-595. 

  

Сист. No: 33119

- 18 -

A 668

Василев, Борислав.  Психологически аспекти на комуникацията в дентална медицина / Борислав Василев. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 504-520. 

  

Сист. No: 33113

- 19 -

A 668

Витанова, Валерия.  Полови различия в нивото на емоционална интелигентност на служители в аутсорсинг компания / Валерия Витанова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 636-648. 

  

Сист. No: 33123

- 20 -

Сп/0/Н 31

Гайдаров, Калин.  Количествен срещу качествен метод в научното изследване на психичното / Калин Гайдаров. // Наука, XXX, 2020, N 3, с. 22-30. 

  

Сист. No: 33018

- 21 -

А 668

Граматикова, Красимира Иванова.  Неасертивното поведение като предпоставка на виктимност / Красимира Иванова Граматикова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 151-156. 

  

Сист. No: 33069

- 22 -

А 668

Драгова, Соня и др.  Връзка на личностните черти с конфликта при съчетаване на професионалния и семеен живот / Соня Драгова, Лора Темелкова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 124-137. 

  

Сист. No: 33067

- 23 -

A 668

Дунева, Доротея.  Връстниците като фактор за асоциално поведение при юношите / Доротея Дунева. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 540-555. 

  

Сист. No: 33116

- 24 -

A 668

Иванова, Вероника и др.  Изследване на защитните механизми и индекс на жизнения стил сред студентите по медицина / Вероника Иванова, П. Зафирова, Миглена Календжиева. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 467-474. 

  

Сист. No: 33109

- 25 -

A 668

Йорданова, Ваня.  Следствия от стигматизирането на лица с психични разстройства / Ваня Йорданова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 596-610. 

  

Сист. No: 33120

- 26 -

A 668

Календжиева, Миглена.  Цели и задачи на груповата работа с психотични пациенти / Миглена Календжиева. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 564-577. 

  

Сист. No: 33118

- 27 -

A 668

Калоянова, Димитрина.  Емоционално и поведенческо развитие при лица с интелектуални затруднения / Димитрина Калоянова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 534-539. 

  

Сист. No: 33115

- 28 -

A 668

Кендалова-Петрова, Гълъбина.  Алекситимия и емпатия при хора с психични заболявания / Гълъбина Кендалова-Петрова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 649-657. 

  

Сист. No: 33124

- 29 -

Сп/1/К 65

Куков, Калоян и др.  Изследване на мисленето като тест за екзекутивен контрол при пациенти на поддържащо медикаментозно лечение / Калоян Куков, Далия Пискулийска. // Клинична и консултативна психология, Х, 2018, N 2, с. 20-29. 

  

Сист. No: 33089

- 30 -

А 668

Лазаров, Ивайло.  Метафизиката в психологията: има ли е и как да я разбираме? / Ивайло Лазаров. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 436-453. 

  

Сист. No: 33086

- 31 -

A 668

Макавеева, Цветелина.  Сепарация - индивидуация и близост с родителите в юношеска възраст / Цветелина Макавеева. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 483-498. 

  

Сист. No: 33111

- 32 -

Сп/1/К 65

Матанова, Ваня и др.  Разбирането за смъртта в психологическата теория и практика / Ваня Матанова, Диляр Актюрк. // Клинична и консултативна психология, Х, 2018, N 2, с. 3-11. 

  

Сист. No: 33087

- 33 -

А 668

Недева, Росица и др.  Българска адаптация на въпросника за резилианс STRI 33 за лица над 18 г. / Росица Недева, Валери Стоянов. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 428-435. 

  

Сист. No: 33085

- 34 -

Сп/1/К 65

Ненкова, Кремена Станчева и др.  Психологическа оценка в контекста на синдрома на родителско отчуждение / Кремена Станчева Ненкова, Росица Маджурова, Калоян Куков. // Клинична и консултативна психология, Х, 2018, N 2, с. 39-53. 

  

Сист. No: 33091

- 35 -

A 668

Николова, Ваня.  Личностни убеждения и агресия в юношеска възраст / Ваня Николова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 611-622. 

  

Сист. No: 33121

- 36 -

A 668

Пенев, Юлиян и др.  Самооценка за външността и качество на живот при себорейна кератоза / Юлиян Пенев, Мила Балабанова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 475-482. 

  

Сист. No: 33110

- 37 -

A 668

Петков, Георги и др.  Личностна регулация на индивидуалното поведение в екстремална ситуация / Георги Петков, Майяна Митевска-Енчева. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 623-635. 

  

Сист. No: 33122

- 38 -

Сп/1/К 65

Петрова, Гълъбина.  Надежност и валидност на теста за емпатичен потенциал на личността / Гълъбина Петрова. // Клинична и консултативна психология, Х, 2018, N 2, с. 12-19. 

  

Сист. No: 33088

- 39 -

A 668

Петрова, Десислава.  Емоционална интелигентност в юношеска възраст: факторна структура и влияние на независими променливи / Десислава Петрова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 521-533. 

  

Сист. No: 33114

- 40 -

А 668

Петрова, Мария Енчева.  Възможни разбирания на проблема за цялостността на личността / Мария Енчева Петрова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 378-394. 

  

Сист. No: 33083

- 41 -

Сп/1/К 65

Пискулийска, Далия.  Надежност и валидност на MINI-MULT -R и скрининг за личностова патология - International Personality Disorder Examination ( IPDE) в съдебнопсихологичната практика / Далия Пискулийска. // Клинична и консултативна психология, Х, 2018, N 2, с. 20-38. 

  

Сист. No: 33090

- 42 -

Сп/37/П 32

Попова, Десислава Ангелова.  Комуникативни нарушения при разстройства от аутистичния спектър / Десислава Ангелова Попова. // Педагогически алманах, XXVIII, 2020, N 1, с. 82-86. 

  

Сист. No: 33222

- 43 -

A 668

Ремзи, Ердинч.  Самопознание и саморегулация на личността / Ердинч Ремзи. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 556-563. 

  

Сист. No: 33117

- 44 -

A 668

Ройдева, Анна.  Защитни механизми в процеса на стигматизация на лица с двойна сензорна депривация / Анна Ройдева. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 499-503. 

  

Сист. No: 33112

- 45 -

А 668

Таир, Ергюл.  Емоционална Аз-ефективност: същност на емоционалната интелигентност като личностна черта и влияние върху ангажираността в работата и кариерния успех / Ергюл Таир. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 42-57. 

  

Сист. No: 33063

- 46 -

А 668

Цветкова, Паулина.  Емоционалната интелигентност и кариерни ориентации в ранна зрялост / Паулина Цветкова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 313-324. 

  

Сист. No: 33079

- 47 -

A 668

Цветкова, Силвия.  Използване на функционалния гняв за вземане на нови житейски решения / Силвия Цветкова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 456-466. 

  

Сист. No: 33108

- 48 -

А 668

Ценова, Бистра.  Бърнаут синдром в медицинската и съдебна практика - легализация и проблеми / Бистра Ценова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 88-110. 

  

Сист. No: 33066

Логика

Етика

Религия

- 49 -

Сп/33/Н 32

Тодорова, Богдана.  Шиизмът - религиозната форма на идеята за социална промяна / Богдана Тодорова. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2020, с. 139-148. 

  

Сист. No: 32977

Обществени науки

- 50 -

Сп/32/П 69

Yosifov, Yosif.  Tripartism and collective bargaining evolution in Bulgaria (1989-2019) / Yosif Yosifov. // Политика и сигурност, IІІ, 2019, N 3, p. 43-62. 

  

Сист. No: 32936

- 51 -

Сп/32/М 45

Василев, Симеон.  Поредната криза от течението на времето / Симеон Василев. // Международни отношения, XLIX, 2020, N 3, с. 73-80. 

  

Сист. No: 32971

- 52 -

Сп/32/П 69

Тепавичарова, Милена.  Възможностите на социалните иновации за добавянето на стойност в обществото / Милена Тепавичарова. // Политика и сигурност, II, 2018, N 4, с. 34-45. 

  

Сист. No: 32878

- 53 -

Сп/33/Н 32

Търкаланов, Юрий и др.  Сигурността и развитието в Близкия изток в контекста на предизвикателствата пред човешката цивилизация / Юрий Търкаланов, Станислав Иванов Кутев. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2020

  

Сист. No: 32980

Демография. Статистика

- 54 -

Сп/32/П 69

Димитрова, Снежана.  Демографски аспекти на националната ни сигурност / Снежана Димитрова. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, с. 25-32. 

  

Сист. No: 32947

Социология

- 55 -

Сп/0/Н 31

Асенова, Ирина.  Социалното неравенство: необходимост или болест на съвременното общество / Ирина Асенова. // Наука, XXX, 2020, N 4, с. 62-66. 

  

Сист. No: 33126

- 56 -

Сп/33/Н 32

Василева, Евгения.  Очите на Шехерезада... В търсене на смисъл между Рияд и Техеран. Правата на жените в Саудитска Арабиа и Иран / Евгения Василева. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2020, с. 177-192. 

  

Сист. No: 32979

- 57 -

А 668

Добрева, Красимира.  Глобализация и глокализация: същност, връзка и въздействие / Красимира Добрева. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 277-287. 

  

Сист. No: 33076

- 58 -

А 668

Йонкова, Красимира и др.  Социално-психологически особености на малцинствените групи / Красимира Йонкова, Ваня Йорданова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 346-358. 

  

Сист. No: 33081

- 59 -

А 668

Коралов, Методи и др.  Водят ли големи национални празници до промяна в нагласите към ромското и турското малцинство у служители в охранителна фирма? / Методи Коралов, Чавдар Добрев. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 265-277. 

  

Сист. No: 33075

- 60 -

А 668

Крумова, Калина и др.  Рисково поведение на пътя при младите водачи в България / Калина Крумова, Борян Андреев. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 395-406. 

  

Сист. No: 33084

- 61 -

Сп/3/С 54

Меспуле, Мартин.  Невидимите за статистиката / Мартин Меспуле. // Социол. проблеми, LII, 2020, N 1, с. 38-54. 

  

Сист. No: 33052

- 62 -

Сп/3/С 54

Ненова, Гергана.  Свободното време като остатък и като ценност. Джендър различия в свободното време на родителите / Гергана Ненова. // Социол. проблеми, LII, 2020, N 1, с. 186-209. 

  

Сист. No: 33058

- 63 -

Сп/3/С 54

Пампоров, Алексей.  Ненужните гета / Алексей Пампоров. // Социол. проблеми, LII, 2020, N 1, с. 55-67. 

  

Сист. No: 33053

- 64 -

Сп/32/Г 35

Петров, Никола.  Съдбата на глобализацията в посткоронавирусната епоха / Никола Петров. // Геополитика, XVII, 2020, N 4, с.148-162. 

  

Сист. No: 32872

- 65 -

Сп/3/С 54

Петрова, Велислава.  "Ненужното" като изследователски проблем / Велислава Петрова. // Социол. проблеми, LII, 2020, N 1, с. 88-101. 

  

Сист. No: 33054

- 66 -

А 668

Пожарлиев, Александър.  Доколко групата добавя стойност при решаването на проблеми? / Александър Пожарлиев. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 157-169. 

  

Сист. No: 33070

- 67 -

Сп/3/С 54

Стоилова, Румяна и др.  Неравенства по пол: навици и (нови) рамки / Румяна Стоилова, Татяна Коцева. // Социол. проблеми, LII, 2020, N 1, с 166-187. 

  

Сист. No: 33057

- 68 -

Сп/33/Р 20

Христова, Венета и др.  Професионалното прегряване в организациите - причини, последствия и стратегии за справяне с него / Венета Христова, Ваня Димитрова, Деница Андреева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 107-117. 

  

Сист. No: 33213

Политика

- 69 -

Сп/33/М 68

Абрамов, Дмитрий Борисович.  Особенности индийской модели развития: опыт и перспективы / Дмитрий Борисович Абрамов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXIV, 2020, N 5, с. 109-117. 

  

Сист. No: 32928

- 70 -

Сп/33/М 68

Алексеенкова, Елена Сергеевна.  Дискрусивная сила КНР против нормативной силы ЕС: казус Италии / Елена Сергеевна Алексеенкова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXIV, 2020, N 5, с. 62-72. 

  

Сист. No: 32925

- 71 -

Сп/33/М 68

Арбатов, Алексей Георгиевич.  Вооружения и дипломатия : Новые технологические факторы и будущее системы контроля над вооружениями / Алексей Георгиевич Арбатов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXIV, 2020, N 6, с. 9-23. 

  

Сист. No: 33034

- 72 -

Сп/32/Г 35

Баев, Йордан.  НАТО, глобалната пандемия и Балканите / Йордан Баев. // Геополитика, XVII, 2020, N 5, с. 59-68. 

  

Сист. No: 33096

- 73 -

Сп/37/Г 62

Балабанов, Стефан.  Роля на обществото за противодействие на радикализацията / Стефан Балабанов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, ХVІ, 2019, с. 48-57. 

  

Сист. No: 32890

- 74 -

Сп/32/Г 35

Банчев, Бисер.  Изборите в Сърбия през 2020 и регионалната стабилност / Бисер Банчев. // Геополитика, XVII, 2020, N 5, с. 49-58. 

  

Сист. No: 33095

- 75 -

 

Белов, Мартин.  Преосмисляне на границите между пряка и представителна демокрация = Raconsidering the Boundaries Between Direct and Representative Democracy / Мартин Белов. // Правен преглед, 2017, N 4, с. 26-49. 

  

Сист. No: 33150

- 76 -

Сп/37/Г 62

Боев, Божидар.  Пътят на Република България към Шенгенското пространство / Божидар Боев. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, ХVІ, 2019, с. 138-146. 

  

Сист. No: 32898

- 77 -

Сп/32/П 69

Боев, Божидар.  Оптимизиран модел на граничен контрол на външните за ЕС граници / Божидар Боев. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 3, с. 33-44. 

  

Сист. No: 32959

- 78 -

Сп/3/М 68

Валева, Татьяна Эмильевна.  Болгария в поисках опоры на третьи страны / Татьяна Эмильевна Валева. // Мир перемен, 2020, N 1, с. 70-82. 

  

Сист. No: 33044

- 79 -

Сп/3/М 68

Вардомский, Леонид Борисович и др.  Социальные детерминанты Евразийской интеграции / Леонид Борисович Вардомский, Татьяна Владимировна Соколова. // Мир перемен, 2020, N 1, с. 131-147. 

  

Сист. No: 33048

- 80 -

Сп/32/П 69

Великов, Иво.  Историческо развитие на чувствителната информация : Как да разбираме и прилагаме понятието "чувствителна информация" / Иво Великов. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 3, с. 7-23. 

  

Сист. No: 32957

- 81 -

Сп/32/П 69

Винаров, Иван.  Пряката демокрация и Референдумът - фундаменти на представителната демокрация : Част І: Същност и форми на пряката демокрация / Иван Винаров. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 2, с. 36-46. 

  

Сист. No: 32951

- 82 -

Сп/32/П 69

Винаров, Иван.  Пряката демокрация и Референдумът - фундаменти на представителната демокрация : Част ІІ: Референдумът като явление в световната политическа практика / Иван Винаров. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 3, с. 45-59. 

  

Сист. No: 32960

- 83 -

А 668

Георгиев, Людмил.  Предизвикателствата на Индустрия 4.0 към балканските културни и политически традиции / Людмил Георгиев. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 8-18. 

  

Сист. No: 33061

- 84 -

Сп/32/Г 35

Григоров, Петър.  Бъдещите глобални войни / Петър Григоров. // Геополитика, XVII, 2020, N 5, с. 151-162. 

  

Сист. No: 33103

- 85 -

Сп/32/С 49

Громыко, Алексей.  Метаморфозы политического неолиберализма / Алексей Громыко. // Современная Европа, 2020, N 2, с. 6-19. 

  

Сист. No: 32879

- 86 -

Сп/32/П 69

Джунин, Андрей.  Анализ на понятията "Държавна сигурност" и "Национална сигурност" / Андрей Джунин. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 2, с. 24-35. 

  

Сист. No: 32950

- 87 -

Сп/32/Г 35

Дзян Шигун.  Вътрешната логика на големите политически образувания: "империята" и световният ред / Дзян Шигун. // Геополитика, XVII, 2020, N 4, с. 163-175. 

  

Сист. No: 32873

- 88 -

Сп/32/Г 35

Димитров, Борис.  "Източният фронт" на НАТО срещу Русия / Борис Димитров. // Геополитика, XVII, 2020, N 5, с. 104-124. 

  

Сист. No: 33101

- 89 -

Сп/32/Г 35

Димитров, Диян.  Кого обслужват регионализмът и сепаратизмът в Европа / Диян Димитров. // Геополитика, XVII, 2020, N 4, с. 47-69. 

  

Сист. No: 32868

- 90 -

Сп/32/Г 35

Димитров, Диян.  Геополитиката на меридианните транспортни коридори на България и транспортната интеграция на държавите от югоизтока на ЕС / Диян Димитров. // Геополитика, XVII, 2020, N 5, с. 5-31. 

  

Сист. No: 33092

- 91 -

Сп/32/П 69

Димитров, Мартин.  Постигната конвергенция по време на членството в ЕС / Мартин Димитров. // Политика и сигурност, IІІ, 2019, N 4, с. 101-108. 

  

Сист. No: 32944

- 92 -

Сп/32/Г 35

Дюлгерова, Нина.  Северният морски път: бъдеще без конкуренция / Нина Дюлгерова. // Геополитика, XVII, 2020, N 5, с. 78-83. 

  

Сист. No: 33098

- 93 -

Сп/33/М 68

Звягельская, Ирина Доновна и др.  Ближний Восток в условиях "негативной определенности" / Ирина Доновна Звягельская, Ирина Александровна Свистунова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXIV, 2020, N 6, с. 94-103. 

  

Сист. No: 33038

- 94 -

Сп/32/С 49

Кавешников, Николай Юрьевич.  Влияние трансформации партийно-политического пространства Евросоюза на организацию и функционирование Европарламента / Николай Юрьевич Кавешников. // Современная Европа, 2020, N 2, с. 163-175. 

  

Сист. No: 32908

- 95 -

Сп/32/Г 35

Каменаров, Стефан.  Радикалният ислям в Африка и чуждестранното военно присъствие на континента / Стефан Каменаров. // Геополитика, XVII, 2020, N 4, с. 79-93. 

  

Сист. No: 32869

- 96 -

Сп/32/Г 35

Каменаров, Стефан.  Битката за Либия в контекста на неоосманистката стратегия на Анкара / Стефан Каменаров. // Геополитика, XVII, 2020, N 5, с. 84-97. 

  

Сист. No: 33099

- 97 -

Сп/32/С 49

Кандель, Павел.  Балканские дилеммы Евросоюза / Павел Кандель. // Современная Европа, 2020, N 2, с. 123-130. 

  

Сист. No: 32907

- 98 -

 

Караджова, Мария.  Държавата, това сме ние! = The state, that`s us! / Мария Караджова. // Правен преглед, N 7-8, с. 138-151. 

  

Сист. No: 33163

- 99 -

Сп/3/М 68

Кива, Алексей Васильевич.  Послевоенный миропорядок : "Война всех против всех"? Как спросил бы английский философ Томас Гоббс / Алексей Васильевич Кива. // Мир перемен, 2020, N 1, с. 23-. 

  

Сист. No: 33042

- 100 -

Сп/33/М 68

Ларин, Виктор Лаврентьевич.  Северо-Восточная Азия в контексте глобальных интересов и политики Китая "в новую эпоху" / Виктор Лаврентьевич Ларин. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXIV, 2020, N 6, с. 114-122. 

  

Сист. No: 33040

- 101 -

Сп/37/Н 32

Манолов, Георги.  Политическата система на САЩ: Механизми за уравновесяване на властта между президента и конгреса / Георги Манолов. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 5, 2019, с. 7-28. 

  

Сист. No: 32880

- 102 -

Сп/37/Г 62

Мантарова, Анна.  Бежанците в България: Реални и въображаеми заплахи / Анна Мантарова. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, ХVІ, 2019, с. 5-15. 

  

Сист. No: 32885

- 103 -

Сп/32/Г 35

Маркова, Лилия.  Отношенията между София и Скопие в контекста на европейската перспектива на Република Северна Македония / Лилия Маркова. // Геополитика, XVII, 2020, N 4, с. 17-26. 

  

Сист. No: 32867

- 104 -

Сп/3/М 68

Мироненко, Виктор Иванович.  Год гнева и надежды / Виктор Иванович Мироненко. // Мир перемен, 2020, N 1, с. 123-130. 

  

Сист. No: 33047

- 105 -

Сп/33/М 68

НАТО Versus PESCO: Экономические аспекты  / Владислав Владиславович Воротников и др.. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXIV, 2020, N 6, с. 40-50. 

  

Сист. No: 33036

- 106 -

Сп/33/М 68

Наумкин, Виталий Вячеславович и др.  К вопросу о типологизации негосударственных акторов на Ближнем Востоке / Виталий Вячеславович Наумкин, Василий Александрович Кузнецов. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXIV, 2020, N 6, с. 104-113. 

  

Сист. No: 33039

- 107 -

Сп/32/Г 35

Начев, Йордан.  Биологичната война и нейните оръжия / Йордан Начев. // Геополитика, XVII, 2020, N 5, с. 125-150. 

  

Сист. No: 33102

- 108 -

Сп/37/Г 62

Ненков, Петър.  Причини за избухването, участници, фази и перспективи за развитието на войната в Сирия / Петър Ненков. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, ХVІ, 2019, с. 125-137. 

  

Сист. No: 32897

- 109 -

Сп/3/М 68

Орлов, Сергей Леонидович.  Стратегия для России в турбулентном мире / Сергей Леонидович Орлов. // Мир перемен, 2020, N 1, с. 39-51. 

  

Сист. No: 33043

- 110 -

Сп/32/Г 35

Панталеев, Христо.  Стратегията на Бжежински за евроатлантическите отношения и сигурността на Европа / Христо Панталеев. // Геополитика, XVII, 2020, N 4, с. 131-147. 

  

Сист. No: 32871

- 111 -

Сп/3/С 54

Попов, Стефан.  Антикорупционната платформа и нейният фиктивен обект / Стефан Попов. // Социол. проблеми, LII, 2020, N 1, с. 326-344. 

  

Сист. No: 33060

- 112 -

Сп/32/С 49

Потемкина, Ольга Юрьевна.  Многоуровневое управление миграцией в Европейском союзе / Ольга Юрьевна Потемкина. // Современная Европа, 2020, N 2, с. 100-110. 

  

Сист. No: 32905

- 113 -

Сп/33/М 68

Семененко, Ирина Станиславовна.  Новые ракурсы политики идентичности: трудная память в музеях истории ХХ века / Ирина Станиславовна Семененко. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXIV, 2020, N 5, с. 16-32. 

  

Сист. No: 32922

- 114 -

Сп/3/М 68

Синицина, Ирина.  Социальная ориентированность "транзитных" стран: общее и особенное / Ирина Синицина. // Мир перемен, 2020, N 1, с. 148-164. 

  

Сист. No: 33049

- 115 -

Сп/32/П 69

Станков, Георги.  Историческата травма: когато гръм удари, как ехото (не) заглъхва / Георги Станков. // Политика и сигурност, IІІ, 2019, N 3, с. 63-103. 

  

Сист. No: 32937

- 116 -

Сп/32/П 69

Станков, Георги.  106 години по-късно: Изследване на историческата травма като феномен / Георги Станков. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 3, с. 112-145. 

  

Сист. No: 32964

- 117 -

Сп/35/С 35

Станулова, Надежда.  Пътят на коприната като съвременно геостратегическо измерение на китайската външна политика / Надежда Станулова. // Сигурност, XII, 2020, N 3, с. 36-39. 

  

Сист. No: 32911

- 118 -

Сп/32/Г 35

Станулова-Делкова, Надежда.  Феноменът на децата-войници в "Ислямска държава" през погледа на медиите / Надежда Станулова-Делкова. // Геополитика, XVII, 2020, N 5, с. 98-103. 

  

Сист. No: 33100

- 119 -

Сп/33/М 68

Степанова, Екатерина Андреевна.  Вооруженные конфликны начала ХХІ века: Типология и направления трансформации / Екатерина Андреевна Степанова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXIV, 2020, N 6, с. 24-39. 

  

Сист. No: 33035

- 120 -

Сп/35/С 35

Стефанов, Нако.  Хибридната война на САЩ срещу Китай / Нако Стефанов. // Сигурност, XII, 2020, N 3, с. 32-35. 

  

Сист. No: 32910

- 121 -

 

Стоянов, Никола.  Хибридната война в контекста на глобалната геополитическа трасформация = The Hybrid War in the Context of Global Geopolical Transformation / Никола Стоянов. // Правен преглед, 2017, N 3, с. 46-65. 

  

Сист. No: 33149

- 122 -

Сп/32/С 49

Сутырин, Вячеслав Валерьевич.  Трансформация Восточного партнерства ЕС после 2014 года / Вячеслав Валерьевич Сутырин. // Современная Европа, 2020, N 2, с. 111-122. 

  

Сист. No: 32906

- 123 -

Сп/32/Г 35

Ташев, Спас.  Отхвърлянето на Скопската езикова норма в Албания, България и Гърция като фактор за геополитическа промяна в Централните Балкани / Спас Ташев. // Геополитика, XVII, 2020, N 5, с. 38-48. 

  

Сист. No: 33094

- 124 -

Сп/32/С 49

Тимофеев, Иван.  Европейский парадокс: политика санкций США в отношении бизнеса стран ЕС / Иван Тимофеев. // Современная Европа, 2020, N 2, с. 45-55. 

  

Сист. No: 32901

- 125 -

Сп/32/Г 35

Тодоров, Александър.  Новата стратегия за национална сигурност на Полша и нейните "ядрени измерения" / Александър Тодоров. // Геополитика, XVII, 2020, N 5, с. 69-77. 

  

Сист. No: 33097

- 126 -

Сп/32/С 49

Федоров, Валентин Петрович.  Германия: в окружении проблем / Валентин Петрович Федоров. // Современная Европа, 2020, N 2, с. 33-44. 

  

Сист. No: 32900

- 127 -

Сп/33/Н 32

Хаджиев, Боян.  Приемственост и трансформация на американската стратегия към Близкия изток / Боян Хаджиев. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2020, с. 149-164. 

  

Сист. No: 32978

- 128 -

Сп/32/П 69

Царева, Даниела.  Електронното гласуване в България и Германия / Даниела Царева. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, с. 87-109. 

  

Сист. No: 32949

- 129 -

Сп/32/П 69

Царева, Даниела.  Избор и сравнителен анализ на Президентските институции в политическите системи на България и Германия / Даниела Царева. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 2, с. 47-61. 

  

Сист. No: 32952

- 130 -

Сп/32/М 45

Цеков, Иво.  Европа след пандемията: трудният път към нормалното / Иво Цеков. // Международни отношения, XLIX, 2020, N 3, с. 59-72. 

  

Сист. No: 32970

- 131 -

Сп/33/М 68

Чугров, Сергей.  Корни и тренды японских теорий международных отношений / Сергей Чугров. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXIV, 2020, N 5, с. 73-83. 

  

Сист. No: 32926

Икономика. Икономически науки

- 132 -

Сп/33/И 50

Dimitrova, Yanica.  Corporate Social Responsibility and Innovation – the Meaningful Connection / Yanica Dimitrova. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 4, p. 89-108. 

  

Сист. No: 33023

- 133 -

Сп/33/И 50

Dulevski, Stoycho.  Scientific and Applied Challenges in the Concept “Fixed Establishment” in the Modern Tax Systems / Stoycho Dulevski. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 4, p. 52-69. 

  

Сист. No: 33021

- 134 -

Cп/33/E 20

Georgieva, Silviya.  Support for Improving the International Performance of Small and Medium-Sized Enterprises / Silviya Georgieva. // Economic alternatives, 2020, N 1, p. 164-183. 

  

Сист. No: 32991

- 135 -

Cп/33/E 20

Haliti, Bersan.  The Impact of the Investment Environment on Foreign Direct Investment (FDI) in the European Transition Economies / Bersan Haliti, Safet Merovci. // Economic alternatives, 2020, N 1, p. 138-147. 

  

Сист. No: 32989

- 136 -

Сп/33/И 50

Macroeconomic Implications of the Fight against COVID-19: First Estimates, Forecasts, and Conclusions  / Victor Yotzov et al.. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 3, p. 3-28. 

  

Сист. No: 32917

- 137 -

Cп/33/E 20

Maucourant, Jerome.  Sovereignty and Economy According to Montchrestien and Cantillon / Jerome Maucourant. // Economic alternatives, 2020, N 1, p. 5-32. 

  

Сист. No: 32984

- 138 -

Cп/33/E 20

Murphy, Austin.  An Analysis of the Use of Money to Divert the Exercise of Government Power for the Wealthiest / Austin Murphy. // Economic alternatives, 2020, N 1, p. 50-78. 

  

Сист. No: 32986

- 139 -

Сп/33/И 50

Nikolova, Nina.  Shadow Economy and Populism – Risk and Uncertainty Factors for Establishing Low-Carbon Economy of Balkan Countries (Case Study for Bulgaria) / Nina Nikolova, Shteryo Nozharov. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 3, р. 121-144. 

  

Сист. No: 32920

- 140 -

Сп/33/И 50

Peneva, Teodora.  China’s Silk Road to Europe – Strategies and Investment / Teodora Peneva. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 3, p. 29-60. 

  

Сист. No: 32918

- 141 -

Cп/33/E 20

Peshev, Peter et al.  Beta and Sigma – Convergence of Productivity of NUTS 2 Regions in the (EU) Member States from the CEE Region / Peter Peshev, Vera Pirimova. // Economic alternatives, 2020, N 1, p. 79-90. 

  

Сист. No: 32987

- 142 -

Cп/33/E 20

Sabeva, Monika Svilenova.  Effect of Policy Measures Supporting the Agricultural Sector in Bulgaria After EU Membership / Monika Svilenova Sabeva. // Economic alternatives, 2020, N 1, p. 91-104. 

  

Сист. No: 32988

- 143 -

Сп/33/И 50

Vukovic, Boiana.  The Analysis of Indebtedness of Retail Companies in the Balkan Countries / Boiana Vukovic et al.. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 3, p. 83-104. 

  

Сист. No: 32919

- 144 -

Cп/33/E 20

Williams, Colin C.  An Institutional Theory of Tax Non- Compliance in Bulgaria: a Tax Morale Approach / Colin C Williams. // Economic alternatives, 2020, N 1, p. 33-49. 

  

Сист. No: 32985

- 145 -

Сп/33/И 50

Yakymova, Larysa.  Developmental Patterns of Voluntary Pensions in CEE Countries: Analysis through the Bass Diffusion Model Reflecting the Observational Learning Mechanism / Larysa Yakymova. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 4, p. 166-192. 

  

Сист. No: 33024

- 146 -

Сп/33/И 50

Yotzov, Victor.  Foreign Direct Investments and Economic Growth in Bulgaria: Theoretical Challenges and Empirical Results / Victor Yotzov. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 4, р. 3-27. 

  

Сист. No: 33020

- 147 -

Сп/33/И 50

Zhelyazkova, Donka et al.  Possibilities for Improvement of the Service, Provided by Energo-Pro Varna JSC to End Domestic Customers in the City of Varna / Donka Zhelyazkova, Nevena Petrova. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 3, р. 166-192. 

  

Сист. No: 32921

- 148 -

Сп/37/Г 62

Алашки, Максим.  Използване на модела 7 -S на Маккинзи в стратегическия мениджмънт / Максим Алашки. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, ХVІ, 2019, с. 147-152. 

  

Сист. No: 32899

- 149 -

Сп/32/П 69

Алашки, Максим.  Стартъп - нещо ново или познато, но наричано по друг начин / Максим Алашки. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 3, с. 73-81. 

  

Сист. No: 32961

- 150 -

Сп/32/С 49

Андронова, Инна Витальевна и др.  Влияние Соглашения стабилизации и ассоциации на развитие внешней торговли Северной Македонии с ЕС / Инна Витальевна Андронова, Мила Миновска, Наталия Валерьевна Дюжева. // Современная Европа, 2020, N 2, с. 78-89. 

  

Сист. No: 32903

- 151 -

Сп/33/Н 32

Антов, Момчил.  Въздействие на нетарифните мерки от трети страни спрямо износа на стоки от Р.България / Момчил Антов. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 267-278. 

  

Сист. No: 33016

- 152 -

Сп/33/Р 20

Богданов, Христоско и др.  Скрита икономика и укриване на данъци в България - изследване на мнението на публиката / Христоско Богданов, Георги Маринов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 42-49. 

  

Сист. No: 33201

- 153 -

Сп/33/И 50

Борисов, Лъчезар Д.  Влияние на сливанията и поглъщанията върху ефективността на банките в България / Лъчезар Д. Борисов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 3, с. 66-85. 

  

Сист. No: 32994

- 154 -

Сп/33/И 50

Борисова, София и др.  Мотивация за работа в IT аутсорсинг сектора в България: емпирично проучване / София Борисова, Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 4, с. 115-130. 

  

Сист. No: 33000

- 155 -

Сп/33/Р 20

Вараджакова, Десислава.  Дистрибуционни модели и стандарти във въздушния транспорт в туризма / Десислава Вараджакова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 167-175. 

  

Сист. No: 33227

- 156 -

Сп/33/Н 32

Воденичарова, Мария.  Предпоставки за изграждане на омниканална стратегия в хранителната верига на доставки / Мария Воденичарова. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 159-178. 

  

Сист. No: 33009

- 157 -

Сп/33/Р 20

Врачовска, Мария.  Методологически аспекти на концепцията " Стойност за пари" / Мария Врачовска. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 76-84. 

  

Сист. No: 33208

- 158 -

Сп/33/Н 32

Вълчев, Желязко.  Управление на рисковете в глобалните вериги за доставка / Желязко Вълчев. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2020, с. 309-342. 

  

Сист. No: 32983

- 159 -

Сп/33/И 50

Ганчев, Ганчо.  „Невъзможната трилема“ и анализ на нейната валидност чрез използване на метода на визуализацията чрез софтуер с изкуствен интелект : The “impossible trilemma” and the analysis of its validity by visualization through the use of artificial intelligence software / Ганчо Ганчев и др.. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 4, с. 56-94. 

  

Сист. No: 32998

- 160 -

Сп/33/Р 20

Горанова, Пенка.  Потребителската удовлетвореност при онлайн пазаруване / Пенка Горанова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 56-61. 

  

Сист. No: 33204

- 161 -

Сп/3/М 68

Дергачев, Владимир Александрович.  Экономика Украйны севодня: старые проблемы и новые вызовы / Владимир Александрович Дергачев. // Мир перемен, 2020, N 1, с. 108-122. 

  

Сист. No: 33046

- 162 -

Сп/32/П 69

Димитров, Мартин.  Евроизацията на България - предимства и рискове / Мартин Димитров. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 2, с. 95-112. 

  

Сист. No: 32954

- 163 -

Сп/32/П 69

Димитров, Мартин.  Влошаването на публичните финанси на редица държави от ЕС увеличава уязвимостта при кризи / Мартин Димитров. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 3, с. 82-92. 

  

Сист. No: 32962

- 164 -

 

Димитров, Мартин.  Европеизацията на България - предимства и рискове / Мартин Димитров. // Бюл. на ЛПЧКР, I, 2020, N 2, с. 7-11. 

  

Сист. No: 33051

- 165 -

Сп/33/Н 32

Димитрова, Иванка и др.  Изследване на взаимовръзката между разходите за труд и производителността на труда / Иванка Димитрова, Диана Янкова. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2020, с. 275-308. 

  

Сист. No: 32982

- 166 -

Сп/33/Н 32

Драгомиров, Николай.  Възможности за интеграция на електронните магазини с куриерските организации в България / Николай Драгомиров. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 179-196. 

  

Сист. No: 33010

- 167 -

Сп/32/Г 35

Евтимов, Симеон.  Летище София като бъдещ регионален интермодален център / Симеон Евтимов. // Геополитика, XVII, 2020, N 5, с. 32-37. 

  

Сист. No: 33093

- 168 -

Сп/33/Р 20

Емилова, Ирена и др.  Състояние, развитие и управление на туроператорската и турагентската дейност / Ирена Емилова, Маргарита Мишева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 176-182. 

  

Сист. No: 33228

- 169 -

Сп/33/Н 32

Желязкова, Донка и др.  Рискове и ефекти от дейността на организациите за куриерски услуги и търговия на дребно извън търговски обекти в България / Донка Желязкова, Десислава Гроздева, Михаил Стоянов. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 125-158. 

  

Сист. No: 33008

- 170 -

Сп/33/Р 20

Иванова, Мария Александрова.  Управление на човешките ресурси в бизнес контекст - предизвикателства и стратегически решения / Мария Александрова Иванова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 128-141. 

  

Сист. No: 33220

- 171 -

Сп/33/Р 20

Иванова, Стефка.  Възможности за оптимизиране на разходите в процеса на проектиране на строителните обекти / Стефка Иванова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 91-96. 

  

Сист. No: 33210

- 172 -

Сп/33/Н 32

Иванова, Татяна.  Потребление и динамика на брутния вътрешен продукт - емпирични изследвания резултати / Татяна Иванова. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2020, с. 261-274. 

  

Сист. No: 32981

- 173 -

А 668

Илиева, Снежана.  Психологически капитал и кариерни ориентации при млади хора / Снежана Илиева. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 57-76. 

  

Сист. No: 33064

- 174 -

А 668

Йорданова, Татяна.  Присъща потребителска иновативност и иновационно поведение: медиираща роля на възприятието за полезност, възприятието за лесна употреба и нагласа към иновационния продукт / Татяна Йорданова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 331-345. 

  

Сист. No: 33080

- 175 -

Сп/32/Г 35

Кондратиев, Владимир.  Азия като новия център на глобалната икономическа мощ / Владимир Кондратиев. // Геополитика, XVII, 2020, N 4, с. 114-130. 

  

Сист. No: 32870

- 176 -

Сп/32/Г 35

Кондратиев, Владимир.  Заплахите през неолиберализма / Владимир Кондратиев. // Геополитика, XVII, 2020, N 5, с. 163-176. 

  

Сист. No: 33104

- 177 -

Сп/32/П 69

Костов, Димитър.  Определяне на качеството на продукцията и нейната икономическа обосновка / Димитър Костов. // Политика и сигурност, IІІ, 2019, N 3, с. 30-42. 

  

Сист. No: 32935

- 178 -

Сп/33/И 50

Костов, Любослав.  Влияние на производителността на труда върху работните заплати в ЕС / Любослав Костов. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 3, с. 146-158. 

  

Сист. No: 32996

- 179 -

Сп/37/Г 62

Костова-Пикет, Десислава.  Управление на дълга / Десислава Костова-Пикет. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, ХVІ, 2019, с. 116-124. 

  

Сист. No: 32896

- 180 -

Сп/32/П 69

Костова-Пикет, Десислава.  Вземанията: парите, идващи вътре / Десислава Костова-Пикет. // Политика и сигурност, IІІ, 2019, N 4, с. 43-51. 

  

Сист. No: 32942

- 181 -

Сп/3/М 68

Котынский, Юлиуш.  Экономика Польши в условиях турбулентности мировой экономики / Юлиуш Котынский. // Мир перемен, 2020, N 1, с. 83-97. 

  

Сист. No: 33045

- 182 -

Сп/33/М 68

Кравчук, Алексей Андреевич.  Экономическая политика Норвегии в Арктике / Алексей Андреевич Кравчук. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXIV, 2020, N 5, с. 101-108. 

  

Сист. No: 32927

- 183 -

Сп/33/Р 20

Лазарова, Антония.  Изграждане и валидизация на данни в онлайн базирани въпросници в сферата на туризма / Антония Лазарова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 183-189. 

  

Сист. No: 33229

- 184 -

Сп/32/П 69

Льондев, Атанас.  Ролята на офшорните зони в международните финансови отношения / Атанас Льондев. // Политика и сигурност, II, 2018, N 4, с. 46-56. 

  

Сист. No: 32877

- 185 -

Сп/37/Н 32

Льондев, Атанас.  Нови измерения на финансовата система в криптосвета / Атанас Льондев. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 5, 2019, с. 29-49. 

  

Сист. No: 32881

- 186 -

Сп/37/Г 62

Льондев, Атанас.  Разплащане с криптовалути и блокчейн технологии като нови начини за избягване на данъци / Атанас Льондев. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, ХVІ, 2019, с. 90-115. 

  

Сист. No: 32895

- 187 -

Сп/32/П 69

Льондев, Атанас.  Избягване на данъци чрез криптовалути / Атанас Льондев. // Политика и сигурност, IІІ, 2019, N 4, с. 29-38. 

  

Сист. No: 32940

- 188 -

Сп/33/Н 32

Микова, Стиляна.  Индикатори за оценка на качеството на обучение в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките / Стиляна Микова. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 219-234. 

  

Сист. No: 33013

- 189 -

Сп/33/Р 20

Минчев, Недко.  Териториалната конкурентоспособност / Недко Минчев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 118-121. 

  

Сист. No: 33215

- 190 -

Сп/37/Г 62

Михайлов, Михаил.  Европейска и българска социална политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд / Михаил Михайлов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, ХVІ, 2019, с. 73-76. 

  

Сист. No: 32893

- 191 -

Сп/32/П 69

Михайлов, Михаил.  Качество на живот и място на България в световните икономически индекси / Михаил Михайлов. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, с. 48-53. 

  

Сист. No: 32948

- 192 -

Сп/33/М 68

Михеев, Василий Васильевич и др.  Болевые точки Пекина / Василий Васильевич Михеев, Сергей Александрович Луконин. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXIV, 2020, N 5, с. 5-15. 

  

Сист. No: 32916

- 193 -

Сп/33/Н 32

Михова, Лиляна.  Ролята на обратната логистика в условията на кръгова икономика в Европейския съюз / Лиляна Михова. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 207-218. 

  

Сист. No: 33012

- 194 -

Сп/33/И 50

Морсели, Алесандро.  Неравенствата – между либералната доктрина и кейнсианската направлявана икономика на условностите=Inequalities between liberal doctrine and Keynesian-oriented conventional economics / Алесандро Морсели. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 3, с. 86-145. 

  

Сист. No: 32995

- 195 -

Сп/33/М 68

Новоселова, Любовь.  Экономика КНР в условиях торговой войны / Любовь Новоселова. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXIV, 2020, N 6, с. 76-84. 

  

Сист. No: 33037

- 196 -

Сп/32/Г 35

Петров, Камен.  Геоикономически предпоставки за изграждане на нови сухопътни гранични връзки между България и съседите й / Камен Петров. // Геополитика, XVII, 2020, N 4, с. 5-16. 

  

Сист. No: 32866

- 197 -

Сп/33/М 68

Поливач, Александр Петрович.  Международная роль евро и европейская интеграция / Александр Петрович Поливач. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXIV, 2020, N 5, с. 33-41. 

  

Сист. No: 32923

- 198 -

Сп/33/Н 32

Ранчев, Георги.  Особености на данъчното облагане при прехвърлане на дялове в дружества, притежаващи недвижими имоти по реда на ЗДДС / Георги Ранчев. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 257-266. 

  

Сист. No: 33015

- 199 -

Сп/32/С 49

Соколова, Марианна Евгеньевна.  Первые успехи нового евпорейского Общего регламента по защите персональных данных / Марианна Евгеньевна Соколова. // Современная Европа, 2020, N 2, с. 56-66. 

  

Сист. No: 32902

- 200 -

Сп/33/Н 32

Стефанов, Мирослав.  Намаляване на въглеродния отпечатък във веригата на доставките / Мирослав Стефанов. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 235-254. 

  

Сист. No: 33014

- 201 -

Сп/33/Р 20

Стефанов, Цанко.  Специфики на директния маркетинг в съвременния бизнес / Цанко Стефанов. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 85-90. 

  

Сист. No: 33209

- 202 -

Сп/33/Н 32

Стоенчева, Яна.  Привликателност и достъпност на инвестицията в жилищни имоти в териториален аспект / Яна Стоенчева. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 279-300. 

  

Сист. No: 33017

- 203 -

Сп/37/Г 62

Тепавичарова, Милена.  Развитие на концепцията за бенчмаркинг - дефиниране и структура / Милена Тепавичарова. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, ХVІ, 2019, с. 62-72. 

  

Сист. No: 32892

- 204 -

Сп/32/П 69

Тепавичарова, Милена.  Бенчмаркинг - същност, характеристики, възможности / Милена Тепавичарова. // Политика и сигурност, IІІ, 2019, N 2, с. 32-46. 

  

Сист. No: 32931

- 205 -

Сп/37/Н 32

Тепавичарова, Милена и др.  Виртуален офис - възможности и перспективи / Милена Тепавичарова, Людмила Дикова. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 5, 2019, с. 50-75. 

  

Сист. No: 32882

- 206 -

Сп/33/И 50

Тодоров, Иван.  Дискреция или автоматичен механизъм определя монетарните условия в България? / Иван Тодоров и др.. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 4, с. 95-114. 

  

Сист. No: 32999

- 207 -

Сп/32/П 69

Тосков, Георги.  Финансов анализ и стратегическа ориентация на фирмата / Георги Тосков. // Политика и сигурност, IІІ, 2019, N 4, с. 52-70. 

  

Сист. No: 32943

- 208 -

Сп/33/Н 32

Фесчиян, Даниела и др.  Модели за банкова регулация на риска - динамика в моделирането и перспективи / Даниела Фесчиян, Радка Андасарова. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2020, с. 77-88. 

  

Сист. No: 32975

- 209 -

Сп/33/Н 32

Филева, Петя.  Пропуски при планирането като предпоставка за неуспех - значение на фазата на планиране при логистичния аутсорсинг, два примера от България / Петя Филева. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 197-206. 

  

Сист. No: 33011

- 210 -

А 668

Христова, Елица.  "Инвестициите" в човешки капитал и повишаване на ефективността на фирменото управление (за резултатите от едно емпирично изследване) / Елица Христова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 183-192. 

  

Сист. No: 33072

- 211 -

Сп/33/И 50

Христова-Балканска, Искра.  Европейските банки след суверенната дългова криза: Стабилност, регулации и предизвикателства=The European banks after the sovereign debt crisis: Sustainability, regulations and challenges / Искра Христова-Балканска. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 3, с. 3-65. 

  

Сист. No: 32993

- 212 -

Сп/33/Р 20

Цонкова, Ваня.  Развитие на пазара на зелени дългови ценни книжа - международни аспекти и перспективи в България / Ваня Цонкова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 31-41. 

  

Сист. No: 33197

- 213 -

Сп/32/С 49

Четверикова, Анна Сергеевна.  Эволюция инвестиционных связей стран Вишеградской группы и России / Анна Сергеевна Четверикова. // Современная Европа, 2020, N 2, с. 90-99. 

  

Сист. No: 32904

Право

- 214 -

Сп/34/С 57

Sanka, Mohammed.  The weaknesses in the minority rights protection framework within the European regional human rights system / Mohammed Sanka. // Сп. De jure, XI, 2020, N 1, p. 80-88. 

  

Сист. No: 33206

- 215 -

 

Ангелов, Николай.  Отговорността на държавата по Договора за функциониране на Европейския съюз = State Liability according to the Treaty on the Functioning of the European Union / Николай Ангелов. // Правен преглед, 2017, N 5, с. 30-45. 

  

Сист. No: 33154

- 216 -

Сп/34/С 57

Андреева, Андрияна и др.  Трансформация на правната връзка работодател-работник в резултат на влиянието на дигитализацията / Андрияна Андреева, Галина Йолова. // Сп. De jure, XI, 2020, N 1, с. 11-18. 

  

Сист. No: 33196

- 217 -

Сп/34/С 96

Бозова, Вероника.  Някои въпроси на предварителното изслушване при съкратеното съдебно следствие / Вероника Бозова. // Съвременно право, 2019, N 4, с. 74-85. 

  

Сист. No: 32967

- 218 -

Сп/34/С 57

Борисов, Борислав.  Дискусионни въпроси на заповедното производство във връзка с измененията и допълненията в гражданския процесуален кодекс ( ДВ, бр. 100 от 20.12. 2019 г.) / Борислав Борисов. // Сп. De jure, XI, 2020, N 1, с. 47-62. 

  

Сист. No: 33202

- 219 -

Сп/34/О-25

Бояджиева, Юлия и др.  "Условното осъждане и превенцията на престъпността" : Семинар на Българската асоциация по криминология / Юлия Бояджиева, Боян Станков. // Общество и право, 2020, N 6, с. 52-59. 

  

Сист. No: 33146

- 220 -

Сп/34/С 96

Велева, Анита.  По някои въпроси относно съдържанието на евентуалния умисъл / Анита Велева. // Съвременно право, 2019, N 4, с. 86-98. 

  

Сист. No: 32968

- 221 -

Сп/34/Г 62

Владимиров, Румен.  Същинските данъчни престъпления по НК на РБ - общи положения и проблеми, свързани с правоприлагането / Румен Владимиров. // Год. на НБУ. Департамент "Право", VІІ, 2018, с. 196-210. 

  

Сист. No: 33187

- 222 -

Сп/34/О-25

Владова-Недкова, Искра.  Разследване на компютърни престъпления / Искра Владова-Недкова. // Общество и право, 2020, N 6, с. 35-51. 

  

Сист. No: 33145

- 223 -

Сп/32/П 69

Влайкова, Тамара.  Възникване и развитие на митническото законодателство. Общоевропейска и национална правна рамка / Тамара Влайкова. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 2, с. 113-130. 

  

Сист. No: 32955

- 224 -

Сп/34/Г 62

Вучков, Веселин.  Съветизация на българското наказателно-процесуално право ( 1944-1952 г.) / Веселин Вучков. // Год. на НБУ. Департамент "Право", VІІ, 2018, с. 27-38. 

  

Сист. No: 33180

- 225 -

Сп/37/Г 62

Георгиев, Васил.  Директивата за нелоялните търговски практики между стопански субекти / Васил Георгиев. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, ХVІ, 2019, с. 77-89. 

  

Сист. No: 32894

- 226 -

Сп/32/М 45

Георгиев, Пламен.  Функциониране на съдебната власт в България и защита правата на човека съобразно международните стандарти в условията на пандемия / Пламен Георгиев. // Международни отношения, XLIX, 2020, N 3, с. 81-100. 

  

Сист. No: 32972

- 227 -

 

Георгиева-Толкингтън, Райна.  Достъп до конституционно правосъдие чрез съдилищата в Европейския съюз / Райна Георгиева-Толкингтън. // Адвокатски преглед, 2020, N 6, с. 3-25. 

  

Сист. No: 32965

- 228 -

Сп/34/О-25

Голева, Поля.  Застраховането и пандемията от COVID - 19 / Поля Голева. // Общество и право, 2020, N 6, с. 4-12. 

  

Сист. No: 33144

- 229 -

Сп/34/Г 62

Голева, Поля.  Продължителните договори / Поля Голева. // Год. на НБУ. Департамент "Право", VІІ, 2018, с. 175-196. 

  

Сист. No: 33186

- 230 -

Сп/33/Н 32

Горанова, Илонка.  Относно правото на стопанските субекти да представят доказателства за предприетите от тях мерки за гарантиране на надежност / Илонка Горанова. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 15-40. 

  

Сист. No: 33001

- 231 -

 

Григорова, Стилияна.  За упражняването на родителските права / Стилияна Григорова. // Правен преглед, 2017, N 1, с. 122-133. 

  

Сист. No: 33143

- 232 -

Сп/34/О-25

Грозев, Пеню.  Вината при транспортните престъпления / Пеню Грозев. // Общество и право, 2020, N 5, с. 18-41. 

  

Сист. No: 32913

- 233 -

Сп/37/Г 62

Грошев, Чавдар.  Подготовката преди разпит на свидетел - условие за постигане на целите на разпита / Чавдар Грошев, Кузман Мартинов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, ХVІ, 2019, с. 41-47. 

  

Сист. No: 32889

- 234 -

 

Джейкъбсън, Сам.  Корупция по български = Corruption the Bulgarian way / Сам Джейкъбсън. // Правен преглед, 2017, N 1, с. 44-63 (прод. бр.2, с. 90-109). 

  

Сист. No: 33141

- 235 -

 

Джейкъбсън, Сам.  Шест стъпки към изготвянето на добър договор = Six Steps to Drafting Good Contract / Сам Джейкъбсън. // Правен преглед, 2017, N 4, с. 62-95. 

  

Сист. No: 33152

- 236 -

Сп/34/О-25

Драганов, Красимир.  За някои особености на наказанието в административното и наказателното право / Красимир Драганов. // Общество и право, 2020, N 6, с. 71-85. 

  

Сист. No: 33147

- 237 -

Сп/34/О-25

Иванова, Кремена и др.  Медицинските изделия в България и Европейския съюз : Правна уредба. Новости и предизвикателства / Кремена Иванова, Стаматиос Константинос Прифтис. // Общество и право, 2020, N 5, с. 54-69. 

  

Сист. No: 32915

- 238 -

Сп/34/С 57

Илиева, Илмира.  Специална подсъдност на военните съдилища. Практически проблеми при определяне на военна подсъдност / Илмира Илиева. // Сп. De jure, XI, 2020, N 1, с. 63-70. 

  

Сист. No: 33203

- 239 -

Сп/32/П 69

Йорданов, Милорад.  Правата на пострадалите от престъпления като проявление на правата на човека / Милорад Йорданов. // Политика и сигурност, IІІ, 2019, N 2, с. 60-74. 

  

Сист. No: 32932

- 240 -

Сп/34/Г 62

Йочева, Катерина.  Механизми за наблюдение на изпълнението по универсални международни договори в областта на правата на човека / Катерина Йочева. // Год. на НБУ. Департамент "Право", VІІ, 2018, с. 245-274. 

  

Сист. No: 33189

- 241 -

 

Колев, Тенчо.  Ценностите като правообразуващ фактор : Историческо развитие на идеята за ценностите в правото / Тенчо Колев. // Правен преглед, 2017, N 1, с. 24-39. 

  

Сист. No: 33140

- 242 -

Сп/33/Н 32

Костадинова, Ралица.  Институтът на условното осъждане според Наказателния кодекс от 1968 г. / Ралица Костадинова. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 51-66. 

  

Сист. No: 33003

- 243 -

 

Кръстева, Здравка.  Взаимодействие на органите на досъдебното производство с медиите - рискове, ограничения и възможности = Interaction between the Pre-trial Authorities and the Media - Risks, Limitations and Options / Здравка Кръстева. // Правен преглед, 2017, N 6, с. 56-67. 

  

Сист. No: 33160

- 244 -

Сп/34/Г 62

Манев, Никола.  Същност и обща насоченост на актуалната реформа на наказателнопроцесуалната система / Никола Манев. // Год. на НБУ. Департамент "Право", VІІ, 2018, с. 14-26. 

  

Сист. No: 33179

- 245 -

Сп/34/Г 62

Манева, Веселина.  Обоснованост на правораздавателния акт по спорове в областта на интелектуалната собственост / Веселина Манева. // Год. на НБУ. Департамент "Право", VІІ, 2018, с. 133-148. 

  

Сист. No: 33184

- 246 -

Сп/33/Н 32

Марков, Пресиян.  Тенденции при делата за престъпления против собствеността и превантивната роля на съдилещата / Пресиян Марков. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 67-82. 

  

Сист. No: 33004

- 247 -

Сп/34/Г 62

Марчева, Деяна.  Що е то социалистическа правова държава? / Деяна Марчева. // Год. на НБУ. Департамент "Право", VІІ, 2018, с. 328-348. 

  

Сист. No: 33192

- 248 -

Сп/34/Г 62

Матеева, Екатерина.  Конверсия на официален документ / Екатерина Матеева. // Год. на НБУ. Департамент "Право", VІІ, 2018, с. 39-84. 

  

Сист. No: 33181

- 249 -

Сп/34/С 96

Матеева, Юлиана.  Относно законопроекта за изменение и допълнение на чл. 63 от Наказателния кодекс / Юлиана Матеева. // Съвременно право, 2019, N 4, с. 39-48. 

  

Сист. No: 32966

- 250 -

Сп/34/С 57

Матеева, Юлиана.  Законодателна техника при очертаване на престъпния субект / Юлиана Матеева. // Сп. De jure, XI, 2020, N 1, с. 19-30. 

  

Сист. No: 33198

- 251 -

А 668

Митова, Мариана.  Между медиацията и възстановителните практики - от болка към надежда / Мариана Митова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 306-312. 

  

Сист. No: 33078

- 252 -

Сп/33/Н 32

Митрева, Петя.  Общественоопасните последици като обективен признак от състава на престъплението / Петя Митрева. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 41-50. 

  

Сист. No: 33002

- 253 -

Сп/34/Г 62

Михайлова, Екатерина.  Правилниците на Великите народни събрания при действието на Търновската конституция - българският парламентаризъм / Екатерина Михайлова. // Год. на НБУ. Департамент "Право", VІІ, 2018, с. 149-174. 

  

Сист. No: 33185

- 254 -

Сп/33/Н 32

Недев, Делян.  Владение, преплетено с облигацията / Делян Недев. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 115-122. 

  

Сист. No: 33007

- 255 -

Сп/34/Г 62

Николова, Райна.  Нормативни проблеми на развитието на академичния състав в България / Райна Николова. // Год. на НБУ. Департамент "Право", VІІ, 2018, с. 107-132. 

  

Сист. No: 33183

- 256 -

Сп/34/Г 62

Новкиришка-Стоянова, Малина.  Plagium и плагиатство в римското право / Малина Новкиришка-Стоянова. // Год. на НБУ. Департамент "Право", VІІ, 2018, с. 85-106. 

  

Сист. No: 33182

- 257 -

Сп/34/С 57

Оджакова, Петя.  Интегриран подход към детето, жертва на престъпление / Петя Оджакова. // Сп. De jure, XI, 2020, N 1, с. 31-35. 

  

Сист. No: 33199

- 258 -

Сп/34/Г 62

Пенева, Лидия.  Актуалните проблеми в наказателното законодателство през 2017-2018 г. / Лидия Пенева. // Год. на НБУ. Департамент "Право", VІІ, 2018, с. 393-415. 

  

Сист. No: 33194

- 259 -

Сп/34/С 57

Пенов, Сашо.  Специалните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. в областта на данъчното облагане в Република България / Сашо Пенов. // Сп. De jure, XI, 2020, N 1, с. 36-46. 

  

Сист. No: 33200

- 260 -

 

Петров, Васил.  Общият административен акт. Дефиниция и видове = General Administrative Acts. Definition and Types / Васил Петров. // Правен преглед, 2017, N 6, с. 38-55. 

  

Сист. No: 33159

- 261 -

Сп/3/С 54

Петрунов, Георги.  Ненужната политика към проституиращите в България / Георги Петрунов. // Социол. проблеми, LII, 2020, N 1, с. 121-142. 

  

Сист. No: 33056

- 262 -

 

Правните възгледи на Васил Левски = The legal views of Vasil Levski . // Правен преглед, N 7-8, с. 8-21. 

  

Сист. No: 33161

- 263 -

Сп/33/Н 32

Радев, Стефан.  Промените в процедурата по регистрация на юридически лица с нестопанска цел / Стефан Радев. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 103-114. 

  

Сист. No: 33006

- 264 -

Сп/33/Н 32

Радева, Нели.  Наказателният кодекс от 1968 г. - нов етап в развитието на Българското наказателно право / Нели Радева. // Науч. тр. УНСС, Т.2, 2020, с. 83-102. 

  

Сист. No: 33005

- 265 -

Сп/34/О-25

Радойнова, Добринка и др.  Въпроси за разпитите при разследване на пътнотранспортни произшествия : В съдебномедицински и автотехнически аспект / Добринка Радойнова, Михаил Серафимов, Янко Колев. // Общество и право, 2020, N 5, с. 42-53. 

  

Сист. No: 32914

- 266 -

 

Раймундов, Петър.  Престъпления против информацията, представляваща държавна тайна = Crimes against Information, Representing State Secret / Петър Раймундов. // Правен преглед, 2017, N 5, с. 46-59. 

  

Сист. No: 33155

- 267 -

 

Салтирова-Радкова, Силвия.  Предизвикателства при дефиниране на понятието "социално изключване" = The Challenges in Defining the Concept of Social Exclusion / Силвия Салтирова-Радкова. // Правен преглед, 2017, N 3, с. 34-44. 

  

Сист. No: 33148

- 268 -

Сп/33/М 68

Сорбалэ, Алексей Борисович.  Двухуровневая игра процесса обеспечения ответственности за нарушение права ЕС / Алексей Борисович Сорбалэ. // Мировая экономика и междунар. отношения, LXIV, 2020, N 5, с. 52-61. 

  

Сист. No: 32924

- 269 -

Сп/32/П 69

Спасова, Люба.  Престъпления от омраза и нормализация на омразата. Данни за България / Люба Спасова. // Политика и сигурност, IІІ, 2019, N 2, с. 13-31. 

  

Сист. No: 32930

- 270 -

Сп/34/С 57

Ставрева, Мариета.  По някои въпроси, свързани с наказателноправната защита на личния живот / Мариета Ставрева. // Сп. De jure, XI, 2020, N 1, с. 71-79. 

  

Сист. No: 33205

- 271 -

Сп/3/С 54

Ставру, Стоян.  Излишъците в юридическите текстове: литературни остеофити в ставите на Закона? / Стоян Ставру. // Социол. проблеми, LII, 2020, N 1, с. 102-120. 

  

Сист. No: 33055

- 272 -

Сп/34/Г 62

Стайков, Ивайло.  Сравнителноправен анализ между българското и руското трудово право относно проблема за "невъзникналото трудово правоотношение" / Ивайло Стайков. // Год. на НБУ. Департамент "Право", VІІ, 2018, с. 210-244. 

  

Сист. No: 33188

- 273 -

 

Стойнев, Иван.  Дефиниране на понятието "предприятие" в практиката на Съда на Европейския съюз при определяне на персоналния обхват на правилата за защита на конкуренцията = Defining the concept "Enterprise" in the EU Court Practice in Setting up the Personal Scopes / Иван Стойнев. // Правен преглед, 2017, N 4, с. 96-107. 

  

Сист. No: 33153

- 274 -

 

Фотев, Георги.  Граници на съдийската дискреция = The limits of judicial discretion / Георги Фотев. // Правен преглед, 2017, N 2, с. 72-89. 

  

Сист. No: 33142

- 275 -

Сп/34/Г 62

Цонева, Силвия.  За преките вреди по смисъла на член 82 от Закона за задълженията и договорите / Силвия Цонева. // Год. на НБУ. Департамент "Право", VІІ, 2018, с. 348-392. 

  

Сист. No: 33193

- 276 -

 

Цонков, Ивайло.  Отново за експертизата и "равенството на оръжията" в наказателния процес = Once again about the Expertise and "Equality of Arms" in the Criminal Trial / Ивайло Цонков. // Правен преглед, 2017, N 6, с. 16-37. 

  

Сист. No: 33158

- 277 -

Сп/34/С 57

Чакърова-Димитрова, Изабела.  Допустимо ли е обжалването на определението по чл. 200, ал. 1 от АПК от административния орган, издател на акта? / Изабела Чакърова-Димитрова. // Сп. De jure, XI, 2020, N 1, с. 5-10. 

  

Сист. No: 33195

- 278 -

Сп/34/О-25

Шаркова, Мария.  Медицинският деликт в условията на пандемия от COVID-19 / Мария Шаркова. // Общество и право, 2020, N 5, с. 4-17. 

  

Сист. No: 32912

- 279 -

 

Янакиев, Георги.  Непозволено увреждане от публикации в интернет = Tort Resulting from Media Publications / Георги Янакиев. // Правен преглед, 2017, N 5, с. 76-81. 

  

Сист. No: 33157

Обществено управление

- 280 -

Сп/32/П 69

Алашки, Максим.  Оптимизиране и модернизиране на управлението на Министерството на вътрешните работи / Максим Алашки. // Политика и сигурност, IІІ, 2019, N 3, с. 13-21. 

  

Сист. No: 32933

- 281 -

Сп/37/Г 62

Балабанов, Стефан.  Тенденции на (спортното) футболното хулиганство / Стефан Балабанов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, ХVІ, 2019, с. 58-61. 

  

Сист. No: 32891

- 282 -

Сп/32/П 69

Борисов, Томо.  Психо-физическа подготовка на служители от сектора за сигурност за действие в кризисни ситуации / Томо Борисов. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, с. 18-24. 

  

Сист. No: 32946

- 283 -

Сп/37/Н 32

Влайкова, Тамара.  Управление на риска при осъществяване на митнически контрол / Тамара Влайкова. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 5, 2019, с. 182-199. 

  

Сист. No: 32884

- 284 -

Сп/32/П 69

Георгиев, Пеньо.  Изграждане на модел на киберсигурност за малките и средните предприятия / Пеньо Георгиев. // Политика и сигурност, IІІ, 2019, N 4, с. 22-29. 

  

Сист. No: 32939

- 285 -

Сп/32/П 69

Дойков, Ненко.  Тактически действия в сгради и постройки / Ненко Дойков. // Политика и сигурност, IІІ, 2019, N 2, с. 5-12. 

  

Сист. No: 32929

- 286 -

Сп/32/П 69

Дойков, Ненко.  Основни аспекти на антитерористичната подготовка и обучение / Ненко Дойков. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 1, с. 5-17. 

  

Сист. No: 32945

- 287 -

 

Кънчев, Славчо.  Контролът върху елитите = Control over the Elite / Славчо Кънчев. // Правен преглед, 2017, N 4, с. 50-61 (прод. бр. 6, с. 68-89). 

  

Сист. No: 33151

- 288 -

Сп/32/П 69

Льондев, Атанас.  Митническа политика. Митнически контрол, надзор и проверка / Атанас Льондев. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 2, с. 70-94. 

  

Сист. No: 32953

- 289 -

Сп/32/П 69

Марков, Светлозар.  Директивата за резервационни данни на пътниците - модерен инструмент в борбата с тероризма / Светлозар Марков. // Политика и сигурност, IІІ, 2019, N 3, с. 22-29. 

  

Сист. No: 32934

- 290 -

Сп/32/П 69

Михайлов, Михаил.  Стандарти за системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд / Михаил Михайлов. // Политика и сигурност, IІІ, 2019, N 4, с. 39-42. 

  

Сист. No: 32941

- 291 -

Сп/32/П 69

Николов, Павел.  Използване на Шенгенската информационна система в противодействието на организираната престъпност и тероризма / Павел Николов. // Политика и сигурност, IІІ, 2019, N 4, с. 5-21. 

  

Сист. No: 32938

- 292 -

Сп/37/Г 62

Стефанов, Никифор.  Възстановяване на обществения ред при масови безредици / Никифор Стефанов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, ХVІ, 2019, с. 16-20. 

  

Сист. No: 32886

- 293 -

Сп/37/Г 62

Стефанов, Никифор и др.  "За" и "Против" пиротехническите състави за аерозолната маскировка в инфачервената област / Никифор Стефанов, Милко Бернер. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, ХVІ, 2019, с. 21-26. 

  

Сист. No: 32887

- 294 -

Сп/32/П 69

Стоянов, Стоян.  Упражняване на контрол в качеството на ръководен служител от МВР / Стоян Стоянов. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 3, с. 93-111. 

  

Сист. No: 32963

- 295 -

Сп/37/Г 62

Филипов, Христо.  Сигурност на железопътния транспорт / Христо Филипов. // Год. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, ХVІ, 2019, с. 33-40. 

  

Сист. No: 32888

- 296 -

Сп/32/П 69

Хорозова, Валентина.  Персоналната сигурност - елемент от системата за защита на класифицираната информация / Валентина Хорозова. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 3, с. 24-32. 

  

Сист. No: 32958

Военни науки. Военно изкуство

- 297 -

Сп/32/П 69

Стефанов, Никифор.  Операции при инциденти, свързани с радиационната сигурност / Никифор Стефанов. // Политика и сигурност, II, 2018, N 4, с. 5-13. 

  

Сист. No: 32874

- 298 -

Сп/35/С 35

Стоименов, Стоимен.  Кодекс за честта на пагона на българкия офицер / Стоимен Стоименов. // Сигурност, XII, 2020, N 3, с. 28-31. 

  

Сист. No: 32909

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 299 -

Сп/34/Г 62

Симеонова, Гинка.  Минимална държавна помощ / Гинка Симеонова. // Год. на НБУ. Департамент "Право", VІІ, 2018, с. 316-328. 

  

Сист. No: 33191

- 300 -

А 668

Христова-Михайлова, Наталия и др.  Социална работа с родители на деца, настанени в услуги от резидентен тип / Наталия Христова-Михайлова, Мая Чолакова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 207-220. 

  

Сист. No: 33073

Възпитание. Образование. Просвета

- 301 -

Сп/80/Ч 94

Danov, Danail.  Modern approaches to foreign language teaching / Danail Danov. // Чуждоезиково обучение, XLVII, 2020, N 3, p. 251-259. 

  

Сист. No: 32850

- 302 -

А 668

Kaliyeva, E.I. et al.  Entrepreneurial student youth culture formation in modern higher educational establishment / E.I. Kaliyeva, A. M. Janisenova. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, p. 407-417. 

  

Сист. No: 33106

- 303 -

A 668

Kassymbergebayev, Baurzhan.  Some aspects of formation of innovative thinking of students in the modern conditions of the university / Baurzhan Kassymbergebayev. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, p. 418-427. 

  

Сист. No: 33107

- 304 -

Сп/37/С 84

The strategy of human rights study in education  / Anush Balian et al.. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 4, p. 365-378. 

  

Сист. No: 33130

- 305 -

Сп/37/С 84

Valcheva, Krasimira S. et al.  European and national measures in support of public-private partnerships in Higher education / Krasimira S. Valcheva, Alexander Valkov. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 3, p. 237-248. 

  

Сист. No: 32847

- 306 -

Сп/37/П 92

Ангелов, Ангел и др.  Финансиране на институциите в системата на училищното образование в България - практически аспекти / Ангел Ангелов, Муса Мустафа Сръкьов. // Професионално образование, XXII, 2020, N 3, с. 293-306. 

  

Сист. No: 32842

- 307 -

Сп/37/П 92

Андреева, Андрияна и др.  Трудовоправна рамка на образователните политики за конкурентност на пазара на труда / Андрияна Андреева, Галина Йолова. // Професионално образование, XXII, 2020, N 4, с. 408-422. 

  

Сист. No: 33138

- 308 -

Сп/37/П 32

Атанасов, Асен.  Влияние на експериментална методика за повишаване на двигателните качества на 7-годишните деца / Асен Атанасов. // Педагогически алманах, XXVIII, 2020, N 1, с. 93-97. 

  

Сист. No: 33224

- 309 -

Сп/37/П 32

Богоудинова, Роза и др.  Индикаторы оценки компетенций преподавателя ВУЗА / Роза Богоудинова, Айслу Абдулхакова, Светлана Бородина. // Педагогически алманах, XXVIII, 2020, N 1, с. 25-29. 

  

Сист. No: 33214

- 310 -

Сп/37/С 84

Бъчварова, Маргарита.  Сливането на висшите училища в България като форма за консолидация / Маргарита Бъчварова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 4, с. 419-430. 

  

Сист. No: 33133

- 311 -

 

Бычкова, Дарья Дмитриевна.  Интегративная компентенция педагога как условие эффективности образовательного процесса в современном мире / Дарья Дмитриевна Бычкова. // Информатика и образование, 2020, N 4, с. 27-36. 

  

Сист. No: 33032

- 312 -

Сп/37/П 32

Вацова, Диана.  Повишаване мотивацията за четене на учениците от началния етап от основната образователна степен (1-4 клас) / Диана Вацова. // Педагогически алманах, XXVIII, 2020, N 1, с. 50-57. 

  

Сист. No: 33219

- 313 -

Сп/37/С 84

Георгиева, Добринка и др.  Практика, базирана на доказателства, и дистанционно обучение през ХХІ век - нови перспективи / Добринка Георгиева, Мая Чолакова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 4, с. 379-391. 

  

Сист. No: 33131

- 314 -

 

Десненко, Светлана Иннокентыевна и др.  Условия цифровизации образования в аспекте проблемы формирования ИКТ-компетентности студентов педагогического колледжа как будущих педагогов / Светлана Иннокентыевна Десненко, Татьяна Евгеньевна Пахомова. // Информатика и образование, 2020, N 4, с. 37-45. 

  

Сист. No: 33033

- 315 -

 

Диагностика профессиональной компетентности студентов ИТ-направлений на основе данных цифрового следа  / Ирина Гелиевна Захарова и др.. // Информатика и образование, 2020, N 4, с. 4-11. 

  

Сист. No: 33031

- 316 -

Сп/37/С 84

Димова, Даниела.  Образование за устойчиво развитие - социокултурни аспекти и педагогически измерения / Даниела Димова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 4, с. 335-364. 

  

Сист. No: 33129

- 317 -

Сп/37/С 84

Желев, Иван и др.  Европейските фондове и финансиране на висшето образование в България / Иван Желев, Севдалина Христова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 3, с. 223-236. 

  

Сист. No: 32846

- 318 -

Сп/37/П 92

Кирилова, Мария.  STEM обучението - образование на бъдещето / Мария Кирилова. // Професионално образование, XXII, 2020, N 4, с. 451-457. 

  

Сист. No: 33139

- 319 -

Сп/37/П 32

Костенок, Павел.  Высшее педагогическое образование в сфере безопасности жизнедеятельности в Росии: История, проблемы, перспективы / Павел Костенок. // Педагогически алманах, XXVIII, 2020, N 1, с. 30-37. 

  

Сист. No: 33216

- 320 -

Сп/80/Ч 94

Лунева, Людмила.  К проблеме формирования риторической культуры преподавателя высшей школы / Людмила Лунева. // Чуждоезиково обучение, XLVII, 2020, N 4, с. 409-416. 

  

Сист. No: 33136

- 321 -

Сп/37/С 84

Марикина, Мария.  Знанието като фактор за дигиталната конкурентоспособност на България / Мария Марикина. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 3, с. 291-306. 

  

Сист. No: 32848

- 322 -

Сп/37/С 84

Маринов, Красимир.  Финансова грамотност и финансово поведение на българските студенти / Красимир Маринов. // Стратегии на образователната и научната политика, XXVIII, 2020, N 4, с. 392-418. 

  

Сист. No: 33132

- 323 -

Сп/80/Ч 94

Миланов, Владислав.  Рецепцията на българската политическа реч от студентите чужденци / Владислав Миланов. // Чуждоезиково обучение, XLVII, 2020, N 4, с. 323-339. 

  

Сист. No: 33134

- 324 -

Сп/33/Н 32

Мусов, Михаил.  Развитие и проблеми на висшето счетоводно образование в САЩ и България : някои паралели от миналото / Михаил Мусов. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2020, с.15-32. 

  

Сист. No: 32973

- 325 -

Сп/34/Г 62

Неделева, Петя.  За религиозното образование в България / Петя Неделева. // Год. на НБУ. Департамент "Право", VІІ, 2018, с. 274-284. 

  

Сист. No: 33190

- 326 -

Сп/33/Р 20

Павлова, Янка.  Прилагане на социално-психологически тренинг при обучение на студенти специалрност "Социални дейности" / Янка Павлова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 157-161. 

  

Сист. No: 33226

- 327 -

Сп/37/П 32

Петрова, Красимира.  Методът "Детски умения" и съвременното предучилищно образование / Красимира Петрова. // Педагогически алманах, XXVIII, 2020, N 1, с. 44-49. 

  

Сист. No: 33217

Етнология. Етнография. Фолклористика. Мода

- 328 -

Сп/7/С 23

Василева, Яна Стефанова.  Майстори на съвременната модна илюстрация / Яна Стефанова Василева. // Сб. науч. публикации, V, 2017-2018, N 5, с. 127-133. 

  

Сист. No: 33173

- 329 -

Сп/39/Б 92

Ненова, Стела.  Читалището и опазването на нематериалното културно наследство ( Из живота на групите за фолклор в Бистрица и Алино) / Стела Ненова. // Бълг. фолклор, 2019, N 4, с. 420-441. 

  

Сист. No: 33026

- 330 -

Сп/39/Б 92

Сантова, Мила.  Понятието "общност" и Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на мематериалното културно наследство - 2003 г. и свързана с нея документация / Мила Сантова. // Бълг. фолклор, 2019, N 4, с. 400-419. 

  

Сист. No: 33025

Естествени науки

Екология

Математика

Приложни науки. Техника. Селско стопанство

- 331 -

Cп/33/E 20

Kirilov, Rosen.  Technological Opportunities for the Digitization of the Career Development Processes / Rosen Kirilov. // Economic alternatives, 2020, N 1, p. 184-195. 

  

Сист. No: 32992

- 332 -

Сп/33/И 50

Lola, Inna.  A Multidimensional Classification for the Information Technology Market / Inna Lola. // Икономически изследвания, XXIX, 2020, N 4, p. 70-88. 

  

Сист. No: 33022

- 333 -

Сп/33/И 50

Башев, Храбрин.  Дефиниране, анализиране и усъвършенстване на управлението на услугите на агроекосистемите=Defining, analyzing and improving the governance of agroecosystem services / Храбрин Башев. // Икономическа мисъл, LXV, 2020, N 4, с. 3-65. 

  

Сист. No: 32997

- 334 -

Сп/7/В 58

Иванова-Александрова, Деница.  Дълготрайност и постоянство в качеството - съвременните параметри, дефиниращи хартията за печатна графика / Деница Иванова-Александрова. // Визуални изследвания, III, 2019, N 2, с. 239-246. 

  

Сист. No: 33242

- 335 -

Сп/7/В 58

Узунов, Иван.  Визуални изследвания в движение / Иван Узунов. // Визуални изследвания, III, 2019, N 2, с. 172-176. 

  

Сист. No: 33235

Медицина

- 336 -

А 668

Александров, Иван.  Психологичната помощ в болнична среда - проблеми и перспективи / Иван Александров. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 28-41. 

  

Сист. No: 33062

- 337 -

Сп/37/Н 32

Дечев, Теодор и др.  За корпоративната социална отговорност в сферата на здравеопазването / Теодор Дечев, Йосиф Йосифов. // Науч. тр. Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, Т. 5, 2019, с. 76-181. 

  

Сист. No: 32883

- 338 -

Сп/0/Н 31

Мардиросян, Гаро Хугасов.  От какво зависи броят на жертвите при природни екологични катастрофи / Гаро Хугасов Мардиросян. // Наука, XXX, 2020, N 3, с. 46-50. 

  

Сист. No: 33019

- 339 -

А 668

Цветкова, Силвия Борисова и др.  Личностни детерминанти на социалното функциониране при професионалисти по здравни грижи / Силвия Борисова Цветкова, Татяна Петрова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 138-150. 

  

Сист. No: 33068

Управление

- 340 -

Сп/33/Р 20

Иванова, Мария.  Управление на бранда / Мария Иванова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 142-146. 

  

Сист. No: 33223

- 341 -

Сп/33/Р 20

Йорданова, Даниела.  Добри практики за прилагане на стандарти при управление на риска в предприятията / Даниела Йорданова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 122-127. 

  

Сист. No: 33218

- 342 -

А 668

Карабельова, Соня и др.  Динамика на организационните ценности - мета анализ / Соня Карабельова, Майяна Митевска-Енчева. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 254-264. 

  

Сист. No: 33074

- 343 -

Сп/33/Р 20

Пенчев, Пенчо.  Бизнес организациите и формите на управление / Пенчо Пенчев. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 99-106. 

  

Сист. No: 33211

- 344 -

Сп/33/Р 20

Пенчева, Пламена.  Лидерството като метод за мотивиране / Пламена Пенчева. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 147-156. 

  

Сист. No: 33225

- 345 -

А 668

Попова, Даниела.  Метамотивация и култура в развитие / Даниела Попова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 170-182. 

  

Сист. No: 33071

- 346 -

А 668

Проданова, Евелина.  Организационна култура и групова ефективност на новостартиращи компании в България / Евелина Проданова. // Приложна психология и социална практика : XVIII Международна научна конференция : [CD]. - Варна : Унив. изд. ВСУ Черноризец Храбър, 2019, с. 359-377. 

  

Сист. No: 33082

- 347 -

Сп/32/П 69

Хорозова, Валентина.  Възникване и развитие на конкурентното разузнаване във Великобритания / Валентина Хорозова. // Политика и сигурност, II, 2018, N 4, с. 14-24. 

  

Сист. No: 32875

Счетоводство

- 348 -

Сп/33/Н 32

Брезоева, Бойка.  Криптовалутата - счетоводно предизвикателство / Бойка Брезоева. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2020, с. 53-76. 

  

Сист. No: 32974

- 349 -

Сп/33/Н 32

Маркова, Мария.  Подходи за признаване на актив в резултат на публично-частни партньорства - счетоводни аспекти / Мария Маркова. // Науч. тр. УНСС, Т.1, 2020, с. 125-136. 

  

Сист. No: 32976

- 350 -

Сп/33/Р 20

Петрова, Петя.  Оповестяване на риска в консолидираните финансови отчети на публичните дружества - очаквания и реалност / Петя Петрова. // Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности, Т.2, 2019, с. 62-75. 

  

Сист. No: 33207

Фина механика. Автоматика

- 351 -

Сп/32/П 69

Георгиев, Пеньо.  Практическа киберсигурност за малките и средните предприятия / Пеньо Георгиев. // Политика и сигурност, II, 2018, N 4, с. 25-33. 

  

Сист. No: 32876

Строителство

Изкуство. Художествени занаяти. Фотография. Музика

- 352 -

Сп/7/В 58

Анчева, Антоанета.  Художествено слово и живопис / Антоанета Анчева. // Визуални изследвания, III, 2019, N 2, с. 141-149. 

  

Сист. No: 33230

- 353 -

Сп/7/В 58

Ганева, Пламена.  Таксидиотски кутии от българските земи (18-19 в. ). Иконографска програма и декоративни характеристики / Пламена Ганева. // Визуални изследвания, III, 2019, N 2

  

Сист. No: 33241

- 354 -

Сп/7/С 23

Георгиев, Тодор.  OpenType и съвременна бългрска кирилица. Стари и нови технологии / Тодор Георгиев. // Сб. науч. публикации, V, 2017-2018, N 5, с. 169-184. 

  

Сист. No: 33176

- 355 -

Сп/7/В 58

Добрев, Красимир.  Скулптурът Стефан Пейчев - забравен или не? / Красимир Добрев. // Визуални изследвания, III, 2019, N 2, с. 159-167. 

  

Сист. No: 33233

- 356 -

Сп/7/В 58

Дончев, Георги.  Чудотворните икони на Зографския манастир / Георги Дончев. // Визуални изследвания, III, 2019, N 2, с. 217-224. 

  

Сист. No: 33240

- 357 -

Сп/7/С 23

Дякова, Христина.  Дизайн на музикален клип / Христина Дякова. // Сб. науч. публикации, V, 2017-2018, N 5, с. 185-194. 

  

Сист. No: 33177

- 358 -

Сп/7/В 58

Жеков, Румен.  Поява и развитие на Информал в европейската живопис / Румен Жеков. // Визуални изследвания, III, 2019, N 2, с. 168-171. 

  

Сист. No: 33234

- 359 -

Сп/7/С 23

Иванов, Христо.  Линията на очите в произведенията на велики художници / Христо Иванов. // Сб. науч. публикации, V, 2017-2018, N 5, с. 201-211. 

  

Сист. No: 33178

- 360 -

Сп/7/В 58

Илев, Стоян.  Код живопис в дигиталната ера / Стоян Илев. // Визуални изследвания, III, 2019, N 2, с. 191-197. 

  

Сист. No: 33238

- 361 -

Сп/7/С 23

Кирова, Криста.  Изкуството на Кандински и пътят към Експресионизма / Криста Кирова. // Сб. науч. публикации, V, 2017-2018, N 5, с. 135-145. 

  

Сист. No: 33174

- 362 -

Сп/7/С 23

Кожухаров, Румен.  Феноменът "Абстрактно" - изобразително или реално, асоциации и функции в изграждането на съвременната предметно-материална среда. Пътните знаци / Румен Кожухаров. // Сб. науч. публикации, V, 2017-2018, N 5, с. 159-167. 

  

Сист. No: 33175

- 363 -

Сп/7/В 58

Константинова, Емилия.  Метода на Доблинската група за изграждане на бизнес модел на арторганизацията / Емилия Константинова. // Визуални изследвания, III, 2019, N 2, с. 154-158. 

  

Сист. No: 33232

- 364 -

Сп/7/В 58

Ненов, Ивелин.  Методика за опазване и популяризиране на културното наследство с художествени взаимодействия и образователни въздействия чрез информационни и комуникационни технологии / Ивелин Ненов. // Визуални изследвания, III, 2019, N 2, с. 204-216. 

  

Сист. No: 33239

- 365 -

Сп/7/В 58

Спасова, Правда.  Осъществените антиутопии на ХХ век / Правда Спасова. // Визуални изследвания, III, 2019, N 2, с. 150-153. 

  

Сист. No: 33231

- 366 -

Сп/7/В 58

Цветкова, Галина.  Експериментът "Обличани рокли". Представяне на артистична концепция / Галина Цветкова. // Визуални изследвания, III, 2019, N 2, с. 177-179. 

  

Сист. No: 33236

Градоустройство. Ландшафт

- 367 -

Сп/7/А 90

Борисов, Борислав.  За центъра на София / Борислав Борисов. // Архитектура, LXVII, 2020, N 1-2, с. 44-52. 

  

Сист. No: 32863

- 368 -

Сп/7/А 90

Булев, Тодор.  Градският пейзаж на София / Тодор Булев. // Архитектура, LXVII, 2020, N 1-2, с. 33-39. 

  

Сист. No: 32862

- 369 -

Сп/7/А 90

Влиянието на ОУП на Столична община върху формата на урбанистично развитие на София  / Александър Слаев и др.. // Архитектура, LXVII, 2020, N 1-2, с. 28-32. 

  

Сист. No: 32861

- 370 -

Сп/7/А 90

Георгиев, Любо.  Обвързващо планиране : За Визията за София, Общия устройствен план (ОУП), стратегическото и пространствано планиране / Любо Георгиев. // Архитектура, LXVII, 2020, N 1-2, с. 24-27. 

  

Сист. No: 32860

- 371 -

Сп/7/А 90

Диков, Петър.  Общият устройствен план на София - 2006/2009 г. : Постижение или проблем / Петър Диков. // Архитектура, LXVII, 2020, N 1-2, с. 19-23. 

  

Сист. No: 32859

- 372 -

Сп/7/А 90

Захариев, Ангел.  Високите сгради в София предпоставки и потенциал за развитие / Ангел Захариев. // Архитектура, LXVII, 2020, N 1-2, с. 90-97. 

  

Сист. No: 32864

- 373 -

Сп/0/Н 31

Коцева, Венета.  Проф. Д-р Иван Батаклиев - основоположник на ландшафтознанието у нас / Венета Коцева. // Наука, XXX, 2020, N 4, с. 43-47. 

  

Сист. No: 33125

- 374 -

Сп/7/А 90

Стойчева, Жана.  История на общите устройствени планове на София (1879-2019) / Жана Стойчева. // Архитектура, LXVII, 2020, N 1-2, с. 7-18. 

  

Сист. No: 32858

Архитектура

- 375 -

Сп/7/A 71

Impact  : [Topic of the usse]. // Architectural Design, Vol.90, 2020, N 5, p. 5-139. 

  

Сист. No: 33250

- 376 -

Сп/7/A 71

Social Value in Architecture  : [Topic of the usse]. // Architectural Design, Vol.90, 2020, N 4, p. 5-133. 

  

Сист. No: 33249

- 377 -

Сп/7/A 71

The Disruptors: Technology-Driven Architect-Entrepreneurs  : [Topic of the usse]. // Architectural Design, Vol.90, 2020, N 2, p. 5-133. 

  

Сист. No: 33029

- 378 -

Сп/7/A 71

The Landscapists  : Redefining Landscape Relations: [Topic of the usse]. // Architectural Design, Vol.90, 2020, N 1, p. 5-133. 

  

Сист. No: 33028

- 379 -

Сп/7/A 71

Urban Futures: Designing the Digitalised City  : [Topic of the usse]. // Architectural Design, Vol.90, 2020, N 3, p. 5-133. 

  

Сист. No: 33030

- 380 -

Сп/7/С 23

Андрейчин, Светослава.  Индустриални пространства / Светослава Андрейчин. // Сб. науч. публикации, V, 2017-2018, N 5, с. 43-51. 

  

Сист. No: 33167

- 381 -

Сп/7/С 23

Анев, Светослав.  Еволюционно развитие на дизайна на спомагателни средства за хора в неравностойно положение / Светослав Анев. // Сб. науч. публикации, V, 2017-2018, N 5, с. 77-85. 

  

Сист. No: 33170

- 382 -

Сп/7/С 23

Върбев, Софрони.  Функционално зониране при превозните средства за отдих / Софрони Върбев. // Сб. науч. публикации, V, 2017-2018, N 5, с. 97-111. 

  

Сист. No: 33171

- 383 -

Сп/7/С 23

Добрева-Драгостинова, Иванка.  За взаимовръзката деца и устойчив дизайн / Иванка Добрева-Драгостинова. // Сб. науч. публикации, V, 2017-2018, N 5, с. 53-58. 

  

Сист. No: 33168

- 384 -

Сп/7/С 23

Жаблянов, Явор.  Визуализация на продуктов дизайн в 3D Studio MAX или как се прави виртуално фотостудио / Явор Жаблянов. // Сб. науч. публикации, V, 2017-2018, N 5, с. 113-126. 

  

Сист. No: 33172

- 385 -

Сп/7/С 23

Иванов, Климент.  Цифрово тримерно архитектурно заснемане на традиционни български къщи - взаимодействие и превръщане на данни между софтуера / Климент Иванов. // Сб. науч. публикации, V, 2017-2018, N 5, с. 19-30. 

  

Сист. No: 33165

- 386 -

Сп/7/С 23

Кожухаров, Румен.  Тенденциозни разлики между Европа и Америка при композиране на обекти от предметно-материалната среда / Румен Кожухаров. // Сб. науч. публикации, V, 2017-2018, N 5, с. 59-75. 

  

Сист. No: 33169

- 387 -

Сп/7/С 23

Петров, Петър.  Съвременни решения на уличните пространства / Петър Петров. // Сб. науч. публикации, V, 2017-2018, N 5, с. 31-42. 

  

Сист. No: 33166

- 388 -

Сп/7/С 23

Стефанова, Гергана.  Светлина, здраве и архитектура / Гергана Стефанова. // Сб. науч. публикации, V, 2017-2018, N 5, с. 7-18. 

  

Сист. No: 33164

Спорт

Езикознание. Филология

- 389 -

Сп/80/Ч 94

Ефремов, Валерий.  Аффектонимы в современном русском языке / Валерий Ефремов. // Чуждоезиково обучение, XLVII, 2020, N 4, с. 400-408. 

  

Сист. No: 33135

- 390 -

Сп/80/Ч 94

Чернева, Надя и др.  Фраземы с колоративным компонентом в методике преподавания русского языка как иностранного / Надя Чернева, Боряна Тенчева. // Чуждоезиково обучение, XLVII, 2020, N 4, с. 417-429. 

  

Сист. No: 33137

Литература. Теория на литературата

Литературна критика

Други исторически науки. Биографии

Археология

География

История. Помощни исторически науки

- 391 -

Сп/32/Г 35

Кулов, Георги.  Дружба "Родина": Българският принос към модернизацията на исляма / Георги Кулов. // Геополитика, XVII, 2020, N 5, с. 177-182. 

  

Сист. No: 33105

История на България

- 392 -

 

Велев, Григор.  Филство и фобство= Philia & Phobia : Чуждопоклонството на българина уронва честта и достойнството на българската нация и държава / Григор Велев. // Правен преглед, N 7-8, с. 26-53. 

  

Сист. No: 33162

- 393 -

Сп/32/П 69

Ненков, Петър.  Възникване и развитие на Българо-руските дипломатически отношения след Освобождението на България / Петър Ненков. // Политика и сигурност, IV, 2020, N 2, с. 131-145. 

  

Сист. No: 32956


 Индекс по АВТОРИ

Angelov, Nikolay 215 
Bachev, Hrabrin 333 
Balian, Anush 304 
Belov, Martin 75 
Bobeva, Daniela 136 
Burry, Mark 379 
Christova-Balkanska, Iskra 211 
Danov, Danail 301 
Danylchenko, Liliia 304 
Dimitrova, Yanica 132 
Dulevski, Stoycho 133 
Efremova, Natalia 304 
Fotev, Georgi 274 
Ganchev, Gancho 159 
Georgieva, Silviya 134 
Gospodinova, Karina 12 
Haliti, Bersan 135 
Hatleskog, Eli 376 
Jacobson, Sam 234 235 
Jaksic, Dejan 143 
Jamelle, Hina 375 
Janisenova, A. M. 302 
Kaliyeva, E.I. 302 
Kanchev, Slavcho 287 
Karadzova, Maria 98 
Kariko, Sandor 4 
Kassymbergebayev, Baurzhan 303 
Kavanoz, Suzan 10 
Khamitov, Nazip 5 
Kirgoz, Yasemin 10 
Kirilov, Rosen 331 
Kovacheva, Nadezhda 3 
Krasteva, Zdravka 243 
Krylova, Svitlana 5 
Lola, Inna 332 
Loukanova, Pobeda 136 
Maucourant, Jerome 137 
Merovci, Safet 135 
Milutinovic, Suncica 143 
Morselli, Alessandro 194 
Murphy, Austin 138 
Nestorov, Nedialko 136 
Nikolova, Nina 139 
Nozharov, Shteryo 139 
Paskaleva, Mariya 159 
Peneva, Teodora 140 
Peshev, Peter 141 
Petrov, Vasil 260 
Petrova, Nevena 147 
Pirimova, Vera 141 
Popova, Desislava 12 
Rahim, Ali 375 
Raymundov, Petar 266 
Sabeva, Monika Svilenova 142 
Saltirova-Radkova, Silvia 267 
Samuel, Flora 376 
Sanka, Mohammed 214 
Seysebayeva, Nataliya 304 
Shelden, Dennis 377 
Stavrova, Elena 159 
Stoyanov, Nikola 121 
Stoynev, Ivan 273 
Taylor, Melissa 11 
Tsenkov, Vladimir 159 
Tsonkov, Ivaylo 276 
Valcheva, Krasimira S. 305 
Valkov, Alexander 305 
Velev, Grigor 392 
Vukovic, Boiana 143 
Wall, Ed 378 
Williams, Colin C 144 
Yakymova, Larysa 145 
Yanakiev, George 279 
Yosifov, Yosif 50 
Yotzov, Victor 136 146 
Zhelyazkova, Donka 147 
Zlatkova-Doncheva, Katerina 12 
Абдулхакова, Айслу 309 
Абрамов, Дмитрий Борисович 69 
Актюрк, Диляр 32 
Алашки, Максим 148 149 280 
Александров, Иван 336 
Алексеенкова, Елена Сергеевна 70 
Ангелов, Ангел 306 
Ангелов, Николай 215 
Андасарова, Радка 208 
Андреев, Борян 60 
Андреева, Андрияна 216 307 
Андреева, Деница 68 
Андрейчин, Светослава 380 
Андронова, Инна Витальевна 150 
Анев, Светослав 381 
Антов, Момчил 151 
Анчева, Антоанета 352 
Арбатов, Алексей Георгиевич 71 
Асенова, Ирина 55 
Атанасов, Асен 308 
Баев, Йордан 72 
Балабанов, Стефан 73 281 
Балабанова, Мила 36 
Банчев, Бисер 74 
Башев, Храбрин 333 
Бекир, Сезгин 13 
Белов, Мартин 75 
Бернер, Милко 293 
Боганюк, Юлия Викторовна 315 
Богданов, Христоско 152 
Богоудинова, Роза 309 
Боев, Божидар 76 77 
Божинова, Румяна 14 
Бозова, Вероника 217 
Бонев, Димитър 15 
Борисов, Борислав 218 367 
Борисов, Лъчезар Д. 153 
Борисов, Томо 282 
Борисова, Виолета 16 
Борисова, София 154 
Бородина, Светлана 309 
Бояджиев, Валентин 17 
Бояджиева, Юлия 219 
Брезоева, Бойка 348 
Булев, Тодор 368 
Бъчварова, Маргарита 310 
Бычкова, Дарья Дмитриевна 311 
Валева, Татьяна Эмильевна 78 
Вараджакова, Десислава 155 
Вардомский, Леонид Борисович 79 
Василев, Борислав 18 
Василев, Симеон 51 
Василева, Евгения 56 
Василева, Яна Стефанова 328 
Вацова, Диана 312 
Велев, Григор 392 
Велева, Анита 220 
Великов, Иво 80 
Венк, Доминик 2 
Винаров, Иван 81 82 
Витанова, Валерия 19 
Владимиров, Румен 221 
Владова-Недкова, Искра 222 
Влайкова, Тамара 223 283 
Воденичарова, Мария 156 
Воробыева, Марина Сергеевна 315 
Воротников, Владислав Владиславович 105 
Врачовска, Мария 157 
Вучков, Веселин 224 
Вълков, Александър 305 
Вълчев, Желязко 158 
Вълчева, Красимира 305 
Върбев, Софрони 382 
Гайдаров, Калин 20 
Ганева, Пламена 353 
Ганчев, Ганчо 159 
Георгиев, Васил 225 
Георгиев, Любо 370 
Георгиев, Людмил 83 
Георгиев, Пеньо 284 351 
Георгиев, Пламен 226 
Георгиев, Тодор 354 
Георгиева, Добринка 313 
Георгиева-Толкингтън, Райна 227 
Голева, Поля 228 229 
Горанова, Илонка 230 
Горанова, Пенка 160 
Граматикова, Красимира Иванова 21 
Грибин, Николай Петрович 105 
Григоров, Петър 84 
Григорова, Стилияна 231 
Гроздева, Десислава 169 
Грозев, Пеню 232 
Громыко, Алексей 85 
Грошев, Чавдар 233 
Данов, Данаил 301 
Дергачев, Владимир Александрович 161 
Десненко, Светлана Иннокентыевна 314 
Дечев, Теодор 337 
Джейкъбсън, Сам 234 235 
Джунин, Андрей 86 
Дзян Шигун 87 
Диков, Петър 371 
Дикова, Людмила 205 
Димитров, Борис 88 
Димитров, Диян 89 90 
Димитров, Мартин 91 162 163 164 
Димитрова, Ваня 68 
Димитрова, Иванка 165 
Димитрова, Нина 6 
Димитрова, Снежана 54 
Димитрова, Яница 132 
Димова, Даниела 316 
Добрев, Красимир 355 
Добрев, Чавдар 59 
Добрева, Красимира 57 
Добрева-Драгостинова, Иванка 383 
Дойков, Ненко 285 286 
Дончев, Георги 356 
Драганов, Красимир 236 
Драгова, Соня 22 
Драгомиров, Николай 166 
Дулевски, Стойчо 133 
Дунева, Доротея 23 
Дюжева, Наталия Валерьевна 150 
Дюлгерова, Нина 92 
Дякова, Христина 357 
Евтимов, Симеон 167 
Емилова, Ирена 168 
Ефремов, Валерий 389 
Жаблянов, Явор 384 
Жеков, Румен 358 
Желев, Иван 317 
Желязкова, Донка 147 169 
Зафирова, П. 24 
Захариев, Ангел 372 
Захарова, Ирина Гелиевна 315 
Звягельская, Ирина Доновна 93 
Иванов, Климент 385 
Иванов, Христо 359 
Иванова, Вероника 24 
Иванова, Кремена 237 
Иванова, Мария 340 
Иванова, Мария Александрова 170 
Иванова, Стефка 171 
Иванова, Татяна 172 
Иванова-Александрова, Деница 334 
Илев, Стоян 360 
Илиева, Илмира 238 
Илиева, Снежана 173 
Йенсен, Джоди 7 
Йолова, Галина 216 307 
Йонкова, Красимира 58 
Йорданов, Милорад 239 
Йорданова, Ваня 25 58 
Йорданова, Даниела 341 
Йорданова, Татяна 174 
Йосифов, Йосиф 50 337 
Йоцов, Виктор 146 
Йочева, Катерина 240 
Кавешников, Николай Юрьевич 94 
Календжиева, Миглена 24 26 
Калоянова, Димитрина 27 
Каменаров, Стефан 95 96 
Камю, Александър 2 
Кандель, Павел 97 
Карабельова, Соня 342 
Караджова, Мария 98 
Кендалова-Петрова, Гълъбина 28 
Кива, Алексей Васильевич 99 
Кирилова, Мария 318 
Кирова, Криста 361 
Ковачев, Александър 369 
Ковачева, Надежда 3 
Кожухаров, Румен 362 386 
Колев, Тенчо 241 
Колев, Янко 265 
Кондратиев, Владимир 175 176 
Константинова, Емилия 363 
Коралов, Методи 59 
Костадинова, Ралица 242 
Костенок, Павел 319 
Костов, Димитър 177 
Костов, Любослав 178 
Костова-Пикет, Десислава 179 180 
Котынский, Юлиуш 181 
Коцева, Венета 373 
Коцева, Татяна 67 
Кравчук, Алексей Андреевич 182 
Крумова, Калина 60 
Кръстева, Здравка 243 
Кузнецов, Василий Александрович 106 
Куков, Калоян 29 34 
Кулов, Георги 391 
Кутев, Станислав Иванов 53 
Кънчев, Славчо 287 
Лазаров, Ивайло 15 30 
Лазарова, Антония 183 
Ларин, Виктор Лаврентьевич 100 
Луконин, Сергей Александрович 192 
Лунева, Людмила 320 
Льондев, Атанас 184 185 186 187 288 
Маджурова, Росица 34 
Макавеева, Цветелина 31 
Манев, Никола 244 
Манева, Веселина 245 
Манолов, Георги 101 
Мантарова, Анна 102 
Мардиросян, Гаро Хугасов 338 
Марикина, Мария 321 
Маринов, Георги 152 
Маринов, Едуард 154 
Маринов, Красимир 322 
Марков, Пресиян 246 
Марков, Светлозар 289 
Маркова, Лилия 103 
Маркова, Мария 349 
Мартинов, Кузман 233 
Марчева, Деяна 247 
Матанова, Ваня 32 
Матеева, Екатерина 248 
Матеева, Юлиана 249 250 
Меспуле, Мартин 61 
Микова, Стиляна 188 
Миланов, Владислав 323 
Миновска, Мила 150 
Минчев, Недко 189 
Мироненко, Виктор Иванович 104 
Мисливец, Ференц 7 
Митевска-Енчева, Майяна 37 342 
Митова, Мариана 251 
Митрева, Петя 252 
Михайлов, Михаил 190 191 290 
Михайлова, Екатерина 253 
Михеев, Василий Васильевич 192 
Михова, Лиляна 193 
Мишева, Маргарита 168 
Морсели, Алесандро 194 
Мусов, Михаил 324 
Наумкин, Виталий Вячеславович 106 
Начев, Йордан 107 
Недев, Делян 254 
Недева, Росица 33 
Неделева, Петя 325 
Ненков, Петър 108 393 
Ненкова, Кремена Станчева 34 
Ненов, Ивелин 364 
Ненова, Гергана 62 
Ненова, Стела 329 
Николов, П. 369 
Николов, Павел 291 
Николова, Ваня 35 
Николова, Нина 139 
Николова, Райна 255 
Новкиришка-Стоянова, Малина 256 
Новоселова, Любовь 195 
Ножаров, Щерьо 139 
Ножарова, Боряна 369 
Оджакова, Петя 257 
Орлов, Сергей Леонидович 109 
Павлова, Елена Александровна 315 
Павлова, Янка 326 
Пампоров, Алексей 63 
Панталеев, Христо 110 
Паскалева, Мария 159 
Пахомова, Татьяна Евгеньевна 314 
Пенев, Галин 8 
Пенев, Юлиян 36 
Пенева, Лидия 258 
Пенева, Теодора 140 
Пенов, Сашо 259 
Пенчев, Пенчо 343 
Пенчева, Пламена 344 
Петков, Георги 37 
Петляева, ДарьяАлександровна 105 
Петров, Васил 260 
Петров, Камен 196 
Петров, Никола 64 
Петров, Петър 387 
Петрова, Велислава 65 
Петрова, Гълъбина 38 
Петрова, Десислава 39 
Петрова, Красимира 327 
Петрова, Мария Енчева 40 
Петрова, Невена 147 
Петрова, Петя 350 
Петрова, Татяна 339 
Петрунов, Георги 261 
Пименова, Евгения Владимировна 105 
Пискулийска, Далия 29 41 
Пожарлиев, Александър 66 
Поливач, Александр Петрович 197 
Попов, Стефан 111 
Попова, Даниела 345 
Попова, Десислава Ангелова 42 
Потемкина, Ольга Юрьевна 112 
Прифтис, Стаматиос Константинос 237 
Проданова, Евелина 346 
Радев, Стефан 263 
Радева, Нели 264 
Радойнова, Добринка 265 
Раймундов, Петър 266 
Ранчев, Георги 198 
Ремзи, Ердинч 43 
Ройдева, Анна 44 
Салтирова-Радкова, Силвия 267 
Сантова, Мила 330 
Свистунова, Ирина Александровна 93 
Семененко, Ирина Станиславовна 113 
Серафимов, Михаил 265 
Симеонова, Гинка 299 
Синицина, Ирина 114 
Слаев, Александър 369 
Соколова, Марианна Евгеньевна 199 
Соколова, Татьяна Владимировна 79 
Сорбалэ, Алексей Борисович 268 
Спасова, Люба 269 
Спасова, Правда 365 
Сръкьов, Муса Мустафа 306 
Ставрева, Мариета 270 
Ставрова, Елена 159 
Ставру, Стоян 271 
Стайков, Ивайло 272 
Станков, Боян 219 
Станков, Георги 115 116 
Станулова, Надежда 117 
Станулова-Делкова, Надежда 118 
Степанова, Екатерина Андреевна 119 
Стефанов, Мирослав 200 
Стефанов, Нако 120 
Стефанов, Никифор 292 293 297 
Стефанов, Цанко 201 
Стефанова, Гергана 388 
Стоенчева, Яна 202 
Стоилова, Румяна 67 
Стоименов, Стоимен 298 
Стойнев, Иван 273 
Стойчева, Жана 374 
Стоянов, Валери 33 
Стоянов, Михаил 169 
Стоянов, Никола 121 
Стоянов, Стоян 294 
Сурков, Николай Юрьевич 93 
Сутырин, Вячеслав Валерьевич 122 
Таир, Ергюл 13 45 
Танчев, Стоян 206 
Ташев, Спас 123 
Темелкова, Лора 22 
Тенчева, Боряна 390 
Тепавичарова, Милена 52 203 204 205 
Тимофеев, Иван 124 
Тодоров, Александър 125 
Тодоров, Иван 206 
Тодорова, Богдана 49 
Тосков, Георги 207 
Търкаланов, Юрий 53 
Узунов, Иван 335 
Ушева, Мариана 206 
Федоров, Валентин Петрович 126 
Фесчиян, Даниела 208 
Филева, Петя 209 
Филипов, Христо 295 
Фотев, Георги 274 
Хаджиев, Боян 127 
Хорозова, Валентина 296 347 
Христова, Венета 68 
Христова, Елица 210 
Христова, Севдалина 317 
Христова-Балканска, Искра 211 
Христова-Михайлова, Наталия 300 
Царева, Даниела 128 129 
Цветкова, Галина 366 
Цветкова, Паулина 46 
Цветкова, Силвия 47 
Цветкова, Силвия Борисова 339 
Цеков, Иво 130 
Ценков, Владимир 159 
Ценова, Бистра 48 
Ципко, Александр Сергеевич 9 
Цонева, Силвия 275 
Цонков, Ивайло 276 
Цонкова, Ваня 212 
Чакърова-Димитрова, Изабела 277 
Чернева, Надя 390 
Четверикова, Анна Сергеевна 213 
Чолакова, Мая 300 313 
Чугров, Сергей 131 
Шаркова, Мария 278 
Юруков, Петър 206 
Якутова, Ульяна Вячеславовна 105 
Янакиев, Георги 279 
Янкова, Диана 165 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Academic sphere 304 
Administrative acts 260 
Aggression 12 
Agricultural policy 142 
Agricultural sector 142 
Agriculture 333 
Agroecosystems 333 
ArchiCAD 385 
Architect-Entrepreneurs 377 
Automobile design 375 
Banks 211 
Bass Diffusion Model 145 
Building 376 
Burn-out 10 
Business 332 
Children at risk 12 
Climate change 139 
Competitive 273 
Constitutional law 304 
Contract 235 
Corporate Culture 132 
Corporate social responsibility 132 
Corruption 234 
COVID-19 1 51 130 136 226 278 
Criminal Offences 266 
Crisis 136 
Critical reflexivity 4 
Democracy 75 98 287 
Design 376 378 
Digital architecture 375 
Digitalised City 379 
Digitalization 331 332 
Discretion 274 
Ecology 378 
Economic growth 146 
Education 4 5 301 
Emotional intelligence 12 
Energy market 147 
Entrepreneurial Practice 377 
Entrepreneurship 134 144 302 
European Court 273 
European Union law 215 
Extrovert 11 
Finance 194 
Financial analysis 133 
Foreign Investments 140 146 
Foreign language 301 
Freedom of Expression 3 
Gender 5 
Globalization 5 304 
Goodness 4 
Government 138 
Higher education 305 331 
Human rights 304 
Hybrid War 121 
Industrial revolution 50 
Infection 136 
Information Technology 331 332 
Innovation 132 301 
Introvert 11 
Investment environment 135 
Investment policy 135 
Journalism 3 
Judge 274 
Keynesianism 194 
Landscapes 378 379 
Legal views 262 
Leverage 143 
Liberalism 194 
Lobbying 138 
Long-term financing 143 
Markets 137 
Media 279 
Minority rights 214 
Money 137 138 
Personality Style 11 
PESCO 105 
Philia 392 
Philosophie 4 
Phobia 392 
Plagium 256 
Political 287 
Political economy 137 
Productivity convergence 141 
Public administration 98 
Public-private partnership 305 
Retail companies 143 
Robotization 375 
Russophilia 392 
Sensitive Security Information (SSI) 80 
Short-term financing 143 
Small and medium enterprises 134 
Social Exclusion 267 
Social value 376 
State administration 234 
State Secret 266 
STEM образование 318 
Strategy 304 
Student 302 303 
Tax evasion 144 
Tax system 133 
Teachers 10 
Technology: 377 
Thinking 303 
Trilemma 159 
Tripartism 50 
University 302 303 
Urban Design 376 379 
Virtue 4 
Visualization 159 
Voluntary pensions 145 
Абстрактно изкуство 362 
Абстракционизъм 352 
Аварийно-спасителна дейност 297 
Авиокомпании 155 
Автокъщи 382 
Автомобили 375 
Авторско право 256 
Автотехнически експертизи 265 
Аграрна икономика 161 
Агресия 12 35 
Агроекология 333 
Адаптация 33 
Адвокати 271 
Административна принуда 236 
Административни актове 260 277 
Административни наказания 236 
Административнопроцесуален кодекс 277 
Аз-а 43 
Азиатска политика 131 
Академична професия 255 309 
Академично образование 304 
Академично преподаване 320 
Алекситимия 28 
Американска архитектура 386 
Американска политика 110 124 127 
Американско-китайски отношения 195 
Английско право 275 
Анкета 326 
Антикорупционни политики 111 
Антиутопия 365 
Арменци 115 
Артмениджмънт 363 
Архитектура на ресторанти 386 
Архитектура на хотели 386 
Асертивност 21 
Асоциално поведение 23 
Аутизъм 42 
Аутсорсинг 154 209 
Афектоними 389 
Базелски комитет за банков надзор 208 
Балкански регион 83 
Банки 153 208 211 
Бежанци 102 
Безопасност 285 
Бенчмаркинг 203 204 
Библиотеки 1 
Бизнес среда 332 
Биологична война 107 
Биооръжие 107 
Биткойн 185 186 187 348 
Благосъстояние 67 
Блокчейн технологии 156 185 186 187 
Боко Харам 95 
Болници 336 388 
Борба с корупцията 234 
Борба с тероризма 289 
Бранд мениджмънт 340 
Брутен вътрешен продукт 172 
БРЦК (Български революционен централен комитет) 262 
Буржоазна държава 247 
Българо-китайски отношения 78 
Българо-македонски отношения 103 
Българо-руски отношения 393 
Българо-турски отношения 78 
Българска армия 298 
Бърнаут 10 
Бърнаут синдром 48 68 
Бюджетен дефицит 163 
Валидност 38 
Валутнокурсов механизъм ERM-2 162 
Велико Народно събрание 253 
Велосипед 335 
Вериги за доставка 156 158 169 188 200 
Вещно право 254 
Вземане на решения 66 
Виза за проектиране 323 
Визуализация 159 384 
Виктимология 21 
Вина (юрид.) 232 
Виртуален офис 205 
Виртуален свят 364 
Вируси 107 
Високо строителство 372 
Висше образование 255 302 303 305 309 313 315 317 319 320 324 331 
Висши учебни заведения 188 310 
Вишеградска четворка 213 
Владение 254 
Военен съд 238 
Военна професия 298 
Военна сила 88 
Военни конфликти 118 
Военни престъпления 238 
Военно лидерство 84 
Военно право 238 
Военно присъствие 95 
Военно-политически конфликти 84 
Вреди 275 279 
Връзки с обществеността 243 
Въглеродни емисии 200 
Възвишено 4 
Възраждане 353 358 
Възрастова специфика 60 
Възстановително правосъдие 251 
Външна политика 100 
Външна политика на САЩ 120 
Външна търговия 150 
Външнотърговска политика 151 
Въоръжени конфликти 119 
Въпросник на Камерън и Куйн (Cameron, K., Quinn, R., 1999) 342 
Въпросници 33 183 
Вътрешна политика 104 
Вяра 15 
Газови проекти 182 
Геоикономика 175 196 
Геополитика 95 122 130 
Геополитически анализ 84 89 90 127 
Геополитически отношения 161 
Геополитически проблеми 7 
Глобализация 57 64 
Глобална икономика 64 
Глобални войни 99 
Глобални проблеми 53 
Глокализация 57 
Глухота 44 
Гняв 47 
Градска архитектура 379 387 
Градски дизайн 376 
Градски пространства 368 
Градски центрове 367 
Градско планиране 367 371 372 374 
Градско развитие 369 374 
Гражданска война 108 119 
Граждански процесуален кодекс 218 
Гражданско общество 122 
Гражданско процесуално право 248 
Граничен контрол 77 
Групова ефективност 346 
Групова психотерапия 26 
Групови отношения 66 
Данъци 144 186 
Данъчни задължения 221 
Данъчни измами 152 
Данъчни престъпления 221 
Данъчно облагане 133 198 
Данъчно право 259 
ДДС 198 
Демография на България 54 
Демографски процеси 53 
Демократизация 287 
Демокрация 75 98 
Депривация 44 
Дерадикализация 73 
Детска психология 16 327 
Детски умения 327 
Деца 308 
Деца в риск 300 
Деца-войници 118 
Диалектика 8 
Дигитализация 2 216 321 331 375 
Дигитална компетентност 314 
Дигитална среда 216 
Дигитални технологии 354 
Дигитално изкуство 360 
Дизайн 381 382 
Дизайн за деца 383 
Дипломация 392 393 
Директен маркетинг 201 
Директива на PNR 289 
Директиви на ЕС 225 
Дискреция 206 274 
Дискриминация 56 381 
Дистанционно обучение 313 
Дистрибуция 155 
Длъжници 218 
Добри практики 168 200 
Добродетели 4 
Договор 235 254 
Договорна отговорност 275 
Договорни задължения 229 
Договорни отношения 229 235 
Документация 171 
Долар 197 
Досъдебно производство 243 
Дуално образование 307 
Дълг 163 179 
Държавен бюджет 306 
Държавна администрация 234 
Държавна сигурност 86 
Държавна тайна 266 
Евразийска интеграция 79 
Евреи 115 
Евро 162 197 
Евроатлантически отношения 110 
Еврозона 162 163 
Евроизация 163 
Евроинтеграция 89 103 
Европеизация 112 
Европейска живопис 358 
Европейска интеграция 164 
Европейска комисия 299 
Европейска културна идентичност 7 
Европейска политика 70 97 
Европейска централна банка (ЕЦБ) 164 
Европейски банков съюз (ЕБС) 162 
Европейски парламент 94 
Европейски съд 273 
Европейски съд по правата на човека (ЕСПЧ) 276 
Европейски съюз 110 
Европейски фондове 317 
Един пояс - един път (ЕПЕП) 70 117 
Езикова компетентност 320 
Езикова култура 323 
Екзистенциална психология 30 
Екологичен дизайн 378 383 
Екологични катастрофи 338 
Екологично образование 316 
Екосистеми 333 
Експертизи (юрид.) 245 
Експертна дейност 245 
Експорт 151 
Експресионизъм 361 
Екстремални ситуации 37 
Електронна търговия 166 
Електронни магазини 166 
Електронно гласуване 128 
Емоционална интелигентност 12 19 39 45 46 
Емпатия 28 38 
Емпирична психология 20 
Емпирични изследвания 58 
Емпирично изследване 59 60 68 172 174 210 322 346 350 
Енергийни компании 147 
Енерго-Про 147 
Ентомологична война 107 
Епидемии 51 
Етнонационализъм 83 
Ефективност 157 
Ефективност на мениджмънта 343 
Железопътна инфраструктура 295 
Жертви 338 
Жертви на насилие 21 
Жертви на престъпления 251 257 
Живопис 352 359 360 361 
Журналисти 3 
Задлъжнялост 143 
Закон за обществените поръчки 230 
Закон за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия 281 
Закон за развитие на академичния състав в Република България 255 
Законодателство 261 
Застраховане 228 
Защита на децата 257 
Защита на информацията 351 
Защита на класифицирана информация 296 
Защита на конкуренцията 273 
Защита на лица 270 
Защита на личните данни 199 
Защита на малцинствата 214 
Защитни механизми 24 44 
ЗДДС 198 
Здраве 14 
Здравеопазване 337 
Здравна помощ 339 
Здравословни и безопасни условия на труд 190 290 
Зелена икономика 193 
Зелени финанси 212 
Земеделие 333 
Злоупотреба 287 
Знание 321 
Зографски манастир 356 
Зъболекарска практика 18 
Избирателни системи 128 
Избори 74 104 287 
Изземване 222 
Изисквания 237 
Изкуствен интелект 159 
Изкуство и общество 365 
Изложби 366 
Изпитателен срок 242 
Изпълнително производство 218 
Изследване 29 165 
Изследване на организациите 342 
Източно партньорство 122 
Икони 356 
Иконография 353 
Икономика 126 
Икономика на Азия 175 
Икономика на Китай 192 
Икономика на пола 56 
Икономика на Полша 181 
Икономика на Русия 109 
Икономика на строителството 171 
Икономика на Украйна 161 
Икономическа криза 130 
Икономическа несигурност 136 
Икономически анализ 164 
Икономически интереси 182 
Икономически кризи 51 
Икономически последици 130 
Икономически растеж 146 172 175 195 
Икономически санкции 124 
Икономически стратегии 176 
Икономическо развитие 69 114 164 
Икономическо разузнаване 347 
Икономическо сътрудничество 189 
Илюстратори 328 
Илюстрации 328 
Империи 87 
Инвестиции 135 202 
Индивидуално общуване 201 
Индикатори 188 
Индустриален дизайн 380 
Индустрия 4. 0 53 83 
Иновативни продукти 174 
Иновации 2 132 
Иновации в архитектурата 377 
Иновации в изкуството 363 
Иновации в образованието 301 
Иновации в туризма 168 
Интелектуална собственост 245 
Интериорен дизайн 386 388 
Интернет маркетинг 155 
Инфлация 162 
Информал 358 
Информационна война 120 
Информационна икономика 199 
Информационна система 291 
Информационни технологии 311 331 332 
Информационно моделиране 385 
Информация 80 
Инциденти 297 
Ислям 106 391 
Ислямска държава 118 
Ислямски тероризъм 95 
Историческа памет 113 116 
Историческа травма 115 116 
Историческа хронология 324 
История на образованието 319 
История на правото 224 
Кариерно ориентиране 173 
Кариерно развитие 45 255 
Качествени методи 20 
Качество на живот 36 191 
Качество на обучение 188 
Качество на продукцията 177 
Кейнсиански модел 194 
Кемализъм 391 
Кемпери 382 
Кибервойна 71 
Киберсигурност 284 351 
Кирилица 354 
Китайска политика 70 117 
Класифицирана информация 266 
Климатични промени 53 139 
Клинична психология 26 
Книгопечатане 354 
Коалиции 94 
Кодекс на труда 190 230 272 
Количествени методи 20 
Компетенции 309 
Компютърна графика 384 
Компютърни престъпления 222 
Комуникативни умения 18 
Комуникативно поведение 42 
Комунистически режим 391 
Конвенция на ЮНЕСКО 330 
Конвергенция 91 141 
Конверсия 248 
Конгрес 101 
Конкурентно разузнаване 347 
Конкурентоспособност 189 321 
Консерватизъм 85 
Консолидация 310 
Конституционен съд 227 
Конституционно правосъдие 227 
Конституция на Република България 244 
Контрапренос 17 
Контрол над въоръженията 71 
Контрол над полицията 294 
Конфликт 22 
Концепция 357 
Концесия 349 
Корелационен анализ 19 
Коронавирус 64 
Корпоративна култура 132 
Корпоративна отговорност 337 
Корупция 69 111 234 
Корупция в публичната администрация 287 
Кредитен риск 208 
Кредитна политика 180 
Криза 211 
Кризи 64 
Кризисни ситуации 282 
Криминалистическа тактика 233 
Криптовалути 185 186 187 348 
Критическа психология 30 
Кръгова икономика 193 
Култура 57 345 
Културно наследство 2 113 364 385 
Културологични аспекти 316 
Куриерски услуги 166 169 
Лазерно оръжие 71 
Ландшафт 373 
Ландшафтен дизайн 378 
Лекарства 237 
Лекарствени средства 278 
Летища 167 
Лечение 278 
Либерализъм 194 
Либертаризъм 85 
Лидерство 93 344 
Лизинг 349 
Лингвокултурология 389 390 
Лисабонски договор 112 
Лица с умствена изостаналост 27 
Личен живот 270 
Лични данни 199 
Личност 13 
Личностна идентичност 11 35 
Личностни качества 339 
Личностни разстройства 41 
Личностни ценности 40 
Лишаване от свобода 264 
Лобиране 138 
Логистика 166 188 200 
Логистични дейности 209 
Магистърска степен 313 
Македонизъм 123 
Малки и средни предприятия 134 284 351 
Малцинства 58 74 
Маркетингови модели 201 
Масови безредици 292 
МВР 292 
МВР (Министерство на вътрешните работи) 280 286 294 
Медиаморфоза 360 
Медиация 251 
Медии 279 
Медицинска практика 48 
Медицинска психология 18 24 
Медицински деликт 278 
Медицински изделия 237 
Медицински работници 339 
Междуетнически отношения 59 
Международен бизнес 184 
Международна политика 121 
Международни договори 240 
Международни конфликти 99 
Международни отношения 51 85 93 100 110 130 131 
Международни счетоводни стандарти 349 
Мека сила 122 
Местна администрация 98 
Местна подсъдност 218 
Метафизика 30 
Методи на управление 344 
Методика на обучение 390 
Миграционен риск 96 
Миграционна политика 112 126 
Миграционни потоци 77 
Миграционни процеси 102 
Мислене 29 
Митническа администрация 223 
Митническа политика 288 
Митнически контрол 151 283 288 
Митническо законодателство 223 
Модел Мъндел-Флеминг 159 
Модел на Маккинзи 148 
Модернизация 69 
Модна фотография 328 
Мойсееви закони 256 
Монетарни теории 206 
Мотивация 154 344 345 
Мотивация на учениците 312 
Мотиви 232 
Музеи 113 
Музеи на открито 364 
Музейни сгради 380 
Музикални произведения 357 
Мюсюлмански братя 96 
Наказания 236 249 
Наказателен кодекс 219 242 250 258 264 266 
Наказателен процес 217 
Наказателно законодателство 252 258 
Наказателно право 221 258 270 
Наказателно-процесуално право 224 
Наказателнопроцесуално право 244 
Население 54 
Насилие 21 
Насилие над деца 257 
НАТО 72 88 105 
Наука 15 
Национален суверенитет 392 
Национализъм 7 
Национална идентичност 113 
Национална сигурност 54 86 125 280 
Национални интереси 392 
Начално образование 312 
Недвижими имоти 198 202 
Нелоялна конкуренция 225 
Неолиберализъм 85 176 
Неоосманизъм 96 
Непълнолетни 249 
Неравенства 67 194 
Неравенство 53 176 
Нетарифни мерки 151 
Нефтена промишленост 182 
Нов път на коприната 117 
Норми 241 
Нотариални актове 248 
Обект на престъпление 252 
Обжалване (юрид.) 277 
Облигации 212 254 
Облигационно право 275 
Образователни политики 307 
Обратна логистика 193 
Обучение на полицейски служители 282 286 
Обучение на студенти 326 
Общ устройствен план 368 369 370 371 374 
Обществен ред 292 
Обществени поръчки 230 
Обществени пространства 381 
Общност 330 
Общо благо 61 
Омниканален маркетинг 156 
Омраза 269 
Онлайн анкети 183 
Онлайн пазаруване 160 
ООН 240 
Опазване на културното наследство 329 330 
Оперативно-разузнавателна дейност 222 
Оптимизация 171 
Организационна култура 342 346 
Организационна среда 342 
Осветление 384 
Отговорност 249 
Отговорност на държавата 215 
Отношения в семейството 31 
Отпадъци 65 
Офицери 298 
Офшорни зони 184 
Офшорни компании 184 
Охранители 59 
Очи 359 
Пазар на имоти 202 
Пазар на труда 178 205 
Пандемии 51 64 130 226 278 
Пандемия "Covid-19" 16 72 228 259 
Пари 138 
Паричен съвет 206 
Парламент 74 
Пациенти 18 
Педагогическа компетентност 311 
Педагогическо образование 314 
Пенсионни системи 145 
Перестройка 9 247 
Пиротехнически състави 293 
Плебисцит 82 
Площади 367 
Подсъдност 238 
Поезия 16 
Пол 67 
Полезност 61 
Политическа икономия 137 
Политическа култура 69 
Политическа психология 83 
Политическа теория 85 87 
Политически дискурс 113 
Политически конфликти 96 
Политически кризи 51 
Политически отношения 103 
Политически партии 94 
Политически системи 101 129 
Политическо управление 287 
Полицейска дейност 285 
Полицейски органи 239 
Полови различия 19 
Помощи 299 
Популизъм 139 
Последици 252 
Постсоциалистически страни 114 
Потребители 174 
Потребителска лоялност 160 
Потребителски нагласи 160 
Потребителско поведение 174 
Потребление 172 
Права на жените 56 
Права на човека 226 239 240 304 
Правен мир 274 
Правилници 253 
Правна помощ 239 
Правна уредба 237 
Правни възгледи 262 
Правни норми 274 
Правни субекти 250 
Право 271 
Право на Европейския съюз 215 268 
Правова държава 247 
Празници 59 
Превозни средства 382 
Предварително изслушване 217 
Предприемачество 134 144 
Представителна демокрация 75 
Предучилищно образование 327 
Президент 101 
Президентски избори 129 
Преки чуждестранни инвестиции 213 
Пренос 17 
Престъпления 239 250 269 
Престъпления против личността 279 
Престъпления против собствеността 246 
Престъпления против транспорта 295 
Престъпна дейност 266 
Престъпност 261 
Престъпност на непълнолетните 242 264 
Претърсване 222 
Преференции 150 
Приказки 16 
Природни бедствия 338 
Приятелство 14 
Продажби 180 
Проектиране на сгради 171 
Производителност на труда 165 178 
Проституция 261 
Пространствено планиране 370 
Противодействие на престъпността 286 
Противодействие на тероризма 73 286 291 
Професионален избор 46 173 
Професионална компетентност 315 
Професионално изпепеляване 48 68 
Професионално развитие 22 
Пряка демокрация 75 81 82 
Психиатрична практика 26 
Психични заболявания 28 
Психични разстройства 25 
Психоаналитични теории 32 
Психологическа помощ 300 
Психологически методи 16 
Психологически тестове 41 
Психологически тренинг 326 
Психологическо изследване 33 
Психологична помощ 336 
Психологични изследвания 20 
Психология 15 
Психология на личността 22 27 37 43 47 
Психотерапия 17 24 
Публикации 279 
Публична администрация 98 
Публична комуникация 243 
Публични дружества 350 
Публични проекти 157 
Публични разходи 157 
Публични средства 157 
Публично-частно партньорство 305 349 
Пътна мрежа 90 
Пътни знаци 362 
Пътно-транспортни произшествия 60 265 
Пътувания 289 
Работна заплата 165 178 
Работна среда 45 
Радикален ислям 95 
Радикален ислямизъм 118 
Радикализъм 73 
Радиоактивно замърсяване 297 
Развитие на туризма 168 
Разпит на свидетели 233 265 
Разстройства 42 
Разузнаване 293 
Разходи за труд 165 
Разширяване на Европейския съюз 97 
Регионализъм 89 
Регионална сигурност 93 
Регионални конфликти 106 
Регионално развитие 189 
Регионално стопанство 189 
Регионално сътрудничество 88 196 
Резилианс 33 
Религиозна политика 49 
Религиозно образование 325 
Религия 40 325 
Ресурси 65 
Реторика 271 
Референдум 81 82 
Реформи в образованието 310 
Речево развитие 42 
Римско право 256 275 
Риск 158 283 
Риск мениджмънт 350 
Рисково поведение 60 
Роботика 375 
Родители 31 300 
Родителска отговорност 34 
Родителски права 231 
Родителско поведение 13 
Родителство 34 62 
Роми 63 
Руска икономика 213 
Руски език 389 390 
Руско-китайски отношения 192 
Русофобство 392 
Самооценка 36 
Самопознание 43 
Саморегулация 43 
Самочувствие 36 
Санкции 124 
Светлина 388 
Световен ред 87 99 
Световна валутна система 197 
Световна икономика 181 192 
Световна икономическа криза 109 
Световни империи 87 
Свидетелски показания 265 
Свобода 9 
Свобода на изразяване 3 
Свобода на словото 3 
Свободна търговия 150 
Свободно време 62 
Сделки с акции 198 
Себепознание 13 
Себестойност на продукцията 207 
Себорейна кератоза 36 
Северен морски път (СВП) 92 
Сегрегация 63 
Секуларизъм 69 
Селскостопанска политика 142 
Семейна психология 22 
Семейно право 56 
Семейство 14 62 
Сепаратизъм 89 
Сепарация-индивидуация 31 
Сива икономика 139 144 152 
Сигурност 53 296 
Сигурност и отбрана 110 
Сигурност на държавата 80 
Сили за сигурност 297 
Символ 8 
Синдром на родителско отчуждение 34 
Синергия 66 
Скопска езикова норма 123 
Скрита икономика 152 
Скулптори 355 
Следствени действия 222 
Слепота 44 
Сливания 310 
Сливания и поглъщания 153 
Смърт 32 
Солидарност 7 
Социалистически страни 247 
Социалистическо законодателство 247 
Социалистическо право 264 
Социална държава 126 
Социална отговорност 132 337 376 
Социална политика 114 
Социална промяна 49 
Социална психология 58 59 
Социална работа 300 
Социални взаимодействия 210 
Социални дейности 326 
Социални иновации 52 
Социални категории 65 
Социални неравенства 61 
Социални общности 63 
Социални услуги 300 
Социално изключване 267 
Социално неравенство 55 
Социално подпомагане 299 
Социално предприемачество 52 
Социално-политическо развитие 69 
Справедливост 241 
Стайлинг 357 
Стандарти 290 334 341 
Стартиращ бизнес 346 
Стартъп 149 346 
Статистически анализ 29 
Стереотипи 67 
Стигма 25 
Стил 352 
Стил на ръководство 210 
Стойност 2 
Стопанска дейност 273 
Стопански организации 230 
Страни-членки на ЕС 268 
Стратегии 88 125 127 304 
Стратегии за развитие 117 
Стратегическо управление 148 343 347 
Стратегия 207 
Стратегия за национална сигурност 280 
Страх 18 
Стрес 16 68 
Студенти 303 314 322 323 
Субективност 14 
Сунити 49 
Счетоводни стандарти 350 
Счетоводно отчитане 348 349 
Счетоводство 324 
Съдебна власт 226 
Съдебна практика 274 279 
Съдебна реформа 244 
Съдебни експертизи 276 
Съдебно-медицински експертизи 265 
Съдилища 246 276 
Съдия 271 274 
Съкратено съдебно следствие 217 
Сътрудничество 130 
Таксидиотство 353 
Тактически действия 285 
Текст 271 
Телесни повреди 220 
Теодицея 6 
Теория на политиката 131 
Тероризъм 118 297 
Терористична заплаха 109 
Тестове 38 
Традиции 40 
Трансгранично сътрудничество 196 
Транснационални корпорации (ТНК) 197 
Транспортна инфраструктура 90 
Транспортна сигурност 295 
Транспортна система 167 
Транспортни престъпления 232 
Тревожност 16 32 
Триизмерно проектиране 384 
Трилема 159 
Трипартизъм 50 
Трудов договор 272 
Трудово законодателство 216 
Трудово право 272 
Трудовоправни норми 216 
Туризъм 183 
Туристически агенции 168 
Тутси 115 
Търговия на дребно 169 
Търговски войни 192 195 
Търговски дружества 143 
Търговски закон 259 
Търговски практики 225 
Търговски споразумения 192 
Търновска конституция 253 
Убежище 112 
Убийства 220 
Удовлетвореност на клиентите 160 
Удовлетвореност от труда 45 
Украинска криза 122 
Укриване на доходи 144 
Улични пространства 387 
Умисъл 220 
Университети 303 
Управление 294 
Управление на болници 337 
Управление на организацията 343 363 
Управление на предприятията 341 
Управление на риска 158 283 341 350 
Управление на човешките ресурси 170 210 
Управленски модели 343 
Урбанистика 376 
Урбанистично развитие 369 
Условно осъждане 219 242 
Устойчив дизайн 383 
Устойчиво развитие 316 
Учене през целия живот 307 
Ученици 318 
Училища 388 
Учители 311 
Учителска професия 10 
Факторен анализ 33 
Феноменологична психология 30 
Физическо възпитание 308 
Философия на ценностите 241 
Философско образование 5 
Филство 392 
Финанси 163 194 
Финансиране 179 
Финансиране на бизнеса 207 
Финансиране на образованието 306 317 
Финансов анализ 207 
Финансова грамотност 322 
Финансова политика 195 
Финансови инвестиции 211 
Финансови кризи 176 
Финансови отчети 350 
Финансово състояние 322 
Фирмено управление 210 
Фобство 392 
Фолклорно изкуство 329 
Фотография 384 
Френско право 275 
Футболно хулиганство 281 
Хартия 334 
Хибридни войни 120 121 
Хора с увреждания 381 
Хранителни продукти 156 
Християнство 15 
Художествено слово 352 
Художници 359 361 
Хуманизъм 15 
Хуманитарни кризи 72 
Цени 202 
Ценни книжа 212 
Ценности 40 342 345 
Ценностна система 241 
Циркадиански ритъм 388 
Цифрова икономика 169 
Цифрови технологии 314 
Цифровизация 216 332 
Църковно изкуство 353 
Четене 312 
Читалища 329 
Членство в ЕС 91 
Човешки капитал 210 
Човешки права 56 
Чуждестранни инвестиции 140 146 
Чуждоезиково обучение 301 
Шенгенска информационна система (ШИС) 291 
Шенгенско пространство 76 
Шиити 49 
Шофьори 60 
Шрифт 354 
Щастие 14 
Юношеска психология 13 23 35 
Юношество 31 46 
Юноши 39 
Юридически лица с нестопанска цел 263 
Ядрени войни 99 
Ядрени конфликти 125 
Ядрено оръжие 71